3 (25) • 2012 1 Караганды 2012Pdf көрінісі
бет16/64
Дата24.03.2017
өлшемі5,11 Mb.
#10160
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   64

3 (25) • 2012
75
нған  сүтті  механикалық  қоспалардан  тазартып,
содан  кейін  майлылығы  бойынша  тұрақтанды-
рып,  яғни  май  мөлшерін  төмендетеді  немесе
жоғарылатады, ол үшін майлы емес сүт немесе
кілегей  қолданылады.  Сүтті  сепаратордан
өткізу  және қайта айдау кезінде май эмульсия-
сының  шағын  дестабилизациясы  -  сүттің  бетін-
де 
майлы 
түйіршіктердің 
бөлінуі,
түйіршіктердің  бір-бірімен  жабысуы  және  май
түйірлерінің  түзілуі  байқалады.  Майлы  фаза-
ның  дисперсиялану  дәрежесін  жоғарылату,
оның  тұрақтылығын  жоғарылату,  сүттің  конси-
стенциясы  мен  дәмін  жақсарту  үшін  оның  го-
могенизациясын  жүргізеді.  Ол  үшін  қыздыры-
лған  сүтті  гомогенизаторларға  жіберіп,    онда
тар  тесіктен  жоғары  қысыммен  өткізіп,  соның
нәтижесінде  майлы  түйіршіктер  бөлшектенеді
де,  олардың  диаметрі  10  есе  кішірейеді  [2].
"Нәтиже"  сүт  фабрикасы  ЖШС  барлық
өндірістік  үдеріске  және  кәсіпорыннан  дайын
өнім  шығарда  қатаң  бақылау  жүргізіледі.  2006
жылы ИСО 9001 -  2001, ИСО 14001 - 2001 халы-
қаралық  стандарттарына  сәйкес  келетін  сапа
менеджменті  мен  экологиялық  менеджмент
жүйелері  енгізілді.  2007  жылы  тағам  өнімінің
СТ  РК  22000  -  2006  (НАССР)  қауіпсіздік  менед-
жменті жүйесі енгізілді және сертификатталды.
Бұл жүйелер сүт фабрикасы өнімдерін жоғары
тұтыну  қасиеттерін  сенімді  қамтамасыз  етеді.
Сапаны жақсарту мәселесін кәсіпорында тұрақ-
ты  түрде  қолданылатын  шаралар  жүйесін  енг-
ізу арқылы ғана шешуге болады. Осындай сапа
жүйелері көптеген жылдар бойы құрылып және
жетілдіріліп  келеді.  Бұл  жүйенің  негізгі  прин-
ципі  -  сапаны  басқаруда  өнімнің  өмірлік
циклінің  барлық  сатылары  мен  кезеңдерін
қамту. Өнімнің өмірлік циклі - өнімді жобалау,
өндіру,  пайдалану,  сақтау,  тасымалдау,  өткізу,
жою және кәдеге жарату процестері, яғни өнімді
өндіргенде  және  пайдаланғанда  болып  отыра-
тын  өзгерістерге  сай  өзара  байланыстағы  про-
цестер жиынтығы болып табылады.
Тұтынушылардың  сұраныстарын  қанағат-
тандыруда  өндірілетін  өнімдердің  сапасын
қамтамасыз ету, олардың бәсекеге қабілеттілігін
арттыру,  сапаны  басқаруда  тиімді  әдістерін
пайдалану,  халықаралық  стандарттарды  еңгі-
зу    -  кәсіпорындардың  маңызды  міндеттері  бо-
лып  келеді.  Елімізде  өндірілетін  өнімдердің,
орындалатын  жұмыстар  мен  көрсетілетін  қыз-
меттердің сапасын арттыру, Қазақстан нарығын
жоғары  сапалы  және  бәсекеге  қабiлеттi  етуді
мақсат  етеді.
Қолданылған  әдебиеттер:
1. Тулегенов Б.Т., Шевчик П.П., Бельгибае-
ва Ж.Ж. Продовольственная безопасность: совре-
менные  тенденции  и  механизмы  обеспечения.
Уч. пособие - Алматы.: 2003.
2. Смагулов  А.К.,  Елешев  Р.Е.,  Гаврилова
Н.Б. Качество и безопасность сельскохозяйствен-
ной пищевой продукции. - Алматы, 2002.
Г.С. Акыбаева
к.э. н.,  доцент кафедры "Менеджмент",
А.А. Ражаметова, магистрант
Карагандинский государственный
университет имени Е.А. Букетова
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Возникновение  и  развитие  управленческих
консалтинговых услуг в  современном  мире явля-
ется  неизбежным условием экономических  сис-
тем.  Формирование единого мирового информа-
ционного  пространства,  открытие  границ  бизне-
су для транспортирования ресурсов и технологий,
обмена  специалистами и опытом, требуют от ме-
неджеров  понимания бизнес-среды.
Анализ  функции  управленческого  консал-
тинга,  показал,  что,  во-первых,  консультации  по
управлению, являются конкурентоспособным то-
варом рыночной экономики, во-вторых,  консуль-
танты    способствуют  принятию  рационального
управленческого  решения.
Неопределенность в сфере управления явля-
ется основным фактором, стимулирующий спрос
на  консалтинговые  услуги.  При  этом,  очевидно,
что управленческое консультирование это, преж-
де  всего,  искусство работать  с  людьми,  с  другой
стороны, это  наука,  так  как  искусство  работать  с
людьми  опирается  на  такие  науки  как  социоло-
гия, психология и др. Увидеть проблему и найти
пути достижения - это  искусство  стратегического
менеджмента и логики, умении правильно интер-
претировать результаты анализа - это в свою оче-
редь  искусство  использовать  количественный  и
аналитический  подходы.  Поэтому  основной  ха-
рактеристикой  управленческого  консультирова-
ния  можно  отметить    предоставление  независи-
мых советов и помощи по вопросам управления,
включая оценку и определение проблем, форму-
лировку  рекомендаций  и  помощь  в их  реализа-
ции. Важно отметить следующие черты управлен-
ческого  консультирования:  во-первых, професси-
ональная  помощь  руководящим  работникам.
Человек  становится  консультантом по  вопросам
управления,  когда  накапливает  навыки  для  ре-
шения проблем, сталкиваясь со множеством раз-
личных ситуаций и действует как связующее зве-
но  между теорией  и практикой управления.  Во-
вторых, совещательная служба, ибо задача управ-
ленческого консультирования  -  дать  правильный

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
76
совет  нужному  лицу в  нужное время,  а  клиенты
должны уметь принять совет и реализовать его. В
свою очередь  продуктом  консультационной  дея-
тельности является  услуга, оказываемая клиенту.
В современной  экономике  в    развитых стра-
нах  мира  консультационная  деятельность  уже
давно пользуется популярностью. В крупных ком-
паниях,  если  менеджеры  не  в  состоянии  решать
внутренние проблемы, то приглашают сторонних
специалистов. В нашей стране рынок консалтин-
га только  начинают осваивать,  приобретая  зару-
бежный опыт, и применяя его в наших условиях,
и уже сегодня существуют компании, которые ока-
зывают профессиональные услуги по самым раз-
личным вопросам. Наработаны  собственные тех-
нологии, методы и методики, накоплен опыт кон-
сультационной  деятельности.
По  результатам  проведенного    Центом биз-
нес-информации,  социологических  и  маркетин-
говых  исследований   (BISAM  Central Asia)  анали-
за   в  Казахстане было  зафиксировано 569  компа-
ний, реально  оказывающих консультационные и
тренинговые  услуги  в  различных  направлениях.
Из них 351 компания (62%) находятся в Алматы.
Отношение  численности  консалтинговых
компаний  к  числу  активно  действующих  пред-
приятий  показывает, что  менее всего обеспечены
консалтинговыми компаниями  Восточный  и Се-
верный регионы.
Казахстанский  рынок консалтинговых  услуг
в подавляющем  большинстве  представлен сегод-
ня отечественными компаниями (88%). Доля ком-
паний с  иностранным  участием  в  капитале,  осу-
ществляющих  свою  деятельность  на  рынке  кон-
салтинговых  услуг  Казахстана, составляет  13%,  в
том числе компаний стран  дальнего  зарубежья  -
9%, российских компаний - 4%.
Наибольшая  доля  иностранных  компаний
зафиксирована в Алматы (17%). Но при этом сле-
дует отметить, что под брендом иностранных ком-
паний,  согласно  экспертным  данным,  сегодня
работают  практически  только  местные  консуль-
танты.    Доля  компаний,  работающих  на  рынке
консалтинговых  услуг  более  10  лет,  составляет
20%.  При этом 44%  обследованных консалтинго-
вых компаний работают на рынке менее 5 лет.
На  казахстанском  консалтинговом  рынке
предложение существенно превышает спрос. Этот
вывод следует со всей очевидностью и из обследо-
вания конкурентной среды, и из опроса потреби-
телей, и из экспертных оценок.
Несмотря  на  активность  консалтинговых
фирм, и организаций исследование потребителей
выявило стойкий стереотип, сложившийся в сре-
де  казахстанского бизнеса. Основными причина-
ми  отказа  от  консалтинговых  услуг  является  то,
что  некоторые  компании  не  видят каких-то  про-
блем, для решения которых необходимо привле-
кать консультантов. Руководители компаний счи-
тают, что на их предприятиях работают квалифи-
цированные  специалисты,  которые  разбираются
в вопросах бизнеса порой лучше, чем консультан-
ты.  Данный стереотип мешает многим  компани-
ям и организациям позиционировать себя на рын-
ке,  фирмы, которые  увидели  преимущество  кон-
салтинговых  услуг  успешно  функционируют  и
конкурируют на  рынке.
Тем не менее, важно отметить, что по данным
Агентства  по  статистике  РК, в  2011  году на долю
бухгалтерского,  юридического  и  управленческо-
го  консалтинга  пришлось  4,7%  общего  дохода  в
сегменте  корпоративных  услуг,  или  152,9  млрд
тенге.  Аналогичный показатель  2010  года  состав-
лял 4,9% (137,9 млрд тенге). Как видно, объем вы-
ручки консалтеров в абсолютном выражении уве-
личился, хотя их  доля  в  корпоративных  услугах
практически не изменилась за счет общего увели-
чения  рынка  услуг  до  3  195  млрд  тенге  с  2  793
млрд.
Суммарная  выручка  компаний  -  участниц
ренкинга "Эксперт  РА  Казахстан" - также  вырос-
ла  (на  25%),  составив  1,5  млрд  тенге  против  1,2
млрд тенге в  2010 году. Рост выручки наблюдает-
ся у большинства участников ренкинга и по мно-
гим  направлениям  консалтинга.  Таким  образом,
рынок  консалтинга  переломил  негативную  тен-
денцию 2010 года, когда по его итогам оказался в
минусе.
Рост  сектора  консалтинга  стал  следствием
общего  роста  казахстанской  экономики  и  повы-
шения деловой активности бизнеса. Рост ВВП Ка-
захстана в  последние  годы  сохраняется на  доста-
точно высоком уровне: если в 2010 году экономи-
ка  увеличилась на  7%,  достигнув  21,5  трлн  тенге,
то  в  2011  году  -  уже  на  7,5%,  до  27,3  трлн  тенге.
Количество активных субъектов бизнеса казахстан-
ских консалтеров - выросло за 2011 год на 13,2%, в
то время  как  объем  выпуска продукции  и  услуг
МСБ увеличился лишь на 2,9%, что свидетельству-
ет о недостаточной эффективности многих малых
казахстанских  предприятий  и  потенциале  для
управленческого  консалтинга.
Сегодняшний  спрос  на  услуги  консалтинга
формируют не только благоприятные фундамен-
тальные показатели, но также интерес  бизнеса  к
более качественному росту через получение внеш-
ней экспертизы для формирования более четкой
стратегии развития и совершенствования бизнес-
процессов. Не случайно, по данным Агентства по
статистике, объем консультаций по вопросам уп-
равления  вырос  на  20%: с  81,8 млрд  тенге  в  2010
году до  97,7  млрд  тенге в  2011  году,  а  услуги  по
компьютерному  программированию  и  консуль-
тации  -  на  25%:  с  48,9  млрд  до  61,1  млрд  тенге
соответственно.
С  начала 2012 года  многие  компании  прояв-
ляют  живой  интерес  к  управлению  стратегией
развития  своего  бизнеса.  При  этом, лидером по
популярности  остается финансовый  консалтинг,
поставляющий  консалтинговым  компаниям  ос-
новную долю выручки. Среди участников ренкин-
га по  итогам 2011  года его доля  в  общем  объеме
реализованных  консалтинговых  услуг  составила
30%,  а  суммарная  выручка  -  483,2  млн  тенге  (в
разбивке на налоговый и финансовый консалтинг
объем  реализации  услуг  составил  267,6  млн  и
215,6 млн  тенге соответственно).
 Повышенный спрос на налоговый консалтинг

3 (25) • 2012
77
связан в первую очередь с желанием бизнеса полу-
чить профессиональную оценку и помощь в налого-
вом планировании и легальной налоговой оптими-
зации - допустимых законом налоговых льгот и при-
емов, минимизирующих налоговые выплаты. Попу-
лярность финансового консалтинга  заключается в
желании компании повысить качество финансового
управления и в первую очередь грамотно выстроить
управленческий и бухгалтерский учет. Это позволит
определить эффективность использования ресурсов
компании,  выявить затратные и  дополнительные
источники  финансирования.  Финансовый консал-
тинг востребован у компаний, стремящихся сохра-
нить свою финансовую конкурентоспособность.
Хорошим  подспорьем  для  консалтинговых
организаций   стали  государственные программы
поддержки МСБ, проводимые правительством для
развития этого сегмента экономики.  Реструктури-
зация кредитов, "Дорожная карта-2020" повысили
спрос бизнеса на финансовый и управленческий кон-
салтинг.
В  современных  условиях основные  причины
проникновения консалтинга практически во все сфе-
ры экономики страны кроются в серьезном измене-
нии мотивации руководителей предприятий, при-
нимающих такие решения. В данный момент при-
влечение квалифицированных менеджерских кад-
ров и вложения в повышение квалификации управ-
ленческого персонала не прошли даром. Современ-
ный клиент консалтинговой компании - это топ-ме-
неджер, который прекрасно разбирается в современ-
ных методах анализа, великолепно знает рынок. Ме-
неджер акцент делает на конечный практический
результат. Другими словами, умный совет, который
"производит" консультант, теперь все чаще становит-
ся не конечным, а промежуточным итогом работы
консалтинговой компании на проекте клиента.
Миссия  современных  организаций,  включая
консалтинговые фирмы, включает широкое пони-
мание того, что эта организация желает достичь в
будущем. В зависимости от миссии на стратегичес-
ком уровне формулируются общие цели развития
организации в отношении ее хозяйственной деятель-
ности.
В целом, важно сделать вывод, что потребность в
консалтинговых услугах не зависит от формы соб-
ственности организации или вида бизнеса. Спрос на
услуги  консультанта определяется не  типом соб-
ственника, а прежде его реальными потребностями
предприятия в услугах такого рода и, конечно же,
деловыми  качествами менеджеров данного пред-
приятия. Сегодня на рынке отчетливо виден спрос
на услуги консультантов со стороны тех предприя-
тий, во главе которых стоят сильные менеджеры, осоз-
нающие ценность профессиональной консультаци-
онной помощи. Консультант ценен не просто тем,
что выполняет проект, а тем, что помогает предпри-
ятию наладить эффективную организационную ра-
боту. Регулярный менеджмент, разумная  система
финансового управления и управленческого учета,
эффективная маркетинговая деятельность  компа-
нии это области  современного управленческого кон-
салтинга, которая  дает возможность компаниям со-
вершенствоваться.
Ли тература
1.  "Эксперт Казахстан" №28-29 (370)
2. h t t p : / / w w w. b i s a m . k z / c o m p a n y /
mission.html
3. Растамханова Л.Н. Методология внутренне-
го контроля и ее развитие в    условиях управленчес-
кого консалтинга: монография. - Йошкар-Ола: ООО
"Стринг", 2009
4. Растамханова Л.Н. Взаимодействие проце-
дур аудита и консалтинга и их методическое обес-
печение // Экономические науки. - 2009.
5. Технология успеха: консалтинг - игра  все-
рьез // Госпожа удача, 1998, № 3.
6. Елмамев О.К. Управленческое консультиро-
вание: вопросы теории и практики. - Ижевск, 1989.
7. Бобахо В.А. Организационный консалтинг:
культура изменений // Управление персоналом, 1998,
№ 12.
8. Алешникова  В.  Современные  тенденции
развития управленческого консультирования // РЭЖ,
1997, № 10.
9. Макхель К. Управленческий консалтинг. М.:
1999.
Аешева А.Қ.
Мемлекеттік және жергілікті
басқару магистрі.,
"Экономика және менеджмент"
 кафедрасының оқытушысы
ҮДЕМЕЛІ  ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУ - ҰЛТТЫҚ
ЭКОНОМИКАМЫЗДЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ
ӨРІСТІ ЖОЛЫ
Қазақстан  Республикасының  Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың  әр жылғы  халыққа  жолдау-
ында  индустриалдық  саясат  өнеркәсіпте,  демек
экономикалық  және  әлеуметтік  жүйеде  де  іске
асыру  нәтижесінде  жалпы  түбегейлі  сапалық
өзгерістер  орын  алып,  олар  экономиканың
түрақты  өсуіне,  мемлекеттің  нәтижелігіне,
Қазақстанның  әлеуметтік  даму  мен  қоғамның
саяси  құры-лысының  сапалық  тұрғыдан  жаңа
бір  сатысына  шығуына  назарын  аударып  оты-
рады.
Индустриалдық  саясатта  көзделген  ғылы-
ми негіздер мен шараларды іске асыру нәтиже-
сінде  нарық  механизмдерінің  экономиканы

ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
78
реттеуде  ғылыми  тұрғыда  маңызы  артып,  оған
жеке  бастамалардың  күші  басым  болады,  тең-
дей  бәсекелестік  жағдайлары  туындап,  адал
бәсекелестік  деңгейін  жоғарлатады,  қүрылым-
ның  дайын  өнімдер,  оның  ішінде  қосымша
құны  жоғары  тұратын  жоғары  технологиялы
және  білімді  қажет  ететін  өнімдер  өндірісіне
қарай  айтарлықтай  түрленуі  орын  алады,  экс-
порт  едәуір  көлемде  түрленіп,  Қазақстан
әлемдік  нарыққа  дайын  өніммен  шығу
мүмкіндігі  артады,  Қазақстан  экономикасын
әлемдік  экономикға  тек  шикізат  факторлары
ғана  емес,  сондай-ақ  дайын  өнімдер  мен  инно-
вациялық  қызметтер  факторлары  аркылы  те-
реңдеп енеді, шағын жэне орта, әсіресе иннова-
циялық  бизнес  дамуында  шешуші  өзгеріс  бо-
лады, елде экономиканың нарықтан тыс сектор-
ларының  үлесі  күрт  азаяды.  Индустриалды  са-
ясат  шараларын  іске  асыру  кәсіпорындардың
қаржылық-шаруашылық  қызметін  "көзге
көрнекті",  ашық  нарықтардағы  операцияларды
табысты  жасыру  мен  астыртын  капиталды  заң-
дастырудан  гөрі  әлде-қайда  пайдалы  болады.
Стратегияның  маңызды  міндеттерінің  бірі,
мақсатты  инвестициялық  және  ғылыми-техни-
калық  бағдарламаны  жүзеге  асыру,  мұның  өзі
мемлекеттік  басқарудың  индустриалды-инно-
вациялық дамуымен әрекет етуші жүйесін қайта
қараулы  және қайта  құруды талап  етеді.
Стратегиядан  анықталған  мақсаттарға  қол
жеткізу  үшін,  жаңадан  мемлекеттік  даму  ин-
ституттарын  құру  және  әрекет  етуші  мемле-
кеттік  даму  институттарын:  әсіресе  Қазақстан-
дық  инвестициялық  қорын,  Қазақстан  даму
банкісін  инновациялық  қорды,  экспортты  қам-
сыздандыру жөніндегі корпорацияларды ғылы-
ми  негізде  күшейту  [1].
Сөйтіп,  индустрияландыру  Ел  экономика-
сын  индустрияландыру  бағытындағы  адамзат-
тың тарихи тәжірибесі аз емес. Алдыңғы қатар-
лы  елдер  ұзаққа  созылған  дағдарыстарды  бас-
тан  кешірген  жағдайда,  олардың  орнын  артта
қалған  елдер  басып  отырды.  Көптеген  ғасыр-
ларда  әлеуметтік  реформаторлар  басқарған
елдерде  ілкімді  қадамдар  жасалды,  соның  ар-
қасында олар көшбасшылық позицияларда бо-
лып,  ұзақ  жылдар  бойы  экономикаларын
өрістетті. XVI ғасырдағы Голландия, XVII ғасыр-
дағы  Англия,  ХІХ  ғасырдағы  Германия,  І  Петр
дәуіріндегі  Ресей,  екінші  дүниежүзілік  соғыс-
тан  кейінгі  Жапония  басқаларға  қарағанда,он-
даған  жылдарда  ғасыр-ларға  тең  жолдардан
өтіп,  әлемдік  шаруашылық  прогресінің  алды-
на  шығып,  өздерінің  аймақтағы  көшбасшылық
жағдайын  бекіте  түсті.
Енді  еліміз  әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  50
мемлекеттің қатарынан көрінуге ұмтылып отыр.
Бұл  бағыттағы  алғашқы  қадам  2014  жылға
дейінгі  елді  жеделдете  индустриялық-иннова-
циялық  дамытудың  жаңа  мемлекеттік  бағдар-
ламасын  жүзеге  асыру  болмақ.
Индустрияландыру  -  ауыл  шаруашылығы
және  өсімдік  өндірісі  кең  дамыған  экономика-
лар  мен  қоғамдарды  негізі  өндеуші  және  осы-
мен  байланысты  өндірістін  өндіру  саласы  бо-
лып  табылатын  экономикалар  мен  қоғамдарға
айналдыру  ретінде  қарастыратын  әлем  елдері-
не-қарқындап  дамудың  бастауы  болса,  Қазақ-
станға  бұл  елді  экономикалық  артта  қалушы-
лықтан  шығарған  жолдардың  бірі  болатын.
Қазіргі таңда үкімет алға қойылған  міндет-
тердің  орындалатынына  сенімді.  Өйткені  онда
осы  орайдағы  әлемдік  тәжірибе  де  ескерілген.
Жаңа  индустриялық-инновациялық  бағдарла-
маны  жасауға  өз  елдерінде  осындай  бағдарла-
маларды  ойдағыдай  жүзеге  асырған  жоғары
білікті  шетелдік  сарапшылар  тартылды.  Қазақ-
стандық  беделді  сарапшылармен  қатар
Оңтүстік Корея, Германия, Ресей және басқа да
елдердің  экономистері  араласты.
Сонымен  қатар  дамыған  азиялық  және
еуропалық  елдердің  тәжірибесі  де  зерделенді.
Өйткені олардың көпшілігі нақ осы жолдардан
өткен  болатын.
Мәселен,  АҚШ-та  автомобиль  саласы  же-
делдете  дамуына  байланысты  1934  жылы  сыр-
тқы сауда аймақтары құрылған болатын. Соны-
мен 
қатар 
американдық 
экономикада
кәсіпкерлік  аймақтар  мен  технологиялық  пар-
ктер  құруға  маңыз  берілді,  бұл  ішкі  аймақтық
дамуға серпін беріп, шағын және орта бизнестің
өрісін  ашты.  Аймақтық  құрылымдарды  көп
жылдар  бойы қалыптастыру  американдық эко-
номиканың  көптеген  проблемаларын  тиімді
шешуге  мүмкіндік берді, атап айтқанда,  кейбір
аймақтардың  артта  қалуын  еңсеріп,  экономи-
калық  әлеуетті  теңдестіруге  қол  жеткізілді.  Со-
лардың  арасынлда  "Силикон"  аңғары"  деп  ата-
латын  жетекші  аймақ  кеңінен  танымал  болды,
онда есептеу  техникалары құралдары  мен ком-
пьютерлердің  әлемдік  көлемінің  20  пайыздан
астамы  өндіріледі.  Ал  Сингапурдың  тәжірибе-
сіне  келетін  болсақ,  мұнда  тауарларды  экспор-
ттауға  бағытталған  "дәл"  нүктелерді  ойдағыдай
дамытуға  маңыз  берілген.  Сингапурдың  либе-
ралдық  экспорттық-импорттық  режімі  бұл
қала-мемлекетті  біртұтас  эспорттық-өндірістік
аймақ  ретінде  қарастыруға  мүмкіндік  береді.
Экспорттық өндірісті ұйымдастыру үшін үкімет
бірқатар  аудандарды  өнеркәсіптік  аймақ  деп
жариялады,  яғни,  бұл  аумақтар  тұтасымен
өнеркәсіп  кәсіпорындар  құруға  жабдықталған.
Өнеркәсіптік  аумақтарды  құру  1970  жыл-
дан  бастап  арнайы  бағдарламалар  ауқымында
жүзеге  асырыла  бастады,  Сингапур  парламенті
"Экономиканы  ынталандыру  туралы"  заң
қабылдады.  Осы  заңға  сәйкес  кемінде  710  мың
доллар  қаржы  инвестицияланған  ірі  кәсіпо-
рындар  "пионерлік"  деген  мәртебеге  ие  болып,
бес  жылға  дейін  салықтардан  босатылды.  Ал
егер  олар экспорттық  өнімдер шығаратын  бол-
са,  бұл  жеңілдіктердің  күші  он  жылға  дейін
ұзартылды.  Мұндай  мәртебесі  жоқ,  алайда  ке-
мінде  71  мың  доллардың  өнімдерін  шығара-
тын  кәсіпорындар,  егер  өнімдерінің  20  пайыз-
дан астамы экспортқа жөнелтілетін болса, олар
да  бес  жыл  бойы салықтардан  босатылады.
Сонымен  қатар  кәсіпкерлер  106  млн.  дол-


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   64
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет