Қазақ тілін оқыту әдістемесібойынша тест жинағЫPdf көрінісі
бет1/3
Дата18.03.2017
өлшемі1,77 Mb.
#10017
  1   2   3

б 81.2Каз

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. ТОРАЙГЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ

ӘДІСТЕМЕСІБОЙЫНША

ТЕСТ ЖИНАҒЫ

П авлодарҚазақстан Республикасының Білім жэне ғылым министрлігі 

С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекетгік университеті

■I

Гуманитарлық-педагогикалық факультетҚазақ филологиясы кафедрасы

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІБОЙЫНША 

ТЕСТ ЖИНАҒЫ

Павлодар

Кереку

Ә О Ж  30/81  (0 7 5 ,8)

К БЖ :  81.2 (&аз) *-73  >  Я ЗК25

Павлодар мемлекегтік

факультетінін с

ГУМани іаи л ю л   "*»--------

кенесімен баспага үсынылды 

? ІКГ С а м б “ е Г  -   Иняовааииык  Еуразж,  уииаерсите-тінін

Я

ОЦ

Т Г  


м

"

-аР”р Г Г р »   агыядагы Рмемлекеттік  уннаерснтетінін  доненті,  филологая  тыль,мдарьшын 

кандид аты. 

I I

Ш

Қүрасты рушКазақ тілін оқьпу әдіь ісмсч.. ------------

Г. Т. Кэріпжанова. -  Павлодар : Кереку, 2014. - 1 1

кұраст


бойынша

және  5В011700  -   «Қазак 

т іл і  м ен   ә д е б н е т і»   м а м а н д ы к га р ы н а   н е п з пкажетті практикалық кұрал ретінде де уемруға болады.

атыида»- ^ ,  

Ә0Ж зо/ 81  (075,8)

ІЬ-чадеми 

'*'• 


и 

КБЖ: 81.2 (каз) я 73

аты нм ЗП и

Кәріпжанова Г. Т., 2014П

  Тл«ойгиппв ЯТМНПЯҒЫ ПМУ

Материалдын дұрыс болуына, грамматикалык жэне орфографиялык кателерге

авторлар мен кұрастырушылар жауаптыАлғы сөз

«Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі  бойынша  тест  жинагы»  қазақ  тілі 

мен  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесінен  студенттердің  функционалдық 

сауаттылықты 

артгыруға  арналған  тест  жинағы  ұсынылады.  Оқу- 

әдістемелік құралында студенттердің теориялық білімдерін тиянақтау, 

жүйелеу, бекіту мақсатында тест тапсырмалары  құрастырылған.

Тест  жинағында  қазақ  тілінің  лексика,  фонетика,  синтаксис, 

морфолоғия,  сөзжасам  тарауларын  оқыту  бойынша 

теориялық 

тақырыптар қамтылған.

Тест  тапсырмалары  мемлекеттік  стандарт  талаптарына  сай

құрастырылған.

Тест жинағына енген  тапсырмалардың өзіндік ерекшеліктері бар.

8  жауаптан тұратын  тест тапсырмаларының үш жауабы дұрыс болып 

табылады. 

Тест  тапсырмалары  студентгің  өзіндік  ізденуін  талап 

етеді.


Тест  жинағында  студенттердің 

теориялық  білімін  тексеру, 

практикалық  дағдыларын  қалыптастыру,  іздену  арқылы  тәжірибелік 

жұмыстар 

жасау, 

студенттердің біліктілігін 

арттыру, 

талдау 

барысында  жүйелілік,  бірізділік  сақталуына  ерекше  көңіл  бөлу ескерілген.

3


Тест тапсырмалары

1-Нусқа

1.  Қазақ тілін  окытудың  психологиялық  негізін  карастырған

г а л ы м л а р :

A) Б. Кәтенбаева, М. Нұргалиева;

B)

 Қ. Жолымбетов, С. Қазыбаев;

C) Н. Құрманова, Қ, Қасабек

И) Г. К. Селевко; 

4

Е) Қ. Жарыкбаев, М. Жұмабаев;Ғ) М.  Нұргалиева;

С) Б. Кәтенбаева;

Н) Ш. А. Амонашвили.

2. Тәсіл дегеніміз не:

A) Әдіс;


B) Үгым атауы;

C) Қайталау;

О) Әдісті іске асырудың жолы;

Е) Сабақ;

Ғ) Термин;

С) Сабак өткізудің жолы;

Н) Жана сабақ түрі.

3.

 Теориялық білім 

меңғерту 

сабагының түрлері:

A) Жаңа сабақ;

B) Жарыс сабақ;

C) Семинар сабақ;

О) Дебат сабак;

Е) Конференция сабагы;

Ғ) Қайталау сабагы;

О) Тәжірибелік сабак;

Н) Ойын сабагы.

4. Фонетнканы  оқытудың  максаты:

ш

A) Теориялық білім;

B) Лексиканы игерту;

C) Тіл дыбыстарын оқыту;

О) Сөз кұрамын меңгерту;

Е) Практикалық дагды;

4


Ғ) Сөз тіркесін оқыту;

С) Орфоэпиялык заңдылықтарды мсңгерту;

Н) Сөйлем мүшелерін оқыту.

5. Лексиканы оқытудағы  принциптер:

A) Этимологиялық;

B) Сөз мағынасын шындықпен салыстыру;

C) Морфологиялық;

Ә) Көрнекілік;

Е) Ғ ылымилық;

Ғ) Сөздік қорды меңгерту;

О) Мәтінді меңгерту;

Н) Тақтамен жұмыс.

6. М орфологиялық талдау:

A) Сөз құрамына;

B) Сөз тұлғасына;

C) Туынды сөзге;

О) Қызметіне қдрай;

Е) Дыбыстарга;

Ғ) Морфемдік талдау;

О) Сөз таптарын ажырату;

Н) Сөйлем мүшелерін талдау.

7. Сөз тіркестерін зерттеген ғалымдар:

A) М. Балақаев;

B) Т. Қордабаев;

C) Р. Әміров;

Е>) Т. Сайрамбаев;

Е) Ә. Аблақов;

Ғ) Р. Сыздықова;

О) Е. Жанпейісов;

Н) Н. Уәлиев.

8. Орфоэпияны  окытудың мақсаты:

A) Жатгығу;

B) Грамматикалық талдау;

C) Ойын ойнату;

О) Сауатты жазу;

Е) Дұрыс айту;

Ғ) Тіл заңдылықтарын меңгерту;


С) Синтаксистік талдау;

Н) Сөз тіркесін меңгерту.9. Дзріс мазмүнына койылатын талаптар:

A) Қызыктылык;

B) Эстетикалык сипат;

C) Ойын сипаты;

О) Көркемдік сипат;

Е) Түсініліктілік;

Ғ) Ғылымилылык;

С) Өнегелілік сипат;

Н) Көніл көтергіштік.

10. Қазақ мектебінде колданылган алгашқы әдістер:

A) Жаттығу әдісі;

B) Көрнекілік әдіс;

C) Талдау эдісі;

О) Әңгіме әдісі;

Е) Жинакгау әдісі;

Ғ) Қорытындылау;

С) Мэтін жазу;

Н) Мазмұндама.

11. 

Оқушылардын 

жекелей 

жүмысын 

қорытындылау

тнімділігі:

A) Сыныпта талдау, жинақтау жасау;

B) Окыту;

C) Жұмысты жинап алу;

Э) Жеке-жеке тексеру;

Е) Жалпы тапсырма;

Ғ) Орындау кезінде сырттай бакылау;

О) Топтық тапсырма орындату;

Н) Үй тапсырмасын тексеру.

12. 

Фонетнканы  оқытудын басты  гылыми-әдістемелік  негізін 

қалыптастырушылар:

A) А.  Байтұрсынов, Қ. Жұбанов., I. Кенесбаев, Ә. Жүнісбеков;

B) А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов., X. Аргынов, т .б .;

C) А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, Қ.Жұбанов,  І.Кеңесбаев, т.б. 

О) А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов., Ж. Аймауытов, Ш. Сарыбаев;

Е) А  Байіұрсынов, Ж  Аймауьпов, Қ  Жұбанов., Б. Кұпмаамбегова, т.б.,

6


Ғ) А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов;

С) ҚЖұбанов., Б.Құлмагамбетова;

Н) Ж. Аймауытов, Қ. Жұбанов, I. Кеңесбаев.

13. Теорнялы к  матерналды бекіту кезеңі:A) Сабақтың басталар кезі;

B) Жаңа сабақтан кейінгі кез;

C) Баға қою кезі;

£>) Сабақтың аяқталар кезі;

Е) Жаңа тақырыпты түсіндіру кезі;

Ғ) Бақылау жазу;

С) Мазмұндама жазу;

Н) Тест тапсырмаларын орындау.

14. Сөз 


жасау тэсілін 

зерттейтін сала:

A) Фонетика;B) Лексика;

C) Синтаксис;

О) Сөзжасам;

Е) Фразеология;

Ғ) Тарихи сөзжасам;

С) Тіл білімі;

Н) Сез құрамы.

15. Синтаксисті кұрайтын мазмұн:A) синтаксисті оқытуга арналган  көрнекіліктер;

B) Синтаксисті оқытудың әдістері;

C) Синтаксисті оқыту жолдары;

О) Синтаксисті оқыту  ұстанымдары;

Е) Синтаксистік ұгымдар мен ережелер;

Ғ) Сөз тіркесі;

С) Үйірлі мүшелер;

Н) тұрақты саз тіркесі.

16.

 

Орфографняны окыткандағы 

сөідік 


днктаніты ц

тиімділігі:

A) Сөздерді қатесіз жазуга тосслсді;

B) Сөздің мәнін түсіндіреді;

C) Сездердің жазылуын есте сақтайды;

О) Уақыт алмайды;

Е) Оқушылардың ойын дамытады;

7


Ғ) Сөздердің айтылуы мен жазылуы арасындагы өзгерісті оку;

0 )  Дүрыс сөйлеуге дагдыланады;

Н) Теориялық тапсырмаларды орындату.

17. П ун ктуац и ялы к білімінія деңгейін тексеру ж олы :

A) Қорытындылау;

B) Қайтапау;

C) Диктант 

Р ) Бекіту;

Е) Жаттыгу;

Ғ) Сұрак қою;

С) Мэтінді талқылау;

Н) Сөйлем мүшелерін ажырату.18. Окушынын сөйлеу дагдысын калыптастыру тасілі:

A) Пікірталас;

B) Жазбаша жұмыстар;

C) Шешендік сөздерді талдату;

О) Қайталау сабактары;

Е) Жатгыгу орындату;

Ғ) Мәтін оқу;

О) Көркем мәтінді тындау;

Н) Диктант жазу.

19. Тіл дамыту компоненті:

A) Сөздердің дұрыс айтылуын қадагалау;

B) Сөздердің дұрыс жазылуын қадағалау;

C) Сауатгылыкка дагдыландыру;

О) Қатысымдық кұзыреттілік қалыптастыру;

Е) Білімдік кұзыреттілік қалыптастыру;

Ғ) Жаңа сөздердің магынасын түсіндіру;

О) Грамматикалық жалпы кагидалар;

Н) Тіл білімі салаларындагы аныктамалар.

20. 


Ауызша сөйлеу мәдениетінің тілдік негізі:

A) Орфоэпня кагидалары;

B) Тіл білімі салаларындагы анықгамалар;

C) Грамматикалық жалпы қагидалар;

О) Жазу нормасы ережелері;

Е) Ережелердің жиынтыгы;

Ғ) Сөздердің дұрыс айтылуы;

8


О) Т 

ілдің 


тсориясы;

Н) 

Сездерді орынды 

қолдаиу.

21. Дидактикаиыи зерттеу саласы:

A) Білімнің мазмұны, ғылыми 

негізі, оқыту әдістері;

B) Оқытудың үстанымдары;

C)

 Тілдік 


категориялардың 

анықтамалары;

Р) Тілдің  геориясын  меңгергу 

жолдары;


Е) 

Тілдік құбылыс;

Ғ) 

Жазу 


нормасы ережелері;

С) Грамматикалық жалпы 

қағидалар;

Н) Тілдің теориясы.

22. Сабақта оцушылардын белсеиділігін арттыруга болалы:

A) Оқытудың белсенді әдістерін  қолдану 

арқылы

;

B) Дәстүрлі әдістерді қолдану арқыл ы;C)

 Сұрақ 


сауалдар 

негізінде;

Э) Оқытудың дәстүрлі емес эдістерін қолдану арқылы;

Е) 


Инновациялық әдістерді қолдану арқылы;

Ғ) Тек ауызша сұрау арқылы;

С) Жазалау әдісі арқылы;

Н) 

Сабақта сұрақтың жауабын көбейту арқылы.23. Сабак жоспарыныц  құрылымдык жүйесі:

A) 45 минуттық білім көлемін анықтайды;

B) Сабақтың мазмұны мен әдістемесін айқындайды;

C) Жаңа сабакты түсіидіреді;

Ә) Сабақтың мақсатын айқындайды;

н

Е) Білімді жинақтайды;Ғ) Оқытудың ұстанымдары;

О) Инновациялық әдістерді  қолдану;Н) 

Сабақты жақсы түсіндіреді.24. ¥яң жэне үнді дауыссыздарды мецгертудегі тиімді эдіс:

A) Эксперимент;

B) Салыстыру;

C) Баяндау;

О) Жаттыгу;

Е) Түсіндіру;

Ғ) Сөздіктермен жұмыс;

О) 


Білімді жинақтау;

9


Н) Окулыкпен жұмыс.

25.  Лексикадан  өткен  білімді  меңгертуде  колданылатын 

тэсіл:

A) Ойындар жүргізу;

B) Білімді тексеріп, бағалау;

C) Сөздіктермен жұмыс;

О) Ойсергектер пайдалану;

Е) Оқулықпен жұмыс;

Ғ) Тек ауызша сұрау арқылы;

О) Сабақга сұрақтың жауабын көбейту аркылы;

Н) Жазу нормасы ережелерін тексеру.

26. Трансформация тәсілі:

A) Бір құрылымды магынальпс жүйесіне қарай топтау;

B) Құрылымдар ішінен ұқсастарын жүйелеу;

C) Бір құрылымды басқа құрылыммен салыстыру;

О) Бір кұрылымды басқа құрылымга қосу;

Е) Бір құрылымды басқа құрылыммен ауыстыру;

Ғ) Бір кұрылымды басқа құрылыммен байланыстыру;

О) Бір құрылымды басқа құрылыммен жүйелеу;

Н) Бір құрылымды басқа құрылыммен тіркестіру.

27. Сабақтың түрі:

A) Білім беру; 

'  '•-*

B) Дамыту;C) Білімді тексеріп, багалау;

Ә) Тәрбиелеу;

Е) Сұрау;

Ғ) Жазу;


О) Оқу;

Н) Көру.


28.  Пунктауцияны оқытудагы ұстанымдардың бөлінуі:

A) Интонациялық, логикалық, жүйелілік;

B) Грамматикалық, магыналық, жүйелілік;

C) Білімдік, логикалық, гылымилық;

О) Грамматикалық, логикалық интонациялық;

Е) Логикалық, гылымилық, магыналық;

Ғ) Топтау, жүйелеу, тексеру;

О) Жннақтау, жазу, топтау;

10


29.  Оқушының  сөнлеу  дағдысын  калыптастыруға  негіз

болатын жұмыс түрлері:

A) Меңгерген білімін кестеге салу;

B) диафильм, фильмдер көру;

C) Сурет салу, сызба кесте жасау;

О) Шығарма жазу, жоспар, конспект, реферат;

Е) Көрнекіліктер арқылы түсіну;

Ғ) Сөзталас, пікірталас;

О) Негіз, түбірді табу;

Н) Логикалық, гылымилық.

30. Ауызша баяндау әдісінің түрлері:

A) Кестемен, кеспе қағаздармен жүмыс;

B) Әңгімелеу, түсіндіру;

C) Оқулықпен, дәптермен жұмыс;

О) Бақылау, терме, сөздік, керу диктанты;

Е) Шығарма, эссе, ойтолғау жазу жұмыстары;

Ғ) Иллюстрация, демонстрация;

С) Баяндау, мазмұндау;

Н) Ойтолғау жазу жұмыстары.

31.  Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесіне  байланысты  еңбек

авторлары:

A) Ы.Маманов;

B) Т.Шонанов;

C) А.Байтұрсынұлы;

О) С.Жиенбаев;

Е) Е.Сарыбаев;

Ғ) X.Арғынов;

О) А.Әбілқаев;

Н) М.Балақаев.

32.  «Бала  оқытуын  жақсы  білейін деғен  адам  эуелі балаларға

үйрететін  нәрселерін өзі жақсы  білерге керек.....>► деген  пікірді қай 

әдістемеші антты:

A) С.Жиенбаев;

B) А.Әбілқаев;

C) Ш.Сарыбаев;

О) Х.Арғынов;

Н) Білімділік, негіз, түбірді табу.Е) А.Байтұрсынов;

Ғ) «Әдебиеттанытқыш» енбегінің авторы;

С) «Тіл құралы» еңбегінің авторы;

Н) «Қазіргі  қазақ тілі» оқулыгының авторы.33. «2» деген бага  неше қатеге қойылады:

A) 4/3;

B) 6/5;

C) 9/5;

Ә) 3/3;

Е) 4/5;

Ғ) 9/8;

С) 8/9;

Н) 2/2.


34.  Дыбыстардың  ерекшелігін  байқатуда  қолданылатын 

тиімді әдіс:

A) Салыстыру әдісі;

B) Ауызша баяндау әдісі;

C) Жаттығу әдісі;

О) Оқулықпен жұмыс әдісі;

Е) Әңгіме әдісі;

Ғ) Дыбыстау 

О) Фонологиялық талдау;

Н) Тақтамен жұмыс. 

 :

35. 

Лекснканы 

оқытудағы 

днахроннялық 

прннциптің 

максаты:

A) Сөздің тарйхын түсіндіру арқылы магынасын анықтау;

B)  Лекснкалық  мағына  мен  грамматикалық  магынаны  қатар 

қойып салыстыру;

C) Сөзді болмыспен салыстыру;

О) Салыстыра түсіндіру;

Е) Сөз бен сөйлемді сапыст;

С) Сөздікпен жұмыс;

Н) Диктант жазу.

36. Сөзжасамды оқыту:

A) Мотивациялық;

B) Ақыл-ойын дамыту;

C) Белсенділік;

12


и)

 Ғылымилық;

£) Танымын дамыту;

Ғ) Туынды түбірлерді ажырату;

О) қабілеттілік;

Н) құрылымдық.37. Кенінгі кездері сөз тіркесін зерттеген галымдар:

A) Қ.Жолымбетов;

B) Б.Кәтенбаева;

C) Р.Рахметова;

О) М.Балақаев;

Е) Н.Оралбаева;

Ғ) Т.Сайрамбаев;

С) Б.Шалабай;

Н) Р.Сыздықова.

38. Орфографняны оқытудыц мазмұны:

A) Орфографиялық білім, ереже;

B) Пунктуация;

C) Диктант;

О) Сауаттылық;

Е) Бақылау жұмысы;

Ғ) Факт, іскерлік;

С) Ереже;

Н) Бақылау.

39. Сабақты жетілдіру жолдары:

A) Психологиялық  атмосфера құру;

B) Шыгармашылық іс-әрекет үшін жағдай ұйымдастьфу;

C) Практикалық багыттылықтың болмауы;

О) Психологиялық  атмосфера қалыптаспайды;

Е) Оқушыларга сенбейді;

Ғ) Білім мен дагдылармен қарулану;

С) Оқытудың тэжірибеге багыттылыгы;

Н) Оқушыларга сенім білдірмеу.

40. А.Байтұрсыновтың ұстанған ұстанымы:

A) Жеңілден ауырга, жайдан күрделіге;

B) Теориялық білім;

C) Оқытудың өмірмен байланыстылыгы;

О) Ғылымилық ұстаным;

13


Е) Білім беру орьтндарының жұмысын реттеу;

Ғ) Саналылықпен білім алу;

О) Окушылардың өз бетімен іздене білуі;

Н) Тескеру, дамыту.41. Оқыту үрдісін үйымдастырудагы жетекші рөл:

A) Ата-анаға тән;

B) Мұғалімге тән;

C) Педагогикалық кеңеске тән;

Ә) Оқытушыга тән;

Е) Ұстазға тән;

Ғ) Мектеп директорына тән;

О) Директордың оқу-тэрбие жөніндегі орынбасарьша тэн;

Н) Мұғалімдердің эдістемелік бірлестігіне тэн.

42. Оқушының дүниетанымын кеңейту мақсаты:

A) Танымдық;

B) Білімдік;

C) Техникалық;

О) Дамытушылық;

Е) ¥йымдастырушылық;

Ғ) Дарындылыкка баулу;

О) Қабілетгілігін арттыру;

Н) Тәрбиелік.

43. Қазақ тілін оқытуда  пресс-конференция ұйымдастыру:

A) Сабақтың соңында оқушы білімін сұрақтар арқылы бағалау;

B) Сабақтың аяқталар кезінде диктант жазғызу;

C) Білімді меңгеру  процесі;

О) Баға кою кезі;

Е) Жаңа такырыпты түсіндіру кезі;

Ғ) Пән бойынша білімді тексеру;

О) Оқушылар сұрақтар құрастырып, окытушыға береді;

Н) Пэнаралық тұрғысьшан беру.

44.  Сөзжасамды  оқытудағы  өздік жұмыстарга  қолданылатын

әдіс:


A) Түсіндіру;

B) Әңгімелеу;

C) Көрнекілік;

Э) Талдау;

14


Е) Экскурсия;

Ғ) Сөздікпен жұмыс;

О) Сөз тіркесін ажырату;

Н) Дыбыс үндестігін меңгеру.45. Синтаксисті оқытудағы негізгі әдіс:

A) Синтаксистік ережелер жаттау;

B) Бақылау;  .

C) Индуктивті, дедуктивті;

О) Синтаксистік талдау;

Е) Баяндау;

Ғ) Сөйлем  мүшелерін ажырату;

С) Сөз тұлгасын ажырату;

Н) Тұрақты сөз тіркестерімен сөйлем қүрау.

46. Орфография  мен орфоэпияны  оқыту кезінде қолданылған 

әдістерге түсінік беріп отырудың қажеттілігі:

A) Оқушылар байқамауы тиіс;

B) Оқушы үшін маңызды;

C) Мұгалімге ғана маңызды;

О) Түсінік берудің кажеті жоқ;

Е) Мұгалімнің еркі;

Ғ) Сөздердің айтылуы мен жазылуындағы ерекшелікгер;

О) Ерін үндестігін меңгертуде қажетті;

Н) Мұғалім үшін маңызды емес.

47. Пунктуацняны оқытудың практикалық мақсаты:

A) Диктант жұмысы арқылы қатені болдырмау;

B) Өтілген ережеге сәйкес тыныс белгісін қоя білуге үйрету;

C) Жаттығу жұмысына төселдіру;О)

 Сөздердің мағынасын анықтау;

Е) Ережелерді жаттап, еске сақтау;

Ғ) Тыныс белгілерінің қызметін білу;

О) Ерін үндестігін меңгертуде қажетті;

Н) Мұғалім үшін маңызды емес.48. Тіл дамыту ұстанымы:

A) Саналылық;

B) Теорияның практикамен байланысы;

C) Ғ ылымилық;

О) Белсенділік;

15


Е) Жас ерекшелікті ескеру;

Ғ) Жаңа сөздерді  меңгерту;

С) Синтаксистік талдау жасай білу;

Н) Сөздердің магынасын анықтау.49.0куш ының сөйлеу дағдысын  қалыптастыру тәсілі:

A) Пікірталас  ұйымдастыру;

B) Жазбаша жұмыстар;

C) Жаттыгу орындату;

і ЯНЦь

О) Ойкорытынды жасату ;Е) Қайталау сабақтары;

Ғ) Диспут ұйымдастыру;

С) Бақылау жұмысын жазу;

Н) Дауысты дыбыстарды ажырата білу.50.

 Тілді дамы туды ң негізгі  компоненттері:

A) Дыбыс, сөз, буын;

B) Сөз, буын, екпін;

C) Сөз тіркесі, сөз, буын;

О) жаңа сөздерді түсіндіру;

Е) Сөз тіркесі, сойлем, мәтін;

Ғ) Морфологиялық талдау;

С) Синтаксистік талдау;

Н) Фонетикалық талдау.51.  Қазак тілін окыту  кұралдары:

A) Сөздіктер;

B) Карталар;

C) Лабораториялық құрал-жабдықтар;

Э) Бақылау жұмыстары;

Е) Флешка;

Ғ) Тақта;

С) Мұгалім әшекейі;

Н) Жұмыс тәжірибесі.

52. Окытуды  ұйымдастыру форіиалары:

A) Экскурсия;

B) Оқулықтар;

C) Үй жұмысы;

Р І Дәріс; 

§Ц  


-   -

Е)Тестілеу;

16


Ғ)Жазу;

О) Көру;


Н) Байқау

53. Сабактың өткізілу техникасына  қойылатын талап:

A) Сабақтың  оқушылардың жұмыс істеуіне жағдай жасау;

B) Орындылатын жұмысқа шек қоймау;

C) Сабакгағы орындалатын жұмыстың бір деңгейге болуы;

Э) Мұгалімнің рөлі басымдау болуы;

Е) Сабақтың қарқыны эр дәңгейде болуы;

Ғ) Сабаққа қатысты техникалық құралдарды пайдалану;

С) Сыныпта жаңа ұғымдар мен ережелерді біртіндеп ашу;

Н) Дауысты дыбыстарды ажырата білу.

54. Фонетикадан жаңа тақы ры пты  түсіндіру талабы:

A) Сыныпта жаңа ұғымдар мен ережелерді біртіндеп ашу;

B) Ережелерді дәптерге жаздыру;

C) Оқулықтан толықтай оқыту;

Э) Өздік жұмыс ретінде оқушыларды іздендіру;

Е) Үйден тауып жазып келуге тапсыру;

Ғ) Мэтінді көшіру;

О) Сабақтағы орындалатын жұмыстың бір деңгейге болуы;

Н) Фразеологиялық  тіркестерді меңгерту.

55. 


Фразеологиялык  тіркестерді  меңгертуде  окушылардың 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет