Динамикалық сипаттамаларыжүктеу 4.86 Mb.
Pdf просмотр
Дата07.04.2017
өлшемі4.86 Mb.

LEXUS IS

Жаңа буын02

03

Кіріспе04

Динамикалық сипаттамалары

08

L–Finesse дизайн философиясы10

Интерьер әсемдігі

13

Озық технологиялар15

Жетілдірілген V6 қозғалтқышы

18

F SPORT


21

Озық технологиялар

22

Инновациялық қауіпсіздік жүйелері24

Lexus сапасы

27

Технология және техникалық сипаттамалары29

LEXUS IS


LEXUS IS

МаЗМҰны


04

05

«Жаңа IS ҚҰРаСТыРу КЕЗІнДЕ ИнЖЕнЕРЛЕР КОМанДаСының аЛДынДа КЕРЕМЕТ баСҚаРуҒа ИЕ ПРЕМИуМ КЛаСТы 

ДИнаМИКаЛыҚ СЕДан ҚҰРаСТыРуҒа ЖІТІ МӘн бЕРу 

ТаПСыРМаСы ТҰРДы»

Юничи Фуруяма, Lexus IS бас инженері

ҒаЖаЙыПТың

ЖаРаТыЛуы

Сыртынан қарасаңыз – өзіне тән жарық диодты фаралар, мықты дизайн және 

Lexus автокөліктердің ерекше сипаты болып үлгерген радиатор торының 

трапеция тәрізді экспрессивтік стилистикасы көрінеді. 

Ішкі көрінісі – жүргізушіге бағытталған озық мультимедия жүйелері және 

жүргізушіге жолда көмектесу жүйелерімен жабдықталған спорттық үлгідегі 

салон. 


Қозғалыс кезінде – V6 бензин қозғалтқышты (IS 250), сонымен қатар, F SPORT 

жинақтамысында қол жетімді тамаша теңдестірілген седан. басқаруды 

барынша дәл баптау және жүрістің максималды рақатын сезіну үшін Lexus 

мамандары бұл артқы жетекті седанды жарыс алаңдарында сынауға және 

оны толық жетілдіруге аса назар аударды. 

LEXUS IS

КІРІСПЕ


06

07

ӨЗІнДІК ЕРЕКШЕЛІКЖаңа IS 250 ЖЕТІЛДІРІЛГЕн V6 ҚОЗҒаЛТҚыШыМЕн, 

ЖӘнЕ IS 250 F SPORT нҰСҚаСы.

Жаңа IS 250 түпкілікті негізде жетілдірілген V6 бензин қозғалтқышына ие 

болды, сонымен қатар, жүріс кезінде сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес әсер 

беретін F SPORT динамикалық нұсқасында ұсынылады. IS рулінде мұндай 

айрықшалық руль астында орналасқан берілісті ауыстыру қосқышының 

көмегімен де, желдету жүйесіндегі инновациялық электростатикалық сенсор 

реттеуіштерінде де немесе атақты LFA суперкарынан қабылдап алынған 

F SPORT жинақтамасындағы керемет  құралдар панелінен де сезіледі.

LEXUS IS

КІРІСПЕ


08

09

аСҚан ДӘЛДІК

LEXUS СаЙ ТӘн ЖҮРІС бІРҚаЛыПТыЛыҒы 

МЕн ЖаЙЛыЛыҚ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІнІң МІнСІЗ 

баСҚаРыЛуын СЕЗІнІңІЗ.LEXUS IS

ДИнаМИКаЛыҚ СИПаТТаМаЛаРы

Жаңа IS әрбір бөлшекті отыруы жетілдіруге талпынысты елестетеді: 

жүргізушінің жан-жақты ойластырылған орынға отыруы (20 мм-ге төмен) және 

руль дөңгелегінің көлбеу бұрышының өзгеруінің (3°) арқасында автокөлікті 

жүргізу одан әрі еліктіре түседі. басқару дәлдігі панельдерді жабыстыру және 

лазерлік дәнекерлеу озық технологияларының көмегімен құрастырылған 

шанақтың бұрынғыдан да қаттылығының арқасында жоғарылады. Жаңа 

көп рычагты артқы аспа жүріс дөңгелектерінің жолмен барынша тиімді 

жанасуын қамтамасыз етеді және басқаруды арттырады. бұған инновациялық 

аэродинамиканы қоссаңыз, Сізге тек өзіндік ерекше қолдауды қамтамасыз 

ететін көлік ғана емес, сонымен қатар, айдауға тамаша жайлы және ыңғайлы 

седан ұсынылады.


10

11

КЕРЕМЕТ ДИЗаЙн

ӘСЕРЛІ ТРаПЕЦИЯ ТӘРІЗДІ РаДИаТОР ТОРыМЕн 

ЖабДыҚТаЛҒан Жаңа IS ЖаңаРТыЛҒан L-FINESSE 

ДИЗаЙн КОнЦЕПЦИЯСына СӘЙКЕС ҚҰРаСТыРыЛҒан

Жаңа IS көз тартарлық. бұл керемет седан бейнесінің негізгі элементі – өзге Lexus модельдерінде бұрындары ұсынылып үлгерген әсерлі трапеция 

тәрізді радиатор торы. Жарық диодты фаралар мен L–тәрізді күндізгі жүру 

шамдары жігерлі бейнесін толықтыра түседі. автокөліктің бүйір жағынан  

қарағандағы берік бейнесі төмен орналасқан капоттан, «асылып тұрған» 

жақтау сызығынан және седанға әсемдік беретін, оның кең салонын 

пішімдейтін купе стиліндегі созыңқы шатырдан көрініс табады. бірыңғай 

түзу шатыр жапсарлары және радиатор торының жабылмалы «жалюзилері» 

іспетті бөлшектердің арқасында IS 250 моделіндегі ауыз толтырып айтуға 

келетін аэродинамикалық сипаттамаларға қол жеткізу мүмкін болды, ал 

артқы шамдардындағы  және шанақтың алдыңғы тіреуіштеріндегі элементтер 

орнықтылықты арттырып, желден келетін шуды төмендетеді. 

LEXUS IS

L-FINESSE ДИЗаЙн ФИЛОСОФИЯСы12

13

наҒыЗ LEXUSаТаҚТы TAHARA ЗауыТынДа МІнСІЗ ДӘЛДІКПЕн 

ҚҰРаСТыРыЛҒан Жаңа IS баРЛыҒына СаЛыСТыРуҒа 

КЕЛМЕЙТІн ЖаЙЛыЛыҚТы  ҚаМТаМаСыЗ ЕТЕДІ.

 

Салтанатты былғары орындықтарға жайғасыңыз да, Lexus салонының орталық консоліндегі табиғи ағаштан жасалған ендірмелер мен 

ортаңғы консольде орналасқан керемет аналогты сағатының іспетті 

тартымды бөлшектеріне қарап ерекше әсерге бөленіңіз. автокөлік 

LS флагмандық седанындай Tahara заутындағы тап сол өндірістік 

желіде құрастырылады, бұл ретте, ІS барлық өндіріс циклі Такуми 

мамандарының бақылауында болады. автокөліктің дөңгелек базасы 

70 мм артты., бұл артқы жолаушылардың аяқтарын қоюға қажетті бос 

кеңістікті айтарлықтай арттыруға, сонымен қатар, жүріс байсалдылығын 

жоғарылатуға мүмкіндік берді. артқы орындықты 60:40 қатынасында 

жинастыруға болады, бұл ірі көлемдегі жүкті тасу кезінде өте ыңғайлы. LEXUS IS

ИнТЕРЬЕР ӘСЕМДІГІ14

15

LEXUS IS

ОЗыҚ ТЕХнОЛОГИЯЛаР 

ИнТЕЛЛЕКТуаЛДыҚ 

ЖҮЙЕЛЕР

СМаРТФОнДы ҚОСуҒа аРнаЛҒан СыМСыЗ ИнТЕРФЕЙС ЖӘнЕ 

ЖҮРГІЗуШІГЕ КӨМЕК КӨРСЕТу МаҚСаТынДаҒы ОЗыҚ 

ЖҮЙЕЛЕР.

Интерактивті мультимедиялық жүйенің көмегімен Сіз телефон қоңырауларын 

жүргізуге және 6 динамиктен тұратын аудиожүйенің дауысымен рақаттану 

мүмкіндігіне ие боласыз. Сонымен қатар, Сіз жай ғана қолымен өткізгенде 

инновациялық электростатикалық басқару органдарымен жабдықталған 

климат жүйесінің жұмыс режимін баптай аласыз.16

17


18

19

IS 250V6 бЕнЗИн ҚОЗҒаЛТҚыШының ТОЛыҚ ЖЕТІЛДІРІЛГЕн 

ҚуаТын, РуЛЬ аСТынДаҒы ауыСТыРыП-ҚОСҚыШТан 

ЖӘнЕ ҚОЛМЕн ауыСТыРыП-ҚОСу РЕЖИМІнЕн 

ТҰРаТын аЛТы СаТыЛы аВТОМаТТы бЕРІЛІС 

ҚОРабының МыҚТыЛыҒын СЕЗІнІңІЗ. 

Жаңа IS 250 седаны қуаты 208 а.қ. (DIN бойынша) болатын 2,5 литрлік V6 

бензин қозғалтқышымен жабдықталған. Жеңіл және қуатты болып  келетін 

бұл күш агрегаты айрықша теңдестірілгендігімен және сенімділігімен 

ерекшеленеді, ал екі еселенген шығару жүйесі керемет дыбысталуды 

қамтамасыз етеді. басқару ырғақтылығы жоғары және басқаруға оңай IS 

250 максималды 225 км/сағ.лезде жетеді. Қос озық технологиялы – D–4 

отынды тікелей шашырату жүйесі және Dual VVT–i газды тарату фазаларын 

реттеу жүйесі – айналу сәтін, тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді, сонымен 

қатар, барлық айналу диапазонындағы жоғары қуатты қамтамасыз етедіLEXUS IS

ЖЕТІЛДІРІЛГЕн V6 ҚОЗҒаЛТҚыШы20

21

2021

СЕРПІнДІ 

ЖауаП

IS F SPORT ЖИнаҚТаМаСы LEXUS LFA СуПЕРКаРын ЖЕТІЛДІРуМЕн аЙнаЛыСҚан МаМанДаР 

КОМанДаСының КҮШІМЕн ҚҰРаСТыРыЛыП 

ШыҒаРыЛДы.

Ұршық пішініндегі радиатор торының ұялары, 18 дюймді F SPORT дизайнды 

құймалы дискілер және тұманға қарсы жарық диодты фаралар – автокөліктің 

серпінді-агрессивті стилін ашатын жаңа 

IS жинақтамасының айрықша элементтері болып табылады. Интерьер LFA 

моделі стиліндегі керемет құрал панелімен, F SPORT жинақтамасы үшін 

арнайы жасалған қою қызыл түсті болып келетін жаңа былғары дизайнімен 

ерекшеленеді. алюминиймен қапталған басқыштар және автокөлік 

баспалдақтары, F SPORT логотипі бар руль дөңгелегі және декоративті 

ендірмелер автокөлікті бұрынғыдан да көз тартарлық етеді. Руль басқару 

және IS F SPORT аспасы өте жоғары қайтару күшіне негізделген, бұл 

басқаруды арттырып, жүргізу кезіндегі рахатты жаңа деңгейге көтереді. LEXUS IS

F SPORT


22

23

МІнСІЗ ҮЙЛЕСІМ

LFA СуПЕРКаРы СТИЛІнДЕГІ баСҚаРу ПанЕЛІ; 

DRIVE MODE SELECT ҚОЗҒаЛыС РЕЖИМІн ТаңДау 

СЕЛЕКТОРы.

Жаңа IS 250 F SPORT жинақтамасы LFA стилінде құрастырылған  динамикалық 

графикадан тұратын құралдар панелімен қамтылған. Мұнда бастапқыда 

V10 қозғалтқышты Lexus суперкарының айналымдар санының лезде ар-

туын кескіндеу үшін құрастырылған сандық технология пайдаланылады. 

автокөлікті қосу кезінде сәлемдесу экраны пайда болады, бұдан кейін 

құралдар құрамасы таңдап алынған жүргізу режиміне сәйкес күйге енеді. 

Орталық тоннельде ыңғайлы орналасқан Drive Mode Select селекторының 

көмегімен Сізге максималды үнемді жүргізу үшін ECO режимін немесе 

жоғары динамикалық көрсеткіштер үшін SPORT режимін таңдауға болады.

LEXUS IS

ОЗыҚ ТЕХнОЛОГИЯЛаР24

25

Ең ЖЕТІЛГЕн ҚауІПСІЗДІК ТЕХнОЛОГИЯЛаРы

СЕГІЗ ҚауІПСІЗДІК ЖаСТыҒы ЖОЛауШыЛаРДы СОҚТыҒыСуЛаР 

КЕЗІнДЕ ҚОРҒаЙДы, аЛ КаПОТТың ИннОВаЦИЯЛыҚ 

ҚҰРаСТыРыЛыМы ЖаЯу ЖҮРГІнШІЛЕРДІң ЖаРаҚаТТаРын 

ТӨМЕнДЕТуГЕ МҮМКІнДІК бЕРЕДІ. 

Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін біз жаңа IS автөлік қозғалысының 

ықпалдастық басқару жүйесінің (VDIM) соңғы нұсқасымен, сонымен 

қатар, желдетілетін дискілерден тұратын мықты тежегіш механизмдерімен 

жабдықтадық. Дегенмен де, соқтығысу жағдайында Сізді құрастырылымы 

беріктігі жоғары болатты кеңінен қолдану арқылы дайындалатын өте мықты 

салон қаңқасы қорғайды. Қосымша қолдауды омыртқа жотасының ауыр 

жарақаттарынан қорғау жүйесімен (WIL) жабдықталған алдыңғы орындықтар, 

сонымен қатар, сегіз қауіпсіздік жастығы қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса, 

алдыңғы бампердегі датчиктердің жаяу жүргіншімен соқтығысуын анықтаған 

жағдайда, капот соққы қуатын жұту арқылы дереу көтеріледі. 

LEXUS IS

 ИннОВаЦИЯЛыҚ ҚауІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІ26

27

ТаКуМИ – ЖОҒаРҒы  ШЕбЕРЛІК 

ДЕңГЕЙІ 


IS МОДЕЛЬДЕРІнІң ШыҒаРыЛыМы ӘРбІР IS СЕДанын СОңҒы 30 

КИЛОМЕТРЛІК СынаҚТан бҰРын ТҮПКІЛІКТІ ТЕКСЕРЕТІн ЖОҒаРы 

КЛаСТы ШЕбЕРЛЕР – ТаКуМИ баҚыЛауы нЕГІЗІнДЕ ЖҮЗЕГЕ 

аСыРыЛаДы. 

атақты Tahara зауытында флагмандық LS седанын шығарушы командамен 

құрастырылған жаңа IS премиум-класты автокөліктердің жасалу сапасының 

стандарттарын қайтып қарастыруға қажет еткізеді. Сіз мұны аудио жүйенің 

дәл өңделген алюминийден жасалған басқару органдарына немесе руль 

дөңгелегінің мінсіз қаптамасына жанасу арқылы сезіне аласыз. Шанақтың 

лакпен боялған қабатының кереметтілігіне әрбір грунтты негіз қатпарын 

қолмен ылғалды әрлеу жолымен, сонымен қатар, жабынның өңделу сапасын 

көзбен немесе өлшеу құралдарының көмегімен тексеру арқылы қол жеткізілді. 

бұл, әдетте, ерекше тапсырыс бойынша дайындалатын автокөліктерге ғана 

қолданылатын ұзақ процесс болып табылады.LEXUS IS

LEXUS СаПаСы28

29

LEXUS IS

МаЗМҰны

Серпінді жүргізу30

Толық қауіпсіздік

32

Экстерьер / интерьер ерекшеліктері34

аудио жүйе, байланыс және ақпарат жүйелері

36

Физикалық сипаттамалары37

IS 250 жинақтамалары

38

F SPORT


40

аксессуарлар

42

Салон қаптауының түс гаммасы50

Шанақ түстері

52

Lexus сервистік қызметі54

ТЕХнОЛОГИЯЛыҚ 

ЖӘнЕ ТЕХнИКаЛыҚ 

СИПаТТаМаЛаРы30

31

СЕРПІнДІ ЖҮРГІЗуЖаңа IS әлемдегі заманәуи автокөлік симуляторында, содан кейін жарыс трегінде сынақтан өтіп, жетілдірілген. IS жобасының бас инженері Юничи 

Фуруяма (Junichi Furuyama) жүргізуден, маневрлер жасаудан және жоғары дәлдіктен рақат алу мақсатында жаңа шасси, аспа және басқару руль 

құрастыру арқылы артқы жетекті седанның қалай басқарылу керектігінің негіздеріне оралды

Жаңа ШаССИ, бЕЙІМДЕЛу аСПаСы

Жаңадан жобаланған шасси, артқы аспа және руль басқаруы жаңа IS 

динамикасы мен басқару қабілеттілігін бұрынғыдан да арттыруға мүмкіндік 

берді. Екі рычагты алдыңғы аспа түрлендірулерден өтіп, артқы жағында жаңа 

көп рычагты аспа (атақты GS спорт седанынан алынған) орнатылды, бұл 

тікелей бағыттық тұрақтылықты арттыруға және бұрылу кезіндегі беріктікті 

жоғарылатуға мүмкіндік берді. 

аВТОКӨЛІК ҚОЗҒаЛыСының 

ыҚПаЛДаСТыҚ баСҚаРу ЖҮЙЕСІ

IS автокөлігінің базалық жинақтамасына автокөлік 

қозғалысының ықпалдастық басқару жүйесі (VDIM) 

кіреді. бұл инновациялық жүйе барлық бағыттық 

тұрақтылық және басқаруды қолдау жүйелерінің 

өзара әрекеттестіктерін қамтамасыз етеді, сонымен 

қатар, олардың бір-бірінен тәуелсіз жұмыс істеуіне 

қарағанда, жүргізуші әрекеттеріне араласуына көп 

жол бермейді.  

A

B

AB

ЖЕТІЛДІРІЛГЕн  аЭРОДИнаМИКаЛыҚ СИПаТТаМаЛаР 

Жаңа Lexus IS алдыңғы тіреуіштердегі және артқы фонарлардағы қабырғалы 

шығыстар мен көліктің тегіс түбі сияқты іспетті элементтер есебінен қол жеткізілетін 

тамаша аэродинамикалық сипаттамаларға ие. Модельге орнатылған 

аэродинамикалық элементтер «Формула–1» жарыс көліктеріне қарап жасалған. 

Олардың негізгі міндеті  ауа толқындарын құру (В сызбасын қараңыз) болып 

табылады, осының арқасында ауа ағындары автокөлік шанағына қарай ығысып, 

оның аэродинамикалық кедергісін төмендетеді. нәтижесінде тұрақтылық пен 

басқарушылық қана жақсартылып қоймай, сонымен бірге, отын үнемділігі артып, 

қарсы ауа ағынынан келетін шу дыбысы төмендейді

ШаССИ 


Жаңа Lexus IS шассиі революциялық лазерлік дәнекерлеу және адгезиялық 

біріктіру әдістерін пайдаланудың арқасында үздік қаттылық сипаттамаларына 

ие. Жеңілдетілген материалдарды кеңінен қолданудан көрініс табатын бұл 

технологиялар жүргізудің қайталанбас рақатын сезіндіретін және жоғары 

дәлділікті басқару қабілетіне ие бола отырып, жүргізушінің кез келген 

әрекетіне нақты жауап қайтаратын седан құрастыруға мүмкіндік берді. 

СПОРТТыҚ ҮЛГІДЕГІ ЖҮРГІЗуШІ 

ОРынДыҒы


Төмендетілген, спорттық үлгідегі жүргізуші орны 

руль  дөңгелегінің  жаңа  баптауларын  және 

автокөлік рулінің шағын қозғалыстарына лезде 

жауап қайтаруды бағалау арқасында жолды 

толықтай «сезінуге» мүмкіндік береді.

ЖҮРГІЗу РЕЖИМІн ТаңДау

автокөліктің  қозғалысын  режимін  таңдау 

селекторының көмегімен дәл баптауға болады. 

ЕСО режимі зиянды қалдықтардың бөліну деңгейін 

және отынның шығындалуын төмендетуге мүмкіндік 

береді, ал NORMAL режимі күнделікті жүргізу 

кезінде қуаттылықтың, үнемділіктің және жүріс 

байсалдылығының тиімді тепе-теңдігін қамтамасыз 

етеді. Күш қондырғысының қайтару сәтін арттыру 

үшін SPORT режимін қоссаңыз болғаны. 


32

33

ТОЛыҚ ҚауІПСІЗДІКЖаңа IS автокөлік қозғалысының ықпалдастық басқару жүйесімен (VDIM), сонымен қатар, белсенді капот және қауіпсіздік жастықтарымен сияқты 

озық қауіпсіздік жүйелерімен жабдықталады. 

Салонның өте берік қаңқасымен бірге, жүргізуші мен жолаушылар 

қорғанысын сегіз қауіпсіздік жастығы қамтамасыз етеді. Жүргізуші мен 

алдыңғы жолаушы басты қорғауға арналған екі сатылы жұмыс істеу режимінен 

тұратын қауіпсіздік жастықтарымен, сонымен бірге, бүйірлік жастықтармен 

және тізелерді қорғауға арналған жастықтармен қорғалған. 

барлық жинақтамаларда салонның екі жағынан түгел ұзындық бойымен 

орналасқан шымылдық түріндегі қауіпсіздік жастықтары қарастырылған. 

Жолаушыларға қосымша қорғанысты алдын ала тартқыштармен (артқы 

орындықтың ортаңғы орнындағы белдіктен өзге)  қауіпсіздік белдіктері 

қамтамасыз етеді.

СЕГІЗ ҚауІПСІЗДІК ЖаСТыҒы

бЕЛСЕнДІ КаПОТ

Жаңа Lexus IS соққылардың күшін азайтуға арналған белсенді капоты-

мен жабдықталған. алдыңғы бамперде орналасқан датчиктердің сигналы 

арқылы қосылатын жүйе жаяу жүргіншімен соқтығысу жағдайында, оны 

қозғалтқыштың қатты тетіктерінің соққысынан қорғау мақсатында қақпақты 

автоматты түрде көтереді. бұл алынатын жарақаттардың ауырлығын 

төмендетуге мүмкіндік береді34

35

ЭКСТЕРЬЕР аРТыҚШыЛыҚТаРы

ДӨңГЕЛЕКТЕРДІң 17-ДЮЙМДІК 

ҚҰЙМаЛы ДИСКІЛЕРІ

IS 250  автокөлігіне «екі еселенген 5 шабақ» 

дизайнындағы құймалы дискілер, 225/45 R17 

шиналары орнатылған

ДӨңГЕЛЕКТЕРДІң 18-ДЮЙМДІК 

ҚҰЙМаЛы ДИСКІЛЕРІ

«5 шабақ» дизайнындағы құймалы дискілер, 

255/35 R18 шиналары Luxury жинақтамсында 

орнатылған.

ЖаРыҚ ДИОДТы ФаРаЛаР

Luxury және F SPORT жинақтамаларына жарық 

диодты фаралар кіреді, ал алдыңғы бамперге 

ендірілген «L» әрпі пішініндегі фирмалық жарық 

диодты күндізгі жарық фаралары барлық IS 

автокөліктеріне орнатылады. Қуат үнемдеуші 

жарық  диодты  оптика  бірынғай  жарық 

қарқындылығымен, сенімділігімен және қызмет 

ету мерзімінің ұзақтығымен ерекшеленеді

КСЕнОн ФаРаЛаР

автоматты корректордан тұратын ксенон фа-

ралар, жоғары қысымды фаралар жуғыштары 

және күндізгі жарық диодты жүріс шамдары 

Executive жинақтамасында орнатылады. 

ИнТЕРЬЕР 

аРТыҚШыЛыҚТаРы

ЖаЙЛыЛыҚ


Жаңа IS кең салонымен, мұнымен қоса, 

қаптау сапасымен және Lexus маркасының 

өзіндік  артықшылығы  болып  табылатын 

технологиялық жарықтандыру деңгейімен 

танылады. Жүргізушінің отыру орны спорттық 

үлгіде жасалған және эргономика тұрғысынан 

алғанда  мінсіз  деп  есептеледі.  алдыңғы 

орындықтардың жаңа құрастырылымы өте 

ыңғайлы жайғасуды және жетілдірілген бүйірлік 

қолдауды қамтамасыз етеді

СЕнСОРЛыҚ баСҚаРу

Lexus автокөліктерінің салонында алғаш рет 

қолымен өткізгенде желдету жүйесіндегі ауа 

температурасын баптауға мүмкіндік беретін 

электростатикалық сенсорлық реттеуіштер 

пайдаланылды

ЖҮК СаЛу бӨЛІМІ

арттырылған дөңгелек базасының және жаңа 

шағын аспасының арқасында жаңа IS жүк салу 

бөлімі айтарлықтай кең (480 литрге дейін) 

болып шықты. Мұнда гольфке арналған үш 

жинақты және екі шағын спорттық сөмкені 

немесе орташа көлемдегі төрт чемоданды 

оңай сыйғызуға болады

60:40  ПРОПОРЦИЯСынДа 

ЖИнаЛМаЛы аРТҚы ОРынДыҚТаР

60:40  қатынасындағы  жиылатын  арқа-

лықтардан тұратын шағын артқы орындық ірі 

көлемді заттарды тасымалдауға арналған 

жүк салу кеңістігінің көлемін оңай арттыруға 

мүмкіндік береді. 

ОТыРу ДЕңГЕЙІ ТӨМЕнДЕТІЛГЕн 

аРТҚы ОРынДыҚ 

универсалдың ыңғайлылығы мен седанның 

таңдамашылдығының  үйлесімділігі.  артқы 

орындықтардың  барлық  арқалықтары  ірі 

көлемді жүктерді тасымалдауға арналған 

кеңістікпен қамтамасыз ету мақсатында алдыға 

жиылады. 


36

37

ауДИО ЖҮЙЕ, баЙЛаныС ЖӘнЕ аҚПаРаТТыҚ ЖҮЙЕЛЕР

МуЛЬТИФунКЦИОнаЛДы 

ДИСПЛЕЙ

Құралдар панелінің екі негізгі индикаторының ор-тасында орналасқан диагоналі 4,2 дюйм болатын 

жоғары қанықтылықты түрлі-түсті мультифункцио-

налды дисплейде автокөлік жүйелерінің қазіргі күйі  

жайында ақпарат бейнеленеді. Мәселен, мұнда 

орындалып жатқан музыкалық композициялардың 

атауы, навигациялық ақпарат, смартфонның 

қосылу қалып-күйі, Сізге қоңырау шалып отырған 

абоненттің есімі, фотосы және телефон нөмірі 

көрсетіледі. 

РуЛЬ ДӨңГЕЛЕГІнДЕГІ баСҚаРу 

ТҮЙМЕЛЕРІ

LFA суперкарына ұқсас саусақтарға арналған 

эргономикалық  тіреуіштерден  тұратын  3 

шабақты руль дөңгелегі автокөлікті қажеттті 

түрде басқаруды қамтамасыз етеді. Руль астыңғы

жағында орналасқан берілісті ауыстыру қосқышы 

серпінді жүргізу режимінде берілістерді қолмен 

ауыстырып-қосуға  арналған.  Қолды  руль 

дөңгелегінен алмай-ақ, Сізге аудио жүйені, теле-

фонды, дыбыстық пәрмендер жүйесін және муль-

тифункционалды дисплейді басқаруға болады. 

ОРТаЛыҚ КОнСОЛЬ

Жаңа IS Lexus Media Display контроллерінің 

көмегімен басқару жүргізілетін 7 дюймдік дис-

плеймен жабдықталады. Дисплейдің көмегімен 

аудио жүйе және климат бақылау іспетті әртүрлі 

автокөлік қызметтерін басқаруға болады. Со-

нымен бірге, орталық консольде Bluetooth® 

интерфейсінен, аудио / телефон шығыстарынан 

және CD-ойнатқышынан тұратын бас аудио 

жүйе құрылғысы орнатылған. Екі USB–порт пен 

AUX кірісі орталық консоль бөлігіне ыңғайлы 

орналастырылған. 

LEXUS MEDIA DISPLAY КОнТРОЛЛЕРІ

Жаңа Lexus IS орталық консолінде орналасқан айналмалы реттегіш жүргізуші 

мен алдыңғы жолаушылардың негізгі жүйелерді және 7 дюймдік дисплейді 

басқаруына мүмкіндік береді. 

СанДыҚ ҚҰРыЛҒыЛаРДы ІСКЕ ҚОСу

Мультимедиялық жүйе көмегімен бірқатар әртүрлі сандық құрылғыларды 

синхрондауға болады. Мысалы, жүйеге смартфондағы байланыс есімдерінің 

тізімін жүктеп, оны дисплейде қарауға болады. 

ФИЗИКаЛыҚ 

СИПаТТаМаЛаРы

ЖЕТЕКТІҢ ЖАЛПЫ ҚУАТЫ

IS 250

а. к. (DIN бойынша) / кВт

208 / 153

ҚОЗҒАЛТҚЫШ

Жұмыс көлемі (см3)/Цилиндрлер/Клапандар

2500 / V6 / 24

Клапан механизмі

Dual VVT-i жүйесі

Отын түрі

Октан саны 95 немесе 

одан жоғары бензин

Максималды шығыс қуаты (кВт (а.қ.) мин/айналым кезінде) 153 (208)/6400 кезінде

Максималды айналым мезеті (мин/н•м айналым кезінде) 250/4800 кезіндеБЕРІЛІС ҚОРАБЫ

Жетек


артқы

беріліс қорабы

берілістерді қолмен 

секвенталды ауыстырып-

қосу режимінен тұратын 

6 сатылы автоматты 

трансмиссия

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Макс. жылдамдығы, км/с

225

Екпін, 0–100 км/с8.1

ШЫҒАРЫЛҒАН ГАЗДАРДАҒЫ CO

2

 МӨЛШЕРІ, г/км

Шығарылған газдардың уыттылық стандарты

Евро-5

Құрама циклде (бақылау мәні)199

ОТЫН ШЫҒЫНЫ, л / 100 км

Құрама циклде (бақылау мәні)

8.6

ТЕЖЕГІШ ЖҮЙЕСІ

алдыңғы бөлік

Желдетілетін тежеу 

дискілері, 296x28

артқы бөлік

Желдетілмейтін тежеу 

дискілері, 291х10

АСПА

алдыңғы


Тәуелсіз Қосарлы 

көлденең рычагтар

артқы

Тәуелсіз, көп рычагтыРУЛЬ БАСҚАРУЫ

Түрі


Тегершіктер - сырықтар,

EPS (рульдің электр 

күшейткіші)

айналымдар саны (рульдің шеткі орналасулары арасында) 2.84

Минималды бұрылу диаметрі – дөңгелектер бойынша (м) 5.2

МАССАСЫ (кг)

автокөліктің максималды массасы

2090

Жабдықталған массасы (жүргізушімен)1630 - 1720

Тежегішпен / тежегішсіз рұқсат етілетін тіркеме массасы 1500 / 750

830

2800


4665

1035


97

0

936

1480


8

57

10521380

14

211373

13

571535

1430


1810

1550


2027

АЭРОДИНАМИКАЛЫҚ КЕДЕРГІ КОЭФФИЦИЕНТІ

Cd мәні


0.28

ІШКІ ӨЛШЕМДЕР МЕН КӨЛЕМДЕР

Отын багының сыйымдылығы (л)

66

Жүк салу бөлімінің көлемі (л)480

38

39

ауДИО, аҚПаРаТТы ОЙын-СауыҚ ЖӘнЕбаЙЛаныС ЖҮЙЕЛЕРІ

Ортаңғы консольде орналасқан 7-дюймді түсті дисплей

6 динамикті, DVD/CD/MP3/WMA форматтарын қолдайтын аудио 

жүйесі


AUX-2/USB-2 кірістері 

Bluetooth байланыс жүйесі 

Lexus Media Display контроллері

бЕЛСЕнДІ ҚауІПСІЗДІК ҚҰРаЛДаРы ЖӘнЕ 

ДИнаМИКаны баСҚаРу ЖҮЙЕЛЕРІ

VDIM (автокөлік қозғалысының ықпалдастық басқару жүйесі)

ABS (тежегіштің блокталуына қарсы жүйе)

BAS (апаттық тежеу күшейткіші)

EBD (электронды тежегіш күшін реттеу жүйесі)

TRC (дөңгелектердің таюына қарсы жүйе)

VSC (бағыт тұрақтылығының жүйесі)

EPS (руль дөнгелегінің электр күшейткіші)

HAC (өрге көтерілу кезінде жәрдемдейтін жүйесі)

бЕЙТаРаПТы ҚауІПСІЗДІК ҚҰРаЛДаРы

Қысқаша қосылу мүмкіншілігі бар бұрылыс қайталағыштары

апатты тоқтау дабыл жүйесі бар тежеу фонарьлары

8 қауіпсіздік жастықтықтары (2 кезеңде ашылатын 2 фронталды, 2 

алдыңғы тізе, 2 алдынғы бүйір және 2 перделер)

алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығын сөндіру

Жылдамдық кезінде есіктерді автоматты түрде блоктау

Есіктерді қос блоктау

Екінші қатар бүйір орындықтарына арналған балалар орындығының 

тірегіші ISOFIX

ҰРЛыҚҚа ҚаРСы бЕЙІМДЕЛГЕн ЖҮЙЕЛЕР

Ішкі көлемді және көліктің еңісін анықтайтың датчигтері бар ұрлыққа

қарсы дыбысты дабыл жүйесі

СыРТҚы ҚҰРыЛҒыЛаР

17-дюймдi құймалы дискілер және 225/45 R17 шиналары (толық 

көлемді қосалқы дөңгелек)

Электр жетегі мен жылытуы бар электр хромды жиналмалы сыртқы 

артқы көрініс айналары

Жұғыштары бар фаралардың еңіс бұрышын автоматты түрде реттейтін 

(алыс және жақын қашықтыққа арналған)  ксенонды фаралар

Жаңбыр датчигі

Электр реттелетін жылытуы бар бүйір артқы көрініс айналары

Жарық диодты күндізгі жарық фаралары

Тұманға қарсы фаралар (алдыңғы және артқы)

белгісі бар артқы көрініс камерасы

ІШКІ ЖаЙЛыЛыҚ ҚҰРыЛҒыЛаРы

Круиз-бақылау

Электр реттелмелі бел тірегіштері (2 бағытта реттелетін жүргізуші

орындығы)

6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші және алдыңғы

жолаушы орындығы

Механикалық еңкейту және шығару бойынша руль реттегіші

Орындықтардың құрама қаптамасы (мата + жасанды былғары)

Электр реттелетін артқы көрініс айнасы

Пластиктен жасалған салон іші ендірмелері

былғарымен қапталған, руль астында орналасқан берілісті ауыстырып-

қосқышы және жылытуы бар мультифункционалды руль дөңгелегі

алдыңғы орындықтардың жылытуы

аналогты сағат

ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S жүргізу режимдерін таңдау 

селекторы

Жарық датчигі

артқы шынтақ тірегіштегі салқындатылмалы жәшік

Электр жетегі бар алдыңғы жолаушыға арналған аяқ тірегіші

S FLOW жүйесі бар екі аймақты климат-бақылау жүйесі

Чип кілт

60:40 шамасында жиналмалы артқы орындықтар қатары

Резеңке кілемшелер

IS 250 ЖИнаҚТаМаЛаРы

IS 250 ЖИнаҚТаМаЛаРы

EXECUTIVE

LUXURY

(Executive жинақтамасына қосымша)F SPORT

(Luxury жинақтамасына қосымша)

СыРТҚы ҚҰРыЛҒыЛаР

18-дюймдi 5 шабақты құймалы дискілер және 225/40 R18 + 255/35

R18 шиналары (толық көлемді қосалқы дөңгелек)

8 бағытта автоматты түрде реттелетін сақтау жады бар жүргізуші

және алдыңғы жолаушы орындығы

Cалон іші ағаш ендірмелері

Электр жетегі бар люк

Жарық диодты фаралар

Жарық диодты тұманға қарсы фаралары

ІШКІ ЖаЙЛыЛыҚ ҚҰРыЛҒыЛаРы

Тұрақтандыру датчиктері

Электр жетегі, жылытуы, сақтау жады бар электр хромды жиналмалы 

сыртқы артқы көрініс айналары

Электр жетегі бар шығару, механикалық еңкейту қабілеті бар руль 

дөңгелегі

Руль жылытуы

автокөлікке кірудің Smart Entry жүйесі

Карта кілт

СыРТҚы ҚҰРыЛҒыЛаР

18-дюймдi құймалы F SPORT дискілер және 225/40 R18 + 255/35 

R18 шиналары (толық көлемді қосалқы дөңгелек)

Экстерьерге арналған F SPORT жинақтамасы алдыңғы және 

артқы бамперлер, радиатор торы, тұманға қарсы фаралар, 

алдыңғы қанаттарда орналасқан F SPORT логотипі және бүйір 

баспалдақтарының қаптауы

ІШКІ ЖаЙЛыЛыҚ ҚҰРыЛҒыЛаРы

Руль астында орналасқан беріліс қорабын ауыстырып-қосқышы және

жылытуы бар мультифункционалды F SPORT руль дөңгелегі

алюминий салон ендірмелері

Ұлғайтылған алдыңғы орындықтардың бүйір қолдауы 

алдыңғы орындықтардың сақтау жадысыз 

F SPORT құралдар панелі40

41

40F SPORT

F SPORT ДИЗаЙны

Әсерлі және айрықша трапеция тәрізді радиатор торы, ұялы құрылымды 

арнайы L тәрізді ендірмелер мен хромдалған элементтер жаңа IS F SPORT  

айна қатесіз танитын динамикалық келбетіне бұрынғыдан да жоғары айқындық 

береді. алдыңғы жақ төменгі бампердің айрықша өзгешеліктері тежегіштерді 

суытуға арналған ауа шығарғыштар, жапыру күшін жоғарылататын 

аэродинамикалық жүзбеқанаттар және радиатор торының төменгі бөлігі 

болып табылады. F SPORT жинақтамасында алдыңғы эксклюзивті тұманға 

қарсы жарық диодты фаралар ұсынылған. 

LFA суперкарын және супер қуатты IS F седанын баптаған команда құрастырған жаңа IS 250 F SPORT моделі өзіне осы атақты автокөліктерінің рухын 

сіңдіре білген. Жаңа IS F SPORT эксклюзивті дизайнымен және жетілдірілген динамикалық сипаттарымен мақтана алады.

41

ДӨңГЕЛЕК ДИСКІЛЕРІ ЖӘнЕ F SPORT аСПаСы

LFA суперкарына ұқсас, 18 дюймдік құймалы  

«қосарланған шабақтар» дизайні. алдыңғы және 

артқы аспа, сонымен қатар, электр күшейткіштен 

тұратын  руль  арнайы  F  SPORT  моделі  үшін 

бапталған, бұл жүріс байсалдылығына зардап 

әкелместен басқаруды арттыруға мүмкіндік 

береді. 


F SPORT РуЛЬ ДӨңГЕЛЕГІ

Сіздің рульді әрбір қысуыңыз кезінде F SPORT 

логотипі автокөлікпен бірігу ерекше сезімін туды-

рады. Саңылаулар қалдырылып өңделген терімен 

қапталған және бірыңғай стильде жасалған 

берілістерді ауыстырып-қосу рычагы және руль 

дөңгелегі салонда керемет спорттық атмосфе-

раны қалыптастырады. 

F SPORT ШИЛЬДИГІ

Түрінің  онша  көз  тартарлық  еместігіне 

қарамастан, F SPORT логотипі үздіктік белгісі 

қызметін атқарады. «F» таңбалауы біздің F SPORT 

супер қуатты автокөліктеріміздің сынақтан өткен 

және жетілдірілген орнының: Фудзи тауының 

етегінде орналасқан Fuji Speedway трассасының 

символы болып табылады.   

СПОРТТыҚ ҮЛГІДЕГІ баСҚыШТаР

Саңылаулар тесу арқылы жасалған алюми-

ний басқыштар аяқ киім табанымен тамаша 

жанасатындығымен ерекшеленеді және жаңа 

IS F SPORT спорттық түп тамырын көрсетеді. 

СПОРТТыҚ ҮЛГІДЕГІ ОРынДыҚТаР

F SPORT жаңа эксклюзивті орындықтарын жо-

балау  кезінде  Lexus  үшін  алғаш  рет  жарыс 

автокөліктеріне қолданылатын және орындықтарды 

жасаудың дәстүрлі тәсілінен қарағанда жоғарғы 

анатомиялық пішімді және бүйірлік қолдауды 

қамтамасыз  ету  арқылы  орындық  профилін 

айтарлықтай  деңгейде  дәл  орналастыруға 

мүмкіндік беретін интегралды көпіршіктендіру 

технологиясы пайдаланылды.  

F SPORT ҚҰРаЛДаР ПанЕЛІ

бұл қозғалмалы орталық сақинадан және LFа 

суперкарындағыдай жұқа пленкалы транзистор 

инновациялық технологиясынан тұратын керемет 

басқару панелі болып табылады. Жүргізу режимін 

таңдауға байланысты құралдар жарығы көгілдір 

түске (ECO), ақ түске (NORMAL) немесе  қызыл 

түске (SPORT) ауысып отырады. Мультимедиялық 

жүйенің жұмыс істеуі кезінде сақина мәзірді ашу 

арқылы бір жағына ығысады. 


42

43

аКСЕССуаРЛаРаКСЕССуаРЛаР

СТИЛЬ ЖӘнЕ ҚОРҒаныС

17” ҚыСҚы ҚҰЙМаЛы ДИСКІЛЕР

Қыс мезгіліне арналған резинамен және Lexus 

құймалы дискілерінің стилімен үйлесімділігі Сізге өз 

автокөлігіңізді қиын қыстық ауа-райына дайындауға 

мүмкіншілік береді, оған қоса автокөліктің беделді 

көрінісін сақтайды.

18” ҚҰЙМаЛы 

ДИСКІЛЕР G-SPIDER

Жарқын спортты міңезімен Lexus G-SPIDER стильді 

күміс түсті көп шабақты дискілері.

18” ҚаРа ТҮСТІ ХРОМДаЛҒан 

ҚҰЙМаЛы ДИСКІЛЕР

Қара түсті тозаңмен боялған сәнді дискілер, 

бір бұрышынан қарағанда айналы хром және 

басқасынан қара түсті жалтырақ сияқты көрінеді.

ҚҰПИЯ СОМынДаР

Әрбір дөңгелектегі бір штаттық сомынды Lexus құпия сомынмен алмастыру дөңгелек 

дискілерінің қорғанысын арттыруға мүмкіндік береді. Құпия сомындар бірегей код 

кілтіне ие және қарапайым кілтпен алынбайтын жұмырланған пішімді болып келеді. 

Хромдалған құпия сомындар көзге ерекшеленіп түспейді және дискілердің дизай-

нымен үйлесімді түрде сай келеді.

аВТОКӨЛІК ҮШІн 

аРнаЛҒан ҚаП

Lexus автокөлігі үшін арналған қабы автокөлікті 

өте оңды түрде жабады, оңай кигізіледі және жеңіл 

түрде шешіледі. Қар, мұз, құм және шаң сияқты 

табиғат әсерлерінен сенімді және берік қорғанысын 

қамтамасыз етеді.

ЕСІК ТҰТҚаЛаРының ҚОРҒаныС 

ЖаПСыРМаЛаРы 

Жапсырмалардың пішімі тұтқаны ұстау ауданының 

аймағын  өте  оңды  түрде  жабады.  Мөлдір 

байқалмайтын қабықша сақиналардан, кілттерден 

және қолғаптардан туындауы мүмкін сызаттарға 

қарсы сенімді қорғанысын қамтамасыз етеді.

аРТҚы СПОЙЛЕР

Lexus артқы спойлерінің спорттық дизайны IS 

мәнерлі көрінісін аяқтайды. Оның пішімі автокөліктің  

инновациялық және аэродинамикалық пішімін 

керемет түрде толықтырады.

аРТҚы  баМПЕР  ҮШІн  аРнаЛҒан 

ҚОРҒаныС ҚабыҚШаСы

байқалмайтын, алайда артқы бампердің лак және  

бояу жабынының жауырлардан және сызаттардан 

сенімді қорғанысы. Мөлдір өздігінен жабысатын 

қабықшадан жасалған және бампердің сұлбасына 

оңтайлы түрде жанасады.

ҚОЛаЙЛыЛыҚ ПЕн ҮнЕМДІЛІК

LEXUS ҚҰЙМаЛы ДИСКІЛЕР

Lexus құймалы дискілері IS дизайнын өте оңды түрде толықтырады, Сіздің дербес стиліңізді ерекшелейді. Әрбір диск оңтайлы жүргізудің теңгерімі үшін 

инженерлік дәлдікті және беріктігі және ұзақ уақыт қызмет етуі үшін ең жоғары сапасын қамтиды.


44

45

аКСЕССуаРЛаРаКСЕССуаРЛаР

ҚОЛаЙЛыЛыҚ ПЕн ҮнЕМДІЛІК

ЖҮК

ТЕРЕЗЕЛЕРДІң ДЕФЛЕКТОРЛаРыТерезелері ашық түрде жүрген кезде дефлекторлардың аэродинамикалық пішімі 

салондағы шу деңгейін төмендетіп және желдің тік екпіндерін шағылыстырып, 

қолайлылықты сақтап отыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, таза ауаның 

кіруін қамтамасыз етіп және жаңбырдың және қардың IS салонына түсуінен қорғап, 

дефлекторлар жаңбыр және қар кезінде таптырмас. Қосымша артықшылық: ашық 

терезелердің салқындатқыш әсері қуаттың жұмсалуын қысқартып және жанармай 

үнемділігін арттырып, кондиционерді қолдану қажеттілігін төмендетеді. 

ЖҮК бӨЛІМІнІң ТҮП ҚОЙМаСы 

Жоғарылатылған борты бар жүк бөлімінің түп қоймасы судан, ластан және қоқыстан 

қорғанысын қамтамасыз етеді. Оның бедерлі беті жүк бөлімінде сөмкелердің 

және заттардың сырғытуын болдырмауға көмектеседі.

ТӨбЕДЕГІ ЖҮК бІЛІМІ

Жабылатын, жеңіл, алюминийден жасалған Lexus жүк бөлімі оңай түрде орнатылады және шешіледі. 

аэродинамикалық дизайн және оған қоса Lexus түрлі арнайы керек-жарақтарын сенімді түрде бекіту 

үшін арналған негізін қамтамасыз ете отырып, қарсы ағындардың шуын азайтуға мүмкіндік береді.

ЖҮК бӨЛІМІнДЕГІ КӨЛДЕнЕң ТОР 

Жүк бөлімінде қозғалатын заттардың шығаратын 

шуы жүргізушіні алаңдатуы мүмкін және жүргізудің 

қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін. Көлденең тор жүк 

бөлімінің кішігірім заттарын бір орнында бекітуге 

мүмкіндік беріп, осы мәселені шешеді.

КҮЛ СауыТы

Сіздің IS керемет интерьерін өте оңды түрде 

толықтыратын әмбебап дизайны. Тығыз түрде жа-

былатын қақпағы бар күл сауыты тікелей мақсаты 

бойынша қолдану барысында және ұсақ заттарды 

сақтаған кезде автокөлік салонында тазалықты 

сақтауға мүмкіндік береді.

ТОңаЗыТҚыШ

Lexus тоңазытқышы алыс сапарлары, демалыста-

ры және серуендері үшін өте оңды шешім болып 

табылады. Ол автокөліктің 12В ажыратқышына 

қосылады және сапар шегу кезінде азықты ыстық 

немесе салқындатылған күйде сақтайды.

ЖҮК бӨЛІМІнДЕГІ ТІК ТОР

Тұжырымды түрде қарапайым, алайда өте епті. 

Тік тор жүк бөліміндегі арнайы бекіткіштерге 

бекітіледі және ұсақ заттарды тазалықта және 

тәртіпті күйде сақтауға мүмкіндік беретін екі бөлек 

қалташасы бар.

МаТаДан ЖаСаЛҒан ЕДЕн КІЛЕМШЕЛЕРІ

Матадан жасалған керемет қара түсті Lexus кілемшелері IS еден жабынының 

дыбыстан қорғау әсерін күшейтеді. Олардың пішімі еден құрылысына өте оңды 

түрде сай келеді, ал жүргізушінің кілемшесі кілемшеге сырғытуға мүмкіндік 

беретін арнайы бекіткіштермен сенімді түрде бекітіледі және жүргізу кезіндегі 

қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

РЕЗЕңКЕДЕн ЖаСаЛҒан ЕДЕнДІК КІЛЕМШЕЛЕР

Едендік жабынның лас немесе суланған аяқ-киімнің әсеріне, оған қоса кірдің, 

құмның және шаңның түсуіне қарсы максималды қорғанысы үшін арналған 

қара түсті резинадан жасалған кілемшелер. Жүргізушіге арналған кілемшеде  

сенімді түрде бекітуге мүмкіндік беретін және жүргізу кезінде қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін.арнайы бекіткіш құрылғысы бар.46

47

TOUCH-UP PAINT бОЯуыLexus touch-up бояулары, IS автокөліктерінің 

модельдік қатарының түстеріне сай келу үшін 

мұқият түрде жасалған. Олар оңай қолданылатын 

шағын баллон – бүріккіштен тұрады және лак 

бояу жабынының ұсақ сызаттарын жабу үшін 

өте қолайлы болып келеді.

аКСЕССуаРЛаР

аКСЕССуаРЛаР

ҚауІПСІЗДІК

ҚОРҒаныС ПЕн КҮТІМ

BABY-SAFE PLUS баЛаЛаРҒа аРнаЛҒан 

аВТОКӨЛІК ОРынДыҒы

Жаңа  туылған  нәрестелерден  бастап  9  ай 

(cалмағы 13кг дейін) жастағы балаларға дейін 

арналып жасалған. биіктігі бойынша реттелетін 

жұмсақ  бас  тіреуішімен,  жұмсақ  бүйірлік 

қанаттарымен, арқаның қосымша қорғанысымен, 

күннен және желден қорғайтын жылжымалы 

күнқағармен, және тасымалдау үшін арналған 

тұтқасымен жабдықталған. Қалыпты қауіпсіздік 

белдігімен немесе Baby-SafePlus базасының 

көмегімен бекітіледі.

BABY-SAFE PLUS баЛаЛаРҒа аРнаЛҒан ОРынДыҒы ҮШІн нЕГІЗ

Қауіпсіздік белдігімен бекітілетін Baby-SafePlus балаларға арналған орындығының өте тұрақты негізі. 

Орындық негізде бекітіледі және батырмаға жай ғана басу арқылы шешіледі, бұл өз кезегінде орындықты 

автокөлікке орнатпас бұрын баланы орындықта ыңғайлы түрде орналастыруға, ал баратын жеріне 

жеткен орындықты соң оңай шешіп алуға және баланы шығарып алуға мүмкіндік береді.

KID ЖӘнЕ KIDFIX баЛаЛаРҒа аРнаЛҒан 

аВТОКӨЛІК ОРынДыҚТаРы

4 жастан 12 жасқа дейінгі балаларға арналған  

(салмағы шамамен 15 кг бастап 36кг дейін). 

Өсіп келе жатқан бала үшін арналған ерекше 

функциялар жұмсақ бүйірлік қанаттарды, бас 

тіреуішін биіктігі бойынша реттеудің 11 орналасу 

күйін және реттелетін қауіпсіздік белдіктерін 

қамтиды. Орындық Kid нұсқасында қауіпсіздік 

белдіктерімен бекіту үшін және KidFix нұсқасында 

ISOFIX көмегімен бекіту үшін қол жетімді.

DUO PLUS ISOFIX баЛаЛаРҒа аРнаЛҒан 

аВТОКӨЛІК ОРынДыҒы

Ұсынылған орындықтар 9 айлық балалардан бастап 

12 жасқа дейін қамтылған (салмағы шамамен 9 

бастап 18кг дейін). DuoPlus ISOFIX орындығында 

бар кеудеге арналған төсемдерімен 5-нүктелік 

қауіпсіздік белдіктері, жұмсақ бүйірлік қанаттар, 

биіктігі бойынша реттелетін бас тіреуіші және еңістің 

3 орналасу күйі бар.

СаЛОнның ТОҚыМаЛыҚ 

ӨңДЕуІн ҚОРҒау

Lexus ProTect* интерьері үшін дайындамасы 

салонның тоқылған элементтерін қорғау үшін қажет, 

мысалы автокөліктің тоқымалық өңдеуі және кілем 

жабынының. Ол гипоаллергенді және дақтарды 

қалдырмай сұйықтықтарды, ластануларды және 

шаңды оңай кетіруге мүмкіндік беретін көрінбейтін 

жабынды құрайды.

LONG LIFE BODY PROTECT 

ШанаҚ ҚОРҒаныСы

Lexus  ProTect  *  Сіздің  автокөлігіңіздің  шоу-

румдағыдай  бастапқы  бүлінбеген  көрінісін 

сақтауға көмектеседі. бұл шанақтың лак бояу 

жабынына  түсірілетін  кремний  негізіндегі 

жабынның инновациялық технологиясы. Молеку-

лярлы деңгейде әрекеттесетін LexusProTect қатты 

керамикалық қабықшаны құрып, бетті, қорғайтын 

қоршаған  ортаның  әсерінен,  еріткіштердің 

және басқа экологиялық тұрғыдан алғандағы 

қауіптерден қорғайды.

ҚҰЙМаЛы

ДИСКІЛЕРДІ ҚОРҒаубалқымалы дискілері өз тартымдылығын

LexusProTect*  қорғанысының  арқасында 

жақсырақ сақтайтын болады. Кремний негізіндегі 

арнайы қорғаныс жабыны дөңгелектердің беткі 

жағын көзге түсетін іздерден, ластанулардан, 

тежеу шаңынан және неше түрлі жол жабында-

рынан қорғайды. бар қажеті – жай ғана сумен 

жуу, содан соң сіздің IS дөңгелектеріңіз қайтадан 

жаңа сияқты көрінетін болады.

* Lexus ProTect жабынын жағу арнайы даярланған Lexus дилерлерінің қызметкерлерімен іске асады. нақты мәліметтерді алу үшін Lexus ресми дилеріне хабарласыңыз. 48

49

аКСЕССуаРЛаРаКСЕССуаРЛаР

LEXUS HOTSPOT КІРу нҮКТЕСІ

Lexus Hotspot құрылғысы IS көлігін ұялы Интернеттің кіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін нүктесіне айналдырады. Егер Сіздің таңдауыңыз бойынша SIM-картаны 

енгізу кезінде Сіз 2G/3G желісінің қамтитын аумағында болсаңыз ол Wi-Fi жұмыс істей алатын бес құрылғыға дейін қосылуға мүмкіндік береді, оның ішінде 

ноутбуктер, планшеттер және смартфондар, оған қоса әрекет ету радиусы шеңберінде олардың арасындағы өзара әрекеттерді атқаруға мүмкіндік береді. 

Lexus Hotspot кіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін нүктесі түрде электр қуатын тұрақты түрде алуды қамтамасыз ету үшін IS аккумулятор батареясына тікелей 

түрде қосылады.

ТЕХнОЛОГИЯЛаР

LEXUS ТҮПнҰСҚаЛы МаЙЛаР

барлық Lexus түпнұсқалы қозғалтқыш майлары API (американдық мұнай институты) және ACEA (Еуропалық автокөлік өндірушілерінің ассоциациясы) 

халықаралық стандарттарына ғана емес, сонымен қатар сапасына және қолдану сипаттамаларына қатысты ең қатал талаптарына сай келеді. Олар 

қозғалтқыштың ең жақсы күйдегі жұмыс істеуін қамтамсыз ететін оңтайлы сипаттамаларға ие.

SAE 0W–30 синтетикалық қозғалтқыш майы

Lexus SAE 0W–30 толығыменен синтетикалық 

қозғалтқыш майы бірегей сипаттамаларға ие және 

API сыныптастыруы бойынша ең жоғарғы сыныбына 

сай келеді. Ол әмбебап қасиетіне сай бензин 

және дизель қозғалтқыштары үшін керемет түрде 

сай келеді, қозғалтқыштың оңай іске қосылуын, 

барлық бөлшектерінің және тораптардың мінсіз 

тазалығын, ең жоғарғы қуат көрсеткіштерін және 

қозғалтқыштың максималдық ресурсін қамтамасыз 

етеді. айрықша жабысқақтық - температуралық 

сипаттамаларының арқасында Lexus SAE 0W-30 

қозғалтқыш майы суық күйінде іске қосу барысында 

қозғалтқыштың жеткіліксіз майлану мәселесін ең 

жақсы күйде шешеді және оның жұмыс істеуінің 

максималды сенімділігін қамтамасыз етеді.

ACEA бойынша сыныбы: A3, B3, B4; по API: SL / CF 

Қаптамасы: 1 л, 5 л

SAE 5W-40 синтетикалық қозғалтқыш майы

Lexus SAE 5W–40 синтетикалық қозғалтқыш майы 

соңғы ұрпақ майларына қойылатын ең қатал 

талаптарына сай келеді. Жабысқақтық және 

майлау сипаттарының тұрақтылығы, жұмыс істеудің 

түрлі шарттарындағы қолдану сипаттарының 

тұрақтылығы, төмен температуралар барысындағы 

керемет ағымы –Lexus синтетикалық қозғалтқыш 

майының айрықша сипаттары.

ACEA бойынша сыныбы: A3, B3, B4; по API: SL / CF 

Қаптамасы: 1 л, 5 л

SAE 0W-20 синтетикалық қозғалтқыш майы

SAE 0W-20 синтетикалық қозғалтқыш майы Lexus 

автокөліктерінің ең жаңа қозғалтқыштары үшін 

арналған. Оның аққыштықтың жоғары сипаты бар, 

жанармай үнемділігінің керемет көрсеткіштерін 

және  ең  жақсы  экологиялық  сипаттамала-

рын қамтамасыз етеді. Lexus автокөліктерінің 

модельдері үшін ғана, оның қолданылуы иесінің 

нұсқаулығымен ұсынылған.

API бойынша сыныбы: SM / SL 

Қаптамасы: 1 л, 5 л.50

51

СаЛОн ҚаПТаМаСының ТҮС ГаММаСы

ҚҰРаМа ҚаПТаМа 

(МаТа/ЖаСанДы быЛҒаРы)

Қара 


Сұр

Қара


Сұр

Сарғыш


быЛҒаРы

Қара


Күңгірт қызыл

F SPORT быЛҒаРыСы

«Қара 

металлик» түсті пластик 

ендірмелер

F SPORT

Қоңыр түсті ағашДЕКОРаТИВТІ ЕнДІРМЕЛЕР

Қоңыр ағаш ендірмелері бар сарғыш былғары

«Қара металлик» түсті пластик ендірмелері бар қара түсті құрама қаптама

«Қара металлик» түсті пластик ендірмелері бар қара түсті былғары 

қаптама

«Қара металлик» түсті пластик ендірмелері бар сұр түсті құрама қаптама

F SPORT декоративті ендірмелері бар күңгірт қызыл былғары қаптама52

53

ШанаҚ ТҮСТЕРІІнЖу–аҚ  (077)

1

СҰР МЕТаЛЛИК (1H9)аҚ  F SPORT (083)

2

КҮМІС МЕТаЛЛИК (1J4)аҚШыЛ СҰР МЕТаЛЛИК (1J7)

ҚаРа – МЕТаЛЛИК ЕМЕС (212)

ҚаРа МЕТаЛЛИК (217)

ҚаРа КӨК МЕТаЛЛИК (8V3)

1

КӨК F SPORT МЕТаЛЛИК (8U1)2

ҚыЗыЛ МЕТаЛЛИК (3R1)

1

 F SPORT жинақтамасында ұсынылмаған.2

 Тек қана F SPORT жинақтамасында ұсынылған.

назар аударыңыз: нақты автокөлік түсінің реңі түсті берудің техникалық мүмкіндіктеріне байланысты тізімдемеде ұсынылғаннан өзгешеленуі мүмкін. 


54

55

LEXUS СЕРВИСТІКҚыЗМЕТІ

Lexus-те мұндай амалды «ғажайып құбылыс» деп атайды. бұл автокөлік ғана 

емес, сонымен қатар, біздің сервисімізге және сатудан кейінгі қызмет көрсету 

бағдарламаларына да қатысты. автокөлікті пайдаланудың барлық кезеңі 

ішінде Lexus сервистік қызметі әрқайсысы клиенттің толық қанағаттануын 

және жан тыныштығын қамтамасыз ететін жеке әзірленген техникалық және 

сервистік қызмет көрсету жоспарларын ұсына отырып, бірінші сыныпты 

игеру тәжірибесіне кепілдік береді. 

Lexus автокөліктері «Omotenashi» жапон қонақжайлығының тамаша 

атмосферасын қалыптастыратын әлемдегі ең озық технологиялармен 

жабдықталған. біздің автокөліктерді құрастырудағы айрықша тәсіліміз қызмет 

көрсетуге де таралады: біз әрбір клиентке үйіміздегі қонақ іспетті назар 

аударамыз. Әлемдік стандарттар деңгейіндегі қызмет көрсету философиясы 

автокөліктерді беру бөлмелеріндегі балғын гүлдерден, қызмет көрсетуге 

арналған бокстардағы мінсіз тазалықтан немесе автокөлікті сыйлық ретінде 

жуудан көрініс табады. 

біз Сіздің Lexus көлігіңізге қамқорлық таныту арқылы біздің құрметті клиентіміз 

Сізге қамқорлық көрсетеміз деп есептейміз. Lexus ресми дилерлері клиенттің 

ең жоғары қанағаттану деңгейіне жетуіне талпынады. Сізге капучино 

кесесімен диванға жайлы жайғасу арқылы жаңалықтарды қарауға немесе 

интернетке кіруге болады. ал бұл уақытта біздің механиктеріміз Сіздің 

күнделікті істеріңізге тез оралуыңыз мақсатында өз жұмыстарын максималды 

тиімділікпен орындап жатады.

КЕПІЛДЕМЕЛІК МІнДЕТТЕМЕЛЕР

ТОЛыҚ ҮШ ЖыЛДыҚ КЕПІЛДЕМЕ

бұл кепілдеме сапасыз дайындау немесе құрастыру нәтижесінде пайда 

болған және қалыпты пайдалану кезінде туындаған кез келген кемшілікке 

қолданылады. Кепілдеме қайсысының бірінші туындағандығына тәуелді 

ретте, үш жыл бойы немесе 100 000 км жүріске әрекет етеді. бұл ретте,  

пайдаланудың бірінші жылында жүріс ұзақтығына шектеу қойылмайды.

ШанаҚТың бЕТТІК КОРРОЗИЯСынан ЖӘнЕ ЛаКПЕн 

бОЯЛҒан бЕТТІң КЕМШІЛІГІнЕн ҚОРҒаныСТың ҮШ 

ЖыЛДыҚ КЕПІЛДЕМЕСІ

Шанақтың кез келген боялған панелінің, лакпен боялған бетінің 

материалдар сапасының немесе дайындау кемшілігі салдарынан 

туындаған беттік коррозиясы мен кемшіліктерін жоюға кепілдеме беріледі. 

бұл жағдайда да жүріс ұзақтығына шектеулер қойылмайды.


Жаңа IS. 

СынаП КӨРІңІЗ

Lexus автокөліктерінің айрықшалығын сезінудің бір 

ғана тәсілі бар – ол рульге өзіңіздің отыруыңыз. 

Өзіңіздің Lexus дилеріңізге жүгінсеңіз немесе Lexus 

ресми сайтына кірсеңіз және Lexus IS моделінің тест 

драйвіне қатыссаңыз болғаны. 

Toyota Motor Kazakhstan компаниясы алдын ала хабарламасыз 

жергілікті пайдалану талаптарына автокөлікті бейімдеу үшін, 

сонымен қатар, модельді жетілдіру барысында оның техникалық 

сипаттамаларына және жабдықтар тізіміне өзгерістер енгізу 

құқығын өзінде қалдырады. Мүмкін болатын өзгерістер 

жөніндегі ақпараттар алу үшін Өзіңіздің Lexus аймақтық 

дилеріңізге жүгініңіз. 

Ескертпе: тізімдемеде келтірілген автокөліктер және олардың 

техникалық сипаттамалары Сіздің аймағыңыздағы модельдер 

мен жабдықтарға тәуелді ретте өзгеруі мүмкін. Шанақтың 

нақты түсі берілген тізімдемедегі фотосуретте көрсетілген 

шанақ түсінен өзгешеленуі мүмкін.

Қосымша ақпаратты www.lexus.kz сайтынан, сонымен қатар, 

өзіңіздің Lexus дилеріңізден таба аласыз.

www.lexus.kz
Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет