Бағдарламасы жүзеге асырылды. Дипломдық жобада қолданбаның серверлік және навигациялық бөлімдеріне қойылған талаптар, пайдалану шарттары менPdf көрінісі
бет1/5
Дата03.03.2017
өлшемі3,74 Mb.
#6581
  1   2   3   4   5

 


 


10 

 


11 

 

  

12 

 

Аңдатпа 

Бұл  дипломдық  жобада  саяхатшыларға  арналған  «KCET»  мобильдік 

бағдарламасы  жүзеге  асырылды.  Дипломдық  жобада  қолданбаның  серверлік 

және  навигациялық  бөлімдеріне  қойылған  талаптар,  пайдалану  шарттары  мен 

оны  жүзеге  асыру  қарастырылған.  Техникалық  құралдар  мен  функционалдық 

сипаттамаларға тиісті шарттарға бөлінген. 

Өміртіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлімінде еңбек ету жағдайына 

талдау жасалған, жарық беру және желдету есептелген.  

Экономикалық  бөлімде,  жобаның  экономикалық  тиімділігін  дәлелдеп 

бизнес-жоспарын жасалды. 

Аннотация 

В  данном  дипломном  проекте  разработано  приложение  для  туристов 

«KCET».  В  работе  предусмотрены  требования  к  серверной  и  навигационной  

частям  приложения,  условия  эксплуатации  и  осуществление.  Было  уделено 

необходимое  внимание  функциональным  характеристикам  и  техническим 

средствам. 

В разделе обеспечения безопасности жизнедеятельности проведен анализ 

условий труда, сделан расчет освещения и кондиционирования. 

В  экономической  части  составлен  бизнес  план  проекта,  подтвердивший 

его экономическую целесообразность. Annotation 

             In  the  given  Thesis  Project  tourists  oriented  application  «KCET»  was 

developed.  The  paper  involves  requirements  for  the  server-based    and  navigation 

parts  of  the  application,  operating  conditions  and  implementation.  Necessary 

attention was paid to the functional characteristics and facilities. 

          In the section of living safety provision working conditions were analyzed , as 

well as the calculation of lighting and air conditioning was provided. 

           In  the  economic  part  of  the  project  was  compiled  a  business  plan,  which 

confirmed its economic practicability. 

 


13 

 

Мазмұны 

 

 

Кіріспе .......................................................................................................................... 8 1 Негізгі бөлім ............................................................................................................. 9 

1.1Android операциялық жүйесіндегі бағдарлама жасау өзгектілігі .............. 9 

1.1.1 Android операциялық жүйесінің платформасы ....................................... 10 

1.1.2 Мобильдік бағдарламаның нарықтық анализі. ...................................... 12 

1.2 Мақсатты тағайындау және негізгі мүмкіндіктер  жобалау .................... 13 

1.3 Бағдарламаның толық архетиктурасы ........................................................ 14 

1.4 Сервер  бөлімінің бағдарламаға  талаптары ............................................... 14 

1.4.1 Операциялық жүйе ........................................................................................ 17 

1.4.1.1 Қазіргі  операциялық жүйесіндегі желінің шолуы  .............................. 18 

1.4.1.2Талаптарға байланысты операциялық жүйені таңдау ........................ 21 

1.4.2 Дерект қорын басқару жүйесі ...................................................................... 21 

1.4.3 Android  бағдарламасының  жалпы жұмыс істеу сұлбасы .................... 26 

1.4.4  Java  құрылым және өзгешеліктері ........................................................... 28 

1.4.5. XML тілі ерекшеліктері ............................................................................... 31 

2 Арнаулы бөлім  ....................................................................................................... 35 2.1 Зерттелетің жүйе облысының анализі .......................................................... 35 

2.2 Google maps навигаторы Android  API v2  бағдарламасынына .............. 38 

2.3 Деректер  моделінің анықтамасы .................................................................. 41 

2.3.1 Даталогикалық  проектілеу ......................................................................... 42 

2.3.2  Физикалық проектілеу ................................................................................ 43 

3 Техникалық бөлім .................................................................................................. 45 3.1 Бағдарлама архитектура ................................................................................. 45 

3.2  Қолданбалы интерфейстің зерттемесі.......................................................... 46 

3.2.1 Навигация ........................................................................................................ 46 

3.2.2 Аудармашы беті  ............................................................................................. 47 

3.2.3 Саяхатшыларға көмек беру беті ................................................................. 50 

3.2.4 Google Maps саяхатшының орнын анықтау  ........................................... 52 

3.2.5 Саяхатшының қажетті  мәліметін сақтау беті   ....................................... 52 

4 Тіршілік қауіпсіздігі ............................................................................................... 54 4.1 Еңбек шартынның анализы ........................................................................... 54 

4.2 Есептеу бөлімі .................................................................................................... 55 

14 

 

4.2.1 Кондиционерлеу жүйесін есептеу ................................................................ 55 

4.2.2 Табиғи жарықты есептеу ................................................................................. 59 

4.3. Тіршілік қауіпсіздігі  бөлімі бойынша қорытынды ........................................ 62 

5 Техникалық экономикалық негізделуі ................................................................. 63 

5.1 Жоба сипаттамасы

 

 ........................................................................................... 63 

5.2 Бағдарламалық қамтаманың өңделуінің еңбек өнімділігінің есептелуі ........ 64 

5.3 Бағдарламалық қамтаманы өңдеуге кеткен шығынның есептелуі

 

 ..... 66 

5.4 Бағдарламаның шығындар статьясы

 

 ................................................................ 67 5.5 Өзіндік құн нәтижесінің кестесі  ....................................................................... 69 

5.6 Бағдарламалық өнімді иемденудегі кәсіпорындардың бірмезгілдегі 

шығындарын есептеу  ............................................................................................... 72 

5.7 Қолдану аясындағы жылдық бірмезгілдегі шығындарды есептеу  ............... 73 

5.8 Ақпараттық өнімді енгізуден алынған үнемдеу мөлшері мен табысты 

есептеу  ....................................................................................................................... 73 

5.9 Пайда мен шығындарды есептеу   ..................................................................... 74 

5.10 Экономикалық тиімділікті есептеу   ............................................................... 75 

Қорытынды ................................................................................................................ 78 

Қолданылған әдебиеттер тізімі ................................................................................ 79 

Бағдарламасы А ......................................................................................................... 80 

 

 

 

 

Кіріспе  

 

Бүгінгі  таңда  Android  мобильдік  бағдарлама  әзірлеу,  қарқынды  дамып 

келе  жатқан  бағдарламалардың  бірі  болып  танылады.    Android    операциялық 

жүйесі көптеген смартфондарда  орнатылған, ондай смартфондарға:   Samsung,  

Motorola,    Sony,  LG, Lenovo  және  т.б.  Қазіргі  заманда  өзекті  мәселелердің  бірі  

ғаламтор-бағдарламалары    тез  дамып  жатыр.  Соған  байланысты  ғаламтор 

екпінді    көтеріле    бастады  және  пайдаланушылардың  сұранысы  бойынша, 

бағдарламалар  тұрақты  жаңартылып  отыр.  Платформаладрың  арасында  

жетекші орындары Android және IOS платформалары алады. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты -  Android операциялық жүйесі негізінде  

саяхатшыларға  арналған  “KCET”  мобильдік    бағдарлама  құрастыру.  Жасалып 

отырған  жоба  саяхатшыларға    арналған.  Бағдарлама  көиегімен  саяхатшылар 

өзінің  уақытын  үнемдейді  және  аудармашыны  қажет  етпейді.  Зерттеулер 

бойынша,  таңдаған  тематикамаға  байланысты  Қазақстанда  бағдарлама  

жасалмаған    және    ешқандай  бәсекелістік  жоқ.  Сол  себепті    ең  басты 


15 

 

қиыншылықтардың  бірі    көп  қолданушыларды  табу  және  интеренет  желісіне сенімге кіру. 

Android  –  операциялық  жүйесі  коммуникаторларға,  планшеттарға, 

цифрлық  ойнатқыштарға,  цифырлық  фоторамкаларға,  қолға  киетін  сағаттарға, 

нетбук  және  смартбуктарға,    Linux  ядросында  жасалған  операциялық  жүйе 

орнатылған. Бағдарламаларды өңдеудегі негізгі тілдердің бірі Java, алайда С++ 

тілінде  бағдарламаларды  өңдеу  кітапханалары  бар.  Бағдарламаны  жасау  үшін 

Eclipse  ортасын  қолданамыз,  AndroidSDK      мобильдік  құрылысы  SDK 

эмуляторы  арқылы  іске  асады.  Java  объектісіне  негізделген  тіл,  оның  өзінің 

көптеген  ішкі  кітапханалары  бар.  Бірінші  орында  ол  қолданушыға  жеңіл 

әрекеттестікті көрсетеді. 

Жасалатын  бағдарлама  Андроидтың  2.2  версияларынан  бастап    4.4 

версияларында  жұмыс    істейді.  Бағдарламаны  жазу  кезінде  басты 

характеристикалардың  бірі  сервисті  процесстерді  фондық  режимінде  қолдану 

болып  табылады.  Қойылған    мақсатымызға    жету  үшін  келесі  талаптарды 

орындаумыз қажет:    

-

 веб-бағдарламаның  компоненттік  сәулетін  құрастыру,  өмірлік     

үрдістің  қалыптасуын құрастыру; 

-

 

веб-бағдарламаларды жобалау және жүзеге асыру әдістемесін зерттеу; -

 

жобаның талдауын зерттеу әдістерін  және ыңғайын қарастыру.                      

 

 

 

16 

 

1 Негізгі бөлім  

 

Қарастырылатын  бағдарлама    саяхатшыларға  арналған.  Дипломдық 

жұмыстың  басты  тапсырмасы  Android  операциялық  жүйесінде  саяхатшыларға 

арналған  бағдарлама  жасау,  бағдарламаның  негізгі  функциялары:  сөздерді 

аудару, оны дауыстап айту, қолданушыға туризімге шығу кезінде  нұсқау беру, 

қолданушының GPS арқылы орнын анықтау  және өзіне керекті мағлұматтарды 

жазбаға сақтауға мүмкіндік береді.  

 

1.1 

Android операциялық жүйесіндегі бағдарлама жасау өзгектілігі 

 

Android,    негізінде  бірегей,  өзгеше  операциялық  жүйе.  Нәтижелерді 

жақсы  көрсету  үшін  бағдарлама  әзірлеуші  операциялық  жүйенің  өзектілігін 

және  өзгешілігін    толығымен  көрсетіп  өткен.  Бағдарлама  әзірлеу  кезінде,  

бірнеше  қиындықтарды ескеру қажет. Оларға тоқталып өтейік: 

 бағдарламаны  қондыру  кезінде,  екі  есе  немесе  төрт  есе  орын  алады, 

яғни ол бағдарламаның түпнұсқалық орнын қажет етеді; 

 

орнатылған  флеш-картамен  жұмыс  істеу  кезінде  файылдың жылдамдығы он есе төмендейді, егер  бос орын аз болса; 

 әр  процесс    кезінде    жедел  жадыдан  16Мб  (кейде  24  Мб) 

қолданылады. 

 Android,  Linux  операциялық  жүйесі  негізінде  жасалған.  Бағдарламаның 

және  ядроның  арасында  API  қабаты  және  нативті  кодтағы  кітапхана 

орналасқан.  Бағдарлама  виртуалды  машина  Java  (Dalvik  Virtual  Machine) 

орындалады. 

 Android  -та  көптеген  бағдарламаларды  біруақытта  ашу  мүмкіндігі  бар. 

Брақ, бір бағдарлама толығымен бүкіл экранды алады. Ағымдағы бағдарламаны 

қолдана  отырып    басқа  бағдарламаны  қосуға  немесе  жаңасын  ашуға  болады. 

Оның тарихын көруге болатын браузерге ұқсайды. 

 

Қолданушының  интерфейсі  әр  экранда    Activity    класс  кодындағы көріністі көрсетеді. Процессте әр түрлі Activity  тұтынады немесе қолданылады. 

Процесстің  көбі  Activity  көбірек  өмір  сүреді,  яғни,  ол  дегеніміз  Activity 

қолдануы  көбірек.  Activity  жұмыс  істеу  кезінде  тоқтатылып  және  жаңадан 

қосылып  бүкіл қажетті информацияны сақтап қосылады. 

   Android    арнаулы  механизімді  қолданып  әрекеттің  сипаттамалары  бас 

Intent  негізде  жүргізіледі.  Белгілі  әрекетттер  істелген  кезде  (қоңырау 

соғу,хабарлама жіберу, терезені көрсету), Intent шақырылады. 

 

Тағы  да,    Android    демоға  ұқсас    Linux  серверларын  ұстайды,  олардың атқару  қызметі  керекті  әрекетті  фондық  режимде  (мысалы,  өленнің  ойналуы). 

Бағдарламада  деректерді  айырбастау  үшін    Content  providers  (провайдері 

қолданылады). 

 

Айтылмыш жұмыс 

үшін 


деректер 

провайдерін 

пайдаланып, 

қолданушының  құрылғысына орнату керек [1]. 17 

 

1.1.1 

Android операция жүйесінің платформасы 

 

Android  Lunix  жүйесіндегі  ең  бірінші  мобильдік  жүйесі  жасалған 

платформа және ол  Люникс және бағдарлама жасаушылардың ішінде, көптеген 

қолданушылардың  арасында  мобильдік  бағдарламаның  атағын  көтерген. 

Себебі,  Linux  файлдық  қауіпсіздіктің  саясат  концепциясы  кез-келген  жүйе 

файлы  үш  категория  қолданушылардан  тұрады  деп  пайымдайды:  файлдың  өз 

иесі  немесе  жасаушысы,  қандай  болса  да  қолданушылар  тобы,  оған  көп 

жағдайда  файл  иесі  және  тағы  басқалар  кіреді.  Осылайша  бәрі  рұқсат  етілген 

қолданушы  немесе  файл  иесі,  тек  ол  ғана  қол  жеткізу  құқығын  өзгерту 

мүмкіндігіне  ие  болғандықтан,  файлдық  жүйе  қауіпсіздігінің  саясатын  құрып, 

файл  иесі  үшін  жеке  құқығын  анықтайды,  қолданушы  топтар  үшін  де,  қалған 

жүйе қолданушылар үшін де.    

Заңды  түрде  Android  платформасы    2003  жылдың  23  қыркүйегінде 

құрастырылды.  Ең  бірінші  версиясы  операциялық  жүйенің  индексімен  1.0 

Apple  Pie  атымен  шықты.  Android  операциялық  жүйесінің  ядросы  Linux-та 

жасалған және ол өзін ашық мобильбік платформа ретінде көрсетті. 

Көптеген    гаджет  бағдарламасын  жасаушылар  «Жасыл  роботты»  тегін 

қолдана  алады  және  жаңа  Android  операциялық  жүйесін.  Көлемді  түрде 

бағдарламаны  тарату  үшін,  Google  компаниясы  Open  Handset  Alliance 

организациясын  негіздейді.  Бұл  организацияға  тез  арада  көптеген  үлкен 

дүниежүзілік смартфон өндірушілер қосылады, оларға жиынтықталады, тағыда 

мобильдік операторлар қосылады. 

Үш  айдан  кейінгі  Android  1.0  презентациясы,  дүниежүзілік  нарыққа 

бірінші рет смартфондық операциялық жүйені енгізді. Құрылғының аты –HTC 

Dream 

(T-mobile G1).  Осыған  дейін  аппарат  қомақты  техникалық 

характеристикасын  көрсетті.  Оларға  тоқталып  өтсек:  дисплейдің  рұқсаты  3,2 

дюйм, тактілік жиілігі 525 МГц процессор, жедел жадтың көлемі 192 мегабайт 

және камера  матрицасының рұқсаты 3,2 МП.  

Логотипқа  қатысты  жасалу  тарихы  өтте  қызықты.  Бағдарламаның 

логотипін құрушы  2007 жылы ұзақ уақыт бойы лайық бейнесін таптай жүрді, 

көптеген  нұсқаларды  қарастырды:  фильмдерден,  ойыншық  дүкендерінен  және 

интернет желісінен. Нәтижесіне орай, прототип ретінде туалет кабинкасындағы 

отырған  адам  алынған.  Қарапайым  көрініс  басындағы  екі  антенасымен.  Бұл 

мобильдік платформаны көрсетеді, ол  ашық және жеңіл болуы қажет. 

Бір жылдың ішінде жаңа  платформаны  үш рет жаңартты. Бірінші рет  - 

Android  1.1,  кодталған  аты  Banana  Bread,  екінші  -  Android  1.5,  кодталған  аты 

Cupcake  және  үшінші  -  Android  1.6  кодталған  аты  Donut.  Бұл  жаңартулар 

құрылғыда  көптеген  көлемді  жаңалықтарды  ашты.  Оларға  тоқталып  өтсек: 

экранның биік рұқсатын қолдайды, анимациялық интерфейс, мультитілді дауыс 

іздеуші,  видео  жазушы  және  тағы  басқа.  2008  жылы  қазан  айында    онлайн-

дүкен  ашылған,  бұл  дүкеннен  Андроид  операциялық  жүйесіне    актуалды 

бағдарламаны  жазып  алса  болады.  Оның  аты  Android  Market.  Дүкеннің 

табысына  байланысты  70%  пайдасы  бағдарлама  жасаушыларға  беріледі,  ал 


18 

 

мобильдік  байланысшыларға  30%  бөлінеді.  Ең  бірінші  онлайн-дүкенін  Sony Ericson компанисы қосты. Бағдарлама жазып алу саны 2011 жылға байланысты 

1млрд-қа  жетті.  Кейінрек  бүкіл  версиялары  қосылды  («Android  Market» 

«Кітапхана»  және  «Өлендер»)  оның  аты

 

Google  Play.  Ол    190  мемлекетте таратылған бүкіл дүние жүзі бойынша оның ішінде 700 мың бағдарламма бар. 

Кезекті  бағдарламманың  жаңартылуы    2.0  версиясына  жетті,  ол  операциялық 

жүйені өте көркем етіп көрсетеді, дүкеннің ішінде бағдарламаны қызықты етіп 

көрсетеді. Келесі версиясы 2.1 өзінде “тәтті” код атын көрсетті. Жаңартулардан 

кейін  бағдарлама  HTML  5  және  бірнеше    Google  аккаунтын  қолдануға  рұқсат 

берді. Бірші версияның қарлығашы: НТС Magic және НТС Hero, Motorola Droid 

және Samsung Galaxy. 2010 жыл үлкен жарыс жылы болды, ол үлкен гигагерцті 

мобильдік  процессорларды  жасай  бастады.  Осы  уақытта  бірінші  рет  Google 

смартфоны  ойлап  табылды,  осы  бағдарлама  жайлы    талқылаулар  көп  жүрді. 

Google  Nexus  One  -   ақылды  телефон  1ГГЦ  процессорымен.  Бірінші  жеткізу 

және  соңғы    жеткізуші    HTC  компаниясы  болды.  Кейінрек  осыған  ұқсас 

процесстерді  Motorola  және  Samsung  аппараттарына  қолданды.  2010  жылда <<Жасыл  робот>>    2,2  индексін  алды,  ал  кодталған  аты  –  Froyo.  Бастапқы 

қабылдайтын заттары:

 Adobe  Flash  қолдайды,  Jit  компиляциясын  қолдайды,  ал 

ол жұмыс істеуді тезірек арттырады, тағы да бағдарламаның өсуіне әкелді. Бұл 

жаңарту    1ГГц  қуатты  процессорға  ақпарат  орналастырды.  2010  жылдың 

соныңда      Android  2.3  версиясы  қуып  жетті,  оның  кодты  аты  баяғыдай   

Gingerbread.  Бұл  версия  төрт  жыл  бойы  дүкенде  бірінші  орынды  алып  тұрды. Оның  басты  ерекшіліктері  басқа  версиялардан:  HD  рұқсатын  қолдайды,  жаңа 

файылдық    системаны  функциясын  көрсетеді,  интерфейсі  өте  көркем  және 

көптеген функциялары қосылды. Осыған орай тағы да  жаңа флагман шықты ол 

 

Google  -  Nexus  S.  Келесі  брендты  смартфонды  Google  бағдарламаны Gingerbread компаниясымен ойлап тапты. Осы жолы партнер ретінде Samsung 

компаниясы болды, ал   Nexus S смартфоны  Galaxy S  смартфонына жарады, 

көрсету  бойынша    видеоөзгерістер      Google    Nexus  S  кіргізілді.  Сол  жылдары 

дүкенге LG   екі яндролы смартфонды  Optimus 2x атымен шығарды. Кейінрек 

екі  ядролы  чиппен  Samsung  Galaxy  S  II,  Motorola  Droid  X2,  НТС  Sensation 

қамтамасыз етілді. Galaxy S смартфонынан кейін компания  ғибадатты құрылғы 

шығарды.  Ол  Galaxy  Tab-қа  қарағанда  өте  танымал    болды.  2011  жылдың 

басында  Android  көркем,  қызықты  болды  және    Google  компаниясы 

планшеттарға  арнап    Android  3.0  Honeycomb  атты  версиясын  шығарды. 

Смартфонның интерфейсі Gingerbread, кішкене созылған болып, ал Honeycomb 

қалып отырды. Ол  компанияға  аса табыс алып келмеді. Планшеттерге арнап 

көптеп  бағдарламаларды  қазір  де  шығарады,  табысы  аз  болса  да.    Шынайы, 

күшті  әсерді  Samsung  компаниясы  өзінің  көрінісінде    IFA  2011  ұсынды.  Ол 

Galaxy  Note-ке  қарап  жобаланды.  Бірінші  5  дюймдық  смартфон,  Корей 

компаниясы  шығарған  форм-фактор  смартфон,  өзінің  компаниясына  үлкен 

табыс  алып  келді.  2011  жылғы  ең  жақсы  соңғы  жаңалықтардың  бірі,  бұл 

күмәнсіз,  екі  Android  версияның  қосылуы  болды:  планшет  пен  смартофнның. 

Екі  класс  та  құрылғының  жаңартылған  4.0  Ice  Cream  Sandwich  версиясында 19 

 

жақсы  жұмыс  істеді.  Бұл  жүйе    PC  Magazine  басылымның  сыйлығын  жеңіп алды,  осы  платформа  көптеген  өзгерістер  алып  келіп  смартфонды  толығымен 

өзгертті.  Тағы  да  айта  кететін  болсақ,  2012  жылы  осы  операциялық  жүйе, 

жылдық көріністе бірінші орынға ие болды, ең жақсы платформа ретінде. Тағы 

бір ерекшілігі және жаңалығы, осы жылғы ICS екі архитектуралы процессорды 

қолданды  Intel x86  және MIPS, олар ARM  қосылған болып келді[1]. 

Android 4.0 бағдарламасын жасау уақытында, Google жұмыс берушісі бұл 

жасап  жатқап  платформаны бренд  ретінде  жарялады.  Ол  Galaxy  Nexus  моделі 

болып  танылды.  Атын  әйгілі  етіп  тұрған  бағдарлама  жасаушы  Samsung  

компаниясы  болды.  2012  жылдың  басындағы  жаңалықтың  бірі,  бұл  NVIDIA 

компаниясының  төрт  ядролы  ARM процессоры    Tegra  3 атымен  әйгілі  болды. 

Екіншіден    Qualcomm  компаниясы  кейінрек  осыған  ұқсан  чипсетті  шығарды. 

Тағы да  осы жылдың басында  екі смартфон шығады деп жарияланды, ол  НТС 

One  X  және  Optimus  4X  HD.  Бірақ,    екі  смартфонның  атағын  Samsung 

компаниясының      Galaxy  S  III  аты  смартфоны  алды.  Планшет  дүкенге 

байланысты  айта  кетерлік  жай,  ең  көп  сатылған  планшеттердің  бірі  болып  

ASUS компаниясының  Nexus 7 атты моделі танылды. Оның бағасы 200 доллар 

және планшет жаңартылған Android 4,1 операциялық жүйесімен.  Project Butter 

технологиясы

  

Google компаниясының тоқтап қалатын операциялық жүйесінен құтылып,  өзінің  жаңа  операциялық  жүйесін  іске  асырды.    Бес  жылдан  кейін, 

яғни бұл 2012 жылдың соңына  қарай Google компаниясы тағыда  екі брендтық 

девайстарды шығарды, ол планшет  Samsung Nexus 10 және смартфон LG Nexus 

4.  Айта кететін жай   2013 жылғы смартфондар үлкен дисплейға  және өте тез 

жұмыс атқаратын процессорға ие болды. 

 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет