Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 118.85 Kb.

Дата06.03.2017
өлшемі118.85 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының

(

Syllabus) титулдық

парағы 


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақ филологиясы кафедрасы

5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне

арналған «Абайтану»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(Syllabus)


Павлодар

Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38                 БЕКІТЕМІН

                                                                     

ГП факультетінің деканы      

_______  Ж.Т.Сарбалаев        

«    »                  2013 жыл

Құрастырушы: аға оқытушы Г.А.Жұмабекова

Қазақ филологиясы  кафедрасы

 

5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті»  мамандығыныңстуденттеріне арналған

«Абайтану»пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   2013   ж.   «___»   _________бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 2013 ж. «    »                 №      Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  _____________Жүсіпов Н.Қ. 2013 ж. «    »

                  (қолы)            (аты-жөні)

Гуманитарлық-педагогикалық     факультеттің   оқу-әдістемелік   кеңесімен   мақұлданды

2013 ж. «          »                №    Хаттама 

ОӘК төрағасы  ___________Ксембаева С.К.  2013 ж. «    » 

                                   (қолы)

(аты-жөні)


1. Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы 

«Абайтану»Кредит саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 5Аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер – 30 сағат

Тәжірибелік – 15 сағат

СОӨЖ – 22,5

Соның ішінде СӨЖ – 90

Еңбек сыйымдылығы барлығы – 135 сағатБақылау формасы 

Емтихан – 3 семестрПререквизиттер

- Қазақ халық ауыз әдебиеті

- Қазақ әдебиетінің тарихы

- Тарих


- Философия

- ПсихологияПостреквизиттер 

- Әдебиет теориясы

- Тарихи поэтика

2 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Аты-жөні: Жұмабекова Гауһар Айтбекқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: гуманит. ғыл. магистрі, аға оқытушы

«Қазақ   филологиясы»   кафедрасында   «А»   корпусында   (Ломов   к-сі,   64)

356 аудиторияда орналасқан. 

Байланысу телефоны: Тел. (12-55) 356 кабинет3 Пәні, мақсаты мен міндеттері

Пән: «Абайтану»

«Абайтану»   курсы   студенттердің   осы   курсты   игеру   барысында   алған

білімдерін   одан   әрі   тереңдете   түсуге,   Абай   өлеңдерінің,   қара   сөздерінің,

поэмаларының  және  көркем  аудармаларының   ішкі  табиғатына   талдай  үңілу

арқылы оларға ақын талантының көркемдік-эстетикалық мәнін игерту.

Пәнді оқыту мақсаты: 

Абай   өлеңдерінің   барлық   жанрын   саралау,   поэмаларының   көркемдік-

идеялық табиғатын ашу, қара сөздерінің тақырыптық, тәрбиелік мәнін түсіну.

Пәннің міндеттері:

- Абай өлеңдерінің барлық жанрын саралау;

- поэмаларының көркемдік-идеялық табиғатын ашу;

- қара сөздерінің тақырыптық, тәрбиелік мәнін түсіну. 4  Білім, икемділік және дағды-машықтарға қойылатын талаптар 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттердің:ақын өлеңдерінің көркемдік ерекшелігін талдау;

- поэмаларының образдар жүйесін талдау;

- ақынның аудармашылық өнерін талдау;

-   қара   сөздерінің   идеясын   аша   білу  бойынша   практикалық   машықтарды

иемденуі қажет.

5 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды 

бөлу

р/сТақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының саны 

дәріс-


тер

практи


-калық

(сем)


зертха-

налық


сту-

дия-


лық

жеке


СӨЖ

1 Абай   -   өз   заманының

жыршысы

3

2-

-

-5

2 Абай


шығармаларындағы

саяси-әлеуметтік

тақырып.

3

2-

-

-10

3 Абай


 

мұрасындағы

табиғат тақырыбы

3

1-

-

-10

4 Абай   поэзиясындағы

махаббат тақырыбы

3

1-

-

-5

5 Абайдың   эстетикалық

тағылымы

3

3-

-

-10

6 Ақын

 

өлеңіндегіданалық дәрістері

3

1-

-

-10

31

---10

7

Абайдың поэмалары3

1

--

-

109

А

байд

ы

ңкө

рк

емау

да

рма

ла

ры

8

Абайдың қара сөздері3

2

--

-

1010 Абайтану

 

ілімініңқалыптасу тарихы

3

1-

-

-10

    


Б

А

РЛ

Ы

ҒЫ

:

3015

-

--

90

6 Дәріс сабақтарының мазмұны 1-тақырып. Абай және қазақ лирикасы

Жоспар:

1. Абай өмірбаяны мен шығармашылығы

2. Абай лирикасы 

1. Абай – ойшыл, философ ақын2. Абай өмірі мен шығармашылығы

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.2-тақырып. Абай заманындағы саяси-әлеуметтік жағдай

Жоспар:

1. Абай шығармаларындағы қазақ қауымының әлеуметтік бейнесі 

Абай шығармаларындағы қазақ қауымының әлеуметтік бейнесі. «Қалың

елім,   қазағым,қайран   жұртым»,   «Қартайдық,   қайғы   ойладық,   ұйқы   сергек»,

«Қартайдық,   қайрат   қайтты,   ұлғайды   арман»,   «Байлар   жүр   баққан   малын

қорғалатып», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да». «Сабырсыз, арсыз,

еріншек», «Адасқанның алды  жөн, арты соқпақ» өлеңдеріндегі  жаңа тәртіп

зардаптары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.

3-тақырып. Ақынның жастар тәрбиесіне арналған «Жігіттер, ойын

арзан, күлкі қымбат», «Бір дәурен кемді күнге бозбалалық» атты өлеңдері

Жоспар:

1. Жастар тәрбиесіне арналғанөлеңдері

2. Абайдың ағартушылық қызметі

1.  «Әсемпаз болма әрнеге», «Жастықтың оты жалындап», «Жастықтың

оты,   қайдасың»,   «Жүректе   қайрат   болмаса»,   «Қуанбаңдар   жастыққа»

өлеңдеріндегі   тәрбие   мәселесі.   Жастарды   жағымсыз   қылық   пен   жаман

мінездерден бездіретін «Біреуден біреу артылса», «Жас өспірім замандас қапа

қылды», « Заман ақыр жастары» өлеңдері. 

2.   Абайдың   ағартушылық   қызметі.   «Жасымда   ғылым   бар   деп

ескермедім», «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдерін талдау. «Интернатта оқып

жүр»,   «   Ата-анаға   көз   қуаныш»,   «Тайға   міндік»,   «Білімдіден   шыққан   сөз»,

«Көзінен басқа ойы жоқ» өлеңдерінде оқудың мақсаты туралы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.

4-тақырып. Абайдың табиғат лирикасы

Жоспар:

1. «Жазғытұры», «Жаз», «Күз», «Қыс».

2. «Қараша, желтоқсанмен сол бір-екі ай» өлеңіндегі ауыл тіршілігінің

«Абай жолындағы» көрініске ұқсастығы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.

5-тақырып. Абайдың махаббат тақырыбына енгізген жаңалығы

Жоспар:

1. Қазақ өлеңіне енгізген жаңалығы

1.   «Көзімнің   қарасы»,   «Айттым   сәлем,   қаламқас»,   «Қиыстырып

мақтайсыз» өлеңдерінде сезім тазалығының суреттелуі. «Қор болды жаным»,

«Мен сәлем жазамын», «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да» өлеңдеріндегі

Абай әкелген жаңалық.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.  6-тақырып. Абайдың эстетикалық көзқарастары

Жоспар:

1. Ұлттық поэзиядағы көркемдік табиғатын Абайдың түсіндіруі.

«Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» атты өлеңінің мәні. «Біреудің кісісі

өлсе - қаралы ол», «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңдерін талдау.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.  7-тақырып. Абайдың философиялық өлеңдері

Жоспар:

1. Ақынның жүрек тақырыбына арналған өлеңдері

2. Алла, дін тақырыбына жазылған өлеңдері

1.   «Сағаттың   шықылдағы   емес   ермек»,   «Нұрлы   аспанға   тырысып

өскенсің   сен»,   «Көк   тұман   алдыңдағы   келер   заман».   Ақынның   жүрек

тақырыбына арналған өлеңдері. 

2.   Алла,   дін   тақырыбына   жазылған   өлеңдері.   Абайдың   діншілдігі

жөнінде М. Әуезовтің пікірі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.  

8-тақырып. Абай поэмалары

Жоспар:

1. Поэмалары

2. Ақылбай мен Мағауия дастандары

1.   Абайдың   «Ескендір»,   «Масғұт»,   «Әзімнің   әңгімесі»   поэмалары.

Ақылбай мен Мағауия дастандары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.  9-тақырып. Абай аудармалары

Жоспар:

1. Абай аудармалары

1. Абайдың А. С. Пушкиннен аударғаны. Абайдың М.Ю. Лермонтовтан

аударғаны. Абайдың М.Е. Крыловтан аударғандары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.  

10-тақырып.  Абай   қара   сөздерінің   жанры   мен   көркемдік

ерекшеліктері.

Жоспар:

1.

Абай   қара   сөздерінің   әлем   әдебиетіндегі   осы   сарындастуындылармен ұқсастығы

1.   Бұл   жөнінде   М.   Әуезовтің   пікірі.  Абай   сөздерінің   дүниежүзілік

әдебиеттегі   осы   сарындас   туындылармен   ұқсастығы:   француз   моралистері

Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль; неміс ойшылы Шопенгауер шығармаларымен

салыстыру. Қара сөздің ең көлемдісі – 38-сөз.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.  11-тақырып. Абай мұрасы жөнінде Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов,

М.Дулатов еңбектері.

Жоспар:

1. Абай және Алаш қозғалысы.

2. Абайтану ілімінің қалыптасуы.

1. Абай және Алаш қозғалысы. Кеңестік дәуірде Абай шығармашылығы

жөнінде орын алған теріс көзқарастар. 


2.  20-30 жж. Абай мұрасы жөнінде өрістеген айтыс. Абайтану ілімінің

қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [2], 1-47 беттер.  

7 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Абайдың өмірбаяны

Жоспар:

1. Абайдың өмірбаяны туралы деректерТапсырмалар:

1.  М.Әуезовтің «Абай Құнанбаев» атты монографиялық зерттеулер мен

мақалаларынан (Алматы, Санат, 1995 ж.) «Абай Ибраһим Құнанбайұлы» деген

тақырыпты (5-13 беттер) коспектілеу.

2.   Жоғарыда   көрсетілген   кітаптан   «Абайды   тану»   тақырыбын   (14-23

беттер) конспектілеу.

3.   Жоғарыда   көрсетілген   кітаптан   «Абайдың   өмірбаяны»   (24-85)   атты

тақырыпқа тезис жасау.

4. Д.Досжанның «Абайдың рухы» атты кітабынан Абайдың өмірбаянына

қатысты деректерді келтіру.

5.   Ғ.Есімнің   «Абай   туралы   философиялық   трактат»   кітабынан   ақын

өмірбаянын оқу.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-22 беттер; [4], 1-47 беттер.

2-тақырып. Абайдың жас шағындағы шығармалары

Жоспар:

1.  


Абайдың   шығыс   ақындарының   үлгісінде   жазылған

шығармалары Тапсырмалар:

1.  М.Әуезовтің «Абай Құнанбаев» атты монографиясынан «Абайдың

жас   шағындағы   шығармалары»   (86-98   беттер)   тақырыбын

конспектілеу.3-тақырып. Абай поэмалары

Жоспар:

1.

Абай поэмалары 

Тапсырмалар:

1. Абай   поэмалары   туралы   М.Әуезовтің   пікірі   (179-189

беттер)

2.   Абайдың   «Ескендір»   поэмасына   қатыстыС.Қасқабасовтың «Ескендір поэмасының сюжеттік негізі» атты

мақаласын оқу (Абай институты сайтынан).

3. Абайдың «Ескендір» поэмасындағы және «Көз сүйек»

пен «Жұмжұма» дастанындағы «қубас» мотиві («Абай мұрасы

–  тілдік  өрістің  негізі»  атты   халықаралық  ғылыми-теориялық

конференция   материалдарының   жинағы.   Алматы,   2005   ж.

321-бет) мақаласын талдау.


4.   Ж.Тілеповтің   «Абайдың   «Ескендір»   поэмасы   және

тарихи   шындық»   атты   мақаласын   оқып,   конспектілеу   (Абай

институты сайтынан).

5. «Масғұт» поэмасының тақырыбы мен идеясы.

6. «Әзім» поэмасының сюжеті. 

4-тақырып. Абай аудармалары

Жоспар:

1. Абай аудармаларыТапсырмалар:

1.   Пушкиннің   «Евгений   Онегин»   шығармасын   аударуы.

«Абай   және   аударма   өнеріндегі»   рухани   үрдіс   («Евгений

Онегин» романының Абай аударған нұсқасы)» атты мақаласын

конспектілеу. (Негіз: «Абай мұрасы – тілдік өрістің негізі» атты

халықаралық

 

ғылыми-теориялық 

конференция

материалдарының жинағы. Алматы, 2005 ж. 300-бет)

2.   Д.Досжанның   «Абай   мен   Пушкин.   1887   жыл»   (Негіз:

«Абайдың   рухы»   кітабы,   Астана,   Фолиант,   2008   ж.   175-бет)

атты мақаласын конспектілеу. 

3.   Крыловтың   мысалдарын,   Лермонтовтың   өлеңдерін

аударғаны   туралы   М.Әуезовтің   монографиясынан   (189-бет)

конспектілеу.

4.   Ә.Тарақовтың   «Гете-Лермонтов-Абай:   ой   мен   сезім

үндестігі» мақаласын талқылау(Абай институты сайтынан).

5-тақырып. Абайдың қара сөздері

Жоспар:

1. Қырық бес қара сөзіТапсырмалар:

1.   Қара   сөздері   туралы   М.Әуезовтің   монографиясынан

(208-бет)   оқу.   Ондағы   әрбір   қара   сөзге   берілген   пікірлерін

конспектілеу.

2. Абайдың қара сөздерін әйгілі Рим философы Сенеканың

«Адамгершілік   хаттары»   деп   аталатын   туындысымен

салыстыру, ұқсастығын, ерекшелігін талқылау.

3.   Қара   сөздерден   нақыл   сөздерді,   тұрақты   сөз   тіркестерін,   мақал-

мәтелдерді теріп жазу.

4. Қара сөздерге атау беру.

5. Қара сөзге аннотация, өзіндік пікір жазыңыз.

6. Қара сөздердің қазіргі кездегі көрінісі

7.

«Абай қара сөздерінің бүгінгі таңдағы маңызы» деген тақырыпқапікірталасу.

6-тақырып. Абайтану мәселелері

Жоспар:

1. Қазіргі таңдағы Абайтану ілімі Тапсырмалар:

1. Е.Кәрібозовтың «Абайтанудың қазіргі ахуалы» зерттеу

еңбегін оқу.

2.   Ж.Дәдебаевтың   «Абайдың   «Сегіз   аяғы»:   мән   мен

мағына поэтикасы» мақаласын конспектілеу.

3.   Т.Кәкішевтің   «Абайтану   тарихының   мәселелері»   атты

зерттеу   еңбегінен   тезис   жазу   (берілген   үш   тапсырманың

материалдарын Абай институты сайтынан алу).

4.   С.Қасқабасовтың   «Абай   поэзиясының   ренессанстық

сипаты»   туралы  мақаланы  оқу  (Негіз:  «Абай   мұрасы   –  тілдік

өрістің   негізі»   атты   халықаралық   ғылыми-теориялық

конференция материалдарының жинағы. Алматы, 2005 ж. 28-

бет).

5.   М.Мырзахметұлының   «Абайтанудың   бүгінгі   таңдағыміндеттері»   мақаласын   оқу   (Негіз:   «Абай   мұрасы   –   тілдік

өрістің   негізі»   атты   халықаралық   ғылыми-теориялық

конференция материалдарының жинағы. Алматы, 2005 ж. 32-

бет).


6. Т.Жұртбайдың «Абайдың астарлы сөздері» мақаласын

конспектілеу (Негіз: «Абай мұрасы – тілдік өрістің негізі» атты

халықаралық

 

ғылыми-теориялық 

конференция

материалдарының жинағы. Алматы, 2005 ж. 96-бет).

8 СӨЖ тапсырмалары

Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1.

Абай туралы таңдамалы еңбектер

Тақырып бойынша тапсырма

1. С.Сейфуллиннің «Ибраһим Құнанбайұлы» мақаласы

2. М.Дулатовтың «Ибраһим ибн Құнанбаев» мақаласы

3. І.Жансүгіровтің «Абайдың сөз өрнегі» мақаласы

2. Абай және шығармашылық процесс

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Абай өлеңіндегі бейсаналықтың мәні 

2. Абай философиясы

3. Абай шығармаларындағы ислами терминдер

3. Абай мұрасы

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Абай   мұрасының   классикалық   парсы   әдебиетімен

сабақтастығы

2. Шығыс   пен   батыс   өркениеті:   Абай   поэзиясының

сабақтастығы 

3. Абай бастаған ағартушылар мұрасы


4. Абайтану мектебі

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. М.Әуезов – абайтанушы

2. А.Байтұрсынов – абайтанушы

3. Қ.Мұхаметханов – абайтанушы

4. З.Ахметов – абайтанушы 

5. М.Мырзахметұлы – абайтанушы

6. Д.Досжан – абайтанушы

7. Ғ.Есім – абайтанушы

5. Абай энциклопедиясы

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Абай энциклопедиясына енген зерттеу еңбектер

2. Энциклопедиядағы   Абай   өлеңдерінің   тіліне

байланысты материалдар 

9 Реферат тақырыптары.

1. Абай шығармаларының көркемдігі

2. Абай және Низами

3. Абай және әл-Фараби

4. Абай және Пушкин

5. А.Байтұрсыновтың «Абай – қазақтың бас ақыны» 

мақаласы

10 СОӨЖ кеңестерінің кестесі

Сабақ түрлері

дүйсенб


і

сейсенб


і

сәрсенб


і

бейсенбі


жұма

сенбі


1.

Дәріс 


бойынша 

кеңестер


10.00

11.00


2.

Тәжірибе


лік 

сабақтар 

бойынша 

кеңестер


11.00

12.00


3.

СӨЖ 


бойынша 

кеңестер


11.00

12.00


4.

Реферат 


бойынша 

кеңестер


10.00

11.00


5.

Тест 


сұрақтар

ы 

бойынша кеңестер

11.00


12.00

11 Пән бойынша тапсырманы орындау және тапсыру кестесі

Жұмыс түріТапсырманың   мазмұны,

мақсаты, тақырыбы

Қолданы

латын


әдебиет

Орындалу


ұзақтығы

Бақылау


түрі

Бақылауды

тапсыру

мерзімі


1

2

34

5

67

1

РефератАбай

энциклопедиясына

енген

 

зерттеуеңбектер

3 апта


Реферат-

ты қорғау

3- апта

2

Тезис Абай философиясы

2 апта


Тезисті

конспекті

леп,

қорғау


4- апта

3

Конспект(күрделі

түрі)


Абай 

шығармаларының 

көркемдігі

Күрделі


конспект

жазу


5-7 апта

4

Межелікбақылау

1,2 Модуль

Тест

8- апта


5

Эссе


М.Әуезов

 абайтанушы

2 апта


Эссе

жазып,


қорғау

7-9 апта


6

Баяндама


І.Жансүгіровтің 

«Абайдың сөз 

өрнегі» мақаласы

2 апта


Қорғау

10-14-апта

7

Межелік


бақылау

3,4 Модуль

коллокви

ум

15- апта12 Курс саясаты

  Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,

пікірталаста   және   топ   жұмысында   белсенділік   көрсету,

топтастарының   оқуына   әсер   ету.   Студент   аудиториялық

сабақтарға, міндетті түрде дәріс сабақтарына, тәжірибешілік

сабақтарға   қатысып,   кешікпей,   берілген   тапсырмаларды

уақытында   орындауы   керек,   сондай-ақ   ішкі   ережелерді

сақтап,   өздеріне   тиісті   жүктелген   міндетті   дұрыс   атқаруы

керек.   Сабақты   босатқан   жағдайда   деканаттың   шешімімен

босатқан сабақты қайта толықтырады. Сабаққа екі рет кешігу

– бір рет босату болып есептеледі. Сабақты екі реттен артық

босатса, оқытушы студентті сабаққа кіргізбеуге құқығы бар.

Студентке   берілген   тапсырманы   уақытында   тапсыру

керек. Емтихан сессиясына үш күн қалған кезде тапсыру   ең

кеш   тапсыру   болып   саналады.Берілген   тапсырманы   және


курстық   жұмысты   тапсырмаған   студенттер   емтиханға   кіре

алмайды.


Қойылған   талаптар   орындалмаса,   жаза   қолданылады.

Сабаққа   100   пайыз   қатысып,   берілген   тапсырмаларды

уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б.

қойылады. Студенттердің   білімін   аралық   бақылау  тест   немесе

жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.Осы   көрсеткіштер   орындалмаған   жағдайда   жеткіліксіз

немесе айып санкциялары қолданылады:

1)

сабақты босату (себепсіз);2)

тапсырмаларды уақытымен орындамау;

3)

тапсырмаларды   орындау   барысында   қателіктер   жіберу,яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер   студент   сабаққа   себепті   жағдаймен   келе   алмаса,

келесі   аптада   сол   сабаққа   өтеу   (отработка)   жасайды.   Бірақ

ұпай азайтылады.13 Қолданылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. А.2009

2. Әуезов М. Абай Құнанбаев. А. 2009

Қосымша: 

3. Байтұрсынов А. Қазақтың бас ақыны. А., 1989

4. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. А.1995

5. Әуезов М. Абай Құнанбаев. А. 1995

6. Байтұрсынов А. Қазақтың бас ақыны. А., 1989

7. Дулатов М. Абай. А., 1991

8. Жансүгіров І. Бес томдық шығармалар жинағы. А., 1988. 5-том.

9. Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті туралы екі томдық зерттеулер.

10. Жұбанов Қ. Шығармалар мен естеліктер. А., 1999

11. А. Құнанбаев  шығармаларының 2 томдық жинағы. А., 2002

12. Қазіргі абайтанудың өзекті мәселелері. А., 2004

13. Мұқанов С. Таңдамалы шығармалары. 16-том. А., 1980

11. Мұхамедханов Х. Абай мұрагерлері. А., 1995

12. Мырзахметов М. Абайтану. А., 1988

13. Мырзахметов М. Восхождение Мухтара Ауезова к Абаю. А. 1994

14. Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. А., 199515. Сильченко М. Творческая биография Абая. А.

16.


 Ысмағұлов Ж. Абай: ақындық тағылымы. А., 1994 

17.


 Д.Досжан. Абайдың рухы. А., 2008.

18.


 Есім Ғ. Абай туралы философиялық трактат. А., 2004.

19.


 

«Абай   мұрасы   –   тілдік   өрістің   негізі»   атты

халықаралық

 

ғылыми-теориялық 

конференция

материалдарының жинағы. А., 2005.

20.


 Оразбек М. Автор және шығармашылық процесс. А.,

2003. 


  

 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық   сабақ   түрлері   бойынша   байланыс

сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының

сағат саны 

Бақы-

лау


түрлері

барлы-


ғы

дәріс


практи

ка

зертха-налық

студия-


лық

жеке


барлығы СӨЖ

Бар-


лығы 3

135


30

15

--

-

 90

 

22,5емтихан

Кафедра меңгерушісі ______  Н.Қ.Жүсіпов  2013 ж. «__» __________ 

                                                       (қолы)

           (аты-жөні)Мамандық(тардың)   жұмыс   оқу

жоспарынан көшірме 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/335В011700  - «Қазақ тілі  мен  әдебиеті»

 

мамандығының   жұмыс   оқужоспарынан көшірме 

«Абайтану» пәні

Оқу

нысаны


Пәннің  

  еңбек


сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр   бойынша   студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

Бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖбар-


лығы

дәр тәж зерт

бар

лығ


ы

ОСӨ


Ж

ЖОБ база-

сындағы

күндізгі


3

135


45 90

5

--

- 5


3

45

30 15-

90 22,5


Кафедра меңгерушісі: ___________Жүсіпов Н.Қ. «____»              2013 ж.

Document Outline

  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  • БЕКІТЕМІН
  • ГП факультетінің деканы _______ Ж.Т.Сарбалаев « » 2013 жыл
  • 12 Курс саясаты
©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал