Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп Бағасы келiсiмдi Абай аудандық қоғамдық-саяси апталық газетiPdf көрінісі
бет2/7
Дата15.03.2017
өлшемі18,7 Mb.
#9901
1   2   3   4   5   6   7

2015-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН СЫБАЙЛАС

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖОБАСЫНА ОРАЙ...

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ

ЖӘНЕ ДІН

Қазіргі


 

заманғы


 

зайырлы


 

мемлекет


 

үлгісінің

 

негізінде 

адам


 

мен


азаматтардың

 

құқықтары 

мен


 

бостандықтарына

 

байланысты 

құқықтық


мәселелерді

 

теократикалық 

мемлекеттерден

 

өзгеше


 

түсінік


 

бар


Бұл


 

жердегі


ең

 

бастысы – 

діннің


 

мемлекеттен

 

ажыратылу 

қағидаты


Осы


 

үлгідегі


 

саяси


-

құқықтық


 

мағына


 

мынаны


 

білдіреді

:

-

ар-

ождан


 

бостандығы

 – 

ол

 тек

 

діни 

таңдау


 

бостандығы

 

емес


одан


кеңірек

 – 


дүниетанымдық

соның 

ішінде


 

діни


 

емес


 

таңдау


Осы


 

таңдау


құқығын

 

мемлекет 

адамға


  (

азаматқа


қалдырады

 

және


 

оның


 

шешімін


қабылдауға

оны 

қорғауға


 

міндеттенеді

;мемлекет 

азаматтармен

 

қарым


-

қатынастарда

 

олардың


 

діни


көзқарастарына

 

емесоның


 

азаматтық

-

құқықтық


 

жағдайына

 

сүйенеді


.

Осылайша


азаматтық

 

қағидатты 

бәрінен


 

де

 жоғары

 

қояды.

мемлекет 

іс

 жүзінде

 

барлық 

діндер


 

мен


 

азаматтардың

 

құқықтық


 

теңдігін


жүзеге

 

асыруға 

ұмтылады


Осы


 

қағидат


 

дүниетанымдық

 

бірлік


 

негізінде

азаматтармен

 

құрылған 

қоғамдық


 

бірлестіктерге

 

де

 таралады

.діндер

  (


әлеуметтік

 

институттаркөпшілік


-

құқықтық


 

қатынастардың

субъектілері

 

ретіндемемлекеттік

 

саясатты


  (

діни


 

нанымдарына

байланысты

 

емес 

барлық


 

азаматтарға

 

қатысты


 

саясат


жасау


 

мен


 

жүргізу


барысынан

 

аластатылады. «

Діни


 

мәселе


» 

саясаттан

  

қоғамдық


 

өмірге


,

азаматтардың

 

жеке


 

өмірі


 

салаларына

 

өтеді


.

мемлекет 

өзінің


 

ішкі


 

және


 

сыртқы


 

саясатындағы

 

тұжырымдамалықнегіздерде

 

діни-

теологиялық

 

қағидаттарға 

сүйенбейді

 

және


 

олармен


басшылық

 

жасамайды.

мемлекеттік 

және


 

діни


 

құқықтар


 

бір


-

бірінен


 

ажыратылады

Қоғамдық


-

құқықтық


  

және


 

азаматтық

 

салалардағы 

мәселелерді

 

шешуде


 

біріншінің

үстемдігі

 

жарияланадыДіни


 

құқықтың


 

әрекет


 

ету


 

аясы


 

негізінен

 

діни


институтпен

 

шектеледі.

Діни


 

бірлестіктерге

 

мемлекеттік 

билік


 

және


 

жергілікті

 

өзін


-

өзі


 

басқару


органдарының

 

қызметтері 

мен


 

міндеттері

 

жүктелмейдіМемлекеттік

құрылудың

 

зайырлы 

бейнесі


 

қамтамасыз

 

етіледі


.

Діни


 

сенім


 

бостандығы

 - 

адамның


 

жеке


 

өзі


 

немесе


 

басқалармен

 

бірге


кез

 

келген 

дінді


 

ұстануға


еркін


 

таңдауға


діни


 

сенімде


 

болуға


 

және


 

тарқатуға

,

соған


 

сәйкес


 

әрекет


 

етуге


 

құқықты


 

адамның


 

негізгі


 

жеке


 

бостандыктарының

біріКөп 

ұлтты


 

елде


 

түрліше


 

конфессиялардың

діни


 

сенімдердің

 

бар


 

болуы


,

бұл


 

конституциялық

 

норманы


 

ерекше


 

маңызды


 

етіп


 

көрсетеді

.

Қазақстан 

Республикасы

 

әрб


i

р

 адамның

 

наным 

бостандығы

 

құқығын


құрметтейт

i

н 

демократиялық

зайырлы


 

мемлекет


 

болып


 

табылады


,

азаматтар

 

діни


 

сеніміне


 

қарамастан

 

тең


 

құқылы


Қазақстан

 

халқының


рухани

 

мұрасымен 

үйлесетін

 

д

iндерд

i

ң 

мәдени


 

және


 

тарихи


 

құндылығын

және

 

конфессияаралық 

кел


i

с

iмн

i

ң 

маңыздылығын

д

iни

 

төзi

мд

iл

i

ктжәне


азаматтардың

 

дi

ни

 нанымдарын

 

құрметтейді.

Елімізде


 2011 

жылдың


 11 

қазанында

 

қабылданған 

Қазақстан

 

Респуб


-

ликасының

  «

Діни


 

қызмет


 

және


 

діни


 

бірлестіктер

 

туралы


» 

Заң


 

адам


құқықтары

 

туралы 

халықаралық

 

акт


i

лер


 

мен


 

кел


i

с

iмдерде

 

баянды 

ет

iлген

азаматтардың

 

д

iни

 

сенi

м

 бостандығы

 

жөнi

ндег


құқықтарын

 i

ске


 

асыруға


кеп

i

лдi

к

 береді

.

Аталған 

Заңда


 

Қазақстан

 

Республикасы 

өзін


 

демократиялық

,

зайырлы


 

мемлекет


 

рет


i

нде


 

орнықтыратынын

әрк


i

мн

iң

 

ар-

ождан


бостандығы

 

құқығын 

растайтынын

әрк


i

мн

iң

 

дi

ни

 нанымына

 

қарамастантең

 

құқылы 

болуына


 

кепілдік


 

беретінін

халықтың


 

мәдениетінің

 

дамуы


м ен

 

рухани 

өм і рі нде

 

ханафи


 

бағ ы ты н дағы

 

и слам ны ң 

және


православтық

 

христиандықтың 

тарихи


 

рөлін


 

танитынын

Қазақстанхалқының

  

діни 

мұрасымен

 

үйлесетін 

басқа


 

да

 діндерді

 

құрметтейтінін,

конфессияаралық

 

келісімніңдіни


 

тағаттылықтың

 

және


 

азаматтардың

діни

 

нанымдарын 

құрметтеудің

 

маңыздылығын 

танитынын

 

негізге


 

алады


деп

 

жазылған.

Заңның


 

талаптарына

 

сәйкес


Қазақстан

 

Республикасыныңсонымен


қатар

 

басқа 

мемлекеттерд

i

ң

 азаматтары

 

және 

азаматтығы

 

жоқ


 

адамдар


кез

 

келген 

д

iнд

еркi

н

 ұстануға

 

немесе 

ешқайсысын

 

ұстанбауға 

құқылы


,

құдайға


  

құлшылық


  

жасауға


д

iни

 

жоралар 

мен


 

рәс


i

мдерге


д

iнд

оқып-

үйренуге


 

қатысуға


 

немесе


 

қатыспауға

 

оларды


 

күштеп


 

мәжбүр


 

етуге


 

жол


бер

i

лмейдi.

Өз

 кезегінде

дi

ни

 сен

i

м 

бостандығы

 

және


 

д

iни

 

бi

рлест


i

ктер


 

туралы


Заңның

 

сақталуын 

бақылауды

 

және


 

қадағалауды

 

ҚазақстанРеспубликасының

 

атқарушы 

өк

iмет

 

органдарыпрокуратура

 

және


 

басқа


да

 

құқық 

қорғау


 

органдары

 

заңдарда


 

белг


i

ленген


 

өз

 құзырет

i

не 

сәйкес


 

жүзеге


асырады

.

  Қазақстан

 

Республикасында 

мемлекеттің

 

зайырлылығын 

көрсететін

мемлекет

 

пен 

діни


 

бірлестіктер

 

арасындағы 

қарым


-

қатынастарды

 

реттеудіңбірнеше

 

формалары 

қалыптасқан

 

немесе


 

мемлекеттің

 

діни


 

қатынастарды

бірізділікке

 

түсірудің 

бірыңғай


 

бағдарламасы

 

қамтамасыз 

етілген


 

және


табысты

  

түрде 

іске


 

асырылуда

.

ЖОЛАУШИНОВА

 

К

.

О

.,

Қазақстан

 

Республикасы

 

Дін

 

істері

 

агенттігі

Мәдениеттер

 

мен

 

діндердің

 

халықаралық

 

орталығының

Аға

 

сарапшы

 

қызметкері

Пайдаланылған

 

әдебиет

:

1. 

Қазақстан

 

Республикасының

 

конституциясы

 – 

Алматы

 2009.

Хабарландыру

Саржал


 

ауылдық


 

елді


 

мекені


 

бойынша


 

елді


мекеннің

 

тазалығын 

арттыру


жақсарту


,

қоғамда


 

құқықбұзушылық

 

пен


 

мәдениетсіз

-

дікке


  «

мүлдем


 

төзбеушілік

» 

атмосферасынқалыптастыру

 

мақсатында    «

Үздік


 

аула


»,

«

үздік 

кіреберіс

», «

таза


 

көше


» 

атты


 

конкурс


өткізіледі

Өту 

мерзімі


  10-15 

қыркүйек


  2014

жыл


.

Ұлан

  

Ақылбеков

Саржал

 

ауылдық

 

округі

 

әкімі

«СЫБАЙЛАСЖЕМҚОРЛЫҚҚА

ЖОЛ ЖАБЫҚ»

«

ХҚКО» 

РМК


 

ШҚО


 

бойынша


 

филиалы


 

Абай


 

аудандық


бөлімінде

  04.08.2014 

жылы

  «


Нұр

 

Отан» 

ХДП


құқық


қорғау

 

органдарыәділет


 

басқармасы

Қарауыл


әкімшілігінің

 

қатысуымен 

дөңгелек


 

үстел


 

өтті


.

Сыбайлас


 

жемқорлықпен

 

күресу


 

Қазақстанның

бүгінгі

 

күнгі 

күрделі


 

мәселесі


 

болып


 

отыр


. 

Сыбайлас


жемқорлық

 

құқық 

бұзушылықты

әдетте


 

тұрақты


қылмыстық

 

бірлестіктердің 

қатысушылары

 

жасайды


,

олардың


 

қызметі


 

қылмысты


 

бизнестен

 

барынша


пайданы

 

алуға 

бағытталған

.

Сонымен


 

қатар


 

сыбайлас


 

жемқорлықпен

 

пәрменді


күресу

 

үшін 

халықтың


 

құқықтық


 

сауатсыздығын

 

жоятын


,

құқықты


 

түсіндіру

 

жұмысының 

деңгейі


 

мен


 

сапасын


арттыру

 

керектігінің  

маңызы


 

зор


Заманнан


 

қалыспай


 

қазіргі


таңдағы

 

қоғам 

індетіне


 

айналып


дес


 

бермей


 

болашақтың

жарқынкейінгі 

ұрпақтың


 

алаңсыз


 

өмір


 

сүруі


 

мен


 

келешегі


үшін

 

әрбір 

мемлекеттік

 

қызметкер 

сыбайлас


 

жемқорлықпен

күресуді

 

өзіне 

парыз


 

санағаны


  

абзал


.

Ә

.

НҰРҒАЛИЕВА

,

«

ХҚКО» 

РМК

 

ШҚО

 

бойынша

 

филиалы

 

Абай

 

бөлімінің

 

инсекторы

СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚ

КӨРІНІСТЕРІНІҢ АЛДЫН АЛУ

Сыбайлас


 

жемқорлық

 

көріністерінің 

алдын


 

алу


,

сыбайлас


 

жемқорлық

 

құқық


 

бұзушылықтарды

 

туғызатыннемесе

 

олардың 

таралуына

 

ықпал


 

ететін


 

құбылыстарды

айқындауға

зерттеугешектеуге


 

немесе


 

жоюға


бағытталған

 

сыбайлас 

жемқорлыққа

   

қарсы


 

саясат


субьектілерінің

   


қызметін

 

ұғыну 

керек


Сыбайлас


жемқорлыққа

 

қарсы 

іс

-қимылдың

 

басты 

бағыты


 

ретінде


,

оның


 

алдын


 

алудың


 

осындай


 

түсініктемесіне

 

сүйене


отырып

біздің 

көзқарасымызша

бұл


 

тәсіл


 

сыбайлас


жемқорлыққа

 

қарсы 

саясаттың

 

мақсатын


міндеттері

 

мен


қағидаларын

 

айқындау 

сияқты


сыбайлас


 

жемқорлықтың

алдын

 

алудың 

жаңа


 

тетіктерін

 

әзірлеуде 

де

 көрініс

тапқаны


 

маңызды


 

болып


 

табылуда


Егеменді


 

еліміздің

 

алға


басып

 

экономикамыздың 

өрлеуіне


 

сыбайлас


 

жемқорлық

кері

 

әсерін 

тигізуде


Заманнан


 

қалыспай


 

қазіргі


 

таңдағы


қоғам

 

індетіне 

айналып


дес


 

бермей


 

отырған


 

сыбайлас


жемқорлықты

 

ауыздықтаудыболашақтың

 

жарқын


кейінгі


ұрпақтың

 

алаңсыз 

өмір


 

сүруі


 

мен


 

келешегі


 

үшін


 

әрбір


мемлекеттік

 

қызметкер 

өзіне


 

парыз


 

санағаны


 

абзал


.

НАЛТЫНБЕКҰЛЫ

ШҚО

 

бойынша

 

ҚАЖД

Абай

 

аудандық

 

ҚАИ

 

аға

 

инспекторы

әділет

 

аға

 

лейтенанты

Үстіміздегі

 

жылы


 

Елбасымыздың

тапсырмасына

 

орайсыбайлас


 

жем


-

қорлыққа


 

қарсы


 

күрес


 

жүргізудің

 

жаңа


бағдарламалық

 

жобасы 

әзірленіп

,

қазіргі


 

уақытта


 

қызу


 

талқы


 

үстінде


.

Осыған


 

орай


 

мен


 

де

 өз

 

ойымдыбілдірсем

 

деп 

едім


.  

Жалпы


 

алғанда


сыбайлас

 

жемқорлық 

қоғам


 

үшін


 

індет


екені

 

баршамызға 

аян


Қоғамдық


құрылыстың

 

қай 

саласы


 

болмасын


,

шарпымайтын

 

саласы


 

болмайтын

-

дықтан


 

даоның

 

қоғамға 

келтірер


 

зи

-янды

 

ауқымын 

байқауға


 

болады


.

Сыбайлас


 

жемқорлық

 

орын


 

алған


елде

 

қарыштап 

алға


 

даму


 

болмақ


емес

қайта 

мемлекетті

 

іштен


 

ірітіп


,

оның


 

беделін


 

түсіріп


басқару


 

орган


-

дары


 

мен


 

қызметкерлеріне

 

деген


сенімсіздік

 

ахуалын 

қалыптастырады

.

Ал

 сенімсіздік

 

ол 

қоғамдағы

 

үлкен


 

те

-жегіш

 

күштің 

бірі


 

болып


 

табылады


Ал

жанталасыпадал


 

еңбегімен

 

өз

кәсібін 

өрге


 

сүйреп


 

жүргендер

 

үшін


қоғамның

 

бұл 

дерті


 

төзімсіздік

 

ахуа


-

лын


 

туғызып


,  «

жемқор


»,  «

парақор


»

деген


 

сөз


 

тіркестеріне

осы


 

сөз


 

тіркес


-

терінің


 

иелеріне


 

деген


 

төзбеушілік

сезімін

 

оятадыБұл


 

құбылыс


 

бара


 –

бара


 

өз

 шеңберін

 

кеңейте 

келе


үлкен


қоғамдық

 

ауқымы 

кең


 

күшке


 

ие

 бола

-

ры 

анық


Міне


 

қазіргі


 

уақытта


 

осы


қоғамдық

 

төзбеушілікті 

сыбайлас


жемқорлыққа

 

қарсы 

күрестің


 

негізгі


саласына

 

айналдыру 

жаңа


 

бағдарла


-

малық


 

жобаның


 

нақты


 

мақсаттары

-

ның


 

бірі


 

болып


 

отыр


Сондықтан

 

да

қоғамның 

әрбір


 

азаматы


 

бұл


 

дертпен


күресуде

 

өзінше 

ат

 салысулары

қажет


.

Біріншіден

бұл


 

бағдарламалық

жобаны

 

еліміздегі 

ең

 ықпалды

бас-

қарушы


  «

Нұр


 

Отан


»   

партиясының

қолға

 

алуы 

да

 тегін

 

емесБарлық


мемлекеттік

 

басқаруатқару


 

орган


-

дарының


 

қызметкерлері

 

негізіненнұротандықтар

Сондықтан 

да

 олар

-

дың 

рухани


 

тазалықтарымен

 

қоса


,

алдағы


 

уақытта


партиялық

 

тәртіп


пен

 

жауапкершілік 

мәселелері

 

де

 та

-

лап 

етілетін


 

болады


Олардың


 

тек


 

өз

бастарының 

тазалығы


 

үшін


 

ғана


емес

жүрген 

ортасында

 

қоғамға


 

әрі


бақылау

әрі 

оң

 ықпал

 

етуге 

бейімді


болулары

 

қажет 

болады


.

Екіншіден

парақорлық 

пен


 

сыбай


-

лас


 

жемқорлықты

 

туғызатын 

да

,қоғамда

 

жүргізетін 

де

 әр

 

түрлі 

лауа


-

зымдағы


 

мемлекеттік

 

қызметші


-

лердің


 

жауапсыздығы

олардың


 

өз

жеке 

басының


 

қамын


 

көбірек


 

ойлау


-

шылығы


Міне


 

осы


 

себепті


 

де

 олар

-

дың 

қоғам


 

алдындағы

 

жауапкершілігімен

 

жеке 

бас


 

тәртібі


 

партиялық

тұрғыдан

 

қаралыпбағаланбақ

.

Үшіншіденбағдарламалық

 

жоба


-

ның


 

өн

 бойында

 

ізгілікадамгершілік

,

сана


 

тәрбиесіне

жас


 

ұрпақ


 

дүниета


-

нымын


 

тазалықпен

 

қалыптастыруға,

заңды


 

орындауға

 , 

оны


 

құрметтеуге

,

онымен


 

өмір


 

сүруге


 

дағдыландыруға

айрықша

 

көңіл 

бөлінген


Бұл


 

сөз


 

жоқ


ең

 

маңызды 

мәселе


 .

Кім


 

болсын


мейлі


 

қарапайым

еңбек

 

адамыне

 мемлекеттік

 

қыз-

меткер


 

болсын


  , 

не

 іскер

 

бизнестіңадамы

 

болсынол

 өзінің

 

рухани 

та

-залығы

 

мен 

қоғам


 

алдындағы

 

жауап


-

кершілігін

 

санасымен 

сезініп


еңбек


ете

 

алса  – 

қоғам


ел

 іші

 

әлдеқайдатаза

 

болар 

еді


Өкінішке


 

орай


 

кей


жағдайда

 

сананың 

төмендігіне

 

де

 куә

болып


 

жүрміз


.   

Бізде


 

жалпылай


 

си

-пат

 

алмаса 

даішінара

 

Абай 

айтқан


өсек

өтірікмақтаншақ

еріншек


бе

-кер

 

мал 

шашпақ


 

секілді


 

қашық


 

бола


-

тын


 

бес


 

нәрсенің


 

сипаты


 

кейде


біліктілігі

 

кемшін  

маманның


 

бойынан


көрініс

 

беріп 

жатады


Ондайлар


 

білім


қууға

 

жалқаутәжірибесі

 

аз

 болған

соң


жұмыстың


 

ретін


 

таппай


істің


жолын

 

кесіпжемқорлыққа

 

ұрына


-

ды

.Білімі

 

мен 

білігі


 

келіспеген

 

соң


дүмшелікке

тоңмойындыққа 

салына


-

ды

.  Кей

 

жағдайда 

лауазымды

 

қыз


-

меткер


 

алдына


 

мұқтаж


 

болып


 

келген


адамды

 

өзіне 

тәуелді


 

етіп


өзінің


үстемдігін

 

өткізгісі 

келеді


.  

Қарапай


-

ым

 мысал

 

келтірер 

болсақ


 , 

аудан


 

ор

-талығындағы

 

маман 

ауылдан


 

келген


мәліметті

 

тексеріпқаншама


 

уақытын


сарп

 

етедіҚандай


 

да

 бір

 

цифрданқате

 

шығатын 

болса


кінәліні


 

іздеу


тізбегін

 

құрыпоны


 

алып


 

келіп


бәрінің


жұмысын

 

қойғызыпжиналыс


 

өткізу


,

сөгіс


 

айту


секілді


 

әкімшілік

 

шаралар


-

мен


 

аяқталатыны

 

баршамызға 

аян


.

Міне


 «

Нұр


 

Отанның


» 

жаңа


 

бағдар


-

ламалық


 

жобасы


 

қоғамды


 

осындай


дерттен

 

арылтуға 

арналған


Бұл


бүгінгі

 

күннің 

өзекті


 

проблемаларын

шешудің

 

бірден-

бір


 

құралы


 

болары


сөзсіз

.

Ж.

АСҚАРОВ

Саржал

 

ауылдық

 

округі

 

әкімі

аппаратының

бас

 

маманы

Қазақстан

 

Республикасының«

Этил


 

спирті


 

мен


 

алкоголь


өнімінің

 

өндірілуін 

және


айналымын

 

мемлекеттікреттеу

 

туралы» 

Заңының


 (

бұдан


әрі

  -  


Заң

)   1 -


бабының

  1 4 )


тармақшасына

 

сәйкеспластикалық

 

сауыт 

-

полиэтиленполистирол

 

және


өзге

 

де 

полимерл


i

к

 материал

нег


i

зіндегі


 

тұтыну


 

ыдысы


 

болып


табылады

.

За ң н ы ң 

9 -


ба бы н ы ң

 

2 -та рм ағы н ы ң

 

1 )та рм ақ ш а сы н д а

 

ал к о го льөнімін

  (


шарап

 

материалынан,

сырадан


 

және


 

күштілігі

 

он

 екі

процентке

 

жетпейтін 

күштілігі

тө м е н

 

ли к е р-

ар ақ


өн ім де рі н ен

 

б ас қ а сы н)

қаңылтыр


 

ыдыста


этикеткасы

жо қ

 

ш ө лм ек те рд е 

жә н е


пласт ик

 

ы ды ст арда 

өт к ізуге

этил

 

спиртi

нің


 

және


  (

немесе


)

алкоголь


 

өн

iм

i

нi

ң

 айн алы мы

кез


i

нде


 

тыйым


 

салынады


 

деп


көрсетілген

.

Сонымен 

қатар


Заңның


    1-

бабының


  1 )  

тармақшасына

сәйкес

 

экспортимпорт


сатып


алу

,  


сақтау

,  


көтерме

 

жәнебөлшек

 

саудада 

өткізу


 

айналым


деп

 

түсініледі.

Осыған


 

орай


Қазақстан

Республикасының

 

аумағындапластик

 

ыдыстарында 

өндірілген

сыраның

 

айналымына 

тыйым


салынады

.

Сонымен 

бірге


,  

Қазақстан

Республик асының

  «


Әк

i

мшi

л

iк

құқық


 

бұзушылық

 

туралы


»

Кодексінің

  1 6 3 -  

бабының


  3

бөліміне


 

сәйкес


 

алкоголь


өн

i

мi

нің


 

(

сырадан 

және


күшт

i

лi

г

i  он

 

екi  

пайызға


жетпейт

i

н,  

градусы


 

төмен


ликер

-

арақ 

бұйымдарынан

басқасының

)  


қаңылтыр

ыдыстағы


,  

этикеткасы

 

жоқ


шөлмектердегі

 

жәнепластикалық

 

сауыттардағыайналымы

 

үшін 

әк

iмш

i

лi

к

жауапкершілік 

көзделгенің

ескертеміз

.

2015 жылдың

  1 


қаңтарынан

б а с т а п

 

а л к о г о л ь 

ө н і м д е р і н

к ө т е р м е

 

ж ә н е 

б ө л ш е к

с а у д а д а

 

ө т к і з е т і н 

с а л ы қ

т ө л е уш і л е р г е

 

о с ы 

З а ң ғ а

сәйкесжылдық 

лицензиялық

а л ы м

 

е ң г і з і л г е н д і г і нха б а р л а й д ы

.  


А л к о г о л ь

ө н і м д е р і н

 

б ө л ш е к 

с а уд а д а

өткізетін

 

тұлғаларға 

жылдық


л и ц е н з и я л ы қ

 

а л ы м д ыәк ім ш ілік

-

аум ақ ты қ 

бірлігін е

б а й л а н ы с т ы

 

т ө л е н е д і(

а с та н а д а

,  

р е с п у бл и к а л ы қжән е

 

облы сты қ 

м аң ы зы

 

бар


қалаларда

    -100 

АЕКқалалық
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет