Все на светежүктеу 2.3 Mb.
Pdf просмотр
бет3/5
Дата03.03.2017
өлшемі2.3 Mb.
1   2   3   4   5

ОДО

Сіз ашықсыз, адамдармен кездескенді 

ұнатасыз, оларды маңайыңызға жи-

найсыз. Жалғыздыққа жаныңыз қас. 

Б лмеде жазу жазу үшін де жалғыз қала 

алмайсыз. Сізде қарама-қайшылық 

күшті. Сіз үнемі басқалар сияқты 

емес,  згеше жасауға ұмтыласыз. Бірақ 

к бінесе  зіңізді ұстап қаласыз.

ОДЕ

Сіз ұстамдысыз, бірақ ұяң емессіз. 

Қарым-қатынаста да м лшерді білесіз. 

Бәрімен сыпайы, кішіпейілсіз. Сіз жиі 

мақтау естіп үйренгенсіз. Сізді ешбір 

шартсыз, Сіздің тарапыңыздан ешбір 

күш салмастан ұнатқанын қалайсыз. 

Қоғамсыз Сіз  зіңізді жайсыз сезіне-

сіз. Адамдарға жақсылық жасағанды 

ұнатасыз. Бірақ қиялға, бос арманға 

берілгіштік бар.

ГОО

Сіз біржақты ойлар айтып, оны қыз-

балықпен қорғауға дайынсыз. Сон-

дықтан да қарсыластарыңыз к п, тіпті 

достарыңыздың  зі Сізді әрқашанда 

түсіне бермейді. Бірақ сіз бұған онша 

мән бермейсіз.  кінішті.

ГОЕ

Сіздің мінезіңіз қиын, ешқашан жол 

бермейсіз. Қалжыңды аса түсіне бер-

мейсіз. Басқа адамдардың әрекеттерін 

сынап,  зіңіздің айтқаныңызбен жүр-

гізгіңіз келеді.  Бағынбай жатса, ашуы-

ңыз келеді. Сондықтан да достарыңыз 

аз. 


ГДО

Сіз ерекше адамсыз және достары-

ңызды таң қалдырғанды ұнатасыз. Егер 

біреу кеңес берсе, Сіз керісінше жасай-

сыз – не болатынын к ру үшін. Бұл сіз 

үшін қызық, ал басқаларды ашуланды-

рады. Тек ең жақын достарыңыз ғана 

сіздің  зімшіл емес екеніңізді біледі.ГДЕ

Күш-қуатыңыз мол, кез-келген жер-

де  зіңізді еркін ұстайсыз. Ашықсыз. 

Достарыңыздың арасында басты 

р лде болғанды қалайсыз. Қандай 

да бір дау-дамайда орбитр болғанды 

және түрлі ойындар ұйымдастырғанды 

ұнатасыз. Айналаңыздағы адамдар 

беделіңізді мойындайды, себебі Сіз-

дің ойларыңызда салмақтылық пен 

шындық бар. Дегенмен бәрін үйре-

туге деген ұмтылысыңыз шарша-

тып жібереді.

СІЗ ШЫНДЫ ЫНДА  АНДАЙСЫЗ?

 

(екінші тіркес бойынша)Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

10

Қызықты ПСИХОЛОГИЯКүнайым Төрешіқызы РАБАЙ

С.Сейфуллин орта мектебінің

 І санатты  педагог-психологы,

Индер ауданы, Атырау облысы

Психокоррекция

Тренингтің  мақсаты: Бала ойлаудың анализ, 

синтез жақтарын пайдаланып оларды ойлауға 

жаттықтыру. 

Тренингте пайдаланған материал:                 

Тренингтің жүргізілуі. Тренинг екі б лімнен 

тұрады:

1.  Бастауыш сынып балалары білетін аңдар 

суретін және  к лемі әр түрлі т рт бұрыштарды 

пайдалана отырып жаттығуды жүргіземіз. Жат-

тығудың мазмұнын түсіндіре отырып баламен 

бірге аңдардың атын айтамыз. Оларға ойлануға 

мүмкіндік бере отырып: «Кім аңдардың атын тез 

айтады?», «Т рт бұрыштардың к лемі қандай?»,  

- деген сұрақтар  қойып балаларды екі топқа б ліп 

жарыстырамыз.

2. Аңдардың және т ртбұрыштың к лемін 

ажыратқаннан кейін оларды формасына қарай 

к рсетілген т ртбұрышты үйшіктерге орналасты-

ру. Балалар әр аң  з үйшігіне қандай («ұзын» не 

«қысқа») жолмен жеткенін к рсетуі керек.

Пікір: Баланы ойландыру үшін балаға жетелеу 

сұрақтары қойылу керек.

а) «Піл үлкен бе әлде кіші ме?»

ә) «Піл үлкен болса ол қай үйшікке барады?»

б) «Піл үйшігі алыс па жақын ба?»

в) «Алыс болса ол ұзын жолда ма, қысқа жолда 

ма?»


Оқу үрдісінде білімнің нәтижесі к п жағдайда 

баланың зейініне байланысты.        

Т менде зейінді анықтап оны түзетудің  жол-

дарына тоқталмақпыз.    

Коррекциялы  ж мыстар баланы  проблемасына байланысты аны талып  йымдастырылады. 

Коррекциялы  ж мыстарды  т рі психологиялы  проблемадан  пайда    болады.  азірде мектеп 

т жірибесінде к п  олданылып ж рген коррекциялы  ж мыстарды  бірі психологиялы  ойындар, 

тренингтер, аутотренингтер, релаксациялар т.б. Дегенмен, к ні б гінге дейін практикалы  пси-

хологияда коррекциялы  ж мыстарды  т рлерін не оларды  ткізу туралы ж йелі  ылыми т рде 

жина тал ан  дебиеттер жо .Бізді  пікірімізше коррекциялы  ж мыстарды  ткізу  р практикалы  

психологты  шеберлігіне, біліміне, іс-т жірибесіне, ізденісіне байланысты. Коррекциялы  ж мысты  

бастауыш сынып о ушыларымен ж ргізілген т рін, методикасын  з т жірибемнен  ріптестер на-

зарына  сынып отырмын.

Бала ойлауын дамытуєа арналєан

 

«А дарды  йшіктеріне орналастыру» 

тренингі 

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

31

Қызықты ПСИХОЛОГИЯпри проведении психотерапии в условиях стаци-

онара. Но само упоминание и озвучивание не-

обходимости изменения в самооценке приводило 

к базовой подготовке последующих изменений в 

постгоспитальном периоде.

Результаты, соответствующие расположению 

кружков в пространстве тестового круга и относи-

тельно друг друга (третий критерий), показывают 

на малую дифференцированность отношений к 

членам семьи и нежелание их поправить. 40% 

кружков расположены в одну линию, при этом в 

большем проценте случаев у сыновей. Отмечается 

перевернутая иерархия в семьях с дочерьми – все 

дочери расположили свой кружок выше осталь-

ных членов в реальной семье. Эгоцентрическая 

направленность изображения отмечена в 16-20%. 

Эмоциональная отверженность, чувство неполно-

ценности испытывают 12-16% исследуемых.

При анализе дистанции между кружками (чет-

вёртый критерий)  определяется близость отно-

шений. 

Согласно полученным данным, мы разделили данные на две группы (рисунок 4-5). Первая – где 

кружки группируются по подсистемам и вторая, 

которая включает расположение кружков близко 

или очень близко друг к другу, либо разобщенных 

по кругу (что соответствует полному слиянию, 

частичному слиянию, разделению). 

Первая группа (11-12 человек – 44-48%). Раз-

деление на отдельные группы (подсистемы) членов 

семьи по данным семейной системной психоте-

рапии, помогает выполнять различные семейные 

функции и является нормой в том случае если 

границы между группами (подсистемами) ясно 

очерчены и проницаемы. В данном тесте мы мо-

жем определить только очерченность границ,  и 

не можем отследить проницаемость границ, что 

требует дальнейших дополнительных данных для 

полной картины. Условно мы предположили, что 

первая группа относится к норме.

Вторая группа (14-13 человек – 56-52%) от-

носится к возможному проявлению жесткости 

(полное слияние 12% и частичное слияние 16-8%) 

и размытости границ (28-32%) между подсистема-

ми, что по данным Минухина С. и Фишмана С. 

(1981) ухудшает обеспечение жизнедеятельности 

семьи (4). 

Таким образом, на основании полученных 

предварительных данных можно судить о семей-

ной структуре и взаимодействии между членами 

семьи у пациентов страдающих шизофренией 

при исследовании проективным методом «Се-

мейная социограмма». Малая дифференциро-

ванность «Я», неудовлетворенная потребность 

в эмоционально-близких контактах, искажение 

самооценки, наличие высокой симбиотической 

связи в детско-родительской подсистеме, жест-

кость и размытость границ между подсистемами, 

ригидность к изменениям – все эти признаки 

присущи более чем половине исследуемых семей, 

что может оказывать тормозящее влияние на про-

цесс комплайенса и закрепления положительной 

динамики после выписки. Соответственно эти 

признаки являются терапевтическими мишеня-

ми при проведении семейной психотерапии в 

семьях  пациентов, страдающих шизофренией, 

шизотипическими и шизоаффективными рас-

стройствами. Использованная литература: 

1. Вид В.Д. Психотерапия шизофрении. 3-е изд. 

– СПб.: Питер, 2008. – 512с., с.12.

2. Лутова Н.Б., Борцов А.В., Вукс А.Я., Вид В.Д. 

Метод прогнозирования медикаментозного комплай-

енса в психиатрии // Новая медицинская технология, 

МЗ РФ, 2006 г. 

3. Большая психологическая энциклопедия. – М.: 

Эксмо, 2007.- 544 с.

4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и 

психотерапия семьи. 4-е издание. – СПб.: Питер, 

2008. – 672с., с.346.

С.В. СКЛЯР, 

Е.В. СТАНКИНА, 

В.К. ЖУМАДИЛОВА

ПсихотерапияҚызықты ПСИХОЛОГИЯ

30

Қызықты ПСИХОЛОГИЯговорить о недостаточных дифференцированных 

отношениях к членам семьи. Но если в варианте 

идеальной семьи картина меняется (семейные 

подсистемы), то это может указывать на желание 

их поправить. 

На основании четвёртого критерия тестирую-

щий обращает внимание на дистанцию между 

кружками: 

- если один кружок удалён от других, то это 

может указывать на конфликтные отношения в се-

мье, эмоциональное отвержение тестируемого; 

- кружки, соприкасающиеся друг с другом, 

говорят о тесном психологическом контакте этих 

членов семьи; 

- изменение дистанции между кружками в 

вариантах реальной и идеальной семье может 

говорить о неудовлетворении эмоциональных 

взаимоотношениях в семье;

- наслоение кружков один на другой (друг в 

друге) указывает на наличие симбиотической 

связи и говорит о недифференцированности «Я» 

этих членов семьи.Целью нашего исследования была апробация 

проективной методики «Семейная социограм-

ма» и выявление психотерапевтических мишеней 

при работе с семьями подростков-пациентов, 

как страдающих шизофренией, так и другими 

расстройствами, которые можно отнести к рас-

стройствам шизофренического спектра.       Всего 

нами обследовано 25 человек: 10 подростков с 

диагнозами – шизофрения (код по МКБ-10 - F 

20), шизотипическое расстройство (F 21), острое 

и преходящее психотическое расстройство (F 

23.1-23.3), шизоаффективное расстройство (F 25).  

Исследовано 15  родителей. Среди 10 пациентов  

8 (80%) сыновей и 2 (20%) дочери. Среди обсле-

дованных родителей – матерей 10 (67%) и отцов 

5 (37%). Средний возраст сыновей и дочерей со-

ответственно составил 16,5 лет. Средний возраст 

отцов – 45,2 года, матерей – 44,2 года. Средний 

возраст родителей при  рождении ребенка в семье 

составил 28,2 года. Из обследованных семей 7 

(70%) полные, 3 (30%) неполные (мать-сын). Со-

гласно первому критерию оценки социограммы 

среднее значению количества членов в реальной 

и идеальной семье во всех группах указывает на 

неудовлетворенность и желание иметь большую 

семью. При этом в большей степени не за счёт 

появления новых членов семьи (дети),  а рас-

ширения границ ядерной (родительской) семьи. 

На социограммах идеальной семьи появлялись 

бабушки, дедушки, дяди, тети. Разница данных 

среднего значения между желаемым количеством 

членов семьи и реальным составила у отцов – 1,7, 

у сыновей – 0,7, у дочерей – 0,5, у мам – 0,3. Как 

видно, данный показатель выражен у отцов, за-

тем сыновей, дочерей и меньше всего у матерей. 

Возможно, это объясняется малой дифференци-

рованностью  «Я» у мужской части исследуемых 

по сравнению с женской в семьях пациентов-

подростков с психотическими расстройствами.  

Неудовлетворенная потребность в эмоциональ-

но-близких контактах приводит к желанию рас-

ширения семейных границ.

Размер изображения своего кружка в социо-

грамме по сравнению с другими членами семьи 

(второй критерий) сигнализирует о проблемах в 

самооценке. 

Так, заниженной самооценкой страдают 32% 

обследуемых, завышенной 20%, а в 4% случаев 

изображение себя отсутствует вовсе, что говорит 

о чувстве эмоциональной отверженности в семье. 

При этом отмечается ригидность в отношении 

желаемых изменений в идеальной семье своей 

самооценки. Только 4% исследуемых хотят из-

менений, причём в большей степени в сторону 

повышения самооценки в идеальной семье при 

уже имеющейся завышенной самооценке в ре-

альной семье. Данный факт подтверждался и в 

последующей психотерапевтической работе, когда 

любые изменения в самооценке подвергались 

критике и неприятию со стороны большинства 

членов семьи. Это требовало длительной работы 

с сопротивлением и не являлось первой задачей С.В. СКЛЯР, 

Е.В. СТАНКИНА, 

В.К. ЖУМАДИЛОВА

Психотерапия

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

11

Қызықты ПСИХОЛОГИЯПсихокоррекция

Күнайым Төрешіқызы РАБАЙ

Тренингтің мақсаты:  Ырықты  зейінді  дамы-

ту.


ткізілу әдісі: Ойын түрінде.

Тренингтің жүргізілуі: Тренингке  қатысушыларға  

бір  парақ ақ қағаз бен түрлі-түсті қарандаштар 

беріледі.Қолдарындағы құралдарды пайдалана 

отырып: 


а) 10 үш бұрыштың суретін салатынын бірнеше 

рет қайталап айтамыз:

ә) Салатын 3-ші, 7-ші, 9-шы үшбұрышты 

жіңішке етіп қызыл қарындашпен қосымша тағы 

екінші сызық түсіретіндігі айтылады.

Зейінді ќалыптастыруєа арналєан

 

«Назар»


 

тренингі 

б) Жоғарыда айтылған тапсырмаларды енді  

жазбаша орындауға жаттықтырамыз. Егер бала  

тарапынан «Не істейміз?» деген сұрақ қойылса, 

психолог:  зінің түсінгені бойынша орындай бе-

руді  тінеді. Тапсырманы орындауға берілетін 

уақытты әр психолог  зі таңдайды. Пікір: 

а) Жаттығуды бірнеше рет қайталау.

ә)  Психологтың  зі бірге орындаса ғана, бала 

жаттығуды тез үйренеді.

б) Балалардың ырықты зейінін осы тәріздес 

ойын арқылы дамыту.

Зейінді дамытуєа арналєан

 

«Т ра тылы » 

тренингі Тренингінің мақсаты: Зейіннің тұрақтылығын 

дамыту.


Тренингтің жүргізілуі: Ойын екі бағытта 

ұйымдастырылады.

1. Бастауыштың балаларының жасына 

сәйкес газет-журналдардан қысқаша әрі 

жеңіл,қызық, балаға түсінікті бір шумақ үзінді 

алып әр с зін мәнерлеп оқи отырып, олардың 

не істейтінін түсіндіреміз.  р с йлемдегі «а» 

дыбысының астын сызып, оны санап шығу ке-

ректігі тапсырылады. Осы тапсырма арқылы 

зейіннің б лінуі мен ауысуына к ңіл б леміз.

2. Осы материалды пайдаланып, екінші тап-

сырманы түсіндіреміз. Ол үшін әр қатардағы «а» 

әрпін сызып тастап «б» әрпінің астын бір рет сызу 

немесе «б» әріпінің алдындағы әріптерді сызу. Тап-

сырма белгіленген уақыт ішінде аяқталуы тиіс. 

Пікір: 

а) Тапсырманы орындау барысында ырықты 

зейін қажет етіледі.

ә) Осы сияқты тапсырмалар үзбей жүргізілуі 

керек.                          

Санай білуге арналєан

 

«Баспалда пен к терілу» 

тренингі Тренинг-ойынның мақсаты: Т меннен жоғары, 

жоғарыдан т мен санауға балаларды үйретуге, 

дағдыландыруға  болатындығына к з жеткізу.

Тренингте пайдаланған материал: 

Тренингті жүргізудің методикасы: Балалар-

ды кең жарық б лмеге отырғызып, алдын-ала 

дайындалған суреті к рсетеміз де баспалдақты 

солдан оңға қарай дәстүрлі емес, оңнан солға 

қарай санауды бірге бастаймыз. Ойын барысында 

балалар екі топқа б лініп, хормен санап жарысуға 

болады. Бірнеше рет қайталанған жаттығу бары-

сында балалар санауға тез жаттығады.Пікір: Санды жаттап, санауға тез үйрету осын-

дай ойын түрінде жүргізілсе, балалар есінде тез 

сақталады.


Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

12

Қызықты ПСИХОЛОГИЯПсихологтыҤ ата-аналармен жұмысы

Айгүл Жанғазықызы 

ЖӘДИ

№97 орта мектептің 

педагог-психологы

Аранды ауылы,

Қазалы ауданы,

Қызылорда облысыТАҚЫРЫБЫ: Бала тәрбиесіндегі ата-ана

Мақсаты: Қазіргі кездегі баланың дамуы-

на, жеке тұлға болып қалыптасуына ата-ана 

тәрбиесінің әдіс-тәсілдерін жетілдіре отырып, 

қарым-қатынас орнату. Міндеттері: Ата-аналардың мектеп-

пен, мұғаліммен тығыз байланысын арт-

тыру, балаларын білімге, мейірімділікке, 

ұстамдылыққа тәрбиелеудің жолдарын 

көрсету. Бала тәрбиелеу сапасының аз да 

болса жоғарылауына ықпал ету.Қажетті құрал-жабдықтар: үлестірме 

қағаздар, А4 формат, қалам, доп және т.б.

Әдістері: пікір алмасу, сұрақ-жауап, тест, 

психологиялық жаттығулар.ТРЕНИНГ БАҒДАРЛАМАСЫ:

1. «Танысу» жаттығуы

2. Топқа бөлу

3. 


«Ата-ана мен бала арасындағы 

психологиялық үйлесімділік» дәрісі

4. Ой жинақтау

5. «Қызықты сұрақтар» сергіту жаттығуы

6. Ситуациялық сұрақтар

7. Тест


8. «Ашық айтсам...» жаттығуы

9. Қорытынды.ТРЕНИНГ БАРЫСЫ:

Психолог сөзі:

Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар!

Бүгінгі біздің «Бала тәрбиесіндегі ата-ана» 

атты тренинг–сабағымызға хош келдіңіздер! 

Ата-ананың тілегі – баласының жақсы адам 

болуы, еңбексүйгіштігі, оқу мен еңбектегі та-

быстары.

Баланы жастан бақпасаң, 

Жамандықтан қақпасаң,

Қадірден жұрдай қасқа боп,

Кешкенің өмір босқа тек, - дегендей, бала-

ның ыстық-суығына күймейтін, жақсы-лығына 

сүйінбейтін ата-ана жоқ шығар. Бүгінгі ұл - 

ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз – 

ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп, бой түзейді. 

Балаға білім, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз 

болса, оны жалғастырушы, демеуші – ата-ана.

Адамдар да өсімдік тәрізді, жақсы күтілмесе 

жайнап өспейді.

Ш. Монтескье

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

29

Қызықты ПСИХОЛОГИЯС.В. СКЛЯР, 

Е.В. СТАНКИНА, 

В.К. ЖУМАДИЛОВА

Психотерапия

тестируемый таким образом реализует желания 

в своей фантазии, что отображает и в варианте 

идеальной семьи; 

- изображение  только своего кружка «Я» в 

варианте идеальной семьи может говорить о кон-

фликтности с членами своей семьи, связанное с 

несовместимостью их интересов, взглядов. Рядом 

с собой в таких случаях может быть изображён 

тот, кто к реальной семье отношения не имеет 

(постороннее лицо, животное и т.д.). 

На основании второго критерия тестирующий 

обращает своё внимание на величину кружков: 

- изображение большого кружка «Я», по срав-

нению с другими, может говорить о достаточной 

или завышенной самооценке; 

- изображение меньшего кружка «Я», по срав-

нению с другими, может говорить о заниженной 

самооценке; 

- наиболее значимые члены семьи для тести-

руемого изображаются в виде больших кружков 

в центре или в верхней части круга; 

- изображение своего кружка «Я» в центре круга 

большого размера, по сравнению с другими, может 

говорить об эгоцентрической направленности 

личности. Данное изображение наблюдается, как 

в реальной семье, так и в идеальной;

- изображение членов семьи в виде маленьких 

кружков внизу круга, может указывать на со-

четание низкой самооценки с низким уровнем 

притязаний;

- изображение членов семьи в виде маленьких 

кружков наверху круга и если при этом большая 

часть круга пустая, то это может указывать на 

низкую самооценку с высоким уровнем притя-

зания;

- член семьи, который вызывает у тестируе-мого наибольшую тревогу, изображается в виде 

несколько раз обведённого контура или сильно 

заштрихованного. Если в варианте идеальной 

семьи этого не наблюдается, то  можно говорить 

о желании тестируемого избавиться от данной 

тревоги и улучшить взаимоотношения в семье. 

На основании третьего критерия тестирующий 

обращает внимание на расположение кружков 

в пространстве тестового круга и относительно 

друг друга:

- изображение своего кружка «Я» в центре мо-

жет говорить об эгоцентрической направленности 

личности; 

- размещение своего кружка внизу, в стороне от 

всех членов семьи, может говорить о переживании 

эмоциональной отверженности; 

- удовлетворённость своим жизненным про-

странством тестируемый демонстрирует, занимая 

одинаковое  расположение как в идеальной, так 

и в реальной семье. Если же он не удовлетворён 

своим жизненным пространством, то демонстри-

рует это, занимая разное положение  в реальной 

и идеальной семье; 

- исходя из принципа вертикальной иерархии, 

выше всех в круге расположен кружок члена семьи, 

обладающего наибольшей властью в семье (по 

размеру он может быть самым маленьким). Ниже 

всех - тот, который наделён меньшей властью. В 

варианте идеальной семьи можно проследить за 

желанием тестируемого передать или сохранить 

или распределить власть в семье; 

- если в круге все кружки членов семьи разме-

щены в один ряд, то следует мысленно провести 

горизонтальную линию, взяв за основу, самый 

нижний кружок. Те члены семьи, кружки которых 

опираются на линию, имеют опору в реальности. А 

те, которые «повисли в воздухе», опоры в жизни не 

имеют. Если  в варианте идеальной семьи кружок 

тестируемого «повисшего в воздухе» опирается 

на линию, то можно говорить о возможности 

принятия им самостоятельности. А если он так 

и остаётся «повисшим в воздухе», то это может 

указывать на нежелание брать ответственность 

и самостоятельность на себя; 

- если в варианте реальной семьи кружки чле-

нов семьи размещены в одну линию, то это может Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

28

Қызықты ПСИХОЛОГИЯС.В. СКЛЯР, 

Е.В. СТАНКИНА, 

В.К. ЖУМАДИЛОВА

Психотерапия

тивных методик (проективных тестов). Среди них 

выделяют экспрессивные проективные методики 

(«Рисунок человека», «Несуществующее живот-

ное», «Дом. Дерево. Человек»; методики психо-

драмы);  ассоциативные  проективные методики 

(«Ассоциативные карты», «Тест незаконченных 

предложений», тесты Г. Роршаха  и Ф. Хольцма-

на); интерпретационные проективные методики 

(«Тематический апперцепционный тест») и др. 

Для диагностики структуры семьи используют 

методики, опирающиеся на пространственную 

репрезентацию семейной системы с применением 

замещающих фигур для членов семьи (методика 

«Семейная социограмма», графический тест «Ри-

сунок семьи» и т.д.). 

Тест «Семейная социограмма» относится к 

рисуночным проективным методикам. Автора-

ми этого теста являются Э.Г. Эйдемиллер и О.В. 

Черемисин (Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., 

Никольская И.М., 2003г). Аспирантом кафедры 

детской психиатрии, психотерапии и медицин-

ской психологии СПбМАПО В.В. Пушиной под 

руководством профессора И.М.Никольской была 

создана модификация теста «Семейная социо-

грамма», описанная в кандидатской диссертации 

«Личность и семейные взаимоотношения мужчин 

подросткового возраста, больных алкоголизмом» 

(2007). С помощью теста «Семейная социограмма» 

можно определить положение субъекта в систе-

ме межличностных отношений и характер его 

коммуникаций в семье - прямой или опосредо-

ванный.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім департаменті
2015 -> Jaguar 11 / jaguar 24 Котлы для отопления и горячего водоснабжения
2015 -> Профессия моей мечты
2015 -> Сочинение «Профессия моей мечты»
2015 -> Программа по русскому языку для IX класса составлена на основе
2015 -> БАҒдарламасы астана 2016 2 Жоба Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Мектепке дейінгі балалық шақ»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет