Вестник Казнпу имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 гжүктеу 3.11 Mb.
Pdf просмотр
бет18/18
Дата21.03.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Тірек сөздер (10-нан көп емес). Тірек сөздер (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылады (кегль – 

12). Шрифт – курсив. Мақала мәтіні. Автор мақаланы жазғанда мына құрылымды сақтауы керек: мақалада алға қойылған 

міндет  пен  мәселені  қысқа  тұжырымды  баяндау;  оның  негізгі  мазмұныны,  алынған  нәтижені  талдауы 

және бұрын мәлім тұжырымдармен оны салыстыруы, ұсыныстар мен қорытындылары жазылады. 

Мақаланың мәтіні Word мәтіндік редакторымен теріледі. Times New Romanшрифтімен жазылады. Сол 

жағы  -  3  см,  оң  жағы  -  1,5  см,  төмен  және  жоғары  тұсынан  2,5  см  қалдырылады.  Барлық  формулалар 

MathType 6 формуласы бойынша беттің ортасына теңестіріліп толық теріледі. Формулалардың нөмірі оң 

жағынан қойылады. 

Кестелер жұмыс бетінің шегінде орналастырылуы керек. Кестелерді келесі бетке ауыстырғанда атуын 

да  қоса  жазу  қажет.  Кестенің  атауы  беттің  ортасына  сәйкестендіріліп  жазылады,  кестенің  номері  беттің 

сол жағына көрсетіледі. 

Диаграммалар мен графиктер кестелерді қайталамауы керек. Иллюстрациялар (суреттер, диаграмма-

лар, графиктер, фотосуреттер) мақала мәтінініңішіне логикалық баяндалуына қарай үйлестіріле орналас-

тырылады. Мәтін ішінде еске сақталуына қарай нөмірленеді. Иллюстрациялар түсінікті болуы және қайта 

қолдануға тиімді болуы қажет. Суреттерді JPEG, TIFF үлгісінде қолдануға рұқсат етіледі. 

Иллюстрациялардағы  жазулар  мәтінмен  сәйкес  болуы  керек.  Мәтіндегі  әр  суретке  кем  дегенде  бір 

сілтеме болуы керек. 

Мәтіндегі суреттерді сканерлеп пайдаланғанда бір дюймге 300 нүктеден артпайтын шекпен қолдануға 

болатыныны ескерілуі тиіс. 

Суретке  арналған  жазулар  мәтінге  қосымша  қарап  жатпай-ақ  түсінуге  болатындай  толық  ақпарат 

берерлік деңгейде жазылады. Мақалаға қосымша библиографиялық тізім. Сілтемелердің реттік нөмірлері мақала мәтініне сәйкес 

квадрат жақшаның ішіне жазылады. Мақалаға қосымша библиографиялық тізімде мәтінде қолданылуына 

қарай орналастырылады. Пайдаланылған әдебиеттердің тізімінде 2-3  шетелдің  (алыс шетелдің) авторла-

рынан алынған сілтемелер міндетті түрде көрсетіледі. Соңғы 10-15 жылдағы шыққан әдебиеттер сілтеме-

де нұсқалады. 

Абай  атындағы  ҚазҰПУ  оқытушылары,  магистранттары,  студенттері  үшін  журналға  мақала  беру 

тегін,  егер  мақала  бірнеше  адамдар,  яғни  авторлық  коллективпен  жазылса,  1-ші  автор  журналдың  1 

экземплярын  тегін  алады,  ал  қалған  адамдар  әрқайсысы  500  теңге  ақшаға  сатып  алуы  қажет,  бұл  ақша 

мақала қабылданған кезде алдын-ала төленуі керек. 

Сырт жақтан берілетін мақалалар үшін 3500 теңге ақша төленуі қажет.  Анықтама телефондары: 8(7272) 91-47-66, 87022447246. 

Жауапты хатшының электрондық почтасы: sagimbaeva70@mail.ru  

 

  

 

 Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1(43), 2015 ж. 

97 


Инструкция (правила) для авторов 

 

К  публикации  в  Вестнике  серии  «Естественно-географические  науки»  принимаются  статьи  объемом 

от 5 и более страниц.  

Статья начинается с индекса УДК. Размер шрифта – 14 пунктов, выравнивание по левому краю. Порядок расположения структурных элементов статьи: 

Заголовок  (название)  статьи,  который  пишется  строчными  буквами  полужирным  шрифтом  разме-

ром  14  пунктов,  должен  четко  отражать  ее  содержание.  Длина  заголовка  не  должна  превышать  трех 

строк.  Не  допускается  заголовок,  состоящий  из  нескольких  предложений.  Заголовок  статьи  не  должен 

содержать математические и химические формулы, буквы алфавитов отличных от русского и латинского, 

а также аббревиатур, кроме общеупотребительных. 

Инициалы и фамилии авторов шрифтом 14 пунктов. Авторы разделяются запятыми. Полное назва-

ние  организации  -  место  работы  каждого  из  авторов  в  именительном  падеже,  страна,  город;  ученая 

степень, ученое звание, должность; адрес электронной почты и контактные телефоны авторов. 

Аннотация объемом не менее 250 слов должна кратко излагать предмет статьи и основные содержа-

щиеся  в  ней  результаты,  а  также  название  статьи,  Ф.И.О.  авторов,  место  работы  на  казахском, русском и английском языках (кегль – 12) Шрифт – курсив.  

Ключевые слова (не более 10). Ключевые слова (на казахском, русском и английском языках, кегль – 

12) Шрифт – курсив. Текст  статьи.  Авторам  статей  необходимо  придерживаться  следующей  структуры  статьи:  краткое 

изложение  состояния  рассматриваемого  вопроса  и  постановка  задачи,  решаемой  в  статье;  основное 

содержание статьи, обсуждение полученных результатов и сопоставление их с ранее известными; выводы 

и рекомендации. 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт - Times New Roman, кегль - 14, 

интервал - 1, отступы сверху и снизу - 2,5 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см.  

Все  формулы  набираются  полностью  в  редакторе  формул  MathType  6  с  выравниванием  по  центру 

страницы. Номера формул проставляются справа. Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. При переносе таблицы на другую страницу 

следует переносить и головку таблицы. Название таблицы выравнивается по центру страницы, номер таб-

лицы выравнивается по левому краю страницы. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте.  

Диаграммы и графики не должны дублировать таблиц. 

Иллюстрации  (рисунки,  диаграммы,  графики,  фотографии)  размещаются  в  рамках  рабочего  поля 

непосредственно в тексте статьи, исходя из логики изложения, и нумеруются в порядке их упоминания в 

тексте.  Иллюстрации  должны  быть  понятными  и  пригодными  для  непосредственного  воспроизведения. 

Допускается использование рисунков в форматах JPEG, TIFF. 

Надписи  на  иллюстрациях  должны  соответствовать  тексту.  На  каждый  рисунок  должна  быть  как 

минимум одна ссылка в тексте. 

Использованные в тексте сканированные изображения должны иметь разрешение не менее 300 точек 

на дюйм. 

Подписи  к  рисункам  должны  содержать  достаточно  полную  информацию  для  того,  чтобы  приводи-

мые  данные  могли  быть  понятны  без  обращения  к  тексту  (если  эта  информация  уже  не  дана  в  другой 

иллюстрации).  Пристатейный библиографический список. Порядковый номер ссылки указывается в соответству-

ющей строке текста статьи в квадратных скобках. В пристатейном библиографическом списке источники 

располагаются в порядке их упоминания в статье. 

В списке использованной литературы обязательно представить ссылку на труды зарубежных (дальне-

го зарубежья) (2-3) авторов. В ссылке указать литературу за последние 5-10 лет. 

Сторонние авторы оплачивают полную стоимость публикации статьи – равную 3500 тенге.  

Хабаршы-Вестник  КазНПУ  им.Абая  отпускаются  авторам  по  1(одному)  экземпляру  бесплатно,  а 

остальные авторы оплачивают по 500 тенге.  Телефон для справок: 8(7272) 91-47-66, 87022447246. 

Электронная почта ответственного секретаря: sagimbaeva70@mail.ru  

 

  

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г. 

98 


Instruction (rules) for authors 

 

For publication in the “Khabarshy-Vestnik” (Journal) of Abai KazNPU, the Journal of the "Natural-geographic sciences" series articles of 5 or more pages are accepted. 

The article begins with the index UDC. Font size - 14 pt., left alignment. The arrangement of the structural components of the article: 

Title (heading) of the article  which  is  written  in  lowercase  letters  (font type - bold, font size - 14 pt,)  must 

clearly  reflect  its  contents.  Title  length  must  not  exceed  three  lines.  Title  consisting  of  a  few  sentences  is  not 

allowed. Title of the article should not contain mathematical and chemical formulas, letters of alphabets other than 

the Russian and Latin, as well as abbreviations except commonly used abbreviations. Initials and surname of the authors shall be written using font size 14 pt. The initials and surname of authors 

are separated by commas. Full name of the organization - the place of work of each author in the nominative case, 

country, city; academic degree, academic rank, position; e-mail address and contact phone numbers of the authors 

shall be written.  Abstract of not less than 250 words should summarize the subject of the article and the main results contained 

in it, as well as the title of the article, name, surname of authors, the place of work in the Kazakh, Russian and English languages (font size – 12 pt., font type – Italics). 

Key words (not more than 10). Key words are written in Kazakh, Russian and English languages, font size – 

12 pt. font type - Italics. Text of the article. Authors of the articles must adhere to the following structure of the article: a summary of 

the status  of the  issue under  consideration and formulation  of the  problem  to be solved  in the article; the  main 

content of the article, discussion of the results and their comparison with previously known results; conclusions 

and recommendations.  

Text of the article must be typed in Word text editor, font - Times New Roman, font size – 14 pt., line 

spacing - 1, top and bottom margins - 2.5 cm, on the left margin - 3 cm, right margin - 1,5 cm.  

All formulas are typed entirely in MathType 6 equation editor, aligned at the center of the page. The numbers 

of formulas are typed at the right.  Tables  should  be  located  within  the  working  area.  When  you  move  a  table  to  another  page  the  head  of  the 

table should also be carried. The title of the table is centered on the page; table number is aligned to the left edge 

of the page. Tables should be numbered in the order they appear in the text.  

Charts and graphs should not duplicate tables. Illustrations (figures, charts, graphs, photographs) are placed 

within the  working area  in the text, based  on the logic  of presentation, and are  numbered  in the  order they are 

mentioned in the text. Illustrations should be understandable and suitable for direct playback. You can use pictures 

in JPEG, TIFF formats.  

Inscriptions on the illustrations should correspond to the text. Each figure should have at least one reference in 

the text.  

Scanned images used in the text must have not less than 300 dots per inch. 

Figures should contain sufficient information so that presented data could be understood without reference to 

the text.  

Bibliographic list. The sequence number of references is indicated in the corresponding line of text article in 

square brackets. In the list of bibliographic sources, the references are arranged in the order they are mentioned in 

the article. 

The list of references must contain a reference to the works of foreign (CIS countries) (2-3) authors. The list of 

references must contain the sources of the last 5-10 years.  

Foreign authors must pay the full cost of publication of the article 3500 tenge. 

Habarshy-Herald KazNPU Abay is released the poster for one (1) copy of the free and the rest of the authors 

pay 500 tenge. 

1  (one)  copy  of  “Khabarshy-Vestnik”  (Journal)  of  Abai  KazNPU  is  given  to  the  authors  for  free,  and  the 

authors must pay 500 tenge for getting an additional copy.  Telephone: 8 (7272) 91-47-66, 87022447246. 

E-mail address of executive secretary: sagimbaeva70@mail.ru Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет