№23 (5411) 6 маусымPdf көрінісі
бет9/10
Дата15.03.2017
өлшемі2,04 Mb.
#9933
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

04.05 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”

Хабар

07.02   “Айтўмар”08.00 “Жаџа кỳн”

10.00 “Жеті кỳн”

11.00, 01.05   Х/ф “

Єр

ỳйдіџ сыры басќа”11.35 “Мен кǿрген  соѓыс”

11.45 “Магия кухни”

12.20, 12.35  М/с 

13.00 Тỳскі   жаџалыќтар

13.15 

Х/ф “Кот в сапогах”

14.00 Т/с “Женский 

доктор”

15.00 Дневной выпуск ново-стей

15.15, 23.20 “Бўйымтай”

15.55 “Ǿмір сабаќтары ”

16.25  Т/с “Ўзаќ жол”

17.00

Кешкі жаџалыќтар17.15 “Кǿзќарас”

17.45, 18.15 “Ќызыќ

times”

18.00   Вечерний выпуск новостей

19.00 “ТВ Бинго”   

20.00, 00.05 Ќорытынды 

жаџалыќтар

20.30       “Арнайы хабар”

21.00,   00.35     Итоговый 

выпуск   новостей

21.30 Т/с“ BALA Turk-

izyon-2015”

22.30 Т/с “Гречанка”

01.35 Жаџалыќтар

2.06.2015

СЕЙСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00,  03.00 Т/с “Гадание

при свечах”06.50  Жаңалықтар

субтитрлермен07.00 “Доброе утро”

11.00 Т/с “Двадцать лет  без

любви ”


12.00 Т/с “П@утина-6”

12.55, 20.40  Т/с “Сỳйген

жар”

13.45, 22.20   Т/с“Джодха жєне  Акбар”

14.35, 02.20    “Ашығын 

айтқанда”15.30 “112”

15.40   “Судебные истории”

16.40 “Давай поженимся”

17.50 “Пусть говорят”

18.55 Х/ф “Весной  расцветает

любовь”


20.00 “Главные   новости”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.20, 02.00     “П@утина”

23.50 Т/с  “Взрослые дочери”

03.45 “Контрольная за-

купка”


ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 Т/с “Көктарландары”

10.50 “Айтуға оңай...”

11.35 Т/с  “Қыздар”

12.30, 17.30, 20.30, 00.15 03.00

Жаңалықтар 

12.45, 22.45  “МУЗ-ТВ-

2015”


12.50 “SPORT.KZ” 

13.10,03.55 “ Алаң“

13.55, 01.35 “Сыр-сұхбат”

14.25  М/ф”Айдаһар мінген

шабандоздар“14.50 М/с “Джунгли кітабы”

15.00 “Əйел бақыты”

16.10  Т/с “Келін”

17.00, 00.50 “Сіздермен

бірге, Арман Дав-

летьяров”

17.50 “Өзекжарды”

18.10 “...Үй болу қиын”

19.10 “Қылмыс пен жаза”

19.35 Т/с  “Қыздар”

21.05 “Айтуға оңай...”

21.50 Т/с“Қазына”

22.50 Т/с “Келін”

23.45,02.30 “Түнгі студияда”

01.15 “Өзекжарды ”

02.05 “Жарқын бейне”

03.35 “Қылмыс пен жаза”Хабар

07.02   “Айтұмар”

08.00 “Жаңа күн”

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15, 10.25  М/с 

10.50 “Мен көрген 

соғыс”


11.00 Утренний выпуск 

новостей


11.15, 01.15 Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”11.45 “Магия кухни”

12.20, 21.30 Т/с “ Достық  

жəрмеңкесі,  или Базар на 

улице   Мира”

13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15  Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с “Женский 

доктор ”


15.00 Дневной выпуск ново-

стей


15.15, 23.30 “Бұйымтай”

15.55 “Өмір сабақтары ”

16.30  Т/с “Ұзақ жол”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.45 “Эконом-класс”

18.00 Вечерний выпуск 

новостей


18.15  Т/с “Сұлтан Сүлейман”

19.05 “Біздің үй”

20.0000.15 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Бюро расследований”

21.00, 00.45  Итоговый выпуск

новостей


22.10 

Т/с “ Гречанка”23.00 “Арнайы хабар”

01.45


Жаңалықтар

3.06.2015

СƏРСЕНБІ

СƏРСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.00 Т/с “Гадание

при свечах”06.50 Жаңалықтар

субтитрлермен07.00 “Доброе утро”

11.00 Т/с “Двадцать лет  без

любви ”


12.00 Т/с “П@утина-6”

12.55,  20.40  Т/с “Сỳйген

жар”

13.45, 22.20   Т/с“Джодха жєне  Акбар”

14.35, 02.20 “Ашығын

айтқанда”15.30 “112”

15.40 “Судебные истории”

16.40 “Давай поженимся”

17.50 “Пусть говорят”

18.55 Х/ф “

Весной  расцветает

любовь”

20.00 “Главные   новости”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.20, 02.00     “П@утина”

23.50 Т/с “

Мама-детектив”03.45 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан»  

10.00 Т/с “Қазына”

10.50 “Айтуға оңай...”

11.35 Т/с

“Қыздар”


12.30, 17.30, 20.30, 00.15

03.00 Жаңалықтар

12.45,22.45  “МУЗ-ТВ-

2015”

12.50, 03.35 “Қылмыс пен жаза”

13.10, 02.00   “Поэзия əлемі”

13.40 Д/ф “Қытайдəмі”

14.30  М/ф ”СТИЧ“

14.50 М/с “Джунгли кітабы”

15.00 “Əйел бақыты”

16.10,  22.50 Т/с “Келін”

17.00, 00.50  “Сіздермен

бірге, Арман Дав-

летьяров”

17.50 “Өзекжарды”

18.10 “...Үй болу қиын”

19.10 “ Журналистік зерттеу”

19.35 Т/с “

Қыздар”


21.05 “Айтуға оңай...”

21.50 Т/с “Қазына”

23.45, 02.30 “Түнгі студияда”

01.20 “Өзекжарды”

01.40 “ Журналистік зерттеу”

04.00 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”Хабар

07.02  “Айтұмар”

08.00 “Жаңа күн” 

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15, 10.25   М/с 

10.50 “Моя история войны”

11.00 Утренний выпуск новостей

11.15, 01.35 Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”11.45 “Магия кухни”

12.20, 21.30 Т/с “

Достық  


жəрмеңкесі,  или Базар на 

улице   Мира”13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15  Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с “Женский 

доктор”


15.00 Дневной выпуск новостей

15.15, 23.50 “Бұйымтай”

15.55 “Өмір сабақтары ”

16.25  Т/с “Ұзақ жол”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.50 “Незабытые истории..”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15  Т/с “Сұлтан Сүлейман”

19.05, 23.00 “Біздің үй””

20.00, 00.35 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “100 бизнес тарихы”

21.00, 01.05  Итоговый выпуск

новостей


22.10 

Т/с “Гречанка”02.05 Жаңалықтар

4.06.2015

БЕЙСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00,  03.00 Т/с “Гадание

при свечах”06.50   Жаңалықтар

субтитрлермен07.00 “Доброе утро”

11.00 Т/с “Двадцать лет  без

любви ”


12.00 Т/с   “П@утина-6”

12.55, 20.40  Т/с “Сỳйген

жар”

13.45, 22.20   Т/с“Джодха жєне  Акбар”

14.35, 02.20 “Ашығын

айтқанда”15.30 “112”

15.40 “Судебные истории”

16.40 “Давай поженимся”

17.50 “Пусть говорят”

18.55 Х/ф “Весной  расцве-

тает  любовь”20.00 “Главные   новости”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.20, 02.00     “П@утина”

23.50 Т/с “

Мама-детектив”03.45 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 Т/с “Ќазына”

10.50 

“Айтуѓа


оџай...”

11.35 Т/с 

“Ќыздар”

12.30,  17.30,  20.30,

00.30,   03.00

Жаџалыќтар

12.45, 17.25  “МУЗ-ТВ-

2015”


12.50,  03.20 

“Агробиз-

нес”

13.15,  02.40  Журна-листтік зерттеу

13.35,  01.50 “Сіз не

дейсіз?”

1 4 . 0 5 , 0 1 . 3 0

“ Ќ а з а ќ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы џ

М е м л е к е т т і к

рєміздері”14.30 М/с “СТИЧ”

14.50 М/с“Джунгли кітабы ”

15.00 “Əйел бақыты”

16.10 Т/с “Келін”

17.00, 00.50  “Сіздермен

бірге, Арман Дав-

летьяров”

17.50 “Өзекжарды”

18.10 “...Үй болу қиын”

18.40  “ИНДУСТРИЯЛАН-

ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС”

19.00, 20.45  “МУЗ-ТВ-

2015”


01.15 “Өзекжарды”

02.20 “Қылмыс пен жаза”

03.45  “ИНДУСТРИЯЛАН-

ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС”04.05 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”Хабар

07.02   “Айтұмар”

08.00 “Жаңа күн” 

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15, 10.25, 10.50  М/с

10.55 “Подари детям жизнь

11.00 Утренний выпуск ново-

стей


11.15, 01.25  Х/ф “

Əр үйдің


сыры басқа”

11.45 “Магия кухни”

12.20, 21.30 Т/с “ Достық  

жəрмеңкесі,  или Базар на 

улице   Мира”

13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с  “Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск новостей

15.15, 23.40 “Бұйымтай”

15.55 “Өмір сабақтары ”

16.25  Т/с “Ұзақ жол”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.45 “Бизнес  сыры”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15  Т/с “Сұлтан Сүлейман”

19.05 “ Жекпе-жек”

20.00, 00.25 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Мен көрген соғыс”

20.45 “Жерұйық”

21.00, 00.55  Итоговый вы-

пуск новостей22.10 

Т/с “ Гречанка”23.00 “Біздің үй”

01.55 Жаңалықтар

5.06.2015

ЖҰМА

ЕВРАЗИЯ

06.00, 02.35 Т/с “Гадание

при свечах”06.50 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


07.00 “Доброе утро”

11.00 “Модный приговор”

12.05 Т/с “П@утина-6”

13.00, 20.40  Т/с “Сүйген жар”

13.50, 22.20 Т/с  “Джодха жəне

Акбар”


14.35 “Жұма уағызы”

14.50,  04.35 “Қылмыстық іс №”

15.30  “112”

15.40 Х/ф “Ишщите  м а м у”

16.40  “Жди  меня”

18.50 “Поле чудес”

20.00 “Главные   новости”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.25, 02.15 “П@утина”

23.55 Т/с  “Мужчина  в  моей  голове”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 М/ф “Қадырдың бақыты ”

10.55 Х/ф “Бала бағушы:      Ар-

найы тапсырма”12.30, 17.30,  20.30, 

01.00,   03.00 Жаңалықтар

12.40 “Иман айнасы”

13.00, 03.40 “Индустрияландыру:

Ұлттық өндіріс”

13.20, 17.25  “МУЗ-ТВ-

2015”


13.25 “Көкпар”

14.30 М/с “СТИЧ”

14.50 М/с “Джунгли кітабы ”

15.00 “Əйел бақыты”

16.10 “Сағындырған əндер-ай!”

17.50 “Өзекжарды”

18.10  “Менің Қазақстаным”

18.40 “Жайдарман”

19.00,20.45  “МУЗ-ТВ-

2015”


01.45 Х/ф “Долана”

03.20 “Өзекжарды”

04.05 “Шын жүректен!”

Хабар

07.00  “Айтұмар”

08.00  “Жаңа күн” 

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15, 10.25, 10.50 М/с  

10.55 “Подари детям жизнь”

11.00 Утренний выпуск новостей

11.15 Х/ф “

Əр үйдің сыры

басқа”

11.45 “Магия кухни”

12.20 Т/с “

Достық  


жəрмеңкесі,  или Базар на 

улице   Мира”13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с “Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск ново-

стей


15.15 “Бұйымтай”

16.00 “Өмір сабақтары”

16.30 “Ұлт саулығы”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Бармысың, бауырым?”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15  Т/с “Сұлтан Сүлейман”

19.05 “Орталық Хабар”

20.00, 02.40 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Сильные духом”

21.00, 03.10  Итоговый выпуск

новостей


21.30  “Жеті əн”

23.00 Х/ф “Дорогой Джон” 

01.00 Т/с “Уран дауылы”

01.50 Д/ф “Карл Фаберженің

кереметі”6.06.2015

СЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00 , 03.30 Т/с “Гадание

при свечах”08.00 “Таңғы пошта”

08.30 “П@утина”

08.50 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


09.00 Новости 

09.10 “Смак”

09.45 Х/ф “Я подарю тебе

любовь”


11.40 “Фабрика грез”

12.05, 02.00 “Ду қол шоколад”

13.00, 02.45 “Караоке такси”

13.30, 03.10  “101 кеңес”

14.00 “П@утина”

14.50 “Идеальный ремонт”

15.50 Х/ф “Я все преодолею”

20.00 “Первая программа”

20.35 “Кешкі кездесу”

21.55 “Əн дария”

22.50, 23.35 “Сенбілік

жаңалықтар”23.10 “Тілші түйіні”

23.55 Х/ф “Стальная бабочка” 

ҚАЗАҚСТАН

07.00 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен

концерт

08.00 “Қымызхана”

08.30,12.50,22.35  “МУЗ-

ТВ-2015”

08.40 “Агробизнес”

09.00 “Сенбілік таң”

10.05  “Дауа”

10.40 Д/ф “Қытай дəмі”

11.35 “Ұлттық шоу: 

Роза шақырады”13.00 Т/с “Білгірлер бəйгесі” 

13.45 “Поэзия əлемі”

14.15 Т/с “Құбылайхан” 

16.40,17.50  Х/ф ”Махаббаттың

мəңгі ертегісі“17.30, 20.30,  00.30, 03.00 

Жаңалықтар19.35 “Индустрияландыру: Ұлттық

өндіріс”


21.00 “Сенбілік кездесу”  

22.45 “Жайдарман”

01.00 Х/ф “Гол!”

03.30 “Агробизнес”

03.50 Т/с “Білгірлер бəйгесі” 

Хабар

07.02  “Ду-думан”

08.00 “Сиқырлы ас үй”

08.30 “Əсем əуен”

08.55 “Бармысың, бауырым?”

09.40 “Продвопрос”

10.05 “Спорт без границ”

10.25  М/ф

11.50 Х/ф “Любовь и птица”

13.30 “Тур де Хабар”

14.00 “Орталық Хабар”

15.00 “Жеті əн”

16.30 Х/ф “Сумерки. Сага.

Рассвет”


17.15 Х/ф “Истории огненных

лет”


18.20 “Шəмші əндерінен

концерт”


19.45 “Бенефис-шоу”

21.00 ”Жеті күн”

22.00  Х/ф “Сбежавшая 

невеста”


00.20  Т/с “Уран дауылы”

01.55 Д/ф “Демалыс...”

7.06.2015

ЖЕКСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00, 06.45 “Сенбілік

жаңалықтар”06.20 “Тілші түйіні”

07.00, 03.50 Т/с “ Гадание при 

свячах ”


08.35  Жаңалықтар субтитрлермен

08.45 “Воскресные беседы”

09.00  Новости

09.10 “Здоровье”

10.10 “Казлото”

10.45  “Теория заговора”

11.55 “Кешкі кездесу”

13.05,  03.05 “КАРАОКЕ ТАКСИ”

13.40,  03.30 “101 кеңес”

14.05 “Əн дария”

15.05 М/ф “Монстры на каникулах”

16.50 Х/ф “Причал любви и 

надежды”


21.00 “Аналитика”

22.00,02.20 “П@утина+”

23.05 “Точь-в-точь”

01.15 “Что? Где? Когда?”

04.35 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00  Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

07.50

“Қымызхана”

08.20,13.35,22.20  “МУЗ-ТВ-

2015”


08.30 ”Ақсауыт“

09.00  “Бүгін жексенбі” 

10.30 “Баламен бетпе-бет”

10.50 “Шетелдегі қазақ балалары”

11.10  М/ф

11.30 М/с “Алға, Диего”

12.20 Х/ф “Жүйрік болсаң, озып

көр”


13.45 “Келбет”

14.15 Т/с “Құбылай хан” 

16.40 “Айдыны шалқар аққумын”

əн кеші 


18.25 “Əзіл əлемі”

20.00, 02.35 “Апта.KZ”

21.00 “Ұлттық шоу: 

Роза шақырады”22.30 “Алаң”

23.20  Х/ф “Гол 2: Ақиқатқа

айналған арман”01.20 “Көкпар

02.05 “Шарайна”

03.35 “Келбет”

04.05 “Алаң”

Хабар

07.02  “Ду-думан”

08.00 ”Магия кухни“

08.30 “Айбын”

09.00 “Жеті күн”

10.00  “Ас арқау”

10.20, 03.05 “Спорт əлемі”

10.50 Х/ф “Крошка из Беверли-

Хиллз 2”


12.20 М/ф

13.50 “Бенефис-шоу”

15.00 Х/ф ”Саған күшік керек пе?“

16.30 “Бұйымтай”

17.15 “Өмір сабақтары”

17.50 “Соғады жүрек”

19.50 “Қызық times”

21.00  “Жеті күн”

22.00 Х/ф   “А вот и она”

23.45 Т/с    “Уран дауылы”

01.25  Д/ф “Айрықша туған 

айымдар”


*Продается 4-хкомнатная квартира в

двухквартирном доме в с. Карой. Большая

кухня, имеется гараж. Продам Ауди – 100 С

«универсал», 2,0 литра, подогрев сидений,

центральный замок, электролюк. Тел.: 47-2-

05, 8 777 893 64 38 №  388

*Продается дом – особняк, 4 жилые ком-

наты, с удобствами - вода холодная, горя-

чая, ванна, туалет, по адресу: п. Киевка, ул.

Макулова, 20. Дом шлаколитой, обложен

кирпичом, окна пластиковые, имеется ко-

лодец, большой земельный участок, сеновал

шлаколитой, сарай, летняя кухня, погреб в

доме. Рядом с домом свободный участок

земли. Тел.: 8 7214422201, 8 775 6572636.

№ 356


*Продается дом – особняк в центре пос.

Киевка, ул. Талжанова, 21. Можно под биз-

нес. Рассмотрим варианты. Сан. узел в

доме. 4 комнаты. Тел.: 8 701 431 28 21.   №

389

*Продается 4-хкомнатная квартира вдвухквартирном доме по ул. Кунаева,47/1,

с ремонтом и всеми удобствами. Имеются

горячая и холодная вода, ванная, сан. узел

в доме, 2 гаража, хоз. постройки, сарай, се-

новал, большой приусадебный участок,

скважина в огороде. Тел.: 21674, 8 771

2683288, 8 775 295 2666  № 390

*Продается дом – особняк в центре п.

Киевка, по ул. Сулейменова, 26. Облицо-

ван, 5 жилых

изолированных

комнат, с мебе-

лью и удоб-

ствами, централизованное водоснабжение.

Имеются горячая, холодная вода, канализа-

ция, скважина. Рядом – КСШ №1, КСШ №2,

райбольница, ЦОН, ДК и т.д. Большой зе-

мельный участок, сеновал, сарай, гараж,

лет. кухня. Тел.: 21353, 8 777 54 04 642, 8

778 944 4916  № 391

*Продается  квартира в двухквартирном

доме по ул. Балабиева, 6/1, с хорошим ре-

монтом. Имеются горячая и холодная вода,

централизованное водоснабжение, отдельно

– котельная, сан.узел, гараж, хозпостройки,

большой огород, 2 колодца, рядом школа,

детский сад, двор заасфальтирован, теле-

фон, интернет, кабельное ТВ. Тел.: 22428, 8

777 690 95 72  № 392

*Продается а/м Хонда СРВ 1995 г.в., в хо-

рошем состоянии. Возможен обмен на ло-

шадей, КРС. Варианты. Цена договорная.

Тел.: 8 705 7997948, 8 702 863 8007, д.

87214437226, продается погрузчик «Амко-

дор», а/м Ауди 80, 1988 г.в., Газель, 2004

г.в.. Цены договорные. Варианты. Тел.: 8

701 532 5132, 87075325132  № 393

*Продаются  две кобылы с жеребятами.

Тел.: 8 771 259 4512  № 394

*Продается большая 3-хкомнатная квар-

тира (общая

площадь 74

кв.м.) в двух-

квартирном

доме в центре с. Байтуган с ремонтом.

Имеются хоз. постройки, сарай, огород,

скважина, паровое отопление. Зимой не за-

носит снегом. Без долгов, в залоге не стоит.

Тел.: 8702 232 4456, 8701 465 93 87, 36-3-

81.  № 395

*Продается 4-хкомнатная квартира в

двухквартирном доме по ул. Тусупова, 4/1.

В доме пластиковые окна, ремонт, сква-

жина. Стены ровные. Тел.: 21-9-98, 8 777

290 92 93  №396

*Продается дом – особняк по ул. Горького,

4. Имеются: санузел, централизованное во-

доснабжение, хозпостройки, гараж, летняя

кухня, большой земельный участок. ТолькоДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет