В 3-х т. Т опорно-двигательный аппарат / ред. Л. Л. Колесниковажүктеу 2.5 Mb.
Pdf просмотр
Дата20.02.2017
өлшемі2.5 Mb.

  

 

Семей, 2014 

 

 

Государственный медицинский университет 

города Семей 

Жаңадан түскен медициналық 

әдебиеттер 

Новинки  медицинской 

литературы                                        

  

 

  

 

 

 

 

 

 

A new medical literature from  

 

 


611.7(075.8) 

А 64 

Анатомия человека 

иллюстрированный учебник [Текст] 

: в 3-х т. Т.1. Опорно-двигательный 

аппарат / ред. Л. Л. Колесникова. - М 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2884-9 : 19 800 00 

тг 


      

Учебник прекрасно иллюстрирован и 

фактически представляет собой атлас, 

дополнен изложением современных  

взглядов на основы анатомии человека. 

Яркий визуальный ряд издания –

уникальное сочетание классических 

анатомических изображений и 

современной медицинской визуализации 

– отражает переход от знания основ 

анатомии к  углубленному изучению 

строения человека и применению 

полученных знаний в практической 

медицине. Содержание  учебника 

полностью соответствует программе по 

анатомии человека для медицинских 

вузов.   


611.1(075.8) 

А 64 

Анатомия человека 

иллюстрированный учебник 

[Текст] : в 3-х т. Т.2. 

Спланхнология и сердечно-

сосудистая система / ред. Л. Л. 

Колесников. - М : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2885-6 : 22 

440 00 тг                                            

Содержание  учебника полностью 

соответствует программе по 

анатомии человека для 

медицинских вузов . Во втором 

томе показано строение внутренних 

органов (пищеварительной , 

дыхательной, мочевой, половой, 

лимфоидной, сердечнососудистой 

системе и эндокринных желез ) 

Анатомические термины даны на 

русском и латинском языках

  

 


612(084.4) 

А28 

Адам физиологиясы. Динамикалық 

сызбалар АТЛАСЫ [Текст] : учебник / 

К. В. Судаков [и др.] ; ред. Судаков 

К.В., ред., пер. М. Қ. Қанқожа. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 464 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9704-3123-8 : 10500 00 тг           

Динамикалық сызбалар атласы- 

ерекше басылым. Кітапта 

физиологиялық үдерістер 

динамикасының дамуы көрсетілген. 

Авторлар тұтас организм жұмысының 

динамикасына көңіл аударған. 

Атласта физиологияның 13 бөлімі 

динамикалық сызбалар түрінде 

көрсетілген және олар толық 

сипатталып жазылған.Әрбір бөлім 

физиологиялық терминдермен және 

сандық көрсеткіштермен 

толықтырылған. 

 


616-092(075.8) 

П18 

Патологиялық физиология 

тәжірибелік сабақтарға нұсқау [Текст] = 

Патофизиология руководство к 

практическим занятиям : учебное 

пособие / ред. В. В. Новицкий . - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 768 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9704-3076-7 : 8480 00 тг

 

    Оқу кұралында патологиялық 

физиология тәжірибелік курстың негізгі 

тақырыптары ұсынылған.Әр тақырып 

бақылау сұрақтарымен, анықтамалық 

материалдармен және ұсынылатын 

әдебиеттермен қорытылған.  

В учебном пособии представлены 

основные темы практического курса по 

патофизиологии.Каждая тема 

сопровождается контрольными 

вопросами, справочными материалами и 

списком рекомендуемой литературы.  

 

.    

614.253(075.8) 

К98 

Кэмпбелл, А.  

Медициналық этика [Текст] : 

учебник / А. Кэмпбелл, Г. 

Джиллет, Г. Джонс ; ред. Ю.М 

Лопухин, ред. Б. Г. Юдин, пер., 

ред. М. А. Башбаева. - 2-е изд., 

испр. . - М : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 368 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-

3024-8 : 7018 00 тг                            

     


Медициналық этика- этиканың 

немесе адамгершілік 

философиясының қолданбалы 

тармағы болып саналады. Осы 

орайда ол денсаулық сақтау 

тәжірибесінің түрлі 

салаларындағы мейірімділік пен 

қатыгездік мәселелеріне 

философиялық талдау тұрғысынан 

карастыруға талпыныс жасайды. 

 

 


611.018(075.8) 

Г47 

Гистология,эмбриология,цитология 

[Текст] : учебник / ред.: Н. А. Юрина, Р. 

Ж. Есимова, К. Т. Нурсейтова. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 894 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-

3020-0 : 18150 00 тг                              

Бұл оқулықта цитологиядан негізгі 

мағлұматтар, тіндер және мүшелер 

туралы берілген және адам дамуының 

дәйекті сатылары мен қатерлі кезеңдері 

сипатталады.Материалдар тіндер мен 

мүшелердің адам жасына байланысты 

өзгеретінің ескере отырып, 

гистогенетикалық тұрғыдан 

баяндалады.Тіндер менмүшшелердің 

қалпына келуі және реактивтік 

өзгерістері туралы мәліметтер 

ұсынылған.                                                  

 

 

 .  

 

 

   618.2(075.8) 

А 44 

Акушерия [Текст] : учебник / Г. 

М. Савельева , Р. И. Шалина. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. : ил. 

ISBN 975-5-9704-3087-3 : 16940 

00 тг                                               

Классикалық  акушерияның негізгі 

принциптерімен бірге, жаңа 

медициналық технологияларды 

енгізуге байланысты, жүктілік пен 

босануды жүргізу бойынша 

заманауи жетістіктер келтшрілген. 

Жүктілік, босану және босанудан 

кейінгі кезеңнің негізгі 

асқынуларының патогенезі, 

анықтауы мен емі туралы 

түсініктер кеңейтілді.Эмбриогенез, 

ұрықтың туа пайда болған 

ауруларының пренаталды 

диагностикасына ерекше назар 

аударылды

 

 

  

 

 

   Классикалы617-089(075.8) 

Г 72 

Гостищев, В. К.  

Жалпы хирургия [Текст] : учебник 

/ В. К. Гостищев ; пер. Д. А. 

Смаилов ; ред. М. Ө. Мұқанов. - М 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 750 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9704-3077-4 : 17 

400 00 тг  

 

Оқулықтың төртінші басылымында хирургияның жалпы 

мәселелері (асептика және 

антисептика , қан ағу және қан 

құю қағидаттары, реанимация 

және анестезиология негіздері, 

...)қаралған;хирургиялық аурулар 

(жарақаттар, ірінді-қабыну 

аурулары, ісіктер, паразиттік 

хирургиялық аурулар, 

хирургиялық емді талап ететін 

даму ақаулары)негіздегі 

патологиялық процестер жарық 

көрген. 

 

  

 

 

   616.9(075.8) 

И69 

Инфекциялық аурулар 

АТЛАСЫ [Текст] = АТЛАС 

инфекционных болезней : учебник 

/ ред. В.И Лучшев, ред. В. В. 

Никифоров, ред. С. Н. Жаров, ред., 

пер. М. С. Құраманғазин. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 472 с. : ил. 

ISBN 978-5-9704-3122-1 : 10 000 

000тг


                                              

Авторлар көп жылдық клиникалық 

тәжірибелерін талдап, жинақтап, 

инфкциялық патологиялар 

бойынша зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін ұсынған.  

Авторы обобщили собственный 

многолетний клинический опыт, 

представили результаты 

исследовательских работ по 

инфекционной патологии. 

 

  

 

   

 

 

    616.41 

К34 

Қан түзүші жүйесі [Текст] : учебник. 

Модулі = Кроветворная система : Модуль / 

ред.: Р. С. Досмағамбетова, С. Б. 

Жәутікова , С. Д. Нұрсұлтанова. - М. : 

Литтерра, 2014. - 289 с. : ил. - на русс.яз. - 

ISBN 978-5-4235-0128-0 : 5500 00 тг                                       

Оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша 

білім алатын студенттерге арналған. Берілген 

оқулықта қантүзүші жүйесі бойынша МЖББС-

2006және Типтік оқу бағдарламасына сәйкес 

сегіз пәннің барлық материалы 

көрсетілген:адам анатомиясы, гистология, 

қалыпты физиология, ішкі аурулар 

пропедевтикасы, патологиялық физиология, 

патологиялық анатомия, визуалды диагностика 

және фармакология. Учебник по модую 

«Кроветворения система» предназначен для 

студентов, обучающихся по интегрированной 

системе. Материал представлен в соответствии 

с ГОСО-2006 и Типовой чебной программой  

по опорно-двигательной системе по восьми 

дисциплинам: анатомии человека, гистологии, 

нормаьной физиологии...... 

 

   

 

  

 

   616.7 

Т92 

Тірек-қимыл жүйесі [Текст] : 

учебник. Модулі = Опорно-

двигательная система : Модуль / 

ред.: Р. С. Досмағамбетова, С. Б. 

Жәутікова , С. Д. Нұрсұлтанова. - 

М. : Литтерра, 2014. - 240 с. : ил. - 

на русс.яз. - ISBN 978-5-4235-

0127-3 : 5500 00 тг                   

 

Оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге 

арналған. Берілген оқулықта тірек-

кимыл жүйесі бойынша МЖББС-2006 

және типтік оқу бағдарламасына 

сәйкес сегіз пәннің барлық материалы 

көрсетілген:адам анатомиясы, 

гистология, қалыпты физиология, ішкі 

аурулар пропедевтикасы, патологиялық 

физиология... 

  Учебник  предназначен для студентов, 

обучающихся по интегрированной 

системе. 

                                       

 

  

 

  

 

   616.12 

Ж88 

"Жүрек-қантамырлар жүйесі" модулі 

[Текст] = Сердечно-сосудистая система : 

учебное пособие / ред.: С. Б. Жәутікова, С. 

Д. Нұрсұлтанова. - М. : Литтерра, 2014. - 

344 с. : ил. - (Интеграцияланған оқулық). - 

ISBN 978-5-4235-0133-4 : 5500 00 тг

 

«Жүрек-қантамырлар жүйесі» модулі оқулығы интеграцияланған жүйе 

бойынша білім алатын студенттерге 

арналған.                                                                        

Учебник по модулю«Сердечно-сосудистая 

ситема» предназначен для студентов, 

обучающихся по интегрированной 

системе. 

 

   

   

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет