W w w. En u. K z га зет 2004 жы л дың 30 СӘуірінен бастап шыға дыжүктеу 4.49 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата02.03.2017
өлшемі4.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЕУРАЗИЯ

 

№86


ЖЕЛТОҚСАН

2010 ЖЫЛ


W W W.EN U.K Z

ГА ЗЕТ 2004 ЖЫ Л ДЫҢ 30 СӘУІРІНЕН БАСТАП ШЫҒА ДЫ

УНИВЕРСИТЕТІ

В ЕНУ 

прош ли 

Дни РУДН

- бетте-бетте


«Әскери сабаққа ерініп 

баратынмын»

6

-беттеЯ  ро дил ся  в  сво бод ной  стра не  –

В  Ка захс та не,  где  мир ное  не бо,

Где  по ля  зо ло тис то го  хле ба

Се ет люд с доб ро той по вес не.

Эти  зем ли  бо га ты  ру дой

И  бо гатст ва  есть  мно го  дру го го,

Но цен нее их гор дое сло во

Не за ви си мость  на ша  с  то бой!

За  сво бо ду  расп ла та  своя

За нее пред ки би лись  с вра га ми,

За  нее  пред ки  би лись  сти ха ми,

Глав ное - бы ло не зря.

И те перь это пом нит на род

Той  исто рии  страш ные  бли ки

В  вой нах  под ви ги  пред ков  ве ли ких

В  па мя ти  креп ко  с  со бою  не сет,

и  се год ня  сво бо дой  гор дим ся

мир  до ро же  нам  вся кой  вой ны

мы  стре ми лись  и  бу дем  стре мить ся

к  раз ви тию  на шей  стра ны!

Я  ро дил ся  в  сво бод ной  стра не  –

В  Ка захс та не,  где  мир ное  не бо,

Где  по ля  зо ло тис то го  хле ба

Се ет люд с доб ро той по вес не!

Малик ОМИРАЛИ

Мы де ти сво бод ной, 

цве ту щей  стра ны

Қа зақ  хал қы  үшін  қа зір гі  әлем дік  са я си  кар-

та да бір ға на Отан бар. Ол - Тә уел сіз Қа зақс-

тан.  Бұл  күн ді  ата-ба ба ла ры мыз  ға сыр лар 

бо йы  арман да ған  бо ла тын.  Ұлы  да ла ны  ме кен 

еткен  на мыс ты  хал қы мыз  не бір  жой қын  оқи-

ға лар ды  бас тан  өткер се  де,  қай сы бір  қи ын-қыс-

тау  ке зең де  де  өзі нің  азат шыл  ру хы мен,  ту ған 

жер ді  ерек ше  қа дір лей тін  отан шыл ды ғы мен 

ерек ше лен ді.  Сол  на мы сы  би ік  ба ба ла ры мыз дың 

арма нын  ешу а қыт та  аяқ  асты на  тап тат пай 

кел ген  ержү рек  ұрпақ  -  Жел тоқ сан дық  жас та-

ры мыз  қы зыл  импе ри я ның  отар шыл дық  құр са-

уын  бұ зып,  азат тық тың  алғаш қы  қар лы ғаш-

та ры  бол ды. 

Еге мен ді гін  алған  елі міз  де мок ра ти я лық  жағ-

дай да  жү рек  қа ла уы мен  тұң ғыш  Пре зи ден ті 

етіп  Нұр сұл тан  На зар ба ев ты  сай ла ды. 

Мем ле ке ті міз  тә уел сіз ді гін  алған  күн нен  бер-

гі өткен он то ғыз жыл дың ішін де Қа зақ мем ле-

ке ті  әлем нің жүз ден артық  елі не  та ныл ды, ха-

лы қа ра лық  аса  бе дел ді  ұйым дар ға  мү ше  бол ды. 

Айшық ты Елтаң ба мыз бен аспан түс тес көк 

Ту ы мыз  не бір  жа һан дық  мә се ле лер  кө те ріл ген 

бас қо су лар дың  тө рі нен  орын  алып,  айбын ды 

Әнұ ра ны мыз  шыр қал ды.  Мем ле кет тік  мәр те-

бе алған ая у лы Ана ті лі міз дің өрі сі жыл өткен 

са йын  ке ңе йіп,  мың да ған  елді  ме кен дер дің  та ри-

хи  ата у ла ры  қай та ры лып,  хал қы мыз дың  бір-

ту ар  ұлда ры ның  есім де рі  ұлық та лып,  бұр ма лан-

ған  та ри хи  шын дық тар  қал пы на  кел ті ріл ді. 

Осы нау  бір  та ри хи  ке зең де,  мем ле ке ті міз дің 

тә уел сіз ді гін  ба ян ды  етіп,  қу а тын  ны ғай ту ға, 

елді міз дің  игі лі гі  есе ле ніп,  ха лы қа ра лық  қа уым-

дас тық та  абы ро йы ның  арту ы на  Л.Н  Гу ми-

лев  атын да ғы  Еу ра зия  ұлттық  уни вер си те ті 

де  өз  ұжы мы ның  атқа рып  отыр ған  абы рой лы 

жұ мыс та ры  арқы лы  айтар лық тай  үлес  қо су-

да.  Әлем нің  сек сен нен  астам  бе дел ді  де  бел гі лі 

уни вер си тет те рі мен  ғы лым,  бі лім  са ла сы  бо-

йын ша  өза ра  ынты мақ тас тық  бай ла ныс тар 

орна тып  отыр ған  уни вер си те ті міз дің  бас ты 

мақ са ты  -  әлем де гі  ең  озық  бі лім  стан дарт та-

рын  енгі зу  арқы лы  за ма на уи  бә се ке ге  сай  са па лы 

ма ман дар  да йын дау  бо лып  та бы ла ды.  Мұ ның 

өзі,  түп теп  кел ген де,  елі міз дің  бе дел-абы ро йын 

асқақ та ту  жо лын да  жа са лып  жат қан  жұ мыс. 

  Қа зақс тан  ЕҚЫҰ-ға  тө ра ға лық  еткен  бе ре-

ке лі  жыл дың  заң ды  қо ры тын ды сы  іспет ті  әлем 

жұрт шы лы ғы  алдын да  елі міз дің  бе де лін  өсір ген 

Аста на  сам ми ті  ке ше  ға на  өз  жұ мы сын  аяқ та-

ды.  Бұл  абы рой лы  іс-ша ра ның  елі міз ге  қан дай 

ора сан  эко но ми ка лық  жә не  са я си  мүм кін дік-

тер бер ге ні көз алда ры ңыз да.  Жер ша рын елең 

еткіз ген    осы нау  бір  ірге лі    жи ын ның  өткі зі луі 

ба ры сын да  біз дің  оқу  орны мыз дың  да  өзін дік 

үлес  қос қа нын  мақ та ныш пен  атап  өте  ала-

мыз.  Сам мит  ке зін де    біз дің  уни вер си тет тен 

қо сыл ған  ерік ті  сту дент тер  құ ра мы  өзде рі не 

тап сы рыл ған  жа уап ты  мін дет тер ді  аброй мен 

атқа рып  шық ты. 

Осы  айту лы  ша ра  ая сын да  оқу  орны мыз ға 

АҚШ-тың  мем ле кет тік  хат шы сы  Хил ла ри  

Клин тон  мен  Сло ва кия  Рес пуб ли ка сы ның  Пре-

зи ден ті    Иван  Гаш па ро вич  ат  ба сын  ті ре ді. 

Мәр те бе лі  қо нақ тар мен  бол ған  кез де су лер  өте 

жо ға ры  дең гей де  өтті.  Олар ды  уни вер си те-

ті міз дің  қа быр ға сын да  қар сы  алып,  кез де су дің 

мән ді  де  ма ға на лы  өту і не  атса лыс қан  оқу  орны-

мыз дың  құ ры лым дық  са ла  қыз мет кер ле рі  мен 

про фес сор-оқы ту шы ла ры на,  жас тар  ұйы мы 

мү ше ле рі не  айты лыр  алғыс  шек сіз. 

Ға сыр лар  бо йы  арман дап,  қол  жет кіз ген  Тә-

уел сіз дік ке  енді  ая лы  ала қан  мен  бе рік  қор ған 

қа жет.  Осы  бір  қас тер лі  ұғым ды  жү ре гі міз бен 

тү сі ніп,  қа был дай  алсақ,  оның  ба ян ды  бо лу ы на 

әрбір  қа зақс тан дық  өзі нің  ерік-жі ге рі мен,  адал 

еңбе гі мен,  озық  ойы мен  жә не  нә ти же лі  же тіс-

тік те рі мен  үлес те рін  қо са ры  сөз сіз.

Құр мет ті  әріп тес тер,  Сіз дер ді  елі міз дің  ең 

бас ты  ме ре ке сі  тә уел сіз дік  кү ні мен  шын  жү рек-

тен  құт тық тай мын!  Елі міз дің  бү гі ні  мен  бо ла-

ша ғы  жо лын да  жа сап  жат қан  еңбек те рі ңіз ге 

та быс,  ша ңы рақ та ры ңыз да  қа шан  да  бей біт-

ші лік  пен  ты ныш тық  орнап,  шы ғар ма шы лық 

та быс тар ға  же те  бе ру ле рі ңіз ге  ті лек тес пін.   

Уни вер си тет  рек то ры 

Ба қыт жан  Әбді ра йым.

Тәуелсіздік күні құтты болсын !

«Біз Желтоқсан 

көтерілісімен 

мақтануымыз 

керек»

Мыр за тай СЕР ҒА ЛИ ЕВ, ҚР ҰҒА ака де ми гі, 

фи ло ло гия ғылымдарының док то ры, про фес сор:

  Елі міз дің  ең  үлкен  ме ре ке сі

ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

2

 

3

ЖЕЛТОҚСАН

 2010 

ЖЕЛТОҚСАН 2010 

Ұлттық  уни вер си те тімізге 

Тү рік  Рес пуб ли ка сы  Пре­

зи ден ті нің  ке ңес ші сі,  бел гі­

лі  түр ко лог  ға лым  Мұс та фа 

Есен,  Түр ки я ның  Қа зақс тан­

да ғы  тө тен ше  жә не  өкі лет ті 

елші сі Ла ле Улкер ха ным, сон­

дай­ақ,  Қа зақс тан да ғы  ТIKA  

өкі лі,  бағ дар ла ма  үйлес ті ру­

ші сі  Омер  Код жа ман  кел ді. 

Соң ғы  жыл да ры  елі міз де  түр­

ко ло гия  мә се ле сі  жиі  кө те рі ліп 

жүр ген ді гін  ескер сек,  екі  елдің 

бек  жақ сы ла ры  кез дес кен  бас­

қо су да  да  мә се ле нің  не гіз гі  өзе гі 

–осы бол ды. Со ның ішін де, бі­

лім са ла сы. ЕҰУ­да ең алғаш рет 

Ата тү рік,  Қаш қа ри  ау ди то ри я­

сы ашыл ды. Ке йін оны Әзір бай­

жан  елі  кө ріп,  қы зы ғу шы лық 

та ны тып  ЕҰУ­да  Гей дар  Али ев 

ка би не тін  аштыр ған  бо ла тын. 

Ал  бү гін де  ка би нет  ашу ға  Баш­

құрт  аға йын да ры мыз  ұсы ныс 

жа сап  отыр.  Түр кі тек тес  елдер­

дің  мұн дай  ни ет те рі  ­  Лев  Гу ми­

лев  атын да ғы  Еу ра зия  ұлттық 

уни вер си те ті нің  на ғыз  Еу ра зи­

я лық  де ген  атқа  ла йық  бо лу ын 

қа ла са  ке рек.  Кез де су де  уни вер­

си тет  рек то ры  Б.Әбді ра йым  екі 

ел  ара сын да ғы  бі лім  са ла сы ның 

қа рыш ты  қа да мы на  бас тай тын 

бір не ше  мә се ле ні  атап  өтті. 

­  Соң ғы  жыл да ры  Түр кия 

елін де бі лім алып, сол жақ тың 

мә де ни е тін  зерт теп,  ті лін  мең­

ге ріп  жүр ген  қа зақ  жас та ры 

же тер лік.  Олар  бү гін де  уни­

вер си тет  қа быр ға сын да  өнім ді 

еңбек  етіп  ел  игі лі гі не  қыз мет 

жа са у да.  Де сек  те,  Түр кия  елі 

та ра пы нан  біз дің  уни вер си те­

ті міз ге  ке ліп  жат қан  сту дент тер 

жоқ тың  қа сы.  Мен  осы  мә се ле ні 

кө тер ге ні ме  көп  бол ды.  ­де ген 

рек тор  сө зі не  ға лым  Мұс та­

фа  Есен:  Жа һан да ну  дә уі рін де 

бар лық  елдер дің  кө ңіл  бө ліп 

отыр ған  бі рін ші  мә се ле сі  ­  бі лім 

са ла сы бо лып отыр. Мен ұзақ 

жыл дар  бо йы  ғы лым  са ла сын­

да  жү ріп,  кө кей ге  түй ге нім  де 

осы бі лім жо лы, оның бо ла­

ша ғы  бо ла тын.  Кез  кел ген  оқу 

орны өзі нің бі лі мі мен ғылыми 

жетімтіктерін  көр се ту  үшін, 

өзге  елдің  сту дент те рін  өзі не 

тар ту  бағытында  ха лы қа ра лық 

бай ла ныс ты  ны ғай тып,  осы 

са ла да  түр лі  ке лі сім­шарт тар 

жа са уы  қа жет  деп  есеп тей мін. 

Түр кия  Ба лон  про це сі не  қо сы­

лып,  ше тел дік  сту дент тер ді  қа­

был дау  ту ра лы  ше шім  қа был да­

ды.  Осы  та рап тан  кел ген де  мен 

Еу ра зия  ұлттық  уни вер си те тін 

тек оң қы ры нан кө ріп, естіп, ха­

лы қа ра лық  дә ре же де гі  бе де лі не 

сүй сі ніп  оты ра мын.  Тү рік  елі 

қа зақ  жас та рын  өзде рі не  қа был­

да у ға  да йын»,­де ді. 

Би ыл  Еу ра зия  ұлттық  уни вер­

си те ті  бі лім  жа ғы нан  ха лы қа ра­

лық  ең  үздік  500  уни вер си тет тің 

қа та ры на  енді.  «Ирас мус  Мун­

дус»  бағ дар ла ма сы  бо йын ша  ең 

көп орын ды ЕҰУ сту дент те рі ие­

лен ді.    «Тем пус»  бағ дар ла ма сы 

бо йын ша  І  орын да  ке ле ді.  Сон­

дай­ақ, 100­ден астам ше тел дік 

ма ман дар  ЕҰУ­да  дә ріс  бе ріп, 

қыз мет  етіп  жүр ге нін  ескер сек 

оның  ба сым  бө лі гі  Аме ри ка, 

Еу ро па,  Азия  елде рі нің  ға лым­

да ры.  Олар  екі  ба ғыт  бо йын ша 

жұ мыс  жа сай ды.  Бі рін ші сі,  1  ай 

бо йы  сту дент тер  алдын да  дә ріс 

оқи ды,  ал  екін ші  ба ғыт  бо йын­

ша  ұзақ  мер зім ге  ке лі сім­шарт­

қа  оты рып,  қыз мет ке  қа ла ды. 

Бү гін де  ЕҰУ  Иор да ния,  Гер ма­

ния  елде рін де  аккре ди та ци я дан 

өткен. Яғни осы елдер ара сын­

да  оқы ту шы,  сту дент  алма су 

жа ғы  еш  қи ын дық  ту дыр май ды. 

Ал осы күн ге де йін Түр кия елі­

нің  Қа зақс тан ға  оқу ға  сту дент 

жі бер мей  ке лу  мә се ле сі  де  осы 

аккре ди та ци я ның  бол ма уы нан 

екен. Бұл жө нін де, ға лым Мұс­

та фа  Есен  бы лай  де ді:  «Бү гін де 

Түр ки я да  бі лім  бе ру дің  екі  ба­

ғы ты  қа лып тас қан.  Оның  бі рі 

мем ле кет тік  оқу  орын да ры  бол­

са,  екін ші сі  –же ке мен шік  жо ға­

ры  оқу  орын да ры.  Сәй ке сін ше, 

қа зір  біз дің  елде  же ке мен шік 

ЖОО­да сту дент тер көп оқи­

ды,  се бе бі  онда  бі лім  са па сы  жо­

ға ры.  Алай да,  соң ғы  жыл да ры 

Түр кия  уни вер си те тін де  бі лім 

алып  жүр ген  отан дық  сту дент­

тер  са ны  аза йып  ба ра  жа тыр. 

Орнын  тол ты ру  мақ са тын да 

сырт тан  сту дент тер ді  көп теп 

алып  жа тыр мыз.  Зерт теу  жүр­

гіз сек,  жас тар дың  100  мың ға 

жу ы ғы  ше тел де  бі лім  алып  жүр 

екен. Қа зір бі лім алу –ту ризм 

са ла сы на  айна лып  ба ра ды.  Ал, Қа зақс тан­Түр кия елде рі ара сын да ғы ғы лы ми 

қа рым­қа ты нас жақ са ра түс пек

«Бай са ловс кие  чте ния­2010»

На  юри ди чес ком  фа­

куль те те  ЕНУ  име ни  Л.Н. 

Гу ми ле ва 

сос то я лась 

меж ду на род ная 

прак­

ти чес кая  кон фе рен ция  

«Гар мо ни за ция  и  уни­

фи ка ция  аграр но го,  зе­

мель но го  и  эко ло ги чес­

ко го 

за ко но да тельст ва 

стран­участ ниц 

ЕврА­

зЭС и СНГ в све те сов ре­

мен ных  интег ра ци он ных 

про цес сов»

Дан ная 


кон фе рен ция 

бы ла  пос вя ще на  па мя ти 

вид но го  уче но го,  юрис та 

осно во по лож ни ка  зе мель­

но го,  аграр но го  и  эко ло­

ги чес ко го  пра ва  в  Рес­

пуб ли ке  Ка захс тан  д.ю.н., 

про фес со ру  С.  Бай са ло ву. 

Боль шое мес то в тру дах С. 

Бай са ло ва  за ни ма ет  проб­

ле ма  пра во во го  ре гу ли ро­

ва ния  вод ных  отно ше ний. 

Сре ди  уче ни ков  С.  Бай са­

ло ва  очень  мно го  вид ных 

уче ных,  де я те лей  на у ки  РК, 

в том чис ле и рек тор ЕНУ 

име ни  Л.Н.  Гу ми ле ва  д.ю.н., 

про фес сор, 

по чет ный 

ака 


де 

мик НАН РК Б.Ж. 

Абдра им. В откры тии кон­

фе рен ции  при ня ли  учас тие 

гос ти из Каз НУ име ни аль­

Фа ра би:  вид ные  уче ные, 

юрис ты,  ко то рые  ра бо та­

ют в сфе ре аграр но го, эко­

ло ги чес ко го,  зе мель но го  и 

вод но го  пра ва не толь ко в 

РК, но и в РФ. Сре ди по чет­

ных  гос тей  –  за ру беж ные 

уче ные,  де я те ли  в  сис те ме 

выс ше го  обра зо ва ния,  Бо­

го лю бов  С.А.  (Инсти тут 

за ко но да тельст ва  и  срав ни­

тель но го  пра во ве де ния  при 

Пра ви тельст ве  РФ)  и  Понь­

ка В.Ф. (РУДН, РФ).

С  при ветст вен ным  сло­

вом  пе ред  сту ден та ми,  ма­

гист ран та ми,  док то ран та­

ми и ППС ЕНУ выс ту пи ла 

де кан  юри ди чес ко го  фа­

куль те та,  д.ю.н.,  про фес сор 

Ш.В. Тле пи на «У нас се год­

ня  в  гос тях  че ло век,  ко то­

рый  сог ла сил ся  участ во вать 

в  ра бо те  не  толь ко  дис сер­

та ци он но го  со ве та,  но  и 

быть с на ми здесь, выс ту­

пить  пе ред  сту ден та ми  и 

пре по да ва те ля ми  уни вер­

си те та  –  это  вы да ю щий ся 

уче ный, юрист на шей стра­

ны,  один  из  осно ва те лей 

на у ки  эко ло ги чес ко го  пра­

ва,  че ло век,  ко то рый  сто­

ял  у  исто ков  за рож де ния 

юри ди чес кой  на у ки  в  Рес­

пуб ли ке  Ка захс тан ­  К.А. 

Шай бе ков».  К.  Шай бе ков 

по де лил ся  со  сту ден та ми 

сво и ми на и луч ши ми вос по­

ми на ни я ми  о  С.  Бай са ло ве, 

вос по ми на ния  бы ли  тро га­

тель ны ми,  по то му  что  их 

свя зы ва ла  не  толь ко  ра бо­

та  и  на уч ная  де я тель ность, 

но и креп кая дружба.   По 

окон ча нии 

меж ду на род­

ной  на уч но­прак ти чес кой 

кон фе рен ции  был  разра бо­

тан  про ект  текс та  ре зо лю­

ции,  ко то рую  еди ног лас но 

при ня ли.

Ислам 

кон фе рен ци я сы 

ұйы мы  бас  хат шы сы ның 

орын ба са ры  Абдул  Мо из  

Бу ха ри  уни вер си те ті міз де 

бо лып,    оқы ту шы­про фес­

сор лар  мен  сту дент­жас­

тар ға  ұйым ның  та ри хы  мен 

атқа ра тын  қыз ме ті  жай лы 

та ныс тыр ды.  Оның  айту ын­

ша,  Ислам  кон фе рен ци я сы 

ұйы мы  БҰҰ­нан  ке йін гі  ма­

ңы зы зор ұйым. Се бе бі, онда 

қа ра ла тын  не гіз гі  мә се ле  тек 

Ислам  проб ле ма ла ры  ға на 

емес,  бі лім  бе ру,  әле у мет тік, 

эко но ми ка лық,  са я си  мә се­

ле лер. 

Абдул  Мо из  Бу ха ри  мыр за 

алда ғы  уа қыт та  осы  ұйым ның 

бас ты  мақ са ты  ре тін де  мұ сыл­

ман елде рін де гі ең озық 20 

уни вер си тет  құ ру  жо ба сын, 

40­қа  жу ық  түр лі  бі лім  шә кір­

та қы ла ры  бар  екен ді гін  атап 

өтті. 

Ислам 


кон фе рен ци я сы 

ұйы мы (ИКҰ) 1969 жы лы 25 

қыр кү йек те  мұ сыл ман  мем­

ле кет те рі нің 

бас та ма сы мен 

құ рыл ған.  ИКҰ­ның  пай да  бо­

лу ы ның  не гі зін де  ді ни  оқи ға 

жа тыр.  Изра иль дің  си о нис тік 

топ та ры  Ислам  әле мін де гі  ең 

қа си ет ті  са на ла тын  Әл­Акса 

ме ші тін  өртеп  жі бер ген нен 

ке йін,  осын дай  шек тен  шық­

қан  оқи ға лар дың  алдын  алу 

үшін  Ислам  кон фе рен ци я сы 

ұйы мы  құ рыл ға ны  бел гі лі.  Бү­

гін гі таң да ұйым ға 57 ел мү ше, 

жал пы  ха лық  са ны  1,5  мил ли­

ард қа же тіп отыр. Ұйым ға Ре­

сей,  Бос ния  жә не  Гер це го ви на, 

Тай ланд  ба қы ла у шы  ре тін де 

қа ты са ды.  Ұйым ның  штаб­

пә те рі  Са уд  Ара би я сы ның 

Джид да  қа ла сын да  орна лас­

қан. ИҚҰ­ның бас шы сы – Бас 

хат шы,  ал  атқа ру шы  орга ны  – 

Бас  хат шы лық  деп  ата ла ды.  Бас 

хат шы ны  мү ше  елдер  Сырт қы 

ми нистр лер  кон фе рен ци я сын­

да бір мәр те 4 жыл ға сай лай ды. 

Ұйым  жа ны нан  ашы лып,  дер­

бес  жұ мыс  істей тін  тө мен де гі­

дей  бөлімдер  мен  құ ры лым дар 

бар. Олар Ислам да му бан кі, 

Ислам кон фе рен ци я сы  ұйы мы ­ 

мұ сыл ман  елде рі нің бір лес ті гі

Жу ыр да  уни вер си те ті­

міз де  «Отан дас тар ды  та­

ри хи  ата ме ке ні не  қай та 

қо ныс тан ды ру:  тә жі ри бе­

сі,  мә се ле ле рі,  ше шу  жол­

да ры  (Қа зақс тан,  Ре сей, 

Укра и на,  Гер ма ния,  Гре­

ция, Изра иль, Поль ша мы­

са лын да)»  атты  ха лы қа ра­

лық  ғы лы ми  кон фе рен ция 

өтті.

Жи ын ға  қо ғам дық  жә не 

мем ле кет тік 

ұйым дар дың 

өкіл де рі,  ұлттық  мә де ни 

орта лық тар,  ғы лы ми­зерт теу 

жә не  бі лім  бе ру  орта лық та­

ры ның  ма ман да ры  қа тыс ты. 

Бү гін де  елі міз  үшін  өзек­

ті лі гін  жой май  ке ле  жат қан 

күр де лі  мә се ле лер дің  бі рі 

­  қан дас та ры мыз дың  та ри­

хи  ота ны на  қо ныс та ну да ғы 

проб ле ма ла ры.  Жи ын  мо де­

ра то ры,  әле у мет тік  ғы лым­

дар  фа куль те ті нің  де ка ны 

Зи я бек  Қа был ди нов  жи ын 

мақ са тын  дөп  ба сып  айтты. 

Яғни,  ол  Қа зақс тан  тә уел сіз­

дік  алға лы  бе рі  кө ші­қон ға 

бай ла ныс ты  елі міз де  жө ні 

тү зу  құ жат тың  қа был дан ба­

ған ды ғын  алға  тарт ты.  Бас­

қо су да  елі міз  үшін  ма ңыз ды 

ақпар  бер ген  мәр те бе лі  қо­

нақ,  Изра иль дің  Қа зақс тан­

да ғы  тө тен ше  жә не  өкі лет ті 

елші сі – Исрайль Мей Ами 

бол ды.  Оның  айту ын ша, 

Изра иль дің  тә жі ри бе сін де 

та ри хи  ота ны на  кө шіп  ба ру­

ды қа лай тын аза мат тар өті ні­

ш те рін  алдын­ала  елші лік ке 

бе ріп,  жауабын  кү те тін  кө­

рі не ді.  Ал  сол  уа қыт та  Изра­

иль  үкі ме ті  қан дас тарының 

төл­құ жа тын,  үйін,  кө лі гін, 

жұ мы сын  әзір леп  қо я ды  да, 

бар лық  құ жат  да йын  бол ған­

да  елге  ша қы ра ды.  Есе сі не, 

Изра иль  ше ка ра сын  атта ған 

кез де  ол  то лық  жұ мы сын 

алаң сыз  бас тап  ке те тін  сол 

елдің  қан дас  ба уы ры  бо лып 

ке те ді  екен.  Ал  біз де гі  та ри­

хи  ота ны на  кел ген  қан дас­

тың  жағ да йын  көз  алды мыз­

ға бір сәт елес тет ер болсақ, 

«Қа ра  көз ден  мөл ді реп  жас 

ке ле ді нің»  ке рі  бо лады.   

« Ц Е С   С И ­ К А   З А Х С ­

ТАН»  са лыс тыр ма лы  әле у­

мет тік  зерт те у лер  инсти ту­

ты ның  ди рек то ры  Бо та гөз 

Ра ки ше ва  өз  ба ян да ма сын да 

Қы тай да ғы  қа зақ тар дың  мә­

де ни е ті,  тұр мыс­тір ші лі гін 

кө зі мен  кө ріп,  зерт теу  жа­

са ға нын  көп ші лік ке  айтып, 

қы зық ты  көрсетілімін  (пре­

зен та ция)  жа са ды. 

Кө ші­қон  мә се ле сі  тек 

біз дің  елдің  бас ты  мә се ле сі 

емес,  ол  бар лық  мем ле кет­

тің  бір  кез де рі  бас та ры нан 

өткіз ген  та ри хи  та у қы ме­

ті.  Бі рақ  та рих  со лай  бол ды 

екен деп қол қу сы рып отыр­

ған  мем ле кет ті  көр мей сіз. 

Де мек,  мә се ле  қа лып тас қан 

жайт тан  қай  елдің  қа лай ша 

шы ға  алу ын да  бол са  ке рек. 

Бас қо су ға  кел ген,  жыл дар 

бо йы  кө ші­қон  мә се ле сі мен 

айна лы сып  жүр ген  Гер ма ни­


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет