Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 гжүктеу 1.51 Mb.
Pdf просмотр
бет9/12
Дата03.03.2017
өлшемі1.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Резюме.  В  данной  статье  рассматриваются  проблемы  использования  дистанционного  обучения  в  учебном 

процессе. В информатизированном мире, в учебном процессе использование информационных, сетевых технологии 

порождает  множество  проблем,  но  в  то  же  время  улучшает  качество  познания,  усваивания  учебных  материалов 

студентами, а также удобно в использовании. Использование усовершенствованных учебных и сетевых технологии 

в учебном процессе приводит к развитию педагогических действии, а показывать и усовершенствовать их на деле 

приводит к тому, что дистанционное обучение уже широко используется, и в то же время отдается предпочтение 

использованию услуг сетевых технологии.  

Ключевые слова: информационная технология, сетевая технология, сетевые системы образовательного управле-

ния, управленческие системы учебного контента 

 

Summary.  In  this  article  discussed  the  problem  of  the  using  of  distance  learning  in  the  educational  process.  In  the 

informed world, in the educational process the use of information and network technology creates a lot of problems, but at the 

same time it improves the quality of knowledge, assimilation of training materials by students, and also it is convenient in use. 

Using the improved educational and networking technologies in the learning process leads to the development of pedagogical 

action, and to show and improve them, in fact leads to result that distance learning is already widely used, and at the same 

time prefer to use the services of network technology. Keywords:  innovative  technologies,  networking  technologies,  learning  management  systems  -  LMS;  learning  content 

management systems- LCMS. 

 

ӘОЖ 373.6  

ТЕСТ ҚҰРУДА ЖӘНЕ САУАЛНАМА ЖҮРГІЗУДЕ ISPRING QUIZMAKER ҚОЛДАНЫЛУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Г.Ж. Жетимекова – Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды мемлекеттік университеті, магистр аға оқытушы  

Мақалада  тест  құру үшін  және  сауалнама  жүргізу  үшін  қолданылатын  интерактивті  iSpring QuizMaker  құралы 

туралы ақпарат келтірілген. Мақалада сонымен қатар iSpring QuizMaker  құралындағы саймандар  туралы, олардың 

оқыту үрдісінде қолданылу ерекшеліктері туралы айтылған.  Кілттік сөздер: тест, программа, технология, ақпарат, құрал-саймандар 

 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi бiлiм беруді дамыту тұжырымдамасының жобасында “Жоғары бiлiмдi дамытудың негiзгi үрдiсi мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу 

қызметімен  ықпалдастырылған  инновациялық  бiлiмдi  дамыту,  жоғары  оқу  орындары  зерттеулерiнiң 

әлеуметтiк сала мен экономиканың қажеттiлiктерiмен тығыз байланысты бiлiм беру және технологиялар-

ды  жетiлдiру  болып  табылады”  деп  атап  көрсетiлгендей,  қазiргi  бiлiм  беру  саласындағы  басты  мәселе: 

әлеуметтiк-педагогикалық  ұйымдастыру  тұрғысынан  бiлiм  мазмұнына  жаналық  енгізудiң  тиiмдi  жаңа 

әдiстерiн iздестiру мен оларды жүзеге асыра алатын болашақ мамандарды даярлау болып отыр. Қазіргі 

таңда білім алушылардың білім деңгейін тексеру үшін ең тиімді және ең ыңғайлы түрі тестілеу қолданы-

лады.  Тестті  тапсыру  формаларына  карай  жеке,  топтық,  ауызша,  жазбаша,  бланктік,  компьютерлік, 

вербальды және вербальды емес болып бөлінеді. Дәстүрлі тесттерге жататындар: гомогендік және гетеро-

гендік.  Дәстүрлі  емес  тесттерге:  интегративті  тесттілер,  адаптивті  тесттер,  критерилі-бағытталған  тесті-

лер. Ақпараттық технологияның даму қарқынымен тесттерді құру және басқарудың бірнеше бағдарлама-

лық  қамтамасыз  ету  технологиялары  пайда  болып,  қолданысқа  ену  үстінде.  Осындай  технологияның 

негізінде iSpring QuizMaker 7 кең қолданысқа ие болып отыр. iSpring QuizMaker 7 – интерактивті тестті 

құруға  арналған  жаңа  құрал  болып  табылады.  Аталған  құралды  пайдалану  үшін  төменде  келтірілген 

мүмкіндіктерді пайдаланған қолданушы үшін және тест тапсырмаларын өңдеуші үшін де тиімді. 

Тестіні құру үшін келесі кезеңдер міндетті түрде ескерілуі қажетті: 

- ыңғайлы және түсінікті интерфейс; 


Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г. 

52 


- бағалауымен немесе еркін жауап бере алу мүмкіндігі бар тест құру; 

- басқа тестіден сұрақтарды импорттау; 

- Excel-ден сұрақтарды импорттау; 

- тест сұрақтарын қайта қарастыру; 

Тестті баптау үшін келесі бөлімдер міндетті түрде таңдалуы керек: 

- таңдалған жауап нұсқасымен тармақталады; 

- дұрыс жауап туралы мәлімет беріп отыруды баптау; 

- файлдың көлемін кішірейтуді баптау; 

Нәтижені бақылау келесі бқлімдерді таңдағанда іске асады: 

- Қашықтықтан білім беру орталымен бірігіп кез келген SCORM/AICC ортамен интеграциялау; 

- TinCan-мен интеграциялау; 

- қашықтықтан білім беру орталығына iSpring Online арқылы егжей-тегжейлі статистика; 

- нәтижені электрондық поштаға жіберу; 

- нәтижені серверге жіберу; 

- тест нәтижесін басып шығару; 

Тестті рәсімдеу - сұрақтар макетін таңдаумен, фон түсін өзгертумен, кескінді немесе фон сапасындағы 

текстураны таңдаумен, сұрақтың ашық фонымен, сурет және формула қосумен, жауап үшін анимацияны 

баптаумен, жауаптар нұсқасы үшін бірнеше баған болуымен, түстің, өлшемнің және шрифтінің стилінің 

өзгеруімен,  басқару  элементінің  жазбасының  өзгеруімен,  плеердің  түсінің  өзгеруін  басқарумен 

орындалады. 

Тесті өткізу жағдайын баптау үшін өңдеуші келесі қызметтерді орындауы қажетті: 

- сұраққа берілетін баллдың саны; 

- толық емес жауапты қабылдау мүмкіндігі; 

- жауаптың әр нұсқасы үшін балл саны; 

- тестті тапсыру уақытын шектеу; 

- сұраққа жауап беру уақытын шектеу; 

- тестті тапсыру әрекетінің саны; 

- сұрақтың жауабын беру әрекетінің саны; 

- дұрыс есем жауап үшін айып;  

- межелі баллды беру мүмкіндігі; 

- көрсетілген шкала бойынша нәтижені санау. 

Тест сұрақтары - 23 типті сұрақтардан, түсіндірме үшін ақпараттық слайдтардан, сұрақтар топтамасы-

нан, сұрақтар мен жауаптар нұсқасын араластырудан, видео, аудио, сурет, Flash-роликтер мен формула-

ларды  қосудан,  жауаптар  нұсқасына  суретті  қоюдан,  ыңғайлы  мәтіндік  редактордан  тұрады.  iSpring 

QuizMaker 7 құралының ерекшелігі болып тестті жариялау бөлімі табылады. Бұл оқытушы үшін де, білім 

алушы үшін де ең тиімді жол.  

iSpring QuizMaker 7 құралы төменде көрсетілген құрал саймандар панелінен тұрады (Сурет 1) 

 

  

Сурет 1. Құрал-саймандар панелі 

 

iSpring  QuizMaker  7  құралының  негізгі  жұмыс  жасау  беті  төмендегі  суретте  көрсетілген.  (Сурет  2). Осы  беттің  көмегімен  тест  тапсыршы  үшін  негізгі  ақпараттарды  енгізуге  болады.  Ол  ақпараттардың 

барлығы слайд түрінде көрсетілген болады. 

 

 

  

 

 Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(5), 2015 ж. 

53 


 

 

  

 

  

Сурет 2. Тестті құрудың негізгі беті 

 

Тестті өңдеуші сұрақтарды топтастырмас бұрын тестінің типін таңдауы маңызды бөлім болып табыла-ды. Төменде көрсетілген суретте тест типінің түрін таңдауға мүмкіндік бар (Сурет 3). 

 

  

Сурет 3. Тест сұрақтары немесе сауалнама бетін таңдау 

 

 


Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г. 

54 


 

 

  

 

 Тест сұрақтарын жариялау үшін немесе қолданушыға соңғы нұсқасын ұсыну үшін плеердің жұмысын 

баптау керек (Сурет 4). 

 

 

 Сурет 4. Плеердің қызмет ету ортасы 

 

Толық дайын болған тест сұрақтарын жариялау тест құрудың соңғы қадамы болып табылады. iSpring QuizMaker  7  ортасында    батырмасы  арқылы  соңғы  қызметті  атқаруға  болады. 

iSpring QuizMaker 7 құралында тестті жариялау келесі бөлімдерді қосып қызмет 

етеді: бір Flash-файл (.SWF);- HTML5-форматты; комбинирланған Flash+HTML5 

форматы; iSpring Mobile App-те жүктеу және iPad-қа сақтау; SCORM/AICC/Tin 

Can  форматында  жариялау;  қашықтықтан  білім  беру  жүйесінде  BlackBoard-те 

жариялау; Microsoft Word-қа экспорттау; резервті көшірмесін құру; 

Соңғы кезде уақыт көрсетiп отырғанындай, оқытушымен салыстырғанда білім алушыда көп ақпарат 

болатынын тәжiрибелер дәлелдеп отыр. Сондықтан әрбiр оқытушы өз қызметiне ақпараттық технология-

ны пайдалана бiлуi қажет. Бұл мәселе – бiлiм берудi ақпараттандырудың қажеттi шартына айналып отыр. 

Оқу  үрдісінде  компьютердi  оқыту  құралы  ретiнде  қолдану,  оның  мүмкiндiктерiн  жаңа  материалды 

баяндауда  (бiлiмдi  виртуальды  өмiрде  қолдану),  үйрету  программаларын  қолдану  арқылы  виртуальды 

лабораториялық  жұмыстарды  жүргiзу,  баяндалған  материалды  бекiту  (тренинг),  білім  алушының  білім 

деңгейін тестілеу, Интернет-технологияларды қолдану арқылы оқытудың сапасын арттыру  – оқытудың 

тиімділігін беріп отыр.   

1

 

http://www.ispring.ru/products.html 

 

Резюме. В статье рассматриваются особенности использования iSpring QuizMaker в составлении тестов и прове-

дении опросов. А также рассматриваются особенности исползования инструментов iSpring QuizMaker и их примене-

ние в образовательном процессе. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(5), 2015 ж. 

55 


Ключевые слова: тест, программа, технология, информация, инструменты 

 

Summary. In article features of use of iSpring QuizMaker in drawing up tests and carrying out polls are considered. And 

also features of use of the iSpring QuizMaker tools and their application in educational process are considered. 

Keywords: test, program, technology, information, tools 

 

 УДК: 378.016:73/76 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ» В ВУЗЕ 

 

А.Ж. Сулейменова – магистрант 2 курса Института искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая 

 

Статья  раскрывает  проблему  формирования  коммуникативной  компетенции  студентов  в  рамках  художе-ственной педагогики, говориться о низкой речевой культуре учащихся, дается определения понятий «компетен-

ция», «компетентность».  

Коммуникативная компетентность рассматривается как личностное качество, являющееся неотъемлемой состав-

ляющей профессиональной культуры будущего художника-педагога. Уточняется содержание предметной коммуни-

кативной компетенции в рамках дисциплины «Композиция». В статье говориться о ценностно-смысловой составля-

ющей образа мира студентов как центральной категории художественного образования художников-педагогов, о его 

роли в системе среднего образования. Проблема формирования коммуникативной компетенции является актуальной 

на фоне современного состояния речевой культуры молодежи, характеризующейся обедненностью лексики, неуме-

нием  выразить  свои  мысли,  боязнью  публичных  выступлений,  употреблением  сленга.  Свою  отрицательную  роль 

оказывают  и средства массовой информации,  популяризирующие  потребительскую  культуру, ставя материальные 

ценности выше духовных, замена чтения книг, непосредственного живого общения времяпровождением в социаль-

ных сетях. Все это оказывает влияние на формирование общей культуры человека. Ключевые слова и фразы: художественное образование, образ мира, композиция, ценностно-смысловой компо-

нент, коммуникативная компетенция, художник-педагог 

 

Качества духовные – вот что главное в человеческой жизни. 

Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека,  

тогда и труд его осмыслен и достаток уместен. 

Абай, Слова назидания, третье слово. 

 

Композиция (compositio – лат.) в переводе означает сорасположение, сочинение вообще, упорядочен-ное соединение элементов. Во все времена композиция служила художникам инструментом, позволяю-

щим выразить свои мысли языком изобразительного искусства. Но если в художественных вузах студен-

ты учились мыслить с карандашом в руке и осознавали и позиционировали себя как будущие художники, 

творцы, которым есть о чем вести свой диалог со зрителем, открывать ему  новые стороны обыденных 

вещей, познавать мир их глазами: красоту природы, жизнь людей, утверждая традиционные общечелове-

ческие ценности, сюжеты борьбы добра и зла, пробуждая сознание и затрагивая глубинные струны души, 

то профессиональное самоопределение студентов будущих художников-педагогов является проблемой на 

фоне  не  престижности  профессии  в  глазах  молодежи,  когда  студенты  воспринимают  ее  поверхностно. 

Поэтому мы считаем необходимым организовывать обучение специальным художественным дисципли-

нам (рисунок, живопись, композиция и другие) с учетом профессионального самоопределения студентов 

как будущих педагогов. Учитывая специфику профессии художника-педагога, разный уровень интеллек-

туальных  и  художественных  способностей,  большинство  студентов,  совершенствуя  свои  навыки  в 

изобразительной деятельности, оставляют без внимания и то, что учитель рисования должен владеть не 

только кистью, но и словом. В условиях высоких требований к результатам обучения, целесообразно с 

первых курсов формировать коммуникативную компетенцию одну из главных составляющих профессио-

нальной  культуры  будущего  художника-педагога.  Важную  роль  здесь  играют  межпредметные  связи, 

способствующие установлению содержательной, понятийной, методической, ценностно-смысловой связи 

между учебными предметами, что позволит формировать коммуникативную компетенцию не только на 

предметах  теоретического,  но  и  практического  циклов.  Уже  сегодня  происходит  переосмысление  роли 

учителя  рисования  как  такового,  в  художника-педагога,  подразумевающего  творческую  личность, 

способную реализовать себя и как художник и как педагог. Так, бакалавры изобразительного искусства, в 


Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г. 

56 


условиях формирующейся 12-летней школы должны быть готовы и к преподаванию «Мировой художе-

ственной культуры». Исходя из выше сказанного, формирование коммуникативной компетенции нужда-

ется в педагогической поддержке при подготовке студентов к профессиональной деятельности, на фоне 

общего падение уровня грамотности и речевой культуры молодежи, является актуальной проблемой для 

многих специальностей, в том числе и для студентов педагогических вузов. 

Когда человек прячась за различными техническими средствами коммуникации, лишает себя возмож-

ности воспитывающего влияния диалога в его философском понимании: общаться, вести диалог, а значит 

уметь  слушать  и  понимать  друг  друга  в  масштабах  народов,  стран,  разных  культур.  Интересна  с  этой 

точки зрения теория коммуникативного действия Хабермаса. В своей теории он рассматривает коммуни-

кацию  как  согласие  друг  с  другом.  Вводит  понятие  мюнданного  (Mündigkeit)  диалога,  или  дискурса, 

когда  дискурс  достигает  известной  стадии  зрелости  и  покидает  стадию  недостаточного  совершенства, 

инфантильности (т.е. детскости в рационально-лингвистическом смысле). Примером мюнданного диало-

га, или дискурса, является беседа учителя и учеников. Далеко не всегда усилия учителя достигают успеха; 

в  таком  случае  участники  диалога  не  выявили  истины,  не  поняли  друг  друга.  Возможно,  учителю  не 

удалось довести до сознания ученика изучаемый материал. Только в том случае, когда участники диалога 

выработали  совместное,  да  к  тому  же  еще  и  действенное  общее  мнение,  –  налицо  дискурс.  Дискурс  в 

идеале  (по  Хабермасу)  –  это  образец,  модель  выработки  коммуникативной  компетенции.  Конкретные 

дискурсы могут быть более или менее успешными, не исключены споры, обиды, несогласия (дисконсен-

сусы). Для Хабермаса важнейшее значение имеет сам факт актуальности дискурса. Именно в нем выраба-

тываются  правила  совместного  общежития  людей.  Беда  людей  состоит  не  в  том,  что  они  в  обществе, 

якобы, теряют свою индивидуальность; совместное житие людей может быть более или менее успешным 

и счастливым, мýкой же  оно становится  только тогда, когда страдает недостаточной коммуникативной 

зрелостью.  Дискурс  выступает  языковой  деятельностью,  открывающей  подступы  к  науке,  искусству, 

технике и труду [1].  

Философски  озвученная  проблема  задает  глубокое  понимание  сущности  вещей,  находит  отклик  в 

других науках. Так в педагогике возник коммуникативный подход в обучении, зародившийся в рамках 

теории языка он вышел за ее пределы и применяется теперь не только в обучении языкам. В контексте 

компетентностного, личностно-деятельностного подходов коммуникативное обучение ориентировано на 

межличностное  взаимодействие  в  учебно-воспитательном  процессе,  где  в  центре  обучения  находиться 

обучающийся как субъект учебной деятельности.  

А.В. Хуторской дает следующие определения: Компетенция – включает совокупность взаимосвязан-

ных качеств личности (знаний,  умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению  к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельно-

сти по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетен-

цией,  включающей  его  личностное  отношение  к  ней  и  предмету  деятельности  [2].  Согласно  иерархии 

образовательных компетенций, предложенной А.В. Хуторским, коммуникативная компетенция является 

одной  из  составляющих  ключевых  компетенций  [прилож  1].  Коммуникативная  компетенция  включает 

знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событи-

ями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Обучающийся 

должен уметь представлять себя, подготавливать и проводить публичное выступление, вести дискуссию и 

участвовать в ней и др. Это значит, что данная компетенция будет реализовываться в общении. В жизни 

большинства людей на общение  затрачивается до 70-80% активного времениТрудно не согласиться с В.О. Ключевским, писавшим, что во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподава-

нии – особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить, ведь педагогическое общение и речевая 

культура  являются  одними  из  слагаемых  педагогического  мастерства  [3].  Поэтому  так  важно  на 

протяжении  всего  периода  обучения  студентов  профессии  педагога  формировать  коммуникативную 

компетенцию.  Мы  решили,  опираясь  на  иерархию  образовательных  компетенций  А.В.  Хуторского, 

конкретизировать  ключевую  образовательную  коммуникативную  компетенцию  будущего  художника-

педагога на уровне учебного предмета «Композиция» 

Под предметной (композиционной) коммуникативной компетенцией (ПКК) мы понимаем личностное 

качество, реализующееся через коммуникативное взаимодействие со средой, с искусством, со зрителем, 

обусловленное эстетическим отношением к миру. Структуру данной компетенции составляют:  

- языковая компетенция (знание единиц языка и правил их соединения); 

- предметная компетенция (активное владение лексикой, включая профессиональную терминологию); 

- информативная компетенция (владение содержательным предметом общения). 


Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(5), 2015 ж. 

57 


Практическая деятельность и общение человека являются источниками развития образа мира. «Образ 

мира» - понятие, введенное в психологию, А.Н. Леонтьевым раскрывает проблему восприятия, заключаю-

щуюся в построении в сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности. Центральной 

категорией художественного образования является образ мира. Образ мира – целостная, многоуровневая 

система представлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности. В понятии образа 

мира  воплощена  идея  целостности  и  преемственности  в  зарождении,  развитии  и  функционировании 

познавательной сферы личности [4]. Его проявление характеризует активность сознания личности, специ-

фические особенности человека и его бытия, взаимоотношение с миром и условия существования в мире. 

Образ  мира  является  результатом  работы  сознания,  осуществляющего  переход  объективного  мира  в 

субъективную реальность.  

Педагог  с  помощью  слова  приобщает  учащихся  к  научной  истине  и  культуре.  По  мнению   

В.И. Андреева одними из проблем, стоящих перед учителем нового тысячелетия являются: 

- все более сложные, постоянно усложняющиеся проблемы повышения качества образования, гаранти-

рование высокого уровня образовательных стандартов, с чем сможет справиться лишь учитель, обладаю-

щий высокой профессиональной компетентностью; 

- учителю предстоит ставить и решать творческие и исследовательские задачи, то есть возрастает роль 

и значение творческих, исследовательских способностей учителя (творческая личность); 

-  все  усложняющиеся  проблемы  воспитания  потребуют  от  учителя  более  высокого  уровня  интелли-

гентности, возрастает роль и значение духовно-нравственного потенциала учителя [5, с. 40]. Это значит, 

какие свойства своего «Я» педагог передает своим ученикам, зависит будущее нашего общества. Богат-

ство человеческой культуры способен передать только, говоря словами А.В. Луначарского, образованный 

человек, в котором доминирует образ человеческий. Образованный значит культурный. Культура – мера 

развития человека – усвоенные им ценности общественной жизни людей на протяжении всей их истории 

и  способ,  каким  человек  приобщается  к  ценностям.  Культура  воплощает  стиль  общения  и  поведения 

человека, характеризует не только образованность, но и воспитанность, интеллигентность - умение четко 

выразить свою мысль, выслушать, поступить правильно, в соответствии с обстановкой. Неоспоримыми 

ориентирами в поведении человека являются духовные ценности. В структуре профессионально-педаго-

гической подготовки учителя ценности занимают особое место, являясь основой, на которую опираются 

все остальные компоненты системы. Ценности  здесь –  это духовные феномены, имеющие личностный 

смысл  и  выступающие  ориентирами  человеческого  поведения,  формирования  и  развития  жизненных  и 

профессиональных установок педагогов [6]. И тем актуальней становится проблема реализации ценност-

но-ориентированного компонента в системе образования, когда в нашем с вами современном мире, где по 

мнению  философа  Л.Ю.  Писарчика  нарастает  тенденция  нигилизма  в  культуре.  Не  согласиться  с  ним 

трудно,  эта  идея  духовного  кризиса  человечества  вследствие  негативного  влияния  массовой  культуры 

находит свое отражение в трудах философов еще XIX-XX веков [7]. Отдельным столпом в образователь-

ной  системе  стоит  художественное  образование,  приоритетной  задачей,  которого,  является  духовно-

нравственное  развитие  ребенка.  Вопросам  художественно-эстетического  воспитания  детей  посвящены 

труды ученых: Б.М. Неменского, В.С. Кузина Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Б.Т. Лихачева и др. Так 

Б.М.  Неменский  пишет  о  том,  что  цель  предмета  «Изобразительное  искусство»  «…формирование 

художественной  культуры  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  т.е.  культуры  мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливае-

мые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-этической отзывчи-

вости  на  прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве,  т.е.  зоркости  души  ребенка»  [8,  с.9].  Таким 

образом, будущий художник-педагог должен уметь просто и убедительно выражать свои мысли, переда-

вая  своим  ученикам  национальные  и  общечеловеческие  культурные  ценности,  принимать  посильное 

участие  в  процессе  культурного  развития.  При  этом  быть  доброжелательным,  помогать  другим,  умеет 

слушать  и  слышать  других  и  иные  мнения,  независтлив,  не  стеснятся  спрашивать  и  учиться  у  других, 

чувствовать  себя  достаточно  сильным  и  уверенным,  стараться  решать,  возникающие  проблемы,  а  не 

избегать, брать на себя обязательства и ответственность. Все это относиться к ключевой коммуникатив-

ной компетенции, которая должна формироваться в процессе обучения всех  дисциплин,  в  том числе  и 

композиции. 

Следовательно, формирование предметной коммуникативной компетенции должно осуществляться на 

базе  общих  коммуникативных  умений  общения,  непосредственной  и  опосредованной  межличностной 

коммуникации  в  коммуникативном  пространстве  учебного  процесса  по  композиции.  Она  способствует 

развитию  аналитического  мышления,  необходимого  в  исследовательской  деятельности:  умений  подби-


Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г. 

58 


рать и анализировать специальную литературу, пользоваться компьютерными источниками информации, 

анализировать  произведение  искусства,  умению  объяснять  и  отстаивать  свои  позиции,  как  в  устной 

форме,  так  и  в  письменной.  ПКК  будет  являться  залогом  успеха  при  защите  дипломного  проекта  и  в 

учебной деятельности следующей послевузовской ступени системы образования и в профессиональной 

деятельности. 

 

 1

 

Хабермас, Ю. Теория коммуникативного действия [Текст]: /Ю.Хабермас.// Вестник Московского университе-

та. Серия 7: Философия. – 1993 – №4 – Стр. 43-63. 

2

 

Хуторской  А.В.  Ключевые  компетенции  и  образовательные  стандарты,  доклад  Электронный  ресурс  URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

3

 

Введение  в  педагогическую  деятельность:  Учеб.  пособие  для  студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений                      

/ А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др.; Под ред. А.С. Роботовой - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 208 с. 

4

 

Краткий  психологический  словарь.  –  Ростов-на-Дону:  «ФЕНИКС».  Л.А.  Карпенко,  А.В.  Петровский, 

М.Г. Ярошевский. 1998. 

5

 

Орлов А.А.,  Агафонова А.С.  Введение в педагогическую деятельность: Практикум  Учеб.-метод. пособие для 

студ. выс. пед. учеб. заведений / Под. ред. А.А. Орлова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. 

6

 

Азбукина, Е.Ю., Волошина Л.В. Духовные ценности и личностный потенциал педагога Вестник ТГПУ (TSPU 

Bulletin). 2013. 4 (132) http://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-tsennosti-i-lichnostnyy-potentsial-pedagoga 

7

 

Писарчик  Л.Ю.  Дилемма  современной  культуры:  технократизм  или  духовность?  //  [Электронный  ресурс]: 

Вестник  Оренбургского  государственного  университета.  –  2004.  –  №10.  –  С.  13-21.  -  URL: 

http://vestnik.osu.ru/2004_10/2.pdf  

8

 

Уроки  изобразительного  искусства.  Поурочные  разработки.  1-4  классы  /  Б.М.  Неменский,  Л.А.  Неменская,  

Е.И. Коротеева и др.; Под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. - 240 с. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет