Қ то ғ ай ауданды қPdf көрінісі
бет3/3
Дата29.12.2016
өлшемі5,77 Mb.
#715
1   2   3
ғ

ат  11.  Бү

гін  я


ғ

ни  ,  «Кө

к 

сандыққ

а  саяхат»  жобасы       Жидебай  ауылдық

  

кітапханда жалғ

асын тапты. кә

не  балалар Кө

к 

сандық

ты 


қ

уанышпен,ә

нмен 


қ

арсы алайық

 .Б


ұ

л 

сандық

та  не  бар  деп  ойлайсың

дар?  Ия,  дұ

рыс 


айтасы

ң

дар б


ұ

л санды


қ

та сыр


ғ

а толы кітаптар, ө

те 


қ

ызы


қ

ты  кітаптар  бар.  Олар  бү

кіл  жерді 

аралап  сендерге  келіп  отыр.  Б

ү

гін  біз  сол  

кітаптармен,оларды

ң

 

кейіпкерлерімен  танысамыз.

 

Келген оқ

ырмандар


ғ

а  «К


ө

к санды


қ

ты

ң

» тарихы 

жайлы  шолу жасап, әң

гімелеп бердім. Ә

р бала 


ө

зіне 


ұ

на

ғ

ан  кітаптарын  алып,  дауыстап  о

қ

ып, 


ал

ғ

ан 


ә

серлерімен  бө

лісті.  Іс-шара  көң

ілді, 


досты

қ

  к


өң

іл-к


ү

йде 


ө

тті.  Сонымен қ

атар 


балалар  тез  уа

қ

ытта  бір  ертегіні  оқ

ып  шы


ғ

ып, 


оны

ң

 

қ

ыс

қ

аша 


мазм

ұ

нын 


айтып, 

оны


ң

 

жағ

ымды 


ж

ә

не 


жа

ғ

ымсыз 


кейіпкерлерін 

айтып ой бө

лісті.


 

«К

ө

к  санды

қ

ты

ң

  саяхаты»  халы

қ

аралы


қ

  жоба 


аясында  Жидебай  ауылды

қ

    кітапханасында 

«Мен  о

қ

имын!  Сен  оқ

исы


ң

!  Біз  оқ

имыз!» 


ұ

ранымен 


ұ

сыныл


ғ

ан  кітаптар  жан-жақ

ты 


о

қ

ытылып,    ойындар ө

ткізіліп  ,пікір  , 

с

ұ

хбаттар  алыстықә

деби  са

ғ

ат,  дауыстап  оқ

у, 


биб шолулар 

ө

ткізілді. Шарағ

а белсене қ

атыс


қ

ан 


5,6,7,8  сынып  о

қ

ушылары  М.Ахат, Ұ

.Асхат,  

А.Аманбай,  А.Омарова,  Г.

Қ

айрат,    Ж.Қ

айыр, 


А.С

ә

тжан,  А.Асхат,  З.Хаймолдина,  Н.Қ

айрат 


т.б. 

 

«Кө

к  санды


қ

ты

ң

  басты  міндеті-  балалар

ғ

а  


кітаптарды 

не

ғұ

рлым 

к

өп 

о

қ

уды, 

ү

здік 


шы

ғ

армаларды 

та

ң

дай 


білуді, 

о

қ

ы

ғ

ан 


кітаптарынан ал

ғ

ан 


ә

серін басқ

алармен  бө

лісуді 


ү

йрету.


 

 05.03.2016 жыл. 

     Т


әң

ерте


ң

  са


ғ

ат  11-де  «Кө

к  санды


қ

ты

ң

 

саяхатының

»  келесі  бө

лігі  енді  мектептегі 

кітапхана

ғ

а  саяхатқ

а  жол  тартты.  Оқ

ушылар  


«К

ө

к 

сандық

ты

ң

» 

ішінде 


не 

бар 


екен 

дегендей таң

данып, б


ә

рі асы


ғ

а к


ү

тіп т


ұ

р екен. 


Алдымен   

ө

ткен  жолғ

ыдай  «К


ө

к  санды


қ

ты

ң

» 

тарихына    кітапханашы  Бакишева  Нә

сіп 


қ

ыс

қ

аша  то

қ

талып 


ө

тті. 


Құ

пия


ғ

а    толы  кө

к 

сандық

ты 


 

 

мектептің

 

кітапханашысы Нусупова  О

ң

ал    мен    мұғ

алім  Аманбаева Қ

арлы


ғ

аш  бірге ашып,кө

к санды


қ

ты

ң

 т

ұ

сауын 


кесіп      осындай

 

игі  шаралардың

 

ө

ткеніне 

ризашылы


ғ

ын бідіріп алғ

ыстарын айтты.

 

       37 кітаптың

 б

ә

рін балалар бір-бірден алып, 

пікір  алмасты

 . 

Аяжан,Мадина,  Сая, Ұ

лпан,  Аружан,  Гү

лхан, 


Фариза, 

Тал


ғ

ат, Марат  атты оқ

ушылар 


 

о

қ

ы

ғ

ан

 өз 

 

кітаптарынан алғ

ан 


ә

серлерін бір-біріне айтып ө

з 

ойларымен б

ө

лісті. 


Балалар 

ө

здеріні


ң

 

мұғ

алімдері  мен  кітапханашылармен  естелікке 

суретке 

т

ү

сіп,к

ө

к 

сандық

ты

ң

 

саяайтып, кітапханашы

ғ

а  ал


ғ

ыстарын  айтып,  пікірлерін 

хаты

 

барысында кітаптарды 

алып 


о

қ

итындарын жазып берді.

 

    О


қ

ушылар 


осындай 

 

«Кө

к 

сандық

ты

ң

 

саяхаты» жобасы  жылда  бола  берсе  екен  деп,  к

ө

к 

сандық

пен 


қ

имай-


қ

имай 


қ

ош айтысты.

 


      07.03.2016  жыл

ғ

ы  та


ң

ертенгі  11-де 

кітап

қ

а  толы  сиқ

ырлы  к


ө

к  санды


қ

  С


ә

уле  


ауылыны

ң

 

Құ

ржанов    атындағ

ы  ЖББОМ 

КММ-сіні

ң

  жанындағ

ы  «Балдырғ

ан»  ша


ғ

ын 


бала-ба

қ

ша орталығ

ына саяхатқ

а барды. 

 

      Жалпы  балабақ

шаны


ң

  балалар саны 24.  

Жоба

ғ

а 

 қ

атыс


қ

аны  10,  сонымен қ

оса  ата-аналар мен ұ

стаздар  қ

атысты.


 

Жидебай 


ауылды

қ

 

 кітапханасыны

ң

 

кітапханашысы Бакишева 

Н

ә

сіп 

 

пен «Бал

ғ

ын»  балабақ

шасыны


ң

      ме


ң

герушісі 

Абилова 

Гау


һ

ар 


Умітжа

қ

ызымен 


ж

ә

не 


т

ә

рбиешілер  Жанар, Қ

айырк


ү

лмен  бірге ұ

йымдастырылды.

 


    Кітапханашы 

«К

ө

к 

санды


қ

ты

ң

 

саяхаты»  атты  кітап  оқ

уын  дамыту 

акциясы  бізді

ң

  ауылымызғ

а  да  келіп 

жеткенін 

ө

зімізді


ң

 

отандық

 

жә

не  


шетелдік 

авторлардың

 

ү

здік 

шы

ғармаларымен таныстырды.

 

Жобаның

  аясында  «Қ

ош  келдің

,  к


ө

к 

сандық

 

» атты 

к

ө

рме 

ұ

йымдастырылып, 

т

ұ

саукесері 

жас 

б

үлдіршіндерді

ң

  назарына ұ

сынылды. 

Балалар    «К

ө

к  санды


қ

ты

ң

»  шы

ғ

у 

тарихы сонау 

Германиядан 

басталып,одан  кейін  Ресейде,содан 

со

ң

 бізді

ң 

     


Қ

аза


қ

станымыз


ғ

а  да  келіп  жеткенін 

білді. 

Жобаны


ң

 

жұ

мыс 


істеген 

уа

қ

ытынан  бастап,кітапханашы  «К

ө

к 

сандық

та» 


ұ

сыныл


ғ

ан 


кітаптар 

бойынша 


әң

гіме 


ө

рбітіп,кітаптарғ

а 

шолу жасалды. 

 

Сонымен      кітапханашы қ

аза


қ

    ж


ә

не  орыс 

тіліндегі 

балалар


ғ

а 

арналғ

ан 


кітаптар 

салын


ғ

ан «К


ө

к санды


қ

» ашып, бетіне салынғ

ан  


т

ә

ттілерді 

балалар

ғ

а 

таратты,ішіндегі 37 

кітаптарды ү

стел 


ү

стіне   


қ

ойып  балаларғ

а 

«Ұ

й

қ

ыда

ғ

ы  ару»ертегісін    оқ

ылып  берілді. 

Балаба

қ

шаі 


ме

ң

герушісі 

Абилова 

Гау


һ

ар 


Умітжа

қ

ызы 


ж

ә

не 


т

ә

рбиешілер 

Жанар, 

Қ

айырк


ү

л  б


ү

лдіршіндерге    «Құ

с  т


ұ

мсы


қ

  

патша,  «Ү

ш к


ү

шік», 


 «

Ү

ш  аю»,  «Жануарлар  туралы  ертегі»,  «Топ-

топ,топ-топ  бастайы

қ

,  «Еркем»,  «Балаларғ

а 

базарлық

»,  «Мидас  патша  мен  алтын  жанасу», 

«Балалар

ғ

а  базарлық

»    атты  кітаптарды  оқ

ып 


беріп, т

ү

сіндіріп берді.

 

       


Ә

сіресе т


ә

рбиешілер Жанар мен Қ

айырк


ү

л 

«Бауырсақ

»  арыс  халық

  ертегісіне  тоқ

талып 


ө

тті. 


Кітапханашы 

«

Ә

дептілік-

ә

демілік»  

кітабына  то

қ

талып  балалармен әң

гіме  желісін ө

рбітті. 


Қ

атыс


қ

ан  ата-аналар  мен ұ

стаздар 


жоба

ғ

а 

бір кісідей 

қ

атысып,ата-аналар 

балаларына 

ұ

на

ғ

ан 

кітаптар туралы 

ө

з 

пікірлерін  жазып,осындай  жобалар  жиі-жиі болып  т

ұ

рсын  деген  ниетпен  алғ

ыстарын  

білдірді. 

      Б


ү

діршіндер  кітапханашы, тә

рбиеші 


апайлары,ата-аналармен, «к

ө

к санды


қ

пен» 


естелікке  фота

ғ

а т


ү

сті. Балалар «Кө

к 

сандық

пен» 


қ

имай-


қ

имай 


қ

оштасты


.

 

К

ө

к 

санды


қ

ты

ң

 саяхаты»жобасы жылда бола берсе 

екен деп,кө

к  санды


қ

пен 


қ

имай-


қ

имай 


қ

ош 


айтысты.

 

               

 

  

Ауданды


қ

  балалар  

кітапханасыны

ң

  

ағ

а  кітапханашысы  Қ

.Беркимбаева 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет