№2 қосымша Қазақ тілі мен əдебиет пəні мұғалімдеріне арналғанPdf көрінісі
Дата24.03.2017
өлшемі0,74 Mb.
#10254

№2 қосымша

Қазақ тілі мен əдебиет пəні мұғалімдеріне арналған

 «Заманауи білім беру ресурстары жəне педагогтың кəсіби дамуы»

тақырыбындағы облыстық қашықтан

оқыту семинарының ережесі

1. Семинар мақсаты

Қазақ  тілі мен əдебиеті пəні  бойынша  білім  сапасын  көтеру, мұғалімдерге əдістемелік

көмек көрсету.

2. Семинар міндеттері

· Интерактивтік технологияны енгізу арқылы жұмыс түрі мен əдістерін жетілдіру;

· Қазақ  тілі  сабағында  озық  технологияларды  қолдану  арқылы, оқушылардың  тілдік

коммуникативтік құзіреттілігін дамыту жолдарын меңгерту;

· Ақпараттық-коммуникативтік  технология  саласындағы  қашықтан  оқыту  жүйесінде

мұғалімнің білімі мен жұмыс машығын жетілдіру.3. Семинардың өтілу барысы

            

Облыстық  семинар  қашықтан  оқыту  тəртібінде  өткізіледі.  Теориялық  материалды

алып, оны  меңгеру  жəне  практикалық  тапсырмаларды  орындау  төмендегі  мерзімге  сəйкес

қатысушыларға қолайлы уақытта жүзеге асырылады.

-

2017 жылдың 20 ақпан  күні  қатысушыларға  теориялық  материалдар  мен

практикалық тапсырмалар  жіберіледі.

-

22 ақпанда семинарға қатысушылардың жауаптары мен пікірлері қабылданады.

-

23 ақпанда барлық қатынасушылардың электрондық почтасына облыстық семинарға

қатынасқандағы туралы сертификат жіберіледі.4. Семинарға қатысушылар

Семинарға  барлық  типтегі  білім  беру  мекемелерінің  оқытушылары  мен  педагогтары

қатыса алады (колледж, мектеп). Қашықтан оқыту семинарына қатынасушылардан интернетке

қосылған компьютер жəне e.mail болуы талап етіледі.                                          5.Семинарға қатынасу шарты

Қашықтан оқыту семинарына қатысу қажетті мəліметтерді электрондық почта арқылы

жіберу  бойынша  жүзеге  асырылады. Семинарға  қатынасу  үшін 2016 жылдың 20 ақпанына

дейін ұйымдастыру комитетіне өтініш беру жəне төлем туралы квитанция көшірмесі жіберілуі

қажет.

Өтініш жəне квитанция көшірмесі Ақтөбе қаласы, Ленинград көшесі, 43А мекен-жайыбойынша 90-58-20  факсі  арқылы  немесе sch.otdel@aktedu.kz электронды  почтасына   жеке

файлмен қабылданады.

«Білім беру ұйымдарының ақылы негізде тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) ұсынуы» 63

бабы  жəне  МКҚК «Ақтөбе  облыстық  ғылыми-тəжірибелік  орталығы» Жарғысының 33

тармағына сəйкес семинар ақылы (ұйымдастыру жарнасы - 3000 т).

Реквизиттер: «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

«Ақтөбе облыстық ғылыми–тəжірибелік  орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық

кəсіпорны

030000, Ақтөбе қ., Ақтөбе облысы

ИИК № KZ50722S000000991155 (KZT) (Арнайы шот)

БИК CASPKZKA – АҚ «Kaspi Bank»

БИН бенефициара 120240021509

Резиденттік коды 1

Экономика секторы 6

Байланыс телефоны: 8-7132-905820, 87778004084

Матсалаева Жазира Калдыбаевна


«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК 

ҚОР» ғылыми-өндірістік 

білім беру орталығы

 

Астана қаласы Б.Майлин көшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18,  

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 

genofond_eurasia@mail.ru

  

web сайт: 

geurasia.kz

 

 

 «Научный производственно-

образовательный центр 

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ»

 

город Астана улица Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18,  

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 

genofond_eurasia@mail.ru

  

web сайт: 

geurasia.kz

 

 

  

«25» қаңтар 2017 ж. 

 

Исх № 98  

«25» января 2017 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕВРАЗИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

РИСУНКОВ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МИРНЫЙ АТОМ ДЛЯ МИРА ДЕТЕЙ» 

 

1. Общее положение 

Организатором  Республиканского  конкурса  рисунков  и  детского 

творчества  «Мирный  атом  для  мира  детей»  является  Научный 

производственно-образовательный  центр  «ГЕНОФОНД  ЕВРАЗИИ»  при 

поддержке  Ассоциации  «Ядерное  общество  Казахстана»,  Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева, Назарбаев интеллектуальной 

школы  (г.  Астана)  в  качестве  подготовки  к  организации  и  проведению 

Международной выставки «EXPO-2017 «Энергия будущего».  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 выявление  и поддержка  талантливой  молодежи  и  детей,  создание 

условий для раскрытия их творческих способностей; 

 

установление взаимодействия 

между 


молодежными 

научно-


исследовательскими 

коллективами, 

профилактика 

радиофобии, 

популяризация достижений атомной науки и техники, создание необходимых 

условий  для распространения  и популяризации  фундаментальных  научных 

знаний в молодежных научных сообществах; 

 развитие 

фундаментальности 

и практической 

направленности 

образовательных программ через изобразительное искусство

 привлечение работников государственных и частных образовательных 

учреждений к работе с активной молодѐжью; 

 

организация и проведение конкурса детского рисунка;   

развитие творческих способностей, фантазии и креативного мышления у детей; 

 организация познавательного досуга детей в свободное от учебы время; 

 создание условий для личностного роста и самореализации;  

 воспитание активной жизненной позиции;  

 

3. Порядок оформления и представления работ 

3.1. Участниками конкурса могут являться воспитанники детских садов, 

школьники всех классов, учащиеся колледжа, и студенты  1-го курса высших 

учебных заведений.  

3.2. Участники конкурса, участвующие в Конкурсе, представляют заявку 

установленной формы (см. приложение 1 к Положению). 

3.3.  Конкурсные  работы  (рисунки)  могут  быть  выполнены  в  любом 

художественном  стиле  (акварель,  графика,  масло  и  т.  д.).  Обязательным 

условием  является  выполнение  работы  на  бумаге  или  холсте  (работы  на 

стекле, глине, ткани, пластике, дереве и других изделиях не принимаются).  

3.4.  Представленные  на  конкурс  работы  (первый  этап)  должны  быть 

форматом А3 либо А4. Рисунок должен быть представлен в электронном виде 

в  форматах  JPEG  или  GIF.  Работа  должна  быть  сфотографирована  или 

отсканирована (файл размером не более 5 МБ).  

3.5.  Один  автор  представляет  на  конкурс  только  одну  работу.  Не 

допускаются коллективные работы.  

3.6.  Под  рисунком  должна  быть  указана  следующая  информация: 

название работы, ФИО автора, возраст участника, класс либо курс обучения. 

При  участии  студента  1-го  курса  высшего  учебного  заведения  обязательно 

указать факультет.  

3.7. Работа должна соответствовать тематике и направлениям конкурса. 

3.8. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей, педагогов 

или куратора. 

3.9.  Авторские  права  на  материалы  сохраняются  за  участниками 

конкурса,  Администрация  учебного  центра  предоставляет  возможность  для 

их публикации. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 

несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на 

участие. 

3.10.  Работа  должна  быть  представлена  в  таком  плане,  что  могло  бы 

указать  на  физико-химические  процессы  в  природе  и  технике,  подведя  под 

людской облик. (Например: атом – юноша. Дружит он с молекулой (молекула 

может  быть  одушевленным  или  неодушевленным  предметом,  либо  может 

быть  человеком)  и  т.д.)  Приветствуются  работы  с  более  глубокими 

познаниями  по  данной  теме,  а  также  творческий  неординарный  подход  к 

раскрытию темы конкурса «Мирный атом для мира детей». 

3.11. Работы принимаются на казахском, русском и английском языках.  

 

4. Критерии оценивания  

Соответствие целям и задачам конкурса;  

Оригинальность идеи;  

Качество исполнения;  

Степень эмоционального воздействия;  

Яркость и содержательность рисунка;  

Отображение  знаний  об  атомах  и  молекулах,  ядерных  реакциях, наноматериалах  и  нанотехнологиях  через  изобразительное  искусство 

(например:  строение  атома,  движение  молекул  в  различных  средах, 

дизайн  наночастиц,  атом  –  доктор,  свет  и  тепло  от  атома  и  т.  д.  См. 

пункт 3.10 настоящего Положения); 

 Оценивание  работ  будет  осуществляться  по  возрастным  категориям, 

начиная  с  3  (трех)  лет  до  21  (двадцать  один)  года  по  отдельности  на 

каждый возраст Участника (с 3-10 лет, с 10-12 лет, с 13-16 лет и т.д.).  

 

5. Сроки и условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс разделен на два этапа. Первый этап проводится до 15 марта 

2017  года  в  заочной  форме.  Работы  отправляются  по  электронной  почте: 

genofond_eurasia@mail.ru

5.2. Второй этап проводится 28 апреля 2017 года в очной форме в здании дворца школьников по адресу: Республика  Казахстан, г. Астана проспект им. 

Бауыржана Момышулы, 5 (4 этаж, 412 каб.).  

Конкурсные  материалы,  поступившие  в  оргкомитет  позднее  15  марта 

2017 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

5.3. Итоги конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников по 

первому  этапу  будут  отправлены на  электронную  почту  руководителя  после 

подведения итогов. 

Участникам,  успешно  прошедшим  первый  (заочный)  этап  конкурса 

будет  предложено  участие  в  очной  форме.  Участие  (проезд,  проживание, 

питание) на втором этапе, осуществляется за счет самих Участников.  

5.4.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  внести  оргвзнос  –  3000  (три 

тысячи) тенге. При этом оплата за участие  в конкурсе осуществляется один 

раз на два этапа.  

5.5.  Оплата  производится  в  любых  отделениях  АО  «Казпочта»  по  коду 

платежа  5042.  Все  банковские  реквизиты  Организатора  внесены  в  код 

платежа.  После  оплаты  квитанцию  платежа  необходимо  отсканировать  и 

отправить в электронном виде.  

Для  участников  из  стран  СНГ  оргвзнос  составляет  60  рублей  по 

текущему курсу национальных валют. Перевод денег можно осуществить по 

банковским реквизитам  

5.6.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  отправить  следующие 

документы на электронную почту: 

genofond_eurasia@mail.ru

 

1) Работа участника конкурса; 2) Заявка участника (Приложение 1); 

3) Сканированный документ об оплате (квитанция или платежное поручение).  

 

6. Организация второго этапа конкурса 

6.1.  Во  время  проведения  второго  этапа  сопровождающие  лица 

участников  (родители,  опекуны,  преподаватели)  могут  участвовать  в 

семинаре по повышению профессиональной квалификации педагогов по теме 

конкурса.  

6.2.  По  итогам  повышения  квалификации  желающим  лицам  будут 

выданы сертификаты учебного центра.  

6.3.  Участникам  прошедшим  во  второй  этап,  и  изъявившим  желание 

усчаствовать в нем, предоставляется мальберт или художественный планшет 

на  временное  пользование.  Дополнительные  материалы  (краски,  кисти, 

карандаши и т. п. ) приобретаются участникми самостоятельно заранее.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.  По  итогам  конкурса  на  первом  этапе  (заочная  форма)  жюри 

определяет победителей внутренним положением в коллегиальной форме.  

7.2. По итогам конкурса на втором этапе (очная форма) жюри определяет 

победителей в коллегиальной форме методом голосования на месте. В состав 

жюри  включены  представители  профессорско-преподавательского  состава 

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, а также профессиональные художники и дизайнеры.  

7.3.  Победители  конкурса  первого  этапа  награждаются  почетными 

грамотами. 

7.4.  Авторы  лучших  работ  второго  этапа  награждаются  билетами  на 

международную выставку «EXPO-2017 «Энергия будущего». 

7.5.  Особо  отличившиеся  работы  будут  рекомендованы  к  показу  на 

Всемирной выставке «Энергия будущего». 

7.6.  Конкурсанты,  не  вошедшие  в  число  победителей  (в  первом  и  во 

втором этапе), получают сертификаты участников.  

7.7.  Руководители  участников-победителей  получат  благодарственные 

письма как педагоги-наставники.  

7.8. Телефоны для справок: 87761213218, 87477776240, 87015186176.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение 1 

 

Директору НПО центра  «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

А. Сарсенову 

от__________________ 

 

Заявка на Евразийский конкурс рисунка «Мирный атом для мира детей» 

 

 

Фамилия, 

имя 

участника Возраст, 

класс 


Область, 

район, 


место учебы 

Название 

работы 

Данные 


участника 

(тел., эл.почта) 

ФИО 

руководителя, место работы, 

должность 

Телефон, 

эл.почта 

руководителя 

Нуршат 


Адилет 

10 лет, 


5 класс 

г. Астана, № 

20 СШ 

«Атом в 


гостях у 

...» 


Адрес 

проживания 

8(777)000-00-00 

nur@mail.ru

 

Шакенова Арай Нурлановна 

преподователь 

ИЗО СШ №20 г. 

Астана 


8(705)000-00-00 

sharai@mail.ru

 

 


№2 косы,мша

Қ а з а қ т іл і мен  одебиет поні  мугалімдсріне арналган  

«Зам анауи  білі.м  беру  рссурстары  жэне  педагогты ң кэсіби дам уы » 

та қ ы р ы б ы п д агы   о блы еты к каіиы қтан  

.. 

оқы  гу ссм инары ны ц ережссі1.  С ем инар м ақсаты

Қазак  тілі  меи  әдебиеті  пәні  бойынша  білі.м  сапасын  көтеру,  мұгалімдерге  әдістемелік 

комек  корсету.

2.  С ем инар міндсттсрі

• 

Интерактивтік технологияны енгізу аркылы жумыс түрі  мен  одістерін  жетілдіру;• 

Қазак  тілі  сабагында  озык  технологияларды  колдану  аркылы,  окушылардың  тілдік 

коммуникативтік құзіреттілігін дамыту жолдарын  мецгергу;

• 

Акпараттык-коммуникативтік  технология  саласындагы  қашыктан  окыту  жүйесінде мұғалімнің білімі мен жұмыс машыгын  жетілдіру.

3.  С ем инарды ң огілу барысы

Облыетык  семинар  кашыктаи  оқыту  тәргібінде  ©ткізіледі.  Теориялык  материалды 

алып.  оны  меңгеру  және  практикалык  тапсырмаларды  орындау  төмендегі  мерзімге  сэйкес 

кагысушыларға қолайлы уақытта жүзеге асырылады.

2017  ж ы л д ы ң   20  ак п ан   күні  катысушыларга  теориялык  материалдар  мен практикалык тапсырмалар  жіберіледі.

22  акпанда  семинарга қатысушылардың жауаптары мен  пікірлері  қабылданады.

23  акпанда  барлык қатынасушылардың электрондык  понтасына  облыетык семинарга катынаскандагы туралы сертификат жіберіледі.

4.  С ем инарга  ка гы суш ы лар

Семинарға  барлык  типтегі  білім  беру  мекемелерінің  окытушылары  мен  педагоггары 

катыса алады  (колледж, мектеп).  Қашыктан оқыту семннарына  катынасушылардан  интернетке 

косылган  компьютер және слпаіі болуы талап  етіледі.

5.С ем инарга  каты насу  ш арты

Қашыктан  окыту  семинарына  катысу  кажетті  мэліметтерді  электрондык  почта  аркылы 

жіберу  бойынша  жүзеге  асырылады.  Семинарга  катынасу  үшін  2016  ж ы л д ы ң   20  акпан ы н а 

дейін  ұйымдастыру  комитетіне отініш  беру және толем  туралы  квитанция  көшірмесі  жіберілуі 

кажет.


Өтініш  жэне  квитанция  көшірмесі  Актобе  қаласы, Ленинград  кошесі,  43А  мекен-жаны 

бойынша  90-58-20  факсі  аркылы  немесе  sch.otdel@ akteclu.kx  электронды  почтасына 

жеке 

файлмен  кабылданады.«Білім беру уйымдарының акылы  негізде тауарлар (жұмыстар,  кызмеггер  корсету) усынуы»  63 

бабы  және  МКҚК  «Актебе  облыетык  ғылыми-тәжірибелік  орталыгы»  Ж аріысынын  33 

тармагына сэйкес семинар акылы  (уйымдастыру жарнасы - 3000 т).

Реквизнттер:  «Актобе облысының білім баскармасы»  мемлекеттік  мекемесінің

«Актобе облыетык гылыми-тожірибелік  орталыгы»  мемлекегтік коммуналдык қагіыналык

кәеіпориы

030000.  Актобе  к., Актобе облысы

ИИК №  KZ50722S000000991155  (KZT) (Арнайы  шот)

БИК CASPKZKA -  АҚ «Kaspi  Bank»

БИЫ  бенефициара  120240021509 

Резиденттік коды  I 

Экономика секторы 6

Байланыс телефоны:  8-7132-905820,  87778004084 

Матсалаева Жазира Калдыбаевна«АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫК 

ҒЫЛ Ы MИ-ТӘЖІРИ БЕЛ IK 

ОРТАЛ ЫГЫ»

M EMJlEKETTIК  КОМ МУ НЛЛДЫ K 

КАЗЫНАЛЫК  КӘСІПОРНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КОМ МУ НАЛ Ы IOE  КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

«АКТЮБИНСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР»

030012, Акгобс каласы, Ленинград кошесі, 43а 

тсл./факс: 8 /7132/90-58-11 

E-mail: info@aktcdu.kz

«_о£3  »  04______________2 0 1 ^   ж

№  5<Р_________________

030012, город Актобс, улица  Ленинградская, 43 а 

тсл./факс: S /7132/90-58-11 

E-mail: info@aktcdu.kz

Аудандық, қалалық білім болшдерінің  басмыларына, 

қосымша білім  беру  уйымдарының директорларына

2017  жылғы  27  қаңтар  күні  Актөбе  облыстық ғылыми  -  тожірибелік  орталыгы  жәнс 

А.  Жұбанов  атындагы  музыкалық  коллсджі  «Музыкалық  мектептер  мен  опер 

мектептерінің музыкалық білім  бсрудегі  мәселелері»  такырыбындагы  облыстык семинар 

өткізеді.

Осыған  байланысты,  Балалар  музыкалық  мектептері  мен  өнер  мектептерінің 

дирскторлары және дирсктордың орынбасарылары  шақырылады.

Облыстык  семинарга  қатысу  үшін  сұранысты  гомендегідсй  үлгіде  қаңтар  айының 

26 дейін  90-58-11  факс номеріне 

(мөр басылгап жэне мекеме басшмсьшың қояы ңойылгаи 

болу керек)

  жәнс  info@aktedu.kz  жіберулеріңіз  сұралады.

Қатысушының аты-жөніЖұмыс 

орны,


қызметі

Байланыс телефондары

Өтетін  уақыты:  27  каңтар  2017  жыл, сағат  14.00

Өтетін  орны:  А.  Жұбанов  атындагы  Актобе  музыкалық  колледжі,  Шернияз  көшесі,  31 

Қосымша акпараггы төмендегі көрсетілген  байланыс  телефонынан алуга болады.

Б. Джармагамбетоваорындаган: А. Абдрахманова 

тел/факс: 90-58-1190-58-14 87013888128

« Л Қ Т Ө Б Е  О Б Л Ы С Т Ы Қ  

f  Ы  J I Ы  M И - Т Ә Ж І Р И Б Е Л I K 

О Р Т А Л Ы Г Ы »

M E M J I E K E T T I К  К О М М У Н А Л Д Ы K 

Қ А З Ы Н А Л Ы Қ  К Ә С І П О Р Н Ы

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  

К О М М У Н А Л Ь Н О Е   К А З Е Н Н О Е  

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

« А К Т Ю Б И Н С К И Й   О Б Л А С Т Н О Й  

H А У Ч H О - П P A KT И Ч  Е С  К И  Й  Ц Е  H ГР»030012, Лктоос каласы. Ленинград кошссі, 43а 

тса./факс:  8/7132/ 90-58-11 

E-mail:  info@ aktedu.kz

« 

ЛЛ

  » _  


О

' /

____ 2 0 1 ^ .ж

№ 

W

_____________________030012.  город Лк

- 1


 оос, улица  Ленинградская. 43 а 

тел./факс:  8 /7132/ 90-58-11 

E-mail:  info@ aktcdu.kz

А у д а н д ы қ  ( қ а л а л ы қ )  

б іл ім   б о л ім д с р ін щ  б а с ш ы л а р ы н а

А к то б е о б л ы с ты к  гы л ы м и -тәж іри бел ік  о ртал ы ғы н ы ң  ж о сп ар ы н а сэи кес 2 017   ж ы лгы  

21-23  ақпан  аралы гы н д а  ка за к   гілі  мен  әд еб и ет  пэні  м ұгалім д ерін е  арналган  « З а м а н а у и  

б іл ім   б ер у   р с с у р е т а р ы  

ж э і і с

 

п е д а г о г т ы ң   к эсіб и   д а.м у ы »   такы р ы б ы н д а  о б лы сты к қаш ы ктан  окы ту сем и н ар ы  ұй ы м д асты ры л ад ы .

С ем и н ар га  қаты н асу  үш ін  2017  ж ы лд ы ц   20  а кп ан ы н а  д ей ін   .ұйымдастыру 

ком итегіне  өтіиіш   беріп   (қосы м ш аға сэй кес), то л ем  ту р ал ы   кви тан ц и я көш ірм есі ж іберілуі 

кажет.


Ө тін іш   пен  кви тан ц и я  көш ірм есі  А ктөбе  каласы ,  Л ен и н гр ад   кош есі,  43А   м екен- 

ж айы   б ойы нш а 

90-5 8 -2 0   ф аксі 

аркы лы  

немесе  s c h .o td c I@ a k te d u .k z  

электронды  

почтасы на  ж ске  ф ай лм еи   кабы лданады .

«Білім   б еру  ұ й ы м д ар ы н ы ц   акы лы   н егізде  та у ар л ар   (ж үм ы стар,  кы зм еттер  көрсету) 

.үсынуы»  63  б абы   ж эн е  M KKK  «А ктобе  об л ы сты к  гы л ы м и -тэж ір и б ел ік  орталы гы » 

Ж арғы сы н ы ц   33  тар м агы н а сэй кес сем и н ар акы лы   (ұй ы м дасты р у  ж ар н асы   -  3000 т ). 

Р е к в и з н т т е р :  «А кто б е  об л ы сы н ы ң  білім  баскарм асы » м ем л ек еттік  м екем есін ің  

«А ктобе о б л ы с ты к  ғы л ы м и -тә ж ір и б е л ік   орталы гы » м ем л ек еттік ком м у н ал д ы қ казы н алы к 

кәсіпорны

030000,  А ктоб е  каласы

И И К  

j

Yo

 

K Z 5 0 7 2 2 S 0 0 0 0 0 0 9 9 1 155  (K Z T ) (А рнайы   ш от)БИК  C A S P K Z K A  -  А Қ  «K aspi  Bank»

БИН  бен еф и ц и ар а  120240021509 

Резиденттік  коды   I 

Э кон ом и ка секто р ы  6

№1  косы м ш а

М ұғалім н ің  аты -ж он іА уданы ,  м ектебі

Т ел еф о н ы , эл.пош тасы

1

Б . Д ж а  р  м  а г а  м  бето ваС ем инар среж есі  № 2  косы м ш ам ен   тіркеледі.

О ры ндауш ы :  Ж .М атсал аев а 

Т е л :8 -7 132-90-58-20,  87778004084«ЛҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ 

ГЫ Jl ЫM И-ТӘЖІРИ БЕЛ IK 

ОРТАЛЫҒЫ»

M ЕМЛ ЕКЕТТІК КОММ У H АЛДЫ 

к

 

ҚАЗМНАЛЫҚ ҚӘСІПОРНЫГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КОММУНАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

«АКТЮБИНСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ 

НАУМНО-ПPAKTHЧЕСКИЙ  ЦЕНТР»

030012. Акгобе капаем. Ленинград кошссі. 43а 

тел./факс: 8/7132/90-58-11 

E-mail: oumc@inbox.ni

« 

vlfy

 » 


СИЬ

_____________ 201^-  ж

№ 

4 $

030012. город Акгобе. улица  Леиииграде кая. 43 а 

тел./факс: 8 /7 132'90-58-11 

E-mail: oumc@inlmx.niАудандық, қалалықбілім бөлімдерінің басшыларына

Облыстық  гылыми-тәжірибелік  орталығының  жоспарына  сәйкес  2017 

жылдың  15  акпанында  тарих  пәні  мұғалімдеріне  арналған 

««Қазакстан 

тарихы  пәні  бойынша  окушыларды  қорытынды  емтиханга  және  ¥БТ-га 

дайындаудың  жаңа  форматы»  тақырыбында  (казақ  тілінде)  облыстық 

семинар өткізіледі.

Әр  ауданнан  және  каладан  семинарға  қатысуға  тілек  білдірген  тарих 

пэнінің  3  мұғалімін  жіберуіңіз  сұралады.  Семинарға  қатысу  үшін  сұранысты 

акпан  айАның  10-на  дейін  90-58-11  факсіне  немесе  облыстык  ғылыми- 

тәжірибелік орталығының қабылдау бөліміне тапсыруыңыз сұралады.

Қатысушыларға сертификаттар тапсырылады.

«Білім  беру  ұйымдарының  ақылы  негізде  тауарлар  (жұмыстар,  қызметтер 

көрсету)  ұсынуы»  63  бабы  және  МКҚК  «Ақтөбе  облыстық  ғылыми- 

тәжірибелік  ортапығы»  Жарғысының  33  тармағына  сәйкес  семинар  акылы 

(ұйымдастыру жарнасы - 3000 теңге).Реквизиттер:  «Ақтөбе  облысының  білім  басқармасы»  ММ,  МКҚК 

«Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталыгы»ИИК № KZ50722S000000991155 (KZT)  (Арнайы  шот)

БИК CASPKZKA -  AO «Kaspi Bank»

БИН бенефициара  120240021509

Резиденттік коды  I 

Экономика секторы 6

Өткізілетін орны:  Ленинград көшесі, 43  «А» үй. 

Қатысушыларды тіркеу -  сағ.  09.00-ден  15  ақпан. 

Семинардың^басталуы -  сағ. 9-30.

Орындаган:  Б.

Тел.:  8(7132)90-58-20Б.Джармагамбетова

4

ЛКТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫНӘКІМДІГІ

«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЬЩ 

БІЛІМ  БАСҚАРМАСЫ» MM

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

АКІІМАТ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030010, Ақтебе қапэсы,

ОЗООІО. горолАктобс. 

тел: S (7132) 54-I6-67, факс: 55-06-52.

тел: S (7132) 54-16-67. факс: 55-06-52.Ah Р/

 

»  J-JAf

А уданд ы қ,  к а л а л ы к  білім  бөлімдеріне

Білім  басқармаеы  Сізге 

«Дана  жол» 

қолданбапы  экономикалык 

орталығыиың  2 0 17  жылғы  17  каңтардағы  №   32  хатына  сәйкес  экономикалык 

бағдарламалар,  м одельдер  және  халыктың  экономикалык  сауаттылығын 

арттыру  максатында  интеллектуалды-экономикалык  ойындар,  кәсіпкойлык 

кабілетті  дамыту  үш ін  семинар-тренингтер  мен  бизнес  курстары  жүргізілетінін 

хабарлайды.

Осыған  орай  Білім  баскармасы  осы  акпаратты  барлык  білім  беру 

ұйымдарына жеткізіп, ж ұмыс жасау үш ін жолдайды.

Қосымша жалгаиады  1  бетте.

Б аскарм а б ас ш ы с ы н ы ц  оры н ба са ры

Р.Бегнмбетов

Г.Қүлыбек

56-04-61


«ДАНА ЖОЛ» ҚОЛДАНБАЛЫ ЭКОНОМИКА ОРТАЛЫҒЫ

«Дана Жол» колданбалы экономика орталыгы 

Казакстан, OSOOOO Алматык.

Атакент, 36/2 павильон,  8- кенсе,

8 (7272) 2695529

с-шаіі: danazhol_rcglon@mail.ru«О ,

  »


«11.» 

20І7Ж


А кто Ge облыстык білім 

баскармасынын басшысы 

С. P Өмірбековаға

Қызмстгік хат

«Дана  Жол» 

колданбалы  экономика  орталыгы  түрлі  экономикалык 

багдарламалар,  модельдер  жэне  халыктьщ  экономикалык  сауатгылыгын  артгыру 

максатында  интеллектуалды-экономикалық  ойындар  дайындайды. 

Кэсшко'йлык 

кабілетті  дамыту  үшін  семинар-тренингтер  мен  бизнес  курстарды  жүргізеді. 

Сонымен 

катар, 


экономикалык, 

аналитикалык, 

әлеуметтік, 

маркетинггік 

зертгеулермен  айналысады.  Қазіргі  танда  Орталық  келесі  интеллекгуалды 

экономикалык үстел ойындарын  дайьшдап  шыгарды:  «Монкап  VS.  Империалист»; 

«Монкап&Капиталист VS. Империалист»; «Капитализм»; «Банктер»;«Капиталист».

Аталған  ойындардын  ішінде  «Монкап  VS.  Империалист»,  «Капиталист» 

экономика!ык-интелектуалды  ойьшдары  Қазакстан  Республикасы  Білім  жэне 

Ғылым министрлігіне ұсынылып, «2016-2017 оку жылында ҚР жалпы білім беретін 

үйымдарында  ғыльм  негіздерін  окутьщьщ  ерекшеліктері  туралы»  әдістемелік- 

нұсқау  хатьша тіркелген.  Сонымен  катар,  БҒМ-нің  облыстарға жолданған  хатына 

сәйкес(20/б жылгы 6 қыркуйек IOJI-1030-4) олимпиада өткізу тапсырылды.

Қазіргі  таңда  біздің  орталығымыз  Астана,  Алматы,  Караганды,  Жамбыл, 

ШымкёнТ;—ҚгоБтөряа;—Атирау  жәнё  тЛ  және  оолыстык,  калЗЛЫК  білім 

бөлімдерімеггжұмыс-жасапрбарлик  мекгептер  мен  гимназияларда  «монкап  VS.

Вұл  ойьіндар^аркьшы^окушылар  бизнестін  бастапкы  Кадамдарын-үйреніп, 

өзіне  нағыз  капиаталистік  кабілетгі  игере  алады.  Сонымен  катар,  эр  окушы  осы 

ойындар  негізінде,  мемлекеттер  арасындагы  экономикалык  карым-катынас  калай 

жүретінін, отандык өндірушіні капай дамьпу керекгігін жаксы меңгеріп, тез үйрене 

апады.

Ендігі  кезекте,  Сізден  «Монкап  VS.  Империалист»,  «Капиталист» экономика!ык-интелектуапды  ойындарды  свге  карасты  білім  мекемелерінде  жэне 

колледждердеұйымдастыруға ат салысуыңызды сұраймыз.

Ізгі ниетпен, «Дана жол» колданбалы экономика орталыгы.

!бай


.

  ----


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет