Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет57/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

بصن
یرتاب ندرك ژراش هوحن

 
 هحفص تاجردنم اب قباطم یاهرژراش زا هراومه
 .دینک هدافتسا یژراش یاهرازبا تاقلعتم هب طوبرم
 ینوی-مویتیل یسه یرتسب سب ژرسش یسه هسگتاد نیا سهنت
.دنشسبیم قبطنم سمش یقرب رازبا 
(Li-Ion)
 یارب .دوشیم لسارا هیلوا ژرسش سب هسگتاد یرتسب :هجوت
 نآ یریگ رسکب زا لبق ،یرتسب لمسک ناوت هب نتىسی تاد
 ژرسش هسگتاد رد لمسک روطب یرتسب ژرسش دیسب رسب نیلوا یارب
.دوش لیمکت
 ژرسش تقو همه ناوتیم ار 
(Li-Ion)
 ینوی-مویتیل یسه یرتسب
 عطق .دوش هتاسک نآ رمع لوط زا هکنیا نودب ،دومن
.دنساریمن یرتسب هب یبیاآ ژرسش نسیرج ندرک
 تظسفح متسیا« یاراد 
(Li-Ion)
 ینوی-مویتیل یسه یرتسب
 ظفح لمسک ندش یلسخ ربارب رد و هدوب »
(ECP)
 کینورتکلا
 ديلک قيرط زا یقرب رازبا ،دوش یلسخ یرتسب رگا .دنوشیم
 رگید هسگتاد و دوشیم شومسخ کیتسموتا روطب یتظسفح
.دنکیمن تکرح

 
 راشف زا ،یقرب رازبا کیتاموتا ندش شوماخ زا سپ
 نیا .دینک یراددوخ لصو و عطق دیلک ددجم نداد
.دوش یرتسب ندید بیاآ ثعسب دناوتیم
 هجوت یرتسب ندرك جرسخ هدر زا هوحن هب طوبرم تسكن هب
.دینك
یرتاب نتشادرب هوحن
 عنسم سهلفق نیا هک دشسبیم لفق هلحرم ود یاراد 
3
 یرتسب
 همکد یور رب هتااوخسن رسشى رثا رد یرتسب ندستىا نوریب
 لخاد رد یرتسب هک ینسمز ست .دنوشیم 
24
 لفق هدننک دازآ
 رد رنى کی طاوت یرتسب نآ ،دشسب هتشاد رارق یقرب رازبا
.دوشیم یرادهگن باسنم تلسح
 هدننک دازآ همکد ،
3
 یرتسب ندروآ نوریب و نتشادرب یارب
 فرطب یرتسب ندیشک سب و دیهدب رسشى ار یرتسب لفق 
24
 زا روظنم نیا یارب .دیروآ نوریب یقرب رازبا زا ارنآ ،بقع
.دینک یراددوخ راشف لامعِا
 هب دوش عوجر( یرتاب ژراش نازیم لرتنک رگناشن غارچ
)
F
 ریوصت
 لرتنک رگنسشن یور رب گنر زبا 
(LED)
 رگنسشن غارچ ها
 ندوب ژرسش نازیم و تیعضو ،
32
 یرتسب ژرسش تیعضو
 علاطا بسک ینمیا لیلاد هب سنب .دهدیم نسشن ار 
3
 یرتسب
 رازبا فقوت تلسح رد طقى یرتسب ژرسش تیعضو یگنوگچ زا
.تاا رسیم یقرب

فارسى 
|
 
247
Bosch Power Tools 
1 609 92A 14R | (3.2.15)

 
 هاگتسد ات دینک ربص یقرب رازبا نتشاذگ رانک زا لبق
 تسقحلم و رازبا .دتسیاب تکرح و راک زا لماک روطب
 لرتنک و هدرک ریگ رسک هعطق هب تاا نکمم هسگتاد
.دوش جرسخ سمش تاد زا یقرب رازبا

 
.دراد دوجو هستوك لسصتا رطخ .دینكن زاب ار یرتاب
 شبات ربارب رد هلمج زا ،ترارح ربارب رد ار یرتاب
 بآ ،شتآ ربارب رد نینچمه و دیشروخ موادم
 دوجو رسجفنا رطخ .دیرادب ظوفحم تبوطر و
.دراد

 
 نآ زا ای و دشاب هدید بیسآ یرتاب هکیتروص رد
 یرتاب زا تسا نکمم ،دوش هدافتسا هیور یب روطب
 طیحم یاوه تلاح نیا رد .ددرگ دعاصتم ییاهراخب
 کشزپ هب ،دیدرک یتحاران ساسحا رگا ؛دینک هزات ار
 هب تاا نکمم سهرسخب نیا قسشنتاا .دیئامن هعجارم
.دنسارب بیاآ سمش یسفنت یرسجم

 
 تخاس یقرب رازبا اب هارمه و هطبار رد طقف یرتاب زا
 ربارب رد یرتسب تروصنیا رد طقى .دینک هدافتسا شوب
.دوشیم تظىسحم دح زا شیب رسشى لسمعِا رطخ

 
 ریثأت ای یتشوگچیپ ای خیم دننام زیت ءایشا ی هلیسوب
 نکمم .دنیبب بیسآ یرتاب تسا نکمم یجراخ یورین
 دود ،دریگ شتآ یرتسب و دهد خر یلخاد یلسصتا تاا
.ددرگ غاد دح زا شیب سی دوش رجفنم ،دنک
نآ درکلمع و هاگتسد حیرشت
 ار اه یئامنهار و ینمیا تاروتسد هیلک
 مدع زا یشسن تسهسبتشا .دینک هعلاطم
 تاا نکمم ینمیا تاروتاد نیا تیسعر
 ریسا سی و یگتخوا ،یگتىرگ قرب ثعسب
.دوش دیدش یسه تحارج
 ریوصت یوسح هک ار سمنهار هچرتىد نیا هدش ست هحفص اًفطل
 هچرتىد نیا ندناوخ مسگنه و دینک زسب ،تاا یقرب رازبا
.دیرادهگن زسب ارنآ ،سمنهار
هاگتسد زا هدافتسا دراوم
 ریسم سب لوط رد و بیرا یسه شرب مسجنا یارب یقرب رازبا
 هدش هتىرگ رظن رد یارسى شرب هیواز سب و میقتسم شرب
.تاا
هاگتسد ءازجا
 ،دوشیم هدهسشم ریوصت رد هک هسگتاد ءازجا یسه هرسمش
 نیا رد نآ ریوصت هک دشسب یم یقرب رازبا حرش هب طوبرم
.تاا هدمآ هچرتىد
لصو و عطق دیلک ندرک لفق یارب ینمیا دیلک  
1
لصو و عطق دیلک  
2
* یرتسب  
3
ظىسحم بسق  
4
رسکدوخ ینمیا ظسفح میظنت و یئسجبسج مرها  
5
)هیسپ هحفص( یفک  
6
)کرحتم( رسکدوخ )ظىسحم بسق( ینمیا ظسفح  
7
یزاوم یسمنهار شک طخ  
8
هجرد 

 هیواز شرب یراذگ تملاع  
9
هجرد 
45°
 هیواز شرب یراذگ تملاع  
10
رب یارسى هیواز بسختنا یارب یکاورخ چیپ  
11
یزاوم یسمنهار شک طخ یارب یکاورخ چیپ  
12
رب یارسى هیواز یدنب هجرد  
13
هسگتاد روحم لفق همكد  
14
)راد قیسع شکور سب( یکمک هتاد  
15
شوگ شش نلآ رسچآ  
16
)راد قیسع شکور سب( هتاد  
17
هرا روحم  
18
)ریز هرهم( ریگرازبا ژنلاى  
19
* هرا هغیت  
20
)ور هرهم( رسهم ژنلاى  
21
رشاو سب رسهم و تیبثت چیپ  
22
ظىسحم بسق یور رب یراذگ تملاع  
23
یرتسب هدننك دازآ یرسشى همكد  
24
شکم هسگتاد )لیدبت( روتپادآ تیبثت چیپ  
25
شکم هسگتاد )یئوناز( روتپادآ  
26
* شكم گنلش  
27
شرب قمع یدنب هجرد  
28
شرب قمع بسختنا یارب رسهم مرها  
29
* یچیپ هریگ تفج  
30
* ژرسش نازیم لرتنک رگنسشن غارچ یارب همکد  
31
* یرتسب ژرسش نازیم لرتنک رگنسشن غارچ  
32
* سمنهار لیر  
33
* لسصتا هعطق  
34
 روطب ،تسا هدمآ نتم رد ای و ریوصت رد هک یتاقلعتم هیلک *
 لماک تسیل اًفطل .دوش یمن هئارا هاگتسد هارمه لومعم
.دیئامن سابتقا تاقلعتم همانرب تسرهف زا ار تاقلعتم
ینف تاصخشم
رب درگ هرا
GKS 18 V-LI
ینى هرسمش
3 601 F6H 0..
یمسن ژستلو
V=
18
دازآ تلسح رد تعرا
min
-1
3 900
شرب قمع رثکادح

 
 شرب( رب یارسى هیواز رد
هجرد 

 )راد هیواز

 
 شرب( رب یارسى هیواز رد
هجرد 
45°
 )راد هیواز
mm
 
mm
51 
40
روحم لفق

)یفک( هیسپ هحفص دسعبا
mm
146 x 272
هرا هغیت رطق رثکادح
mm
165
هرا هغیت رطق لقادح
mm
160
هرا هغیت تمسخض رثکادح
mm
1,7
 هنادند هزادنا و تمسخض رثکادح
هرا هغیت
mm
2,6
 هنادند هزادنا و تمسخض لقادح
هرا هغیت
mm
2,0
هغیت ینسیم خاروا رطق
mm
20
 درادنستاا قبسطم نزو
EPTA-Procedure 01/2003
kg
3,9/4,1 *
یدربرسک یرتسب عون هب هتسب *
< 0 °C یسمد یارب دودحم ناوت **

248
 
|
 فارسى
 
1 609 92A 14R | (3.2.15) 
Bosch Power Tools

 
 دوخ یاهوزاب و دیریگب مکحم تسد ود ره اب ار هرا
 هبرض لرتنک هب رداق هک دیهد رارق یتلاح رد ار
 هراومه .دیشاب )هاگتسد هدننز سپ یورین( یتشگرب
 اب امش ندب زگره هک دینک راک یوحن هب هاگتسد اب
 ،دریگن رارق طخ کی و ریسم کی رد اًمیقتسم هرا هغیت
 .دشاب هتشاد رارق هرا هغیت رانک ،یبناج حطس رد هکلب
 هب هرا هغیت شهج نسکما ،بقع هب هبرض زورب تروص رد
 رسک هسگتاد سب هک یدرى تروصنیا رد ،دراد دوجو بقع
 تیسعر سب و باسنم ینمیا تسمادقا سب دناوتیم ،دنکیم
.دشسب طلسم سهورین هنوگنیا رب طسیتحا

 
 هب راک عطق تروص رد ای و دنک ریگ هرا هغیت هچنانچ
 دینک شوماخ ار هرا هاگتسد تروصنیا رد ،یلیلد ره
 لاًماک هرا هغیت ات دیرادهگن مارآ راک هعطق رد ار هرا و
 لاح رد هرا هغیت هک ینامز ات .دسرب نوکس تلاح هب
 هرا هغیت ندروآ نوریب هب شلات زگره ،تسا تکرح
 بقع هب ار هرا هغیت ای و دینکن راک هعطق لخاد زا
 هبرض و ندز سپ ناکما تروصنیا ریغ رد .دیشکن
 وجتسج ار هرا هغیت ندرک ریگ تلع .دراد دوجو یتشگرب
.دینک فرطرب ارنآ و هدرک

 
 دراد رارق راک هعطق لخاد هک ار هرا دیهاوخب رگا
 طسو رد ار هرا هغیت تروصنیا رد ،دینک نشور اًددجم
 هنادند هک دینک لرتنک سپس ،دیهد رارق شرب فاکش
 هچنسنچ .دشاب هدرکن ریگ راک هعطق رد هرا هغیت یاه
 ندرک نشور مسگنه هسگنآ ،دشسب هدرک ریگ هرا هغیت
 رسک هعطق زا هرا ندمآ نوریب لسمتحا ،هسگتاد ددجم
 هغیت ددجم ندرک نشور سب دناوت یم سی و دراد دوجو
.دوشب )هسگتاد ندز سپ( یتشگرب هبرض هب رجنم هرا

 
 سپ رطخ ات دینک راهم بوخ ار گرزب تاعطق و حوطس
 و تسعطق .دبای شهاک هرا هغیت ندرک ریگ ای و ندز
 )طاو زا( دوخ نزو ریثأت تحت تاا نکمم گرزب حوطا
 ود ره زا دیسب ار گرزب تسعطق هنوگ نیا .دنوشب مخ
 هبل و هرسنک رد مه و شرب فسکش یکیدزن رد مه ،فرط
.درک رسهم یبوخب هعطق

 
 یراددوخ هدید بیسآ ای و دنک هرا هغیت ندرب راکب زا
 سی و نآ حیحص نتشادن رارق ،دنک یسه هرا هغیت .دینک
 ،تاردسن و باسنمسن یئسه هنادند سب ییسه هرا هغیت
 هب رجنم هجیتن رد و گنت شرب فسکش کی دسجیا ثعسب
 یتشگرب هبرض و هرا هغیت ندرک ریگ ،کسکطصا شیازىا
.دنوشیم هسگتاد )ندز سپ(

 
 هیواز و شرب قمع تسخن ،یراک هرا هب عورش زا لبق
 .دینک مکحم ار لفق مرها و دییامن میظنت ار شرب
 ریگ نسکما ،دنبسی رییغت یرسک هرا نیح رد تسمیظنت هچنسنچ
.دراد دوجو هسگتاد یتشگرب هبرض و هرا هغیت ندرک

 
 ریغ یاهاج ریاس و تباث یاهراوید ندرک هرا ماگنه
 یم هتىر ورى هرا هغیت .دینک طایتحا لاماک ،دید لباق
 و دنک ریگ ،هدش جک مسسجا رد یرسک هرا مسگنه دناوت
.دوش ندز سپ ثعسب
ینییاپ ینمیا ظافح ییاراک

 
 ینمیا ظافح هک دینک لرتنک ،راک هب عورش زا لبق
 هتسب یبوخب )راکدوخ ینمیا ظافح( هرا هغیت ینیئاپ
 ،دیهدن رارق هدافتسا دروم ار هرا هاگتسد .دوش
 ای و دنکیمن تکرح هنادازآ ینیئاپ ینمیا ظافح هچنانچ
 هغیت ینیئاپ ینمیا ظافح زگره .دوشیمن هتسب اًروف
 یا هلیسو اب ارنآ ای و دینکن راهم زاب تیعضو رد ار
 ،دتفیب نیمز هب هتااوخسن هرا هسگتاد هچنسنچ .دیدنبن
 .دوش جک و هدیمخ هغیت ینیئسپ ینمیا ظسفح تاا نکمم
 زسب تشگرب لبسق هطوبرم مرها هلیاوب ار ظىسحم بسق
 تکرح هنادازآ ینمیا ظسفح هک دیوش نئمطم و دینک
 هغیت سب ،شرب یسه قمع و سه هیواز هنوگ ره رد و دنکیم
.دنکیمن دروخرب سه تمسق ریسا و هرا

 
 .دینک لرتنک ار هغیت ینیئاپ ینمیا ظافح رنف درکلمع
 نآ رنف و هغیت ینیئاپ ینمیا ظافح درکلمع هچنانچ
 هاگتسد ندرب راکب زا شیپ ،دریگن تروص یتسردب
 ،هدید بیاآ تسعطق .دینک ریمعت و سیورس ارنآ ،هرا
 یدنک ثعسب هرا کسخ و هشارت عمجت سی و هدنبسچ تسبوار
.دنوشیم هغیت ینیئسپ ینمیا ظسفح درکلمع رد

 
 صاخ یاهشرب یارب اهنت ار ینییاپ ظفاحم ی هقوط
 ی هقوط .دینک زاب »هشوگ و یبیج یاهشرب« دننام
 نآ و دینک زاب بقع مرها ی هلیسوب ار ینییاپ ظفاحم
 اهر راک هعطق رد هرا ی هغیت نتفر ورف ضحم هب ار
 ظىسحم ی هقوط یتسیسب سه یرسک هرا ریسا مسگنه .دینک
.دوش لسعى کیتسموتا

 
 زیم یور ار هرا هاگتسد هک دیشاب هتشاد هجوت
 ظافح هکنیا نودب ،دیهدن رارق نیمز یور ای و راک
 هغیت .دشاب هدناشوپ ار هرا هغیت یور ،ینیئاپ ینمیا
 رد هرا تکرح ثعسب تکرح لسح رد و ظسفح نودب هرا
 شهار را هک ار هچنآ ره و دوشیم شرب تهج فلاخ
 زا سپ هغیت هک دیشسب هتشاد هجوت .دربیم ،دریگب رارق
 همادا دوخ تکرح هب یتدم زین هسگتاد ندرک شومسخ
.دهدیم
ینمیا یاهرادشه ریاس

 
 زیهرپ هرا کاخ و هشارت جورخ لحم اب تسد سامت زا
 بییاآ ثعسب تاا نکمم شخرچ لسح رد تسعطق .دینک
.دنوشب سمش یگدید

 
 .دریگب رارق رس یلااب دیابن ،راک ماگنه هرا هاگتسد
 رازبا هب تبسن یىسک لرتنک دیناوتیمن تروصنیا رد اریز
.دیشسب هتشاد یقرب

 
 دوجوم ناهنپ یاه میس و اه هلول ندرک ادیپ یارب
 بایدر هاگتسد کی زا ،راک هدودحم و نامتخاس رد
 تاسیسأت یاهمیس و اه هلول نتفای یارب صوصخم
 تاسیسأت یاهراک یاه تکرش اب ای و دینک هدافتسا
 سب سسمت .دیریگب سامت هطوبرم تامدخ و نامتخاس
 و یزوسشتآ ثعسب تاا نکمم قرب یسهمیا و لبسک
 زسگ هلول یگدید بیاآ و داریا .دوش یگتىرگ قرب سی
 ثعسب بآ هلول ندش خاروا .دوش رسجفنا ثعسب دناوتیم
.دوشیم ترسسخ دسجیا

 
 یلحم رد نکاس و تباث روطب یقرب رازبا نیا زا
 هرا زیم یور رب رسک یارب یقرب رازبا نیا .دینکن هدافتسا
.تاا هدشن هتىرگ رظن رد

 
 هدافتسا دروم ار 
HSS
 دلاوف سنج زا یاه هرا هغیت
.دننکشیم ینساآ هب سه هرا هغیت هنوگنیا .دیهدن رارق

 
 ترارح .دینک یراد دوخ ینهآ تازلف ندرک هرا زا
 لعتشم ار رسبغ و درگ شکم دناوتیم خرا یسه هشارت
.دنک

 
 مکحم تسد ود ره اب ،راک ماگنه ار یکیرتکلا رازبا
 رازبا .دینک باختنا دوخ یارب ینئمطم هاگیاج و هتفرگ
 تىرگ رسکب رت نئمطم و رتهب تاد ود سب ناوتیم ار یقرب
.درک تیاده ارنآ و

 
 هب رسک هعطق هکیتروص رد .دینک مکحم ار راک هعطق
 هدش مکحم هریگ هلیاوب سی و هدنرادهگن تازیهجت هلیاو
 هکنیا ست ،دوشیم هتشاد هگن رت نئمطم رسک هعطق ،دشسب
.دوش هتشادهگن تاد هلیاوب

فارسى 
|
 
249
Bosch Power Tools 
1 609 92A 14R | (3.2.15)

 
 و تاقلعتم ضیوعت ،یکیرتکلا رازبا میظنت زا لبق
 ای و هدیشک قرب زا ار هخاشود ،نآ نتشاذگ رانک ای
 یریگشیپ تسمادقا نیا تیسعر .دینک جراخ ارنآ یرتاب
 یریگولج یکیرتکلا رازبا هتااوخسن ندستىا هار زا ینمیا
.دنک یم

 
 زا ،هدافتسا مدع تروص رد ار یکیرتکلا رازبا
 هک دیهدن هزاجا .دیرادهگن رود ناکدوک سرتسد
 ار امنهار هچرتفد نیا هک یصاخشا ای و دراوان دارفا
 رازبا نتىرگ رارق .دننک راک هاگتسد نیا اب ،دنا هدناوخن
 کسنرطخ هبرجت یب و دراوسن دارىا تاد رد یکیرتکلا
.تاا

 
 دیشاب بظاوم .دینک تبقارم بوخ یکیرتکلا رازبا زا
 ریگ و هدرک راک بوخ هاگتسد کرحتم یاه تمسق هک
 یکیرتکلا رازبا تاعطق هک دینک تقد نینچمه .دنکن
 بیسآ تاعطق .دنشابن هدید بیسآ ای و هتسکش
 یرسیسب تلع .دینک ریمعت راک هب عورش زا لبق ار هدید
 یکیرتکلا یسهرازبا زا لمسک تبقارم مدع ،یرسک حناوا زا
.دشسب یم

 
 بوخ هک یشرب رازبا .دیرادهگن زیمت و زیت ار شرب رازبا
 رد رتمک ،دنرادروخرب زیت یسه هبل زا و هدش تبقارم
.دنشسب یم تیاده لبسق رتهب و هدرک ریگ رسک هعطق

 
 هاگتسد یور هک یرازبا ،تاقلعتم ،یکیرتکلا یاهرازبا
 هوزج نیا تاروتسد قباطم ار هریغ و دنوش یم بصن
 هاگتسد نیا لدم اب هک دیریگ راک هب یروط امنهار
 عون و یراک طیارش هب نینچمه .دنشاب هتشاد بسانت
 یرسک دراوم یارب یقرب رازبا دربرسک .دینک هجوت راک
 طیارش دناوتیم ،تاا هدشن هتىرگ رظن رد نآ یارب هک
.دوش رجنم ار یکسنرطخ
یژراش یاهرازبا زا هدافتسا زرط و تبقارم

 
 هک دینک ژراش ییاههاگتسد رد اًرصحنم ار اه یرتاب
 یارب هکیتروص رد .دنشاب هدش هیصوت هدنزاس طسوت
 یرتسب نآ یارب هک دیهد رارق یرژرسش رد ارنآ ،یرتسب ژرسش
.دراد دوجو یزوسشتآ رطخ ،تاا هدشن هتخسا

 
 هدافتسا ییاه یرتاب زا طقف ،یکیرتکلا تلاآ رازبا رد
 هدش هتفرگ رظن رد یقرب رازبا عون نآ یارب هک دینک
 هب رجنم دناوتیم هقرفتم یسه یرتسب زا هدسفتاا .دنا
.ددرگ قیرح و تسحارج

 
 هریگ زا ارنآ دیاب یرتاب زا هدافتسا مدع تروص رد
 لئاسو رگید و چیپ ،خیم ،دیلک ،هکس ،یزلف یاه
 نکمم لئاسو نیا اریز ،دیراد هگن رود یزلف کچوک
 ود نیب یلسصتا دسجیا .دنوش یلاصتا داجیا ثعاب تسا
 و یگتخوا ثعسب دناوتیم )یرتسب یسهلسنیمرت( یرتسب بطق
.دوش قیرح دسجیا

 
 جورخ ثعاب دناوتیم یرتاب زا هیور یب هدافتسا
 تاعیام نیا اب سامت هنوگ ره زا .دوش نآ زا تاعیام
 تسد ،نآ اب یقافتا سامت تروص رد .دینک یراددوخ
 تروص رد .دیئوشب بآ اب ار سامت لحم ای و دوخ
 هعجارم کشزپ هب دیاب ،عیام نیا اب مشچ ندش هدولآ
 بسهتلا ثعسب دناوتیم یرتسب زا هدش جرسخ عیسم .دینک
.دوش یگتخوا و تاوپ
سیورس

 
 یا هفرح نیصصختم هب طقف یکیرتکلا رازبا ریمعت یارب
 .دینک هدافتسا لصا یکدی لئاسو زا و هدرک عوجر
 نیمضت سمش هسگتاد ینمیا هک دش دهاوخ ثعسب نیا
.ددرگ
یا هریاد شرب یارب ینمیا تاکن
ندرک هرا شور

 
 رد امش یاهتسد زگره هک دیشاب بظاوم :رطخ
 ادیپ سامت هرا هغیت اب و دریگن رارق هرا هدودحم
 هندب ای و یکمک هتسد دوخ رگید تسد اب .دنکن
 هسگتاد دوخ تاد ود ره سب هچنسنچ .دیریگب ار روتوم
 بیاآ هرا هغیت هلیاوب سمش یسهتاد ،دیریگب ار هرا
.دننیب یمن

 
 هیحسن رد ظىسحم بسق .دیریگن ار راک هعطق ریز زگره
 یگدید بیاآ زا سمش تظىسحم هب ردسق ،رسک هعطق ریز
.دشسبیمن هرا هغیت طاوت

 
 و بسانتم راک هعطق تماخض اب ار شرب قمع نازیم
 لمسک هنادند کی عسفترا زا رتمک یتسیسب .دینک میظنت
.دشسب تیؤر لبسق رسک هعطق ریز زا هرا هغیت

 
 هلیسوب دینک هرا دیهاوخیم هک ار یا هعطق زگره
 .دیهدن رارق دوخ یاپ یور رب ارنآ ای و دیریگن تسد
 ،مکحم یوکس ای و هاگرارق کی هلیسوب ار راک هعطق
 هدش رسهم یبوخب رسک هعطق هک تاا مهم .دینک تیبثت
 زا سی و هرا هغیت ندرک ریگ ،یندب سسمت رطخ ست دشسب
.دبسی شهسک لرتنک نداد

 
 نآ راد قیاع حوطس و هتسد زا اًرصحنم ار یقرب رازبا
 ناكما ،دوخ راك عون هب هتسب هک ارچ ،دیریگب تسد رد
 تیؤر لباق ریغ قرب یاه لباك اب شرب رازبا سامت
 هاگتسد دوخ لباك اب اهنآ سامت ای و نامتخاس لخاد
 نسیرج یدسه هك یلبسك و میا سب سسمت .دراد دوجو
 یزلى یسه شخب هب ار قرب نسیرج دناوت یم ،تاا قرب
.دوش یگتىرگ قرب ثعسب و دهد لسقتنا زین هسگتاد

 
 شرب یامنهار کی زا یلوط یاه شرب ماگنه هراومه
 هدافتسا هرانک یارب میقتسم شرب یامنهار ای و
 لسمتحا و دوشیم قیقد شرب مسجنا ثعسب رسک نیا .دینک
.دهدیم شهسک ار هرا هغیت ندرک ریگ

 
 خاروس و هزادنا یاراد یاه هرا هغیت زا هراومه
 )یزول ای درگ لکش لاثم( بسانم یگدنرادهگن
 یسه هعطق سب هک یا هرا یسه هغیت .دینک هدافتسا
 رودم ریغ تروص هب ،دنشسبن باسنتم هرا ژستنوم لبسق
.دنوش یم لرتنک نداد تاد زا ثعسب و دننک یم تکرح

 
 بیسآ و بسانتمان )هرا هغیت ریز هحفص( رشاو زا زگره
 نآ یارب تسردان یاه چیپ زا ای و هرا هغیت یارب هدید
 صوصخم یسه چیپ نینچمه و سهرشاو .دینکن هدافتسا
 رسک رد ینمیا و ناوت رثکادح هب یبسیتاد یارب ،هرا هغیت
.دنا هدش هتخسا

 
 مزلا تاروتسد و لیلاد – ندز سپ
 هدش هکولب هرا هغیت ینسهگسن شنکاو هجیتن ندز سپ –
 ندش دنلب ثعسب هک دشسب یم هدش تیاده هسبتشا سی
 یم ربرسک تما هب نآ تکرح و رسک هعطق زا هرا هغیت
؛دوش
 هرا هغیت ندش هتسب لسح رد رسیش رد هرا هغیت هچنسنچ –
 تما هب ار هرا ،روتوم یورین و دنک یم هکولب ،دنک ریگ
؛دنک یم ترپ ربرسک
 تیاده هسبتشا سی دخرچب شرب لحم رد هرا هغیت هچنسنچ –
 هغیت یبقع هبل یسه هنادند ندرک ریگ نسکما ،دوش
 تروص نیا رد هک دراد دوجو رسک هعطق حطا رد هرا
 یم ترپ ربرسک تما هب و درپ یم نوریب رسیش زا هرا هغیت
.دوش
 
 .دشسب یم هرا هغیت زا هسبتشا هدسفتاا هجیتن ندز سپ
 رسهم ریز حورشم تسمادقا سب دناوت یم لمعلا سکع نیا
.دوش

250
 
|
 فارسى
 
1 609 92A 14R | (3.2.15) 
Bosch Power Tools
فسراف
ینمیا یاه یئامنهار
 یاهرازبا یارب یمومع ینمیا یاه یئامنهار
یکیرتکلا
 ار اه یئامنهار و ینمیا تاروتسد همه
 تیسعر مدع زا یشسن تسهسبتشا .دیناوخب
 ،یگتىرگ قرب ثعسب تاا نکمم ینمیا تاروتاد نیا
.دوش دیدش یسه تحارج ریسا سی و یگتخوا
 هدنیآ یارب ار اه یئامنهار و ینمیا یاه رادشه همه
.دینک یرادهگن بوخ
 ،دوشیم تبحص »یکیرتکلا رازبا« زا سمنهار نیا رد سج ره
 یسهرازبا سی و )قرب میا سب( یکیرتکلا یسهرازبا روظنم
.دشسب یم )قرب میا نودب( راد یرطسب یکیرتکلا
راک لحم ینمیا

 
 یفاک رون هب زهجم و بترم ،زیمت ار دوخ راک لحم
 ثعسب دناوتیم رون مک و بترمسن رسک طیحم .دیرادهگن
.دوش یرسک حناوا

 
 راجفنا رطخ نآ رد هک ییاه طیحم رد یکیرتکلا رازبا اب
 یاهراخب و اهزاگ ،تاعیام یواح و هتشاد دوجو
 هقرج یکیرتکلا یسه رازبا .دینکن راک ،دشاب هقرتحم
 نتىرگ شتآ ثعسب دنناوت یم هک دننک یم دسجیا ییسه
.دنوش اوه رد دوجوم یسهرسبغ و درگ

 
 دارفا ریاس و ناکدوک ،یکیرتکلا رازبا اب راک ماگنه
 سمش ساوح هکیتروص رد .دیرادهگن رود هاگتسد زا ار
 سمش تاد زا هسگتاد لرتنک تاا نکمم ،دوش ترپ
.دوش جرسخ
یکیرتکلا ینمیا

 
 هتشاد بسانت قرب زیرپ اب دیاب یکیرتکلا رازبا هخاشود
 لدبم .دیهدن هخاشود رد یرییغت هنوگچیه .دشاب
 لاصتا یاراد یکیرتکلا رازبا اب هارمه دیابن هخاشود
 رییغت و لصا یسه هخسشود .دوش هدافتسا نیمز هب
 و یکیرتکلا کوش رطخ ،باسنم یسهزیرپ و هدشن هداد
.دننک یم مک ار یگتىرگ قرب

 
 لاصتا میس هب لصتم تاعطق اب یندب سامت زا
 لاچخی و یقرب قاجا ،ژافوش ،هلول دننام نیمز هب
 و حوطا سب یندب سسمت تروص رد .دینک یراددوخ
 سب سمش سسمت نینچمه و نیمز هب لسصتا یاراد تسعطق
.دبسی یم شیازىا یگتىرگ قرب رطخ ،نیمز

 
 ذوفن .دیرادهگن رود تبوطر و ناراب زا ار هاگتسد
 شیازىا ار یکیرتکلا کوش رطخ ،یکیرتکلا رازبا هب بآ
.دهدیم

 
 رازبا لمح نوچ یئاهراک یارب هاگتسد میس زا
 هخاشود ندرک جراخ ای و نآ ندرک نازیوآ ،یکیرتکلا
 لباقم رد ار هاگتسد لباک .دینکن هدافتسا قرب زا
 کرحتم یاه شخب و زیت یاه هبل ،نغور ،ترارح
 سی و هدید بیاآ یسه لبسک .دیرادهگن رود هاگتسد
.دنهدیم شیازىا ار یکیرتکلا کوش رطخ هدروخ هرگ

 
 ،دینکیم راک زاب طیحم رد یکیرتکلا رازبا اب هکیتروص رد
 زاب طیحم یارب هک دینک هدافتسا یطبار لباک زا اهنت
 طیحم یارب باسنم طبار یسه لبسک .دشاب بسانم زین
.دننک یم مک ار یگتىرگ قرب رطخ ،زسب

 
 نکاما و طیحم رد یقرب رازبا اب راک موزل تروص رد
 یتشن و اطخ نایرج یتظافح دیلک کی زا دیاب ،بوطرم
 هدافتسا )نیمز اب لاصتا هدننک عطق دیلک( نیمز
 یتشن و سطخ نسیرج یتظسفح دیلک زا هدسفتاا .دینک
.دهد یم شهسک ار یگتىرگ قرب رطخ نیمز
صاخشا ینمیا تیاعر

 
 دینک تقد دوخ راک هب ،دینک عمج بوخ ار دوخ ساوح
 رد .دینک راک یکیرتکلا رازبا اب لماک شوه و رکف اب و
 و لکلا ،ردخم داوم هکیتروص رد ای و یگتسخ تروص
 .دینکن راک یکیرتکلا رازبا اب ،دیا هدرک هدافتسا وراد
 دناوتیم ،یکیرتکلا رازبا سب رسک مسگنه یهجوت یب هظحل کی
.دشسب هتشاد هارمه هب یدیدش یسه تحارج

 
 هراومه ینمیا کنیع زا و یصخش ینمیا تازیهجت زا
 کاسم دننسم ینمیا تازیهجت زا هدسفتاا .دینک هدافتسا
 و ینمیا هلاک ،شزغل دض ینمیا یسه شفک ،ینمیا
 رطخ ،یکیرتکلا رازبا سب رسک عون سب باسنتم ینمیا یشوگ
.دهديم شهسک ار ندش حورجم

 
 هتساوخان روطب یکیرتکلا رازبا هک دیشاب بظاوم
 رد هاگتسد هخاشود ندرک دراو زا لبق .دتفین راکب
 لمح ای و نآ نتشادرب ،یرطاب هب نآ لاصتا ،قرب زیرپ
 شوماخ یکیرتکلا رازبا هک دینک تقد دیاب ،هاگتسد
 سمش تشگنا هسگتاد لمح مسگنه هکیتروص رد .دشاب
 تلسح رد ار هسگتاد سی و دشسب لصو و عطق همکد یور
.دیآ شیپ یرسک حناوا تاا نکمم ،دینزب قرب هب نشور

 
 همه دیاب ،یکیرتکلا رازبا ندرک نشور زا لبق
 هاگتسد یور زا ار اه راچآ و هدننک میظنت یاهرازبا
 هدنخرچ یسه شخب یور هک یئسهرسچآ و رازبا .دیرادرب
.دنوش تحارج دسجیا ثعسب دنناوتیم ،دنراد رارق هسگتاد

 
 هتشاد رارق یداع تلاح رد دیاب امش ندب تیعضو
 هدرک باختنا دوخ یارب ینئمطم یاج راک یارب .دشاب
 یم بیترت نیا هب .دینک ظفح هراومه ار دوخ لداعت و
 رتهب هرظتنم ریغ یسه تیعضو رد ار یکیرتکلا رازبا دیناوت
.دیشسب هتشاد لرتنک تحت

 
 داشگ یاه سابل ندیشوپ زا .دیشوپب بسانم سابل
 و سابل ،اهوم .دینک یراددوخ تلاآ تنیز لمح و
 هاگتسد شخرچ لاح رد یاه شخب زا ار اه شکتسد
 تنیز و دنلب یوم ،دسشگ یسه سسبل .دیرادهگن رود
 شخرچ لسح رد یسه تمسق رد تاا نکمم تلاآ
.دننک ریگ هسگتاد

 
 ای و رابغ و درگ شکم لئاسو دیناوتیم هکیتروص رد
 بصن هاگتسد هب ار رابغ و درگ هدننک عمج هلیسو
 بصن تسرد لئاسو نیا هک دیوش نئمطم دیاب ،دینک
 و درگ شکم لئساو زا هدسفتاا .دنوش یم هدافتسا و
.دنکیم رت دسیز رسبغ و درگ ربارب رد ار سمش تینوصم رسبغ
نآ زا تبقارم و یکیرتکلا رازبا زا حیحص هدافتسا

 
 یراددوخ هاگتسد یور دایز راشف ندرک دراو زا
 نآ اب بسانم یکیرتکلا رازبا زا ،یراک ره یارب .دینک
 ثعسب باسنم یکیرتکلا رازبا نتىرگ رسکب .دینک هدافتسا
 نسنیمطا سب و رتهب هسگتاد ناوت زا دیناوتب هک دوشیم
.دینک هدسفتاا رتشیب

 
 زا ،یقرب رازبا لصو و عطق دیلک رد داریا تروص رد
 ناوت یمن هک یکیرتکلا رازبا .دینکن هدافتسا هاگتسد
 ریمعت دیسب و هدوب کسنرطخ ،درک لصو و عطق ار سهنآ
 .دنوش

  | 251
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
GAS 25
GAS 50
GAS 50 M
GAS 50 MS
Ø 35 mm
3 m   2 609 390 392
5 m   2 609 390 393
GAS 25
GAS 50
GAS 50 M
GAS 50 MS
Ø 35 mm
3 m  2 607 002 163
5 m  2 607 002 164
1 607 960 008
AL 1820 CV
(14,4 / 18 V)
AL 1860 CV
(14,4 / 18 V)
2 608 438 693
(L-BOXX 238)
GBA 18 V ...
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 251  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
252 |  
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 252  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AMПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет