Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Академиялық анықтама беру кітабы ______________________________________ (білім беру ұйымының атауы)бет20/22
Дата03.05.2023
өлшемі192,82 Kb.
#89613
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Байланысты:
472бұйрық

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Академиялық анықтама беру кітабы ______________________________________ (білім беру ұйымының атауы)
__________________басталды
_________________аяқталды

Реттік тіркеу нөмірі

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Анықтаманың нөмірі

Анықтаманың берілген күні

Анықтаманы алу туралы қолы


Нысан
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Дипломдардың телнұсқаларын беру кітабы
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының толық атауы
_________________________оқу нысаны
__________________________ басталды
__________________________ аяқталды

Реттік тіркеу нөмірі

Дипломның сериясы және №

Диплом берілген күн

Білім беру ұйымын бітірушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

кестенің жалғасы

Мамандықтың атауы

Берілген біліктілік

Қорытынды аттестаттауды өткізу комиссиясы отырысы хаттамасының № және күні

Алғаны туралы қолы

Білім беру ұйымы басшысының қолы
Нысан
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім алушының үлгерім кітапшасы
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары білім
алушыларының үлгерім кітапшасы
Фотосурет орны МО
Білім алушының қолы _________________________________________________
__________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
Білім алушының үлгерім кітапшасы № ______________________________________
__________________________________________________________________________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда))
Мамандық (біліктілік) _____________________________________________________
20___ ж. "____"_________________ № _______ бұйрықпен қабылданған.
Басшы _____________________________________________ (қолы)
(берген күні)
20_____/20_____ оқу жылы _______ курс ________ семестр
__________________________________________________________________________
(білім алушының аты-жөні)

модуль индексі

Емтихан сессиясына шығарылатын пәндер және (немесе) модульдер бойынша емтихан бағалары

Емтихан алушының қолы

Пәннің және (немесе) модульдің атауы

Рұқсат рейтингісі (Оқытудың кредиттік технологиясы кезінде)

Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлемі

Емтихан бағасы

Емтихан күні

Қорытынды баға

әріптік

Сандық эквивалент

әріптік

сандық эквивалент

әріптік

сандық эквиваленткестенің жалғасы

Емтихан сессиясына шығарылмайтын пәндер және (немесе) модульдер бойынша сынақ бағалары

Модуль индексі

Пән және (немесе) модуль атауы

Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлемі

Рұқсат рейтингі (оқытудың кредиттік технологиясы кезінде)

Баға

Күні

Оқытушының қолы

Әріптік

Сандық эквивалент

Әріптік

Сандық эквиваленткестенің жалғасы

Зертханалық жұмыстар

Курстық жұмыстар және жобалар

Модуль индексі

Пән және (немесе) модуль атауы

Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлемі

Баға

Күні

Оқытушының қолы

Модуль индексі

Пән және (немесе) модуль атауы

Жұмыстың немесе жобаның атауы

Баға

Күні

Оқытушының қолы

әріптік

сандық эквивалент

әріптік

сандық эквивалент

Топ жетекшісінің қолы _______________________________
20___ жылғы "___"_______№ ____ бұйрықпен ____ курсқа ауыстырылды. Басшының
оқу жұмысы жөніндегі орынбасары____________________ (қолы)
Ескертпе: Білім алушының үлгерім кітапшасын дайындау кезінде аталған беттер осы
білім беру ұйымындағы оқу мерзіміне байланысты 3, 4 немесе 5 рет қайталанады.
_________________________________________________________________________
(білім алушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
Өндірістік оқыту (ӨО) мен кәсіби практика

Модуль индексі

Курс

Семестр

Практика атауы мен сипаттамасы

Практика өтетін орын

Практиканың сағат және (немесе) кредит бойынша ұзақтығы

Жұмыс орны немесе сынып, тобы

Меңгерілген біліктілік (болған жағдайды: дәреже, сынып, санат)

Баға

Күні

Қолы

Дипломдық жобалау
Жобалауға тапсырма 20_____ жылғы "____" ___________ берілді.
Жоба тақырыбы:_______________________________________________
_______________________________________________________________
Жоба жетекшісі _________________________________________________
(аты-жөні)
Орындау мерзімі ________________________________________________
Басшының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары ______________ (қолы)
Білім алушы __________________________________________________
(аты-жөні)
дипломдық жобаны қорғауға жіберілді.
Басшының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары ______________ (қолы)
М.о.
"______" ____________ 20____ ж.
Дипломдық жобаны қорғау
_________________________ тақырыбындағы дипломдық жобаны қорғау
20__ ж. "______" _______________ өткізілді.
Баға __________________________________
М.О.
Қорытынды аттестаттау комиссиясының төрағасы _______ (қолы)
Қорытынды аттестаттау емтихандары
Білім алушы ___________________________________________
(аты-жөні)
Қорытынды емтиханды тапсыруға жіберілді.
Басшының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары _____________ (қолы)
М.О.
"______" ____________ 20____ ж.
Қорытынды емтиханда алынған бағалар

Модуль индексі

Пән және (немесе) модуль атауы

Курс көлемі, оқу сағаттары

Баға

Күні

Қорытынды аттестаттау комиссиясы төрағасының қолы

Әріптік

Сандық эквивалентБіліктілік емтихандарының қорытындысы

Модуль индексі

Пән және (немесе) модуль атауы

Баға

Күні

Тағайындалған жұмыс біліктілігінің атауы

Біліктілік комиссиясы төрағасының қолы

әріптік

Сандық эквивалентБіліктілік комисиясының 20___ жылғы "___" _________ (хаттама №___ )
шешімі бойынша біліктілік берілді____________________________________________
(мамандық, разряд, класс, санат (бар болса)
Кәсіби дайындық туралы куәлік берілді № ___________
"________" ________________ 20_____ ж.
Қорытынды аттестаттау комиссиясының 20___ жылғы "___"_______(хаттама №____)
шешімі бойынша біліктілік берілді___________________________________________
(мамандық)
Диплом берілді № ___________ "________" ________________ 20_____ ж.
Офис-тіркеуші ______________ (қолы /подпись)
М.о. Басшы _________________________________(қолы)
Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы оқу орнына тапсырылады.
Ескерту:
1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары білім алушыларының үлгерім кітапшасы жаңадан қабылданған білім алушыларға оқудың бірінші семестрі ішінде, бірақ қысқы емтихан сессиясы басталғанға дейін бір айдан кешіктірілмей беріледі.
2. Үлгерім кітапшалары қолмен толтырылады. Үлгерім кітапшасында өшіруге, қолмен жөндеуге және келісілмеген түзетулерге жол берілмейді.
3. Үлгерім кітапшасына емтихан өткізуді көздемейтін және/немесе келесі семестрге ауысатын барлық пәндер және (немесе) модульдер бойынша сараланған сынақ бағалары қойылады.
Емтихан сессиясына шығарылған пәндер және (немесе) модульдер бойынша білім алушылардың емтихандарда алған бағалары қойылады, қорытынды баға И = 0,6 х (РО 1+…+РО N)/N+ 0,4 х Э формулаға сәйкес есептеу нәтижелері бойынша қойылады, онда:
РО – оқыту нәтижесі;
N – оқыту нәтижелерінің саны;
Э – емтихан бағасы.
4. Жалпы емтихан бағасы емтихандар жазбаша және ауызша (қазақ тілі және басқа тілдер, әдебиет, математика және оқу жоспарына сәйкес басқалар) өткізілетін пәндер және (немесе) модульдер бойынша ғана қойылады. Тек ауызша емтихан өткізілетін пәндер және (немесе) модульдер бойынша баға ауызша емтихан үшін бөлінген бағанға қойылады; басқа бағандарға сызықша қойылады.
5. Қайта тапсыру кезінде білім алушылардың алған бағаларын емтихан алушы осы пәнді және (немесе) модульді немесе пән бөлімін өту семестріне сәйкес келетін үлгерім кітапшасының бетіне еркін жолға пәннің және (немесе) модульдің атауын қайта жазу арқылы қояды.
6. 18 жасқа толған білім алушылар үшін ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың қолы міндетті емес.
7. Үлгерім кітапшасының телнұсқасын беру басшының немесе оның оқу жұмысы жөніндегі орынбасарының өкімі бойынша ғана жүргізіледі.
Үлгерім кітапшасы телнұсқасының титулдық бетінде "Телнұсқа" деген жазу жазылады.
Білім алушының телнұсқаны беру сәтіне дейінгі бүкіл оқу кезеңіндегі үлгерімі туралы барлық деректер оқу бөлімінде сақталатын барлық алдыңғы семестрлер үшін түпнұсқа емтихан және семестрлік ведомостардың негізінде кітапшаның телнұсқасына енгізіледі.
8. Білім алушы оқу курсы аяқталғанға дейін білім беру ұйымынан шыққан жағдайда үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына тапсырылады, ол білім алушыға әрбір пәннің көлемін сағатпен және алынған бағаларды көрсете отырып, білім беру ұйымында болған уақытында өзі тапсырған пәндер және (немесе) модульдер туралы анықтама береді.
9. Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына тапсырылады.
10. Білім алушылардың толық оқу курсын бітіруіне немесе білім беру ұйымынан шығуына байланысты тапсыратын үлгерім кітапшаларын білім беру ұйымы білім алушылардың жеке істерінде сақтайды.


НысанДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет