Қазақстанның урология жəне нефрологиясы №4 (5) 2012 Қазақстан республикасы денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігіжүктеу 0.52 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата15.03.2017
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ҚАЗАҚСТАННЫҢ  УРОЛОГИЯ  ЖƏНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ   №4 (5) 2012

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

“АКАДЕМИК Б.О. ЖАРБОСЫНОВ АТЫНДАҒЫ УРОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ”АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.У. ДЖАРБУСЫНОВА»

MINISTRY OF HEALTHCARE AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

JOINT-STOCK COMPANY «SCIENTIFIC СENTRE OF UROLOGY NAMED AFTER ACADEMICIAN B.U. DZHARBUSSYNOV»

ҚАЗАҚСТАННЫҢ

УРОЛОГИЯ ЖƏНЕ

НЕФРОЛОГИЯСЫ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТƏЖІРИБЕЛІК МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖУРНАЛ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 

REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL OF MEDICINE

№4 (17) 2015

АЛМАТЫ /ALMATY

ISSN 2225-4080

Алчинбаев М.К.Бас редактор / Главный редактор / Editor in chief

Alchinbaev M.K.

Канатбаева А.Б.

Бас редактордың орынбасары / Заместитель главного редактора / Deputy editor

Kanatbaeva A.B.

Кусымжанов С.М.

Ғылыми редактор / Научный редактор / Scientifi c editor

Kussymzhanov S.M.

Мансурова И.Б.

Жауапты хатшы / Ответственный секретарь / Executive secretary

Mansurova I.B.РЕДАКТОРЛЫҚ КОЛЛЕГИЯ / РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ / EDITORIAL BOARD:

Медеубеков У.Ш.

Малих М.А.

Макажанов М.А.

Батырбеков М.Т.

Мухамеждан И.Т.

Medeubekov U.Sh.

Malih M.A.

Makazhanov M.A.

Batyrbekov M.T.

Mukhamejan I.T.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС / РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ / EDITORIAL COUNCIL:

ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ / УЧРЕДИТЕЛЬ / FOUNDER:

«Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы» акционерлік қоғамы. Журнал Қазақстан Республикасының байланыс 

жəне ақпарат министрлігінде тіркелген. Есепке алу туралы куəлігі №12064-Ж 17.10.2011 жылы берілді. Мерзімділігі: 3 айда 1 рет. Тиражы: 

500 дана. №4 (17) 2015 Жазылу индексі: 74480.

Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова». Журнал зарегистрирован в Министерстве связи 

и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет от 17.10.2011 года №12064-Ж. Периодичность: 1 раз в 3 месяца. 

Тираж: 500 экз. №4 (17) 2015 Подписной индекс: 74480.

Joint-stock company «Scientifi c сentre of urology named after academician B.U. Dzharbussynov». The journal is registered at the Ministry of 

Communications and Information of the Republic of Kazakhstan. The certifi cate of registration from 17.10.2011, № 12064-F. Frequency: 1 every 3 

months. Circulation: 500 copies. Number 4 (17) 2015 Subscription index: 74480.РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ ЖƏНЕ ЖУРНАЛДЫҢ РЕКВИЗИТТЕРІ / 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И РЕКВИЗИТЫ ЖУРНАЛА / EDITORIAL ADDRESS AND DETAILS MAGAZINE:

050060, Қазақстан, Алматы қаласы,

Басенов көшесі, 2

тел: 7 (727) 337 84 92, 337 85 02

факс: 7 (727) 337 84 97

E-mail: urology_kz@mail.ru

СТН 600400054703

БСН 990 2400008165

ДСК KZ43920RKAC000609215

«КазИнвестБанкі» АҚ, КБЕ 17

БСК SWIFТ KAZSKZKA

050060, Kazakhstan, Almaty, 

Basenov street, 2

tel: 7 (727) 337 84 92, 337 85 02

fax: 7 (727) 337 84 97

E-mail: urology_kz@mail.ru

TRN 600400054703

BIN 990 2400008165

IIC KZ43920RKAC000609215

JSC «KazInvestBank», KBE 17

BIC SWIFT KAZSKZKA

050060, Казахстан, город Алматы ,

улица Басенова, 2

тел: 7 (727) 337 84 92, 337 85 02

факс: 7 (727) 337 84 97

E-mail: urology_kz@mail.ru

РНН 600400054703

БИН 990 2400008165

ИИК KZ43920RKAC000609215

АО «КазИнвестБанк», КБЕ 17

БИК SWIFТ KAZSKZKA

ДИЗАЙН ЖƏНЕ БЕТТЕУІ / ДИЗАЙН И ВЕРСТКА / DESIGN AND LAYOUT:

ЖШС «M_АРИ» типографиясында басып шығарылды. Алматы қ., Абдулиндер көшесі 34-9, тел.: 7 (727) 278 01 72

Изготовлено в ТОО «M_АРИ» г. Алматы, ул. Абдулинных, 34-9, тел.: 7 (727) 278 01 72

Printed in the Printing House Ltd. «M_АРИ» Almaty c., Abdullin street 34-9, tel.: 7 (727) 278 01 72ЖУРНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОРГАНОМ 

ОО «АКАДЕМИЯ НАУК КЛИНИЧЕСКОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Жарияланатын мəліметтердегі ақпараттардың нақтылығы авторлардың жауапкершілігінде / 

Ответственность за достоверность информации, публикуемых в журнале, несут авторы / 

Responsibility for the accuracy of the information in the published materials, shall the authors

Абилдаев Т.Ш.  

(Алматы, Қазақстан)

Абылкасымов Е.А.  

(Астана, Қазақстан)

Арзыкулов Ж.А.  

(Алматы, Қазақстан)

Баттакова Ж.Е.  

(Алматы, Қазақстан)

Бейсен Н.Е.  

(Астана, Қазақстан)

Беркимбаев С.Ф.   

(Алматы, Қазақстан)

Кабулбаев К.А.     

(Алматы, Қазақстан)

Касимов Н.К.  

(Павлодар, Қазақстан)

Куандыков Н.К.  

(Өскемен, Қазақстан)

Кудайбергенов Т.К.  

(Алматы, Қазақстан)

Курмангалиев О.М.  

(Ақтөбе, Қазақстан)

Муминов Т.А.  

(Алматы, Қазақстан)

Нургазиев К.Ш  

(Алматы, Қазақстан)

Табынбаев Н.Б.  

(Қызылорда, Қазақстан)

Шалекенов Б.У.  

(Алматы, Қазақстан)

Акилов Ф.А.  

(Ташкент, Өзбекістан)

Алькараз А.  

(Барселона, Испания)

Аполихин О.И.  

(Мəскеу, Ресей)

Гайбуллаев А.А.  

(Ташкент, Өзбекістан)

Джавад Заде С.  

(Баку, Азербайджан)

Колесник Н.А.  

(Киев, Украина)

Неймарк А.И.  

(Барнауыл, Ресей)

Нусратуллоев И.Н.  

(Душанбе, Тəжікстан)

Строцкий А.В.  

(Минск, Беларусь)

Усупбаев А.Ч.  

(Бішкек, Қырғызстан)

Шредер Ф.Г.   

(Амстердам, Голландия)

Abildayev T.Sh.  

(Almaty, Kazakhstan)

Abylkasymov E.A.  

(Astana, Kazakhstan)

Arzykulov J.A.  

(Almaty, Kazakhstan)

Battakova Zh.E.  

(Almaty, Kazakhstan)

Beisen N.E.   

(Astana, Kazakhstan)

Berkimbayev S.F.  

(Almaty, Kazakhstan)

Kabulbayev K.A.   

(Almaty, Kazakhstan)

Kassimov N.K.  

(Pavlodar, Kazakhstan)

Kuandykov N.K.  

(Uskemen, Kazakhstan)

Kudaibergenov T.K.  

(Almaty, Kazakhstan)

Kurmangaliyev O.M.  

(Aktube, Kazakhstan)

Muminov T.A.  

(Almaty, Kazakhstan)

Nurgaziev K.Sh.  

(Almaty, Kazakhstan)

Tabynbayev N.B.  

(Kyzylorda, Kazakhstan)

Shalekenov B.U.  

(Almaty, Kazakhstan)

Akilov F.A.   

(Tashkent, Uzbekistan)

Alkaraz A.    

(Barcelona, Spain)

Apolihin O.I.  

(Moscow, Russia)

Gaybullayev A.A.  

(Tashkent, Uzbekistan)

Javad Zadeh S.  

(Baku, Azerbaijan)

Kolesnik N.A.  

(Kiev, Ukraine)

Neimark A.I.  

(Barnauyl, Russia)

Nusratulloyev I.N.  

(Dushanbe, Tazhikstan)

Strotsky A.V.  

(Minsk, Belarus)

Usupbayev A.C.  

(Bishkek, Kyrgyzstan)

Schröder F.H.  (Amsterdam, Netherlands)

ҚАЗАҚСТАННЫҢ УРОЛОГИЯ ЖƏНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ №4 (17) 2015

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

I. УРОЛОГИЯ

Алшынбаев М.К., 

Кусымжанов С.М., 

Еремьянц Г.А., 

Токтабаянов Б.Г., 

Абзалбеков А.З.

Жануарларда жіңішке 

ішек трансплантатымен  

несепағардың дистальді 

бөлігінің пластикасын 

жасаудың тəжірибелік 

моделдеу тəсілі......................... 5

Алшынбаев М.К., 

Малих М.А., 

Каимбаев А.И., 

Мəми Д.Е., Ким Д.А.

Үрпі тарылуына қарай лазерлі 

уретротомия тəсілінің 

тиімділігін 

талдау ....................................... 9

Алшынбаев М.К., 

Мақажанов М.А., 

Мұхамеджан І.Т., 

Масқұтов Қ.Ж.

Пейрони дертіне 

шалдыққан ерлерде эрекция 

кезіндегі ауру сезіміне 

сай депрессия мен 

мазасыздану байланысың 

анықтау .................................. 13

Ш.И. Искакбаев, 

М.А. Абдикасов, 

В.В. Брюшков, 

Н.Р. Сулейменов, 

М.А. Малих.

Тəжірибеде болған оқиға (сирек 

жағдайда кездесетін толық 

емес қуықтың екі есе артты-

рылуы) ..................................... 16

М.К. Алшынбаев, 

И.Т. Мухамеджан, 

З.М. Мухамеджанова, 

А.Т. Аубакирова, 

Г.Б. Дакенова

Қазақстандағы 

несеп- жыныс жүйесінің 

ауруларындағы медициналық 

көмек ....................................... 18

I. УРОЛОГИЯ

Алчинбаев М.К., 

Кусымжанов С.М., 

Еремьянц Г.А., 

Токтабаянов Б.Г., 

Абзалбеков А.З.

Экспериментальное 

моделирование технологии 

пластики дистального отдела  

мочеточника трансплантан-

том тонкого кишечника 

у животных ...............................5

Алчинбаев М.К., 

Малих М.А., 

Каимбаев А.И., 

Мəми Д.Е., Ким Д.А.

Анализ эффективности 

использования лазерной 

уретротомии при лечении 

стриктуры уретры ...................9

Алчинбаев М.К, 

М.А. Макажанов, 

И.Т. Мухамеджан, 

К.Ж. Маскутов

Выявление 

взаимосвязи болезненности 

эрекции с депрессией и 

тревогой у пациентов 

с болезнью 

Пейрони ....................................13

Ш.И. Искакбаев, 

М.А. Абдикасов, 

В.В. Брюшков, 

Н.Р. Сулейменов, 

М.А. Малих.

Случай из практики 

(редкий случай 

неполного удвоения 

мочевого пузыря) .....................16

М.К. Алчинбаев, 

И.Т. Мухамеджан, 

З.М. Мухамеджанова, 

А.Т. Аубакирова, 

Г.Б. Дакенова

Медицинская помощь при 

болезнях мочеполовой 

системы в Казахстане 

(2014г.) .....................................18

I. UROLOGY

M.K. Alchinbayev, 

Kusymzhanov S.M., 

Eremyants G.A., 

Toktabayanov B.G., 

Abzalbekov A.Z.,

Experimental 

modeling technology 

plastic distal ureter 

small intestine 

transplant in 

animals ........................................5

Alchinbayev M.K., 

Malikh M.A., 

Kaimbayev A.I., 

Mami D.E., Kim D.A.

Analysis of effi ciency of 

urethral stricture’s 

treatment by laser 

urethrotomy .................................9

M.K. Alchinbayev, 

M.A. Makazhanov, 

I.T. Muhamedzhan, 

K.Zh. Maskutov

Identifi cation of 

relationship painful 

erection with depression 

and anxietyin patients 

with Peyronie’s 

disease .......................................13

Sh.I. Iskakbayev, 

M.A. Abdikasov, 

V.V. Brushkov, 

N.R.Suleimenov, 

M.A.Malikh

Case of study 

(a rare case of partial 

doubling of the 

bladder) .....................................16

M.K. Alchinbayev, 

I.T. Mukhamedzhan, 

Z.M. Mukhamedzhanova, 

A.T. Aubakirova, 

G.B. Dakenova

Medical care for diseases 

urogenital system in 

Kazakhstan 

(2014) ........................................18

№4 (17) 2015   ҚАЗАҚСТАННЫҢ  УРОЛОГИЯ  ЖƏНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ   

№4 (17) 2015 ҚАЗАҚСТАННЫҢ УРОЛОГИЯ ЖƏНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ 

Малих. М.А., 

Сенгирбаев Д.И., 

Суранчиев А.Ж., 

Восканян Э.А., 

Абдиманап А.Д.

Бүйрек тастарын емдеуге 

арналған мини-перкутандық 

əдісі .......................................... 24

Егизбаев М.К.,  

Жанадилов М.Ш.

Оңтүстік Қазақстан орталық 

көрсеткіштерінің динамикасын 

клиникалық емтихан 

«Ерлер денсаулығы 

жəне отбасы ұзақ 

өмір» ........................................ 29

КӨҢІЛ АЙТУ ....................... 32

Малих. М.А., 

Сенгирбаев Д.И., 

Суранчиев А.Ж., 

Восканян Э.А., 

Абдиманап А.Д.

Мини-перкутанная нефролито-

трипсия в лечении одиночных 

камней почек ............................24

М.К.Егизбаев, 

М.Ш.Жанадилов  

Динамика показателей 

диспансеризации 

Южно-Казахстанского 

центра «Мужское 

здоровье и семейное 

долголетие» .............................29

СОБОЛЕЗОВАНИЯ ..............32

Malikh M.A, 

Sengirbayev D.I., 

Suranchiev A.Zh., 

Voskanyan E.A., 

Abdimanap A.D.

Surgery stones treatment by mini-

percutaneous 

nephrolithotripsy .......................24

Egizbaev M.K. 

Zhanadilov M.S.

Dynamics of indexes of 

health centre system of S

outh-Kazakhstan 

Centre “Men’s  

health and domestic 

longevity ....................................29

COMMISERATION ...............32

5

ҚАЗАҚСТАННЫҢ  УРОЛОГИЯ  ЖƏНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ   №4 (14) 2015

УРОЛОГИЯ

I. УРОЛОГИЯ/УРОЛОГИЯ/UROLOGY

Невозможность восстановления протя-

женных дефектов верхних мочевыводящих 

путей за счет использования неизмененных 

тканей мочевого тракта нередко склоняет уро-

лога к выполнению нефрэктомии или обрека-

ет пациента на существование с пожизненной 

нефростомой. Этой категории больных пока-

зана полная или частичная замена мочеточ-

ников аутотрансплантантами. Вместе с тем, 

до сих пор не увенчались успехом попытки 

замещения мочеточника синтетическими ма-

териалами, так как последние не способны к 

сократительным движениям, подобно моче-

точнику. Наиболее близким к мочеточнику 

трубчатым органом по своим динамическим 

особенностям является тонкий кишечник. 

Это сходство функции создало предпосылки 

к использованию фрагментов тонкой кишки 

для замещения мочеточника.

Проведение экспериментальной части 

работы было вызвано необходимостью изу-

чения и проведения сравнительной анатомо-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЛАСТИКИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА  МОЧЕТОЧНИКА 

ТРАНСПЛАНТАНТОМ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА У ЖИВОТНЫХ

 

Автор:


Алчинбаев М.К., Кусымжанов С.М., Еремьянц Г.А., Токтабаянов Б.Г., Абзалбеков А.З.

Адрес:


АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова»

Резюме:


Авторами на основании экспериментального моделирования на животных (6 собаках) разработана  и 

апробирована методика  кишечной реконструкции тазового отдела мочеточника. Сделано заключение 

о возможности применения данной методики в клинической практике при стриктурах и облитерациях 

мочеточников.

Ключевые 

слова: Экспериментальная хирургия, травмы мочеточника, пластика мочеточника, трансплантология в 

урологии.

Аталуы:


Жануарларда жіңішке ішек трансплантатымен  несепағардың дистальді бөлігінің пластикасын 

жасаудың тəжірибелік моделдеу тəсілі.  

Авторлар:

М.К. Алшынбаев., Кусымжанов С.М., Еремьянц Г.А., Токтабаянов Б.Г., Абзалбеков А.З.

Мекен-жайы:

«Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы» АҚ

Тұжырым:

Жануарлардағы тəжірибелік моделдеудің  негізінде (6 ит) несепағардың дистальді бөлімін ішекпен 

реконструктивті операцияларды жасаудың тəсілдері өңделген. Несепағардың стриктурасы жəне 

облитерациясы кезінде осы тəсілді қолдану мүмкіндіктері туралы қорытынды жасалған.

Түйінді сөздер:

Тəжірибелік хирургия, несепағардың травмасы, несепағардың пластикасы, урологиядағы 

трансплантология.

Title:


Experimental modeling technology plastic distal ureter small intestine transplant in animals

Authors:


M.K. Alchinbayev, Kusymzhanov SM Eremyants GA Toktabayanov BG, Abzalbekov AZ

Address:


Scientifi c Centre of Urology named after B.U.Dzharbussynov

Summary:


The authors on the basis of an experimental animal model (6 dogs) was developed and tested technique of 

intestinal reconstruction of the pelvic ureter. The conclusion about the possibility of using this technique in 

clinical practice for ureteral stricture and obliteration.

Keywords:

the experimentally surgery, trauma of the ureter, plastic ureter transplantation in urology.

гистологической оценки изменений происхо-

дящих в стенке тонкой кишки, исполняющей 

роль дистального  отдела мочеточника, под 

влиянием мочи и установленного в его про-

свет стент-катетера.

С этой целью нами была разработана 

экспериментальная модель реконструкции 

дистального  отдела мочеточника отрезком 

тонкого кишечника у собак  путем хирургиче-

ского создания уретероцистонеоанастомоза с 

последующим изучением морфологических 

изменений происходящих  в стенке кишечни-

ка под влиянием мочи (всего 6 животных). Описание технологии. Всем животным 

производилась одностороннее хирургиче-

ское создание уретероцистонеоанастомоза 

с внутренним дренированием. Срединным 

доступом осуществлялся доступ мочевому 

пузырю и дистальному отделу мочеточника 

(рис.1). После тщательной мобилизации  про-

изводилась резекция участка мочеточника на 

протяжении 5-7 см с устьем и прилегающей 

стенкой мочевого пузыря. 6

№4 (17) 2015   ҚАЗАҚСТАННЫҢ  УРОЛОГИЯ  ЖƏНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ   

УРОЛОГИЯ

Выбор кишечного трансплантанта мы 

осуществляли в соответствии с вариантами 

кровоснабжения петель тонкого кишечника. 

Ориентиром при этом являются две послед-

ние сосудистые аркады  терминального отде-

ла подвздошной кишки (рис.2). Ближайшая 

из них к илеоцикальному  соустью  пред-

почтительнее, так как более мобильна.  Из 

прилегающего  отдела тонкого кишечника 

изолируем сегмент длиной 10-15 см.(рис.3). 

Брыжейку рассекаем клиновидно, параллель-

но ветвящимся сосудам.  Неглубокое рассече-

ние брыжейки, при этом позволяет сохранить  

адекватную васкуляризацию соединяемых 

концов подвздошной кишки и иннервацию 

трансплантанта. По возможности произво-

дится экстраперитонезация  изолированного  

таким образом сегмента тонкой кишки  путем 

проведения его через отверстие в брыжейке 

толстой кишки забрюшинно к правому или 

левому мочеточнику (рис.4).  Края раны бры-

жейки толстой кишки пристеночной брюши-

ны фиксируем к  брыжейке сегмента тонкой 

кишки. После  этого верхний конец изолиро-

ванной кишки зашиваем наглухо и в ее бок 

имплантируем дистальный отрезок мочеточ-

ника (рис.5). 

Между нижним концом кишки и мочевым 

пузырем накладываем анастомоз после пред-

варительной установки в просвет кишки и 

мочеточника стент-катетера. Восстановление 

Рис.4 Эктраперитонезация петли кишечника

Рис.5   Имплантация дистального отдела мочеточника 

Рис.1 Доступ к мочевому пузырю и мочеточнику  

Рис.2 Подготовка  кишечного трансплантанта

    Рис.3  Мобилизация  сегмента  тонкого  кишечника                                                                                          


7

ҚАЗАҚСТАННЫҢ  УРОЛОГИЯ  ЖƏНЕ НЕФРОЛОГИЯСЫ   №4 (14) 2015

УРОЛОГИЯ

непрерывности пищеварительного тракта по-

сле резекции тонкой кишки осуществлялась 

путем наложения анастомоза «конец в конец» 

(рис.6). Использовали общехирургический 

инструментарий, а также специальные  уро-

логические дренажи (мочеточниковые стент 

катетеры с металической струной диаметром 

№6 и длиной 16-20 см, катетеры Фоли №8-

10), а также шовный материал, применяемый 

при операциях на органах брюшной полости 

и урологических реконструктивно-пластиче-

ских  операциях по поводу шва кишечника, 

мочеточника и мочевого пузыря (атравматич-

ный викрил, кетгут 4/0, 5/0) 

В эксперименте использовали, как было 

указано выше, вариант тонкокишечной пла-

стики мочеточника – пластику вертикально 

расположенной кишечной петлей, обычно 

выделялся отрезок тонкой кишки длиной 10-

15 см, брыжейка рассекалась клиновидно, па-

раллельно ветвящимся сосудам на половину 

ее высоты.До выключения выбранного от-

резка тонкой  кишки, просвет его промывали 

раствором фурацилина с помощью шприца 

Жанэ.


Трансплантант при пластике мочеточни-

ка вертикальной петлей располагался изо-

перистальтически.  После образования ана-

стомоза трансплантанта с мочевым пузырем 

и мочеточником области соустья перитони-

зировалась. Брюшная полость зашивалась 

наглухо.В  течение 5 дней после операции 

собакам вводили по 0,5 г стрептомицина 

внутримышечно.   Таким образом, образо-

вание мочеточниково-кишечноко-пузырного 

соустья во всех случаях осуществлялось на 

постоянном мочеточниковом стенте, а моча 

из пузыря отводилась через постоянный уре-

тральный катетер Фоли.

Из 6 экспериментальных животных в 3 

случаях произведено замещение одной тре-

ти правого мочеточника вертикально распо-

ложенной кишечной петлей и у 3 замещение 

аналогичное замещение части левого моче-

точника.


Все 6 собак после тонкокишечной пла-

стики мочеточников были прослежены в сро-

ки наблюдения от 2 до 120 дней. Послеопе-

рационный период у всех животных, кроме 

одного случая смерти животного на  6 сут-

ки, протекал относительно благоприятно. 

У всех животных наблюдалось выделение с 

мочой слизи, количество которой постепенно 

уменьшалось. Появление последней связано 

с раздражением слизистой оболочки кишки 

мочой, а последующее уменьшение выделе-

ние слизи, вероятно связано с приспособле-

нием внутренней оболочки кишки к услови-

ям новой функции.      В послеоперационном 

периоде на 14-15 и 30-35 день собакам 

пролизводилась экскреторная урография 

(рис. 7 и 8) в рентгенологическом кабинете 

Института ветеренарии и животнроводства 

(аппарат 12).

Рис.6 Наложение анастомоза «конец в конец»

Рис.7 Экскреторная урография


8
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет