Алматы, 2014 ҚазҰму-дың студенттік ұйымдары Студенческие организации Казнмужүктеу 2.71 Mb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі2.71 Mb.

Алматы, 2014

ҚазҰМУ-дың студенттік 

ұйымдары

Студенческие 

организации КазНМУ

2

С.Ж.  Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ-дың  студент-

термен  жүргізілетін  тәрбие  жұмысының  негізгі  мақсаты  

–  студенттердің  жеке  тұлға  ретіндегі,  зияткерлік  әлеуетін 

дамыту  мен  іске  асыруға  барынша  игі  ықпал  ететін 

орта  қалыптастыру.  ҚазҰМУ  студенттері  университеттің 

әлеуметтік-мәдени  өміріне  белсенді  түрде  араласады. 

Студенттердің  академиялық  үлгерімінің  жоғарылығы, 

шығармашылық ізденістері мен спорттық, қайырымдылық, 

мәдени  іс-шаралардағы  жетістіктері  соның  айғағы.

Университетімізде  20-дан  астам  студенттік  ұйымдар 

мен  шығармашылық  ұжымдар  жұмыс  істейді.  Студент-

тер  ғылыми-тәжірибелік  конференциялар,  дөңгелек 

үстелдер  мен  дебаттарға  қатысып,  балалар,  қарттар 

үйіне, хосписке барып қайырымдылық шараларын өткізіп, 

волонтерлық  көмек  көрсетеді.  Оқудағы  үлгеріміне  зия-

нын  тигізбестен  студенттер  бос  уақыттарын  тиімді  түрде 

жоспарлап,  көңілді  тапқырлар  клубына,  шығармашылық 

ұжымдарға қатысады.  Университеттегі барлық студенттік 

ұйымдардың  қызметін  Университеттің  студенттік  Үкіметі 

(УСҮ)  үйлестіріп,  қадағалап  отырады.  УСҮ  университет 

ұжымын  демократизациялаудың  үлгісі  ретінде  жастар 

саясатын,  корпоративті  басқару  мен  корпоративтік  этика 

принциптерін  іске  асыру  үшін,  университеттің  ағымдағы 

жұмыстары  мен  стратегиялық  дамуына  қатысты  шешім 

қабылдау үдерісіне студенттерді белсенді түрде қатыстыру 

мақсатында құрылған.

***

В КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова основным при-

оритетом  воспитательной  работы  со  студентами 

является  создание  условий  для  развития  и  реали-

зации  личностного,  интеллектуального  потенциала 

студентов.  Вовлеченность  студентов  КазНМУ  в  со-

цио-культурную жизнь университета очень высокая. 

Она проявляется в высоких показателях академиче-

ской успеваемости, творческом вдохновении, мило-

сердии,  юморе,  спорте  и  многом  другом.  В  КазНМУ 

работают  свыше  20  молодежных  и  творческих  кол-

лективов.  Студенты  принимают  активное  участие  в 

научно-практических  конференциях,  в  круглых  сто-

лах  и  дебатах,  также  ведут  активную  волонтерскую 

работу по оказанию помощи детям из детских домов, 

престарелым людям, в хосписе. Отлично совмещая 

учёбу с досугом, студенты КазНМУ проводят встре-

чи КВН, занимаются в творческих кружках. Деятель-

ность  всех  студенческих  организаций  координирует 


3

Студенческое  правительство  университета  (СПУ). 

СПУ  как  форма  демократизации  деятельности  кол-

лектива  университета,  создано  для  реализации 

молодежной  политики,  принципов  корпоративного 

управления и корпоративной этики, обеспечения ак-

тивного участия студентов в процессе принятия ре-

шений, касающихся как текущей работы, так и стра-

тегического развития университета. 

УНИВЕРСИТЕТТІҢ СТУДЕНТТІК ҮКІМЕТІ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСИТЕТА

ФАКУЛЬТЕТТЕРДІҢ СТУДЕНТТІК ҮКІМЕТТЕРІ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФАКУЛЬТЕТОВ

Факультеттердің  студенттік  үкіметтері  (ФСҮ)  С.Ж. 

Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ-дың  оқу-тәрбие 

үдерісін  басқару  жүйесінің  құрамдас  бөлігі  болып 

табылады.  ФСҮ  студенттердің  қоғамдық  пікірлерін 

зерттеу  арқылы  олардың  мүддесін,  қажеттіліктерін 

толықтай  ескеру  бағытында  жұмыс  жүргізеді.  УСҮ-нің 

негізгі  мақсаты  –  студенттер  ұжымын  жұмылдырып, 

студенттердің  әлеуметтік  –  тұрмыстық  жағдайларын, 

ғылыммен  айналысуына,  мәдени-шығармашылық 

шараларға қатысуына ықпал ету арқылы университет 

әкімшілігіне  қолдау  көрсету,  студенттік  ұжымдарды 

басқару  үдерістерін  белсендіру.  УСҮ  басшыларының 

орынбасарлары  2  негізгі  бағыт  бойынша  жұмыс 

атқарады:

– 

Әлеуметтік-тұрмыстық  бағыт  (тұрмыстық  сек-тор, ақпараттық сектор, әлеуметтік сектор, факультеттің 

халықаралық байланыстары секторы)

– 

Тәрбие  бағыты  (мәдени-бұқаралық  сектор, спорт секторы, волонтерлық қызмет).

УСҮ басшысы

Председатель СПУ

Бөріхан Ерболат 

«Стоматология» факультетінің  

3 курс студенті

студент 3 курса 

факультета «Стоматология»

Моб.тел.:8 775 444 38 77


4

***

Студенческое правительство факультетов (СПФ) явля-

ется элементом общей системы управления учебно-воспи-

тательным процессом в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

и предполагает максимальный учет интересов, потребно-

стей студентов на основе изучения их общественного мне-

ния. Основной целью деятельности СПФ является объеди-

нение и координация усилий всего коллектива студентов, 

содействие администрации Университета в целях улучше-

ния  социально-бытовых  условий  проживания  студентов 

в  общежитии,  совершенствование  научной  деятельности 

и культурного досуга, активизация процессов управления 

студенческими коллективами вовлечение их в обществен-

ную жизнь университета. Заместители Председателя СПФ 

курируют работы по 2 основным направлениям:

– 

по социально-бытовой работе (жилищно-бы-товой сектор, информационный сектор, социальный 

сектор, сектор международной связи факультета)

– 

по воспитательной работе (культурно-массовый сектор, спортивный сектор, волонтерская деятельность 

факультета).

«Жалпы медицина» ФСҮ басшысы

Председатель СПФ «Общая медицина»Қасейқызы Әсел

2 курс студенті

Студентка 2 курса

Моб.тел.: 8 707 804 66 30

«Стоматология» ФСҮ басшысы

Председатель СПФ «Стоматология» 

Балқан Ақылбек

2 курс студенті

Студент 2 курса

Моб.тел.: 8 701 239 87 81

«Фармацевтика» ФСҮ басшысы

Председатель СПФ «Фармацевтика»

Сәкенқызы Айдана

3 курс студенті

Студентка 3 курса

Моб.тел.: 8 775 335 56 46


5

ФАКУЛЬТЕТТЕРДІҢ СТУДЕНТТІК ДЕКАНДАРЫ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТОВ

Студенттік  декандар  қызметінің  басты  мақсаты  оқу 

үдерісіндегі  студенттердің  құқықтары  мен  мүддесін 

қорғау  жөнінде  үздіксіз  түрде  ұйымдастыру,  үйлестіру, 

әкімшілік жұмыстарын жүргізу.

***

Основной  целью  деятельности  Студенческих  дека-

нов  является  проведение  непрерывной  организацион-

ной, координационной и административной работы, на-

правленной на защиту прав и интересов студентов фа-

культета в учебном процессе. 

«Қоғамдық денсаулық сақтау»

ФСҮ басшысы

Председатель СПФ 

«Общественное здравоохранение»Солтанова Мөлдір

2 курс студенті

Студентка 2 курса

Моб.тел.: 8 775 508 66 50

«Стоматология» факультетінің 

студенттік деканы

Студенческий декан 

факультета «Стоматология»

Асанов Бахытжан

3 курс студенті

Студент  3 курса

Моб.тел.: 8 778 921 17 14

«Жалпы медицина» факультетінің 

студенттік деканы

Студенческий декан

факультета «Общая медицина»

Заманбеков Оспан

4 курс студенті

Студент 4 курса

Моб.тел.: 8 707 828 10 19


6

УНИВЕРСИТЕТТІҢ СТУДЕНТТЕР ЖАСАҒЫ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖИНА УНИВЕРСИТЕТА

ДЕБАТ КЛУБТАРЫ

ДЕБАТНЫЕ КЛУБЫ

УСЖ басшысы

Председатель СДУ

Койшыбек Князбек

«Фармацевтика» факультетінің

2 курс студенті

Студент 2 курса 

факультета «Фармацевтика»

Моб.тел.: 8 775 352 53 53

Дебат клубының басшысы

(қазақ лигасы)

Председатель Дебатного клуба 

(казахская лига)

Бектұров Абзал

«Жалпы медицина» факультетінің  

5 курс студенті

Студент 5 курса факультета 

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 701 868 30 30

«Фармацевтика» факультетінің 

студенттік деканы

Студенческий декан 

факультета «Фармацевтика»

Оспан Таңерке

4 курс студенті

Студентка 4 курса

Моб.тел.: 8 701 943 97 96

«Қоғамдық денсаулық сақтау» 

факультетінің студенттік деканы

Студенческий декан факультета 

«Общественное здравоохранение»

Мойынбаева Шарапат

3 курс студенті

Студентка 3 курса

Моб.тел.: 8 701 632 27 87


7

ЗИЯТКЕРЛІК КЛУБЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ

«АНТИКОРР»

Asfendiyarov Students Familу

Дебат клубының басшысы

(орыс лигасы)

Председатель Дебатного клуба 

(русская лига)

Хашимова Потма

«Жалпы медицина» факультетінің

4 курс студенті

Студентка 4 курса факультета 

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 700 797 79 94

Зияткерлік клубының басшысы

Председатель Интеллектуального 

клуба


Чепайкина Кристина

«Жалпы медицина» факультетінің

5 курс студенті

Студентка 5 курса факультета 

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 705 207 52 74

«АНТИКОРР» студенттік

ұйымының басшысы

Председатель студенческой 

организации «АНТИКОРР»

Гусманов Арнур

«Жалпы медицина» факультетінің

4 курс студенті

Студент  4 курса факультета 

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 778 218 72 41

«Asfendiyarov Students Familу» 

студенттік ұйымының басшысы

Председатель «Asfendiyarov 

Students Familу»

Русланулы Қайрат

«Жалпы медицина» факультетінің

2 курс студенті

Студент 2 курса факультета

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 701 900 83 87


8

KazNMU students

«Демеу» студенттер кәсіподағы

Студенческий профсоюз «Демеу»

Kazakhstan Medical Students' Association

«Angels»

Ішкі істер жөніндегі вице-президент

Вице-президент по внутренним 

делам 


Ерменбаев Дидар

«Жалпы медицина» факультетінің

5 курс студенті

Студент  5 курса факультета

 «Общая медицина»

Моб.тел.: 8 778 325 01 26

«Angels» студенттік 

ұйымының басшысы

Председатель студенческой 

организации «Angels»

Мөлдір Бекмолдақызы

«Жалпы медицина» факультетінің

4 курс студенті

Студентка 4 курса факультета 

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 747 864 61 61

KazNMU students студенттік 

ұйымының басшысы

Председатель KazNMU studentsМуслимхан Арнур

«Қоғамдық денсаулық сақтау» 

факультетінің 3 курс студенті

Студент 3 курса факультета 

«Общественное здравоохранение»

Моб.тел.: 8 775 996 64 40

«Демеу» студенттер 

кәсіподағының басшысы 

Председатель Студенческого 

профсоюза «Демеу»

Баударбеков Иса

«Қоғамдық денсаулық сақтау» 

факультетінің 5 курс студенті

Студент 5 курса факультета

«Общественное здравоохранение»

Моб.тел.: 8 702 821 60 62


9

«Мейірімді жүрек»

«Жалпы  медицина»  факультетінің  «Мейірімді  жүрек» 

ерікті-волонтерлық  студенттер  ұйымы  бірқатар  жылдар 

бойы  балалар  үйлеріне,  тұрмысы  нашар  отбасыларына, 

медициналық мекемелерде волонтерлық қызмет атқарып 

келеді.  Аталмыш  жоба  волонтер-студенттерді,  соның 

ішінде болашақ педиатрларды кәсіби тұрғыда дамытуды, 

сонымен бірге Ақсай клиникасына көмек беруді көздейді.

«Жалпы медицина»  факультетінің 

«Angels»  студент-

тер ұйымы да Алматы қаласы мен Алматы облысындағы 

балалар үйлеріне қайырымдылық көмек берумен айна-

лысады.Барлық  волонтер-студенттер  университеттің 

Коммуникативті  дағдылар  Орталығында  арнайы  тре-

нингтер өтеді.

***

Волонтерско-добровольная  организация  «Мейірімді 

жүрек»  факультета  «Общая  Медицина»  на  протяжении 

длительного времени осуществляет благотворительную 

деятельность в Детских Домах, в малообеспеченных се-

мьях,  а  также  волонтерскую  работу  в  медицинских  уч-

реждениях.

Данный проект направлен на более профессиональ-

ное  развитие  студентов-волонтеров,  в  частности,  бу-

дущих педиатров, а также оказание помощи Аксайской 

клинике. 

Студенческая  организация  «Angels»  факуль-

тета  «Общая  медицина»  также  занимается  благотво-

рительной деятельностью в детских домах г. Алматы и 

Алматинской  области.  Студенты-волонтеры  проходят

 

обучение в Центре коммуникативных навыков КазНМУ.«Мейірімді жүрек» студенттік 

ұйымының басшысы

Председатель студенческой 

организации «Мейірімді жүрек»Айнагүл Ербулекова

«Жалпы медицина» факультетінің

3 курс студенті

Студентка 3 курса факультета 

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 778 957 35 71


10

ҚазҰМУ студенттерінің «Бірлік» Кіші Ассамблеясы

Малая Ассамблея студентов КазНМУ «Бірлік»

Университеттегі    студенттік    Кіші    Ассамблеяның  

басты  міндеттері  –  ҚазҰМУ  студенттері  қауымдастығы 

аясында  ұлтаралық  татулық  пен  этномәдени  келісім, 

толеранттылықты  насихаттау,  өзге  ұлтты  студенттердің 

қазақ  тілін  жоғары  дәрежеде  меңгеруге  деген  ынтасын 

қалыптастыру,  студенттердің  азаматтық  ұстанымын 

қалыптастыру, этномәдени тәрбие, студенттік ортадағы 

ұлтаралық, діни келіспеушіліктердің алдын алу жөнінде 

іс-шаралар өткізу.***

Основными задачами Малой Ассамблеи являются 

пропаганда  межэтнического  согласия  и  этнокультур-

ной  толерантности  среди  студенческого  сообщества 

КазНМУ, формирование системы мотивации к углублен-

ному  изучению  казахского  языка  студентами,  прове-

дение  внеучебных  мероприятий  по  этнокультурному 

воспитанию,  формированию  гражданской  позиции  у 

студентов,  толерантности,  предупреждению  дестаби-

лизирующих  межэтнических  ситуаций  в  студенческой 

среде.

СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҰЖЫМДАРЫ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Студенттердің  шығармашылық  әлеуетін  іске  асыру 

үшін  ҚазҰМУ-да  "Студенттік  драма  театры"  құрылған. 

Театрға  кәсіби  режиссер  Бидибеков  Мәлік  Ералыұлы 

жетекшілік етеді. Бұл ҚазҰМУ студенттері арасындағы ең 

танымал үйірме. Студенттер өз күшімен көрермендерге 

әрқашан қызықты да бірегей қойылымдар көрсетеді. 

ҚазҰМУ студенттерінің «Бірлік»

Кіші Ассамблеясының басшысы 

Председатель Малой Ассамблеи 

студентов КазНМУ «Бірлік»

Ризаев Рафаэль

«Жалпы медицина» факультетінің

4 курс студенті

Студент 4 курса факультета 

«Общая медицина»

Моб.тел.: 8 702 671 97 64


11

***

Для  реализации  творческого  потенциала  студен-

тов  в  КазНМУ  создан  "Студенческий  драматический 

театр".  При  театре  работает  профессиональный  ре-

жиссер  Бидибеков  Малик  Ералиевич.  Это  самый  из-

вестный кружок КазНМУ. Силами студентов постоянно 

ставятся спектакли оригинальной постановки. 

Университеттегі  студенттердің  барлық  шығар-

машылық ұйымдарының қызметіне, мәдени-бұқаралық 

іс-шараларды  ұйымдастыру  мен  өткізу  жұмыстарына 

Абсаттарова  Салтанат  Әйкенқызы  шығармашылық 

тұрғыда жетекшілік етеді. ***

Общее  руководство  деятельностью  всех  сту-

денческих творческих кружков университета, а так-

же координацию работ по организации и проведе-

нию культурно-массовых мероприятий в универси-

тете  осуществляет  художественный  руководитель 

Абсаттарова Салтанат Айкеновна.

Студенттердің  «Concordia»  би  ұжымына  хорео-

граф Күмісқалиева Әсел Айбарқызы жетекшілік етеді. 

Ұжым қатары күннен күнге толуда, бүгінде 50-60 шақты 

студенттер үйірменің тұрақты мүшелері. 12

***

Танцевальный  коллектив  «Concordia»  работает 

под руководством хореографа Кумыскалиевой Асель Ай-

баровны. В коллективе занимаются более 50 студентов. 

«Дала  сазы»  халық  аспаптарының  студенттік 

ансамблі  Құрманғазы  атындағы  Қазақ  Мемлекеттік 

Академиялық  Халық  аспаптары  оркестрінің  әртісі 

Джумабаев  Әсеттің  жетекшілігімен  университет 

ішілік іс-шараларда ұдайы өнер көрсетеді. Оркестрге 

30-дан аса студенттер қатысады.

***

Студенческий  ансамбль  народных  инструмен-

тов  «Дала  сазы»  успешно  выступает  на  внутриву-

зовских  мероприятиях  под  руководством  артиста  Ка-

захского  Государственного  Академического  Оркестра 

Народных Инструментов им. Курмангазы Джумабаева 

Асета. В оркестре занимаются более 30 студентов. 

«ВИА СЫРТТАН» рок-тобы – белсенді де шы ғармашыл 

студенттердің тобы. Бұл топ көптеген қалалық және жал-

пы республикалық мәдени іс-шараларға қатысып, жүлделі 

орындар  алуда.  Топ  жетекшісі   «Жалпы  медицина» 

факультетінің 5 курс студенті Искаков Айдос.13

***

Рок-группа  «ВИА  СЫРТТАН»    группа  активных 

творческих студентов. Группа выступала  во многих го-

родских  и  общереспубликанских  мероприятиях,  зани-

мает  призовые  места.  Руководителем  группы  является 

студент 5 курса факультета «Общая медицина» Искаков 

Айдос


«Жайдарлы жандар» көңілді-тапқырлар клубы 

(КТК) командасы

КВН команда «Жайдарлы жандар»

Команда капитаны: «Жалпы медицина» факультетінің 

2 курс студенті Убенов Нұрлыбек. Команда КТК жоғарғы 

лигасында республика деңгейінде өнер көрсетеді. ***

Капитан команды: Убенов Нурлыбек, студент 2 курса 

факультета «Общая медицина». Студенты команды при-

нимают участие в высшей лиге КВН на республиканском 

уровне. 

СПОРТТЫҚ СЕКЦИЯЛАР

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

Студенттердің  денсаулығын  нығайту  мен  салауат-

ты  өмір  салтын  насихаттау  мақсатында  университетте 

бірқатар спорттық секциялар жұмыс жасайды:***

Для  укрепления  физического  здоровья  студентов  и 

пропаганды здорового образа жизни в университете ра-

ботают следующие спортивные секции:14

· Бокс және кикбоксинг

· Мини-футбол

· Еркін күрес (Вольная борьба)

· Грек-рим күресі (Греко-римская борьба)

· Аэробика

· Шахмат, Тоғызқұмалақ

· Үстел теннисі (Настольный теннис)

· Волейбол

· Баскетбол

· Дзюдо

Студенттер түрлі деңгейдегі спорттық іс-шараларға 

қатысып, жүлделі орындар алуда. 

***

Студенты  принимают  участие  в  спортивных  со-

ревнованиях  различного  уровня  и  занимают  призо-

вые места.15

Университеттегі  тәрбие  жұмысына  тұтастай  жетек-

шілік ету, үйлестіру қызметін Студенттердің  әлеуметтік-

мәдени құзіретін дамыту Департаменті атқарады.***

Координацию  всей  воспитательной  деятельности 

университета  осуществляет  Департамент  по  развитию 

социально-культурных компетенций студентов

Департамент құрылымына Әлеуметтік-тәрбие жұ мыстары 

жөніндегі  басқарма  мен  Студенттердің  өзін-өзі  басқару  мен 

шығармашылығын  дамыту  бөлімі,  сондай-ақ  студенттік 

ұжымдар мен шығармашылық үйірмелері кіреді.***

В  структуру  Департамента  входит  Управление  по 

социально-воспитательной  работе  и  Отдел  по  разви-

тию  студенческого  самоуправления  и  творчества,  а 

также студенческие организации и творческие кружки.

Департамент директоры /

Директор департамента:

Шыңғысбаев Лескен 

Сейдіғалымұлы

Телефон: 8(727) 3387073 

                  (ішкі / вн. 7799)

Моб.тел.:8 777 115 77 99

E-mail: L.Shуngysbaev@kaznmu.kz

Департаменттік е-mail / 

E-mail департамента: dvr@kaznmu.kz


«Біз  өз  халқымыздың  игілігі  жолында  ұлы 

мақсаттарды  алға  қоямыз,  сондықтан  мен  барлық 

саяси  партияларды,  қоғамдық  бірлестіктерді,  бар-

ша  қазақстандықтарды  2050  Стратегиясының  басты 

мақсатына  жету  жөніндегі  жұмысқа  белсене  қатысуға 

шақырамын!  Әсіресе,  жастарымызға  мынаны  айта-

мын.  Бұл  Стратегия  сіздерге  арналған.Оны  жүзеге 

асыратын  да,  жемісін  көретін  де  сіздер.  Өз  жұмыс 

орындарыңызда отырып, осы жұмысқа әрқайсысыңыз 

атсалысыңыздар.  Немқұрайлылық  танытпаңыздар. 

Елдің болашағын барша халықпен бірге жасаңыздар!».

«Қазақстан  жолы  –  2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір 

бо лашақ».  Қазақстан  Республикасының  Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  Жолдауы,  2014 

жылғы 17 қаңтар.

«Мы  ставим  великие  цели  во  благо  нашего  наро-

да,  и  поэтому  я  призываю  все  политические  партии, 

общественные объединения, всех казахстанцев актив-

но участвовать в работе по достижению главной цели 

Стратегии-2050! Особо обращаюсь к нашей молодежи. 

Эта Стратегия – для вас. Вам участвовать в её реали-

зации и вам пожинать плоды её успеха. Включайтесь 

в работу, каждый на своём рабочем месте. Не будьте 

равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со 

всем народом!».

Послание  Президента  Республики  Казахстан 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 г. 

«

Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые ин-тересы, единое будущее

».

Каталог: rus -> wp-content -> uploads
rus -> Единый государственный экзамен, результаты ко торого принимают в качестве вступительного испыта
rus -> Программа вступительных испытаний по русскому языку для поступающих в урфу в 2014 г
rus -> Путилина И. К., г. Липецк 1
rus -> Тематический план занятий «Подготовка к гиа по русскому языку»
rus -> Планирование уроков русского языка в 9 классе VII вид Тихонов Александр 34 1,5 = 51 час № п/п Тема Кол- во часов Форма урока Инструментарий Д/З
rus -> Планируемые результаты Обучающийся научится
uploads -> Сарсенбаева С. С., Рамазанова Ш. Х., Баймаханова Н. Т. Медициналық жоғАРҒы оқу орындарындағы белсенді оқыту
uploads -> Кемельбеков канатжан сауханбекович


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет