Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі98,75 Kb.
#163

Жұмыс оқу бағдарламасының  титул парағы 

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қазақстан тарихы кафедрасы

           ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Ортағасырлардағы Азия және Африка тарихы пәні бойынша

5В011400 Тарих мамандығы  студенттеріне арналған

Павлодар


Ж

ұмыс оқу


бағдарламасының бекіту

парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

 п.ғ.д., проф. Н.Э.Пфейфер

____________________

20__ж. «___»________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы А.А.Қасқабасова 

        

Қазақстан тарихы кафедрасы

                                                      

Ортағасырлардағы Азия және Африка тарихы пәні бойынша

5В011400 Тарих мамандығы  студенттеріне арналған

                                 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   оқу   бағдарламасы   5В011400   -Тарих   (бакалавриат)   мамандығының

жұмыс   оқу   жоспарының   негізінде   және   элективті   пәндер   каталогі   негізінде

құрастырылған 

Кафедра отырысында ұсынылған «__» _______ 20__ж.

Хаттама № __

Кафедра меңгерушісі  _____________ К.К.Батталов 

                 

Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған 

«__»_____  20__ ж.  Хаттама №___

ОӘК төрайымы  ______________   Ш.Қ.Сулейменова 

КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы___________  А.И.Бегимтаев      «___» ___________200__ж. 

     

ОӘБ ҚҰПТАЛҒАН

ОӘБ бастығы________     Е.Н.Жуманкулова    «___» _________200__ж.

Университеттің

 

оқу 

әдістемелік

 

кеңесімен 

мақұлданған

«_____»______________20__ж.  Хаттама №____


1 Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы: Ортағасырлардағы Азия және Африка тарихы

Таңдау бойынша компонент пәніКредиттер саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр:  6Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат

                      Дәріс сабақтары -  30 сағат

                       Тәжірибелік/семинар сабақтар – 15 сағат

                       СӨЖ – 90 сағат

                      соның ішінде СӨЖМ – 45 сағат 

Жалпы еңбек сиымдылығы – 135 сағатБақылау формасы: 

Емтихан –  6 семестрПререквизиттер: 

1. Алғашқы қауым тарихы;

2. Қосалқы тарих пәндері;

3. Антропология;

4. Ежелгі дүние тарихы.

Постреквизиттер: Қазақстанның жаңа және қазіргі заман

тарихы, Дүниежүзі тарихының жаңа және  қазіргі заман тарихы

пәндерін игеру үшін қажетті білімдер, икемдер мен дағдылар

2 Пәні, мақсаты, міндеттері

Азия   және   Африка   еллдерінің   орта   ғасырлар   тарихы  -   тарих

факультеттерінің   оқу   багдарламасындағы   ең   негізгі,   ең   басты   ғылыми   -

теориялық пәндерінің бірі болып табылады. Студенттерге осы пән арқылы Азия

және   Африка   елдерінің   орта   ғасырлық   тарихы   бойынша   орасан   зор   тарихи

мәлімметтер   мен   теориялық   білім   беріледі.   Тарихи   хронология   жағынан

алғанда   бұл   дәуір   күл   иеленуші   қоғамдық   жүйенің   құлауынан   капиталистік

даму кезенінің басталуына дейінгі кезеңді қамтиды. Осы аралықтағы кезеңді біз

«орта   ғасырлар»   немесе   «феодалдық   даму   формациясы»,   «феодалдық   дәуір»

деп атаймыз.

Пәннің мақсаты

Азия мен Африка халықтарының орта ғасырлық қоғамдық

өмірімен,   мемлекеттік-саяси   құрылыстарымен,   әлеуметтік-


экономикалық   жүйесімен,   діни,   мәдени,   тілдік,   этногенездік

процестердің тарихымен егжей-тегжейлі танысу.Пәннің міндеттері 

Студенттерді  географиялық   және   хронологиялық   шегі,

терминдердің   айқындамасы,   саяси   жуйелер   мен   саяси

құрылыстардың   ерекшеліктері,   орта   ғасырлық   коллективтік

жүйелер,   орта   ғасырлық   мемлекет   және   оның   типтері,

классикалық   феодализм   және   оның   Азия-Африка   елдеріндегі

ерекшеліктері,   феодалдық   қарым-қатынастар   формалары,

шаруашылық   типтері,   халықтардың   өмір   салттары,   орта

ғасырлық этногенездік процестер, халықтардың қалыптасуын

көрсету болып табылады.3 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар

Қөрініс алу керек:

Азия және Африка қоғамдарының дамуының теориялық мәселелерінБілуі керек:

-  Азия   мен   Африка   халықтарының   орта   ғасырлық

шаруашылықтың,   материалдық   және   рухани   мәдениеттердің

дамуы ерекшеліктері;

- шығыс елдерінің саяси тарихы және байланыстары;

- орта гасырлық Азия және Африканың ортақ белгілері мен

ерекшеліктері.

Істей  білуі керек:

-   қоғам   дамуының   жалпы   тарихи   және   жеке

мәселелерге қатысты заңдылықтарын түсініп, талдай білуі;

- Азия және Африканың басқа қоғамдық формациялардан

ерекшелігін айыра білу;

-  Азия   және   Африка   елдерінің  дамуының,   ыдырауының

заңдылықтарын түсіндіре білу;

- тарихи оқиғалар мен құбылыстарды түсіндіруде шығыс

елдер   қоғамның   нақты   фактілік   материалдарын   пайдалана

білу.


Дағдыларға ие болуы керек:

Тарихи құбылыстарды талдауҚұзыретті болуы керек:

Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. Әлемнің басқа

халықтарының дәстүрлеріне, мәдениеттеріне төзімді болуы


4 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары

Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды реттеу

п/

пТақырыптардың атауы

Сабақтардың

түрлері

бойынша

аудиториялық

сағаттар саны

ОӨЖ

Дәріс 

Тәжір

ибе

(семи

нар)

Барл

ығы

Сон

ың

ішін

де

ОӨ

ЖМ

1.

Ерте орта ғасырлардагы 

Қытай

2

16

3

2.Жапония және Кореяда  

феодалдық қатынастардыи 

қалыптасуы.  Ерте орта 

ғасырлардағы Вьет 

мемлекеті.

2

16

3

3.III-ХІІ ғғ. Индия және Шри 

Лаика

2

16

3

4.Ерте орта ғасырлардағы 

Иран, Арабстан, Орта Азия  

және Закавказье

2

16

3

5.ІІІ-VІІІ ғғ. Африка халықтары 

мен мемлекеттері

2

16

3

6. Феодализм   канат   жайған   дәуіріндегіҚытай.  Біртұтас   Моңғол   ұлысының

құрылуы мен дамуы

2

16

3

7.X - XV ғасырлардағы Корея, 

Жапония және Оңтүстік 

Шығыс Азия

2

16

3

8.ХІІ –ХV ғасырлардағы Индия 

және Шри Ланка

2

16

3

9.Х-ХУ ғғ. Иран,  Түркия,  Ирак, 

Сирия, Египет, Орта Азия 

және Закавказье

2

16

3

10VIII-ХV ғғ. Троникалық 

2

16

3


.

Африка

11

.

ХVІ-ХVIII ғғ. Қытай. ХVІ-ХVІІ ғғ.

Моңғолия  

2

16

3

12.

ХVІ-ХVIII ғғ. Корея, Жанопия 

және  Оңтүстік-Шығыс Азия

2

16

3

13.

ХVІ-ХVIII ғғ. Индия және  

Цейлон

2

16

3

14.

XVI XVIII ғғ. Иран, Түркия, 

Араб елдері, Орта Азия және 

Закавказье  

2

16

3

15.

XVI XVIII ғғ Тропикалық және 

Оңтүстік Африка

2

16

3

Барлғы:135  (3 кредит)30

15

90

45

5 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі әдебиет

1   Тортаев   С.Ә.   Орта   ғасырлардағы   Азия   және   Африка   тарихы.-

Алматы:Нұр-Пресс,2007.-1 эл. опт. диск (CD-ROM)

2 Қожахметұлы К., Шөпеков  Ә. Шығыстың  тарихы  және халықаралық

қатынастары.   ХХ-ХХІ   ғғ.   бас   кезі:оқу   құралы   Алматы:Қазақ

университетi,2009.-308 б.

3 Жангельдина Д.І.  Елтану:оқулық.-Алматы:MV-Print,2012.-270 б.

Қосымша әдебиет

4  Жоль К.К. Индуизм в истории Индии: учебное пособие для вузов. М.:

Аст.: Восток-Запад, 2006.

5.  История Османского государства, общества и цивилизации: В 2 т./под

ред. Э. Ихсаноглу. Исслед. Центр исламской истории, искусства и культуры. М.:

Вост. Лит., 2006. Том-1: История Османского государства и общества. 2006.Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет