Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелікPdf көрінісі
Дата24.03.2017
өлшемі92,02 Kb.
#10328

Әдістемелік ұсыныстар мен

нұсқаулардың; әдістемелік

ұсыныстардың; әдістемелік

нұсқаулардың титул парағы 

Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Филология, журналистика және өнер  кафедрасы

 

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнінен   050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»мамандығының студенттеріне арналған курстық жұмыс бойынша  

  

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАР Павлодар

Әдістемелік ұсыныстар мен

нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды;

әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор 

__________ Пфейфер Н.Э.

                        

20__ж. «___»____________

Құрастырушы:

 _____________

ф.ғ.к, доцент Муталиева Р.М.

Қазақ филологиясы

 

 кафедрасы«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәні бойынша 050117 «Қазақ » 

 

  мамандығыныңстуденттеріне арналған

 

Пәнді оқыту бойынша  әдістемелік нұсқау     

Кафедраның отырысында ұсынылды 

20__ж. «___»______________,№__ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі 

_____________  

Жүсіпов Н.Қ.

    20__ж. «____» ________

Филология, журналистика және өнер   факультетінің ОӘК мақұлданды

20__ж. «___»______________,  №____ Хаттама

ОӘК төрағасы 

_______________     

Жұманқұлова Е.Н.

   20__ж. «____» ________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________        

А.А.Варакута   

20__ж. «____» ________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды     

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама

    


Қазіргі  қазақ әдебиеті пәнінен курстық жұмысқа  

әдістемелік нұсқау

1-тақырып. Абай. Сұлтанмахмұт және қазіргі қазақ әдебиеті

Әдебиеттер тізімі:

1. .Қазақ әдебиеті тарихы. Үш томдық, 1960-67 жж.

2. Қазақ  әдебиетінің тарихы.10 томдық. 9-том. А. 2008

3. .Әуезов М. Әр жылдар ойлары.1959.

4. Мұқанов с. Өсу жолдарымыз, 1960.

5. .Жұмалиев Қ. Стиль-өнер еоекшелігі.1966

6. .Нұрқатов   А.Абайдың   ақындық   дәстүрі.1966.,   Жалғасқан   дәстүр,

1980

7. .Базарбаев М.Әдебиет және дәуір,19668. Әлібаев Х. Уақыт және суреткер,1967

9. Қаратаев М. Эпостан эпопеяға,1969

10.

Нарымбетов Ә. Дәуір және поэзия,197011.

Дәстүр   және   жаңашылдық.   Екі   томдық.   1   том,   1980;   2-

том,1982

Абай     (Сұлтанмахмұт   және   қазіргі   қазақ   әдебиетіндегі   дәстүр   мен

жаңашылдық, ұқсастық пен ерекшеліктер (тақырып,  стилт. саласында)

айтылады.2-тақырып. Сәкен Сейфулиннің махаббат лирикасы

 Әдебиеттер тізімі:

1.Қазақ әдебиетінің тарихы. Үшінші том, 1-кітап,1967

2.Қирабаев С.Сәкен Сейфуллин, 1971

3.Ысмаилов Е. Ақын және революция,1964

4.Жұмалиев Қ.Стиль-өнер ерекшелігі,1966

5.Ахметов З. Өлең сөздің теориясы, 1973

6.Қаратаев М.Мировоззрение и мастерство,1965

7.Тәжібаев Ә. Өмір және поэзия,1960

8.Кәкішев Т. Октябрь өркені,1962

9.Әдібаев К. Уақыт және суреткер, 1967

Сәкеннің махаббат лирикасының   өзіндік айшықтары өзімен замандас

ақындармен,   ьұрынғы  

  поэзиядағы   махаббат   лирикасымен

салыстырыла  құрастырылады.

3-тақырып.   Сәкен   Сейфуллиннің   «Тар   жол,   тайғақ   кешу»

романындағы автор бейнесі.

 Әдебиеттер тізімі:

1.Қазақ әдебиетінің  тарихы. Үшінші том.1-кітап,1967

2.Қирабаев С. Сәкен Сейфуллин.1974

3.Ысмаилов Е. Ақын және революция.1964

4.Жұмалиев Қ. Стиль-өнер ерекшелігі.1966

5.Қаратаев М. Мировоззрение и мастерство.1965

6.Кәкішев Т., Ахметов З. «Тар жол, тайғақ кешудің» тағдыры.19977.Әдібаев Х. Уақыт және суреткер.1967

8.Атымов СМ.Идея и композиция.1970

  Романды бүгінгі   көзқараспен қарастыра отырып,   автор бейнесін өз

заманымен байланыстыра  ашу керек.4-тақырып. Бейімбет Майлин прозасындағы  әйел бейнесі.

 Әдебиеттер тізімі:

1.Қазақ әдебиетінің тарихы. Үшінші том. 1-кітап,1967

2.Жармағамбетов Қ. Б.Майлиннің творчествосы.1958

3.Әуезов М. Әр жылдар ойлары. 1959

4.Қаратаев М.Шеберлік шыңына.1969

5.Жұмалиев Қ. Стиль - өнер ерекшелігі.1966

6.Нұртазин Т. Майлиннің творчествосы,1966

7.Кәкішев Т. Дәуір суреткері.1969; Б.Майлинннің прозасы.

9.Қирабаев С. Өнер өрісі.1971

10. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

Бейімбеттің   әсіресе   ауыл   әйелі   бейнесін   жасаудағы   ұтымды

қолданыстары, ауыл әйелінің жай-күйіне жете қанықтығы сөз болады.

5-тақырып. Бейімбет Майлин- көркем әңгіме шебері

Әдебиеттер тізімі: 

1.Қазақ әдебеитінің тарихы . Үшінші том. 1-кітап, 1967

2.Жармағамбетов Қ. Б.Майлиннің  творчествосы.1958

3.Әуезов М. Әр жылдар ойлары. 1959

4.Қаратаев М. Шеберлік шыңына.1969

5.Жұмалиев Қ. Стиль- өнер ерекшелігі. 1966

6.Нұртазин Т. Б.Майлиннің творчествосы.1966

7.Нұртазин Т. Майлин творчествосы.1966

8.Қоңыратбаев Ә. Шеберлік сырлары. 1979

9. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

Бейімбеттің ауыл өмірін, адамдар психологиясын жетік білетіндігі, жаңа

заманды   қабылдаудағы   түсініктерін   әзілмен   жеткізудегі   шеберліктері

айтылады. 

7-тақырып. Бейімбет Майлин-әдеби сықақ шебері

Әдебиеттер тізімі:

1.Қазақ әдебиетінің тарихы.Үшінші том.1-кітап,1967

2.Жармағамбетов Қ. Б.Майлиннің творчествосы.1958

3.Әуезов М. Әр жылдар ойлары.1959

4.Қаратаев М. Шеберлік шыңына.1969

5.Жұмалиев Қ.Стиль-өнер ерекшелігі.1966

6.Нұртазин Т. Б.Майлиннің творчествосы.1966

7.Кәкішев Т. Дәуір суреттері.19678.Наурызбаев Б.Дәуір суреткері.1969; Б.Майлиннің прозасы.

9.Қирабаев С. Өнер өрісі.1971.

10. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

       Бейімбеттің     әңгіме,   повесть,   роман,   драмаларында   кейбір

кейіпкерлердің шебер сықаққа айналатыны, жазушының көп қолданған

тәсілі   екендігі,   сол   кездегі   әдебиеттегі   сатирамен   салыстырыла

талданады.

8-ші   тақырып.   Ілияс   Жансүгіров   поэмаларындағы     өнер   иесінің

бейнесі

Әдебиеттер тізімі:

1.Қазақ әдебиетінің тарихъы. Үшінші том.1-кітап,1967

2.Қаратаев М. Туған әдебиет туралы ойлар.1958.

3.Ахметов З.Казахское стихосложение.1958.

4.Әуезов М. Әр жылдар ойлары.1959.

5.Мұқанов С. Өсу жолдарымыз.1960.

6.Тәжібаев Ә.Өмір және поэзия.1960.

7.Әбдірахманова Т. Ақын сыры.1963.

8.Дүйсенов М. Ілияс Жансүгіров.1965.

9.Нарымбетов Ә.  Қазақ совет поэмасы.1972.

10. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

Ілиястың   «Күйші»,   «Құлагер»   поэмаларындағы   күйші   жігіт,   Ақан   сері

бейнелері талданады.9-тақырып.   Ілияс   Жансүгіровтің   «Құлагер»     поэмасының

құрылысы мен оқиға желісі:

Әдебиеттер тізімі:

1.Қазақ әдебиетінің тарихы. Үшінші том. 1-кітап, 1967.

2.Әуезов М.Әр жылдар  ойлары. 1959.

3.Мұқанов С. Өсу жолдарымыз. 1960.

4.Тәжібаев Ә. Өмір және поэзия. 1960.

5.Әбдірахманова Т.Ақын сыры. 1963.

6. Дүйсенов М. Ілияс Жансүгіров.1965.

7.Нарымбетов Ә. Қазақ совет поэмасы.1972.

8.Ақшолақов   Т.Көркем   шығарманың  

  эстетикалық   табиғатын

таныту.1973.

10. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

         Поэманың   құрылымы   мен   оқиға   желісі     қаһарманмен   бірге

талданады. 

10-ші   тақырып.   М.Әуезовтің   «Қараш-Қараш»   оқиғасының

көркемдігі.

Әдебиеттер тізімі:

1. Қазақ әдебиетінің тарихы. Үшінші том. 1-кітап, 1967.

2. Әуезов М.Әр жылдар  ойлары. 1959.

3. Кедрина З. Из живого источника. 1960.


4. Қаратаев М. Шеберлік шыңына.1963.

5. Нұрқатов А. Мұқтар Әуезов творчествосы. 1965.

6. Лизунова Е. Мастерство Мухтара Ауезова. 1968.

7. Мүсірепов Ғ. Суреткер парызы. 1970; Заман және әдебиет. 1982.

8. Әдібаев Х. Талант, талғам, тағдыр.1971.

9. Мұхтар мұрасы.1997.

10.

 Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007Повестегі көркем    бейне жасаудағы   шеберлік,  бейнелік, суреткерлік

талданады. 11-тақырып.

 

М.Әуезовтің

 

«Еңлік-Кебек»,

 

«Қарагөз»

трагедияларының өзара жақындығы  мен айырмашылығы.

Әдебиеттер тізімі:

1. Қазақ әдебиетінің тарихы. Үшінші том. 1-кітап, 1967.

2. Әуезов М.Әр жылдар  ойлары. 1959.

3. Қаратаев М. Шеберлік шыңына.1963.

4. Нұрқатов А. Мұқтар Әуезов творчествосы. 1965.

5. Нұрғалиев Р.Трагедия табиғаты. 1968.

6. Ордалиев С. Қазақ драматургиясының очеркі.1964.

7. Тәжібаев

 

Ә.Қазақ 

драматургиясының

 

дамуы


 

мен


қалыптасуы.1971. 

8.  Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7,8-том. 2007

Екі   драмадағы   тақырып   ұқсастығы,   қаһармандар   тағдырының

ортақтығы мен өзгешеліктерін ашу.12-тақырып. М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы  көркем

бейне жасау жолдары. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақ әдебиетінің тарихы. Үшінші том. 1-кітап, 1967.

2. Әуезов М.Әр жылдар  ойлары. 1959.

3. Кедрина З. Из живого источника. 1960.

4. Қаратаев М. Шеберлік шыңына.1963.

5. Нұрқатов А. Мұқтар Әуезов творчествосы. 1965.

6. Лизунова  Е.  Мастерство  Мухтара Ауезова. 1968.

7. Мүсірепов Ғ.  Суреткер парызы. 1970; Заман және әдебиет. 1982.

8. Әдібаев Х. Талант, талғам, тағдыр.1971.

9. Мұхтар мұрасы.1997.

10.


Уахатов   Б.   «Абай   жолы-өнер   жолы,   өнеге   жолы»     кітапта-

жанр және шеберлік. Жинақ,1968.

11.

 Ахметов З. Роман-эпопея  Мухтара Ауезова.1997.12.

 Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 8-том. 2007

М.Әуезовтің   көркем бейне жасауда   қолданылатын алуан   тәсілдері:

портрет, мінездеу (ішкі, сыртқы) , диалог, монолог, т.б. талданады. 13-тақырып.   М.Әузовтің     «Абай   жолы»   эпопеясының   тілі.

Жинақ.1957.

Әдебиеттер тізімі:

1. Қазақ әдебиетінің тарихы. Үшінші том. 1-кітап,1967.

2. Әуезов М. Әр жылдар  ойлары. 1959.

3. Қаратаев М. Шеберлік шыңына.1963.

4. Нұрқатов А. Мұқтар Әуезов творчествосы. 1965.

5. Лизунова  Е. Мастерство  Мухтара Ауезова. 1968.

6. Мұхтар мұрасы.1997.

7. Ахметов З. Роман-эпопея Мухтара Ауезова.1997.

8. Қазақтың тұңғыш эпопеясы.Жинақ,1957.

9. Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар.1968

10.


 Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 8-том. 2007

Романдағы жазушы суреткерлігін танытатын көркемдегіш құралдар,

әзіл-қалжыңдар талданады.

14-тақырып.   Мағжан Жұмабаевтың табиғат лирикасы. 

Әдебиеттер тізімі. 

1.Елеукенов Ш. Мағжан Жұмабаев. А., 1990

2.Елеукенов Ш. Жаңа жолдан. А.,1989.

3.Құдаш С.қазақ ақыны М.Жұмабаев. Қазақ әдебиеті, 1988,№52.

4.Сәдуақасов Т. М.Жұмабаев туралы. Жұлдыз. 1993,№6.

5.Дәулетхан   Әлімғазы.Мағжан   және   қазақ   поэзиясы.   Жұлдыз,

1994,№5-6.

      6. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

       Мағжанның   «жазғы   жолда»,   «Қысқы   жолда»,   «Жазғытұрым»,

«Сен»,   «Көкшетау»   т.б.   өлеңдеріндегі   романтизм,   поэтикасы,

шеберлігі талданады.15-тақырып. Мағжан Жұмабаевтың «Батыр Баян» поэмасының

қаһармандары және көркемдігі.

1.Елеукенов Ш.  Мағжан Жұмабаев. А., 1990.

2.Елеукенов Ш. Жаңа жолдан.А.,1989.

3.Аймауытов     Ж.   Мағжанның   ақындығы   туралы.   Кітапта:

М.Жұмабаев. Шығармалары. А.,1989.№6.

4.Елеукенов  Ш.  Мағжан  шығармаларындағы     психологизм..  (Батыр

Баян», «Шолпанның күнәсі»). Жұлдыз. 1994,№10-12.

      5.Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

Поэма   қаһармандарын     Гогольдің   «Тарас   Бульба»   повесімен

салыстыра талдап, поэтикасына тоқталу керек. 16-тақырып. Жүсіпбек Аймауытовтың  «Ақбілек» романындағы

Ақбілек бейнесі. 

Әдебиеттер тізімі: 

1.Қирабаев С. Жүсіпбек Аймауытов. А.,1990.

2.Елеукенов Ш.  Жаңа жолдан. А., 1989.3.Қирабаев С. Қуатты қалам, күрделі тағдыр.Жұлдыз. 1989, №10.

4.Атымов  М. Ел үшін күйген. Жалын. 1989. №2.

5.Байғалиев Т. Жүсіпбек Аймауытов. Жұлдыз. 1989, №6.

6.Жиреншин А. Ж.Аймауытов.  Қазақстан мектебі. 1989,№5.

7.Ысқақов Д. Ақбілектің әлемі. Жұлдыз. 1990.№8.

8.Майтанов Б. Ақбілек- психологиялық роман. Жұлдыз. 1992, №10.

      9.Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

     Романдағы Ақбілек бейнесі негізгі кейіпкер ретінде психологизм,

монологпен қоса, басқа кейіпкерлермен салыстырыла талданады. 

17-тақырып.   Жүсіпбек   Аймауытовтың   «Ақбілек»   романының

көркемдік ерекшеліктері.

Әдебиеттер тізімі:

1. Қабдолов З.  Сөз өнері..А., 1992.

2. Әдебиеттану  терминдерінің сөздігі. А.,1996.

3. Қирабаев С.  Жүсіпбек Аймауытов. А.,1990.

4. Елеукенов Ш.  Жаңа жолдан. А.,1989.

5. Майтанов Б.  Ақбілек- психологиялық роман. Жұлдыз. 1992, №10.

6. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

Романдағы   пейзаж,   психологиялық   параллелизм,   психологизм,

монолог, портрет, стиль, балама, салыстыру, теңеулер талданады.18-тақырып.   М.Әуезовтің  

  алғашқы   әңгімелеріндегі

қорғансыздар тағдыры. («Қорғансыздың күні», «Жетім» т.б.)

 Әдебиеттер тізімі:

1. Мұхтар мұрасы.А.,1997.

2. Нұрқатов А.  М.Әуезов творчествосы. А.,1968.

3. Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. А.,1968.

4. Қабдолов С. Арна. 1988; Әуезов. 1997.

5.  Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

Әуезовтің   жоғарыдағы   әңгімелеріндегі   қорғансыздар   тағдырын

табиғатпен   ұштастыра     сипаттаудағы   ,   оларға   қарама-қарсы

кейіпкерлердің психологиясын берудегі шеберліктері талданады. 19-тақырып. М.Әуезовтің «Көксерек» әңгімесіндегі   жазушылық

шеберлік.

Әдебиеттер тізімі:

1.Мұхтар мұрасы. А.,1997.

2.Нұрқатов А. М.Әуезов творчествосы. А.,1965.

3.Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. А., 1968.

4.Лизунова Е. Мастерство М.Ауезова. А., 1968.

 5. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 7-том. 2007

«Көксеректегі»   қасқырлар   тіршілігі,   мінез-құлқы,   портреттерінің

шеберлікпен   бейнеленуі;   Көксеректің   Құрмашпы   өлтіру     себебі

талданады.20-тақырып. М.Әуезовтің «Абай жолындағы»  Абай бейнесі.

Әдебиеттер тізімі:

1. Мұхтар мұрасы. А.,1997.

2.Нұрқатов А. М.Әуезов творчествосы. А.,1965.

3.Ахметов З. Роман-эпопея  Мухтара  Ауезова.1997.

4.Бердібаев   Р.   Қазақ   тарихи   романы.   А.,1979;   Роман   және   заман.   А.,

А.,1967.

6. Лизунова Е. Мастерство  М.Ауезова. А., 1968.

7. Рахымжанов Т.Қазіргі қазақ романының  поэтикасы. А.,1992.

8.  Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 8-том. 2007

Абайдың   әр   кездегі   қалпын   көрсететін,   балалық   шағы,   ақындығы,

азаматтығы, шешендігі сомдалатын тұстарын алу керек. 21-тақырып. М.Әуезовтің «Абай жолындағы»  Құнанбай бейнесі. 

Әдебиеттер тізімі:

1. Мұхтар мұрасы. А.,1997.

2. Нұрқатов А. М.Әуезов творчествосы. А.,1965.

3. Ахметов З. Роман-эпопея  Мухтара Ауезова.1997.

4. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. А.,1979;  Роман және заман. А.,

А.,1967.

5. Мүсірепов Ғ. Суреткер парызы. А.,1970.

6. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 8-том. 2007

Құнанбай   бейнесі   бүгінгі     көзқараспен   талданады.   Оның   бейнесін

көрсететін мінездеу, портрет, диалог қамтылады.

22-   тақырып.   М.Әуезовтің   «Абай   жолындағы»     әйел-қыздар

бейнесі.

Әдебиеттер тізімі:

1. Мұхтар мұрасы. А.,1997.

2. Нұрқатов А.  М.Әуезов творчествосы. А.,1965.

3. Ахметов З.  Роман-эпопея Мухтара Ауезова.1997.

4. Лизунова Е.  Мастерство М.Ауезова. А., 1968.

5. Нұртазин Т.  Шеберлік туралы ойлар. А., 1968.

6. Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық. 8-том. 2007Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет