Экономика жəне басқару факультеті


Негізгі жəне қосымша əдебиет тізіміPdf көрінісі
бет2/3
Дата18.03.2017
өлшемі248,05 Kb.
#10036
1   2   3

 

Негізгі жəне қосымша əдебиет тізімі. 

 

Негізгі  

1.  Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок.-М.: Финансы и статистика,2001. 

2.  Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов.-М.: «Академия»,2006. 

3.  Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: «Экономика», 1989. 

4.  Дайан А. Маркетинг и стратегия. // Академия рынка: маркетинг. – М.,1993. 

5.  Данько Т.П. Управление маркетингом. – М.: ИНФРА – М, 1997. 

6.  Диксон П. Управление маркетингом. – М, 1997. 


7.  Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая школа: ИНФРА – 

М, 1996. 

8.  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб: «Питер», 1999. 

9.  Котлер Ф.Основы маркетинга. – М.: «Прогресс», 1996. 

10. Котлер Ф. Управление маркетингом. М.: «Экономика», 1980. 

Қосымша  

1.  Ворст  Н.,  Ревентлоу  П.  Экономика  фирмы.  –  М.:  Высшая  школа:  «ИНФРА-М», 

1994. 

2.  Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Т1., Т2., -М.: 

3.  Хоскинг А. Курс предпринимательства. –М.: Международные отношения, 1993. 

4.  Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. – М.: 

5.  «Республика», 1995.   

3. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі. 

 

№ 

Жұмыс түрі Тапсырманы

ң мақсаты 

мен мазмұны 

 

Ұсынылатын əдебиеттер 

Орындау 


мерзімі жəне 

тапсыру 


уақыты 

(аптасы) 

Балл 

Бақылау түрі Дəріске 


қатысу 

Талдау жəне 

танымдық 

қабілеттерін 

арттыру 

Ұсынылатын 

əдебиеттер 

тізімі 


бойынша 

Кестеге 


сəйкес дəріске 

қатысу 


100балл

мен 


бағалана

ды 


 

 

  

 Практикалы

қ 

тапсырмаларын орындау 

Тақырып 


бойынша  

теориялық 

мəліметтерді 

іс жүзінде 

нығайту. 

Ұсынылатын 

əдебиеттер 

тізімі 


бойынша 

Семинар 


кестесі 

бойынша 


берілген 

уақыт 


шеңберінде 

100 


баллмен 

бағалана


ды 

Жазбаша 


орындалған 

жұмыс 


ауызша 

қорғалады 

ОЖСӨЖ 


тапсырмалар

ын орындау  

(барлығы 

23тапсырма) 

Талдау жəне 

танымдық 

қабілеттерін 

арттыру 


Ұсынылатын 

əдебиеттер 

тізімі 

бойынша 


ОЖСӨЖ 

кестесі 


бойынша 

берілген 

уақыт 

шеңберінде  

100 


баллмен 

бағалана


ды 

 

Тапсырмалардың 

орындалуын, 

сұрақтарға 

жауап беру 

қабілетін 

тексеру 


Реферат 


Тақырып 

бойынша 


негізгі 

баяндама 

Ұсынылатын 

əдебиеттер 

тізімі 

бойынша 


 

8-15 апта   

100  (үй 

тапсырм


асы 

түрінде 


беріледі) 

Реферат жəне 

баяндама 

Презентация    

 

  

Бақылау жұмысы 

Ойлау 


қабылетін 

тексеру 


Бірінші 

жұмыс  1–8 

тақырыптарға 

байланысты 

Екінші жұмыс 

9-15 


тақырыптарға 

8-15 апта 

 

100 


баллмен 

бағалана


ды 

Жазба 


жұмысын 

тексеру 


байланысты 

 

Емтихан Білімді 

кешенді 


тексеру 

 

 100 

тест 


 

 

4.Пəннің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілу картасы. 

 

№  

Əдебиет атауы 

 

Барлығы 


 

Ескерту 


 

Кітапхана

да 

 

Кафедрада 

Студентте

рдің  

қамтылу 


пайызы  

(%)  


Электро

нды 


түрі 

 

1. Транспортное бослуживание 

туристов 30%  

2. Основы планирования и 

организации туристского 

бизнеса. 30% 

 3. 

Халықаралық туризм тарихы 25%  

 Туризм 7% 

 Введение в туризм 60 %  Основы туристской 

деятельности 30%  Экономика туризма 40% 

 Менеджмент туризма 20%  

  

5.  Дəрістік  кешен  (дəріс    тезистері,  көрнекілік,  таратылу  материалдары,  қажетті  əдебиет 

тізімі). 

 

Дəріс жоспары Тақырып 1-2: Тасымалдау туралы жалпы түсінік 

Тасымал – жүк, тауар, жолаушы тасымалдау. 

Негізгі түрлері: 

 əуе Тасымалы – жолаушыны, жүкті, поштаны əуе көлігімен тасымалдау; 

контейнерлік  Тасымал  –  жүктерді  құрлық,  су,  əуе  көлігімен  тиеп-түсіруге  қолайлы  көлік 

бейімдемелерінде – контейнерлерге тиеп тасымалдау; 

пакеттік  (қалталап)  Тасымал  –  жүктерді  ыдысқа  салып  немесе  ыдысқа  салмай  бір-біріне 

бекітіп, жеке орындарға қойып тасымалдау; 

аралас  Тасымал  –  жолаушылар  мен  жүктерді  бірнеше  көлік  түрлерінің  көмегімен 

тасымалдау; 

арнаулы  Тасымал  –  ерекше  маңызды  мемлеттік  жəне  қорғаныс  мұқтаждарын 

қанағаттандыруға арналған арнаулы жүктерді тасымалдау; 

транзиттік Тасымал – шетелдік иелердің жүктерін екінші бір елдің, сондай-ақ үшінші бір 

елдің  аумағы  арқылы  теңіз,  өзен,  автомобиль,  əуе  көлігі  түрлерімен,  сондай-ақ  аралас 

қатынас көлігімен транзиттік тасымалдау; 

орталықтандырылған  Тасымал  жалпы  пайдаланудағы  автомобиль  көлігі  кəсіпорны  бір 

жүк  жөнелтушіден  жүк  алушылардың  бəріне  немесе  барлық  жүк  жөнелтушілерден  бір 

жүк алушыға жеткізетін тасымал; чартерлік  Тасымал  –  чартер  шартын  орындау  үшін  жүзеге  асырылатын  тұрақсыз 

тасымалдау. 

Тау-кендік  Тасымал  –  жер  асты  кен  қазбалары  арқылы  дөңгелекті  көлікпен  тау-кен 

массасы  мен  əр  түрлі  жүктерді  шахта  оқпанына  (шахта  оқпанынан),  тікелей  жер  үстіне, 

тіпті жер үстіндегі кен өндірісінің аясындағы кен байыту ф-касына немесе үйіндіге дейін 

жеткізу 


Тақырып 3-4:  Туристерді транспортпен қамтамасыздандыру. 

Туризм  статистикасы  жəне  туристік  саяхаттардағы    транспорттық  қызметтердің 

қолданылуы.    Көліктік  жүйе  жағдайы.  Туристерге  қызмет  көрсету.  Көліктік  саяхат  жəне 

көлік  түрлерінің  классификациясы.

 

Көлік  -  экономиканың  «қан  жүргізетін»  жүйесі. Көліктің негізгі міндеті - жүк пен жолаушы тасымалдау. 

      Көлік  -  экономиканың  қалыпты  жұмыс  істеуінің  негізі.  Ол  ендіріс  процесін 

қамтамасыз  етіп,  кəсіпорындарды,  салалар  мен  аймақтарды  байланыстырады,  сыртқы 

сауда жүктерін тасымалдап, халыққа қызмет керсетеді. Көлікті онсыз өмір сүре алмайтын 

«шаруашылық ағзасының кан тамыр жүйесі» деп те атайды. Сондықтан жоғары дамыған, 

тұрақты  жұмыс  істейтін  көлік  жүйесін  қалыптастыру  -  елдің  өсіп-өркендеуінің  негізгі 

жағдайларының бірі. 

       Көлік  4  қурамдас  бөліктен  тұрады.  Ол  -  көлік  құралдары  (автомобильдер,  кемелер, 

ұшактар),  жолдар  (темір,  автомобиль  жолдары,  құбырлар,  əуе,  теңіз),  ірйымдар 

(авиациялық  теңіздік,  темір  жол  компаниялары)  жəне  тиеу-тусіру  пункттері  (теңіз  жəне 

«əуе»  порттары,  темір  жол  стансалары.  Сол  себепті  ол  күрделі  кешен  болып  есептеледі. 

Біздің  оны  кешен  деп  атауымыз  -  адамдардың  əр  түрлі  көлік  құралдары  мен  жолдарын 

(құрлық,  су,  əуе)  пайдалануына  байланысты.  Осыған  байланысты  жеке  салаларға  немесе 

көлік турлеріне бөлінеді. 

      Көлік  материалдық  игілік  өндірмейді.  Бірақ  көсіпорындар  мен  ұйымдардың 

өнімдерінің  өзіндік  құнына  тасымалдау  құны  кіреді.  Сондықтан  кейде  оны  материалдық 

өндіріске  жатқызады.  Көліктің  өзінің  жұмысын  екі  көрсеткішпен  елшейді.  Бірінші 

көрсеткіш  -  тасымалданған  жүктер  жəне  жолаушы.  Ол  тоннамен  немесе  адам  санымен 

өлшенеді.  Бұл

 

көрсеткіш  істелген  жұмысты  толық  керсетпейді.  Оны  түсіну  үшін  есеп шығару керек. 

Тақырып 5-6:   Туристік саяхаттарды құқықтық реттеу. 

Туристік саяхатты ұйымдастыуға қажетті құжаттар.Келісімшарт құрылымы. Тақырып 7-8: Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау шарты. 

Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау шартының түсінігі мен сипаттамасы. Тараптардың 

құқықтары мен міндеттері. Тасымалдау шартын бұзғаны үшін жауапкершілік.

 

Жолаушы – белгілі  бір  мақсатпен  жол  жүруші,  сапар  шегуші  адам.  Қазақ  халқының  дəстүрлі 

ұғымында  “жолаушы  өз  үйінен  40  қадам  ұзап  шыққан  соң  мүсəпір”  делінеді.  Сайын 

далада жолаушыға жолыққан адам оған жол көрсетіп, жөн сілтеп, ел мен жердің жайынан 

хабар беруге міндетті. “Жолаушы азығы жолда”деп білген жолаушы ешқашан жол сапарға 

мол  азық  алып  шықпаған.  Жолаушы  ауылға  қонуға  келсе,  баса-көктеп  кірмей,  алдымен 

алысырақтан  дауыстап  “Кім  бар,  ау”  деп  рұқсат  сұраған.[1] Жолаушы  даладан  қос  көрсе 

де  міндетті  түрде  бұрылып,  онда  адам  болсын-болмасын  дəм  татқан.  Қаралы  ауылға  да 

түсіп  аттануы  тиіс  болған.  “Қырықтың  бірі  қыдыр”  деп  санаған  қазақтар  үйіне  келген 

бейтаныс  жолаушыға  ықылас,  құрмет  танытып,  қонақ  етіп  күтсе,  байлық  пен  ырыздық 

келеді,  жолаушыны  сыйламаса  несіп,  ырыздығына  кесір  тиеді  деп  сенген.  Жолаушы 

келген  ауылына  түстеніп,  ат-көлігін  суытып,  тынығып  аттанған.  Көшпелілер  қоғамында 

жолаушы өз кезегінде кең даладағы оқиғалар туралы хабарды жедел жеткізуші, ақпаратты 

алмастырушы  міндетін  атқарған.  Жолаушыны  əдейі  ауылына  бұрып  əкеліп,  алыс-

жақынның  жаңалығын  тыңдап  аттандыратындар  да  болған.  Жолаушыға  қиын-қыстау 

жағдайда қол ұшын берген жан кейін қимас жолдас, дос-жаранға айналған. Қазіргі кезде 

жолаушы ұғымы экономикалық категория ретінде де қолданылады Тақырып 9-10-11-12:     Əуе тасымалдарындағы туристерге көрсетілетін қызметтер. 

      Халықаралық жəне ішкі қатынастардағы тасымалдаудың құқықтық  реттелуі. Авиация билеттері – құны, тарифі, жеңілдіктер жəне льготалар. Тасымалдау құжаты туралы жалпы 

ережелер.Орынды  брондау.  Жолаушылардың  кейбір  категорияларын  тасымалдау  шарты. 

Багажды  əуе  көлігімен  тасымалдау  ережелері.  Əуе  көлігі  —  көліктің  ең  жаңа  жəне 

қарқынды  дамып  келе  жатқан  түрі.  Əуе  көлігі  көбінесе  жолаушы  тасымалы  мен  тез 

бұзылатын  (жемістер  мен  көкеністер)  жүктерді  тасымалдауда  үлкен  маңыз  алуда.  Соңғы 

жылдары  турбовинтті  жəне  реактивті  ұшақтардың  енгізілуі  əуе  көлігінің  тиімділігін 

арттыруда.  Олардың  қатарында  көбінесе  халықаралық  əуе  тасымалын  қамтамасыз  ететін 

"Боинг—  747"  (АҚШ),  "Ил—86"  (Ресей),  "Аэробус"  (ГФР—  Франция  —  Ұлыбритания), 

жылдамдығы  2—3  мың  км/сағ-қа  жететін  "Конкорд"  (Франдия  —  Ұлыбритания) 

ұшақтары  бар.  Əуе  көлігі  ең  күшті  дамыған  ел  —  АҚШ,  ол  дүниежүзіндегі 

жолаушылардың  50%-ын  тасымалдайды.  Дүниежүзіндегі  ең  ірі  əуежайлар:  "О'  Хара" 

(Чикаго), Даллас, Лос-Анджелес, Атланта, "Хитроу" (Лондон), "Ханеда" (Токио) жəне т.б Тақырып  13-14-15-16:          Теміржол  тасымалдарындағы  туристерге  көрсетілетін 

қызметтер.Қазақстандағы  темір  жолға  қысқаша  мінездеме.Темір  жол  қызметінің  негізгі 

түрлері.Жолаушылар  құрамының  жіктелуі.Тасмалдау  құжаттары.Теміржол  көлігіндегі 

жолаушылар  тасмалдау  ережесі.Туристерді  теміржол  көлігімен  тасымалдау.Туристерді 

теміржол көлігімен тасымалдауды 

құқықтық  реттеу.Туристерді  теміржол  көлігімен  тасымалдау  технологиясы.

 

Темір  жол көлігі  –  республиканың  көлік  кешеніндегі  маңызды  қатынас  құралы,  көлік 

инфрақұрылымындағы басты буын. Қазақстанның географиялық жағдайы (теңізге тікелей 

шығу  мүмкіндігінің  жоқтығы),  оның  ұлан-байтақ  аумақты  алып  жатуы,  өндірістің 

шикізаттық  құрылымы,  өндіргіш  күштердің  орналасуы,  автожол  инфрақұрылымының 

жеткілікті  дамымағандығы  себепті  темір  жол  көлігінің  ел  экономикасындағы  рөлі 

айрықша  маңызды.  Тасымалданатын  негізгі  өнімдер  –  көмір,  астық,  мұнай,  кентас, 

минералдық  тыңайтқыш  сияқты  автомобиль  көлігімен  тасымалдауға  тиімсіз  сусымалы 

жəне сұйық жүктер. 

 

Тақырып 17-18:     Туристерді автомобиль көлігімен тасмалдау 

Автомобиль  тасмалын  құқықтық  реттеу.  Туристік  саяхаттағы  автомобиль  тасымалының 

орны  мен  рөлі.Автожол  көлігінің  техника-экономикалық  жұмысының  көрсеткіші.  Ішкі 

маршруттардағы 

туристік 

саяхаттарды 

ұйымдастыру. 

Халықаралық 

автомобиль 

тасмалының  орындалуын  бақылау.

 

Автомобиль  көлігі  –  жүктерді  таяу  жəне  орта қашықтыққа  жедел  жеткізетін  тиімді  көлік  құралы.  Ол  Қазақстанда  кезең-кезеңмен 

дамыды.  Қазақстандағы  халықаралық  автомобиль  тасымалы,  негізінен,  халықаралық 

маңызы бар автомобиль жолдарында орындалады.

  

Тақырып 19-20:     Туристерді  су көлігімен тасымалдау. 

Судағы 

туристік саяхаттың 

негізгі 


құқтары. 

Тасмалдаушының 

міндеті 

мен 


жауапкаршілігі.Теңіздегі жəне өзендегі саяхаттың халықаралық хатынастар спецификасы. 

Су  көлігі  –  көлік  жүйесінің  ажырамас  бөлігі.  Ол  мұнай  мен  мұнай  өнімдерін,  ағаш  жəне 

құрылыс  материалдарын  жаппай  тасымалдауға  тиімді.  Су  көлігінің  көліктің  басқа 

түрлерімен,  ең  алдымен,  темір  жол  көлігімен  “тоғысатын”  өзіндік  ерек-шелігі  бар,  яғни 

кемелерден вагондарға жəне керісінше вагондардан кемелерге тиеу мүмкіндігі зор. Бүгінгі 

таңда  су  көлігі  Қазақстанда  өзен  жəне  теңіз  көліктеріне  бөлінеді.  Өзен  көлігі  кеме 

қатынайтын  өзендерге  (Жайық,  Ертіс,  Сырдария,  Есіл,  Іле,  Қаратал  өзендеріне,  Балқаш 

көліне); теңіз көлігі Каспий теңізі алабында қызмет көрсетеді.  Тақырып 21-22: Туристерді басқа да көлік түрлерімен тасмалдау 

Туристерді  экзотикалық  көлік  түрлерімен  тасмалдау.  Мотоцикл,  велосипед,  мопед, 

мотороллер,  караван,  ат  үсті  жəне  түйемен  туристерді  тасмалдау.  Құбыр  желісі  –  көлік 

құралдарының  бірі;  сұйық,  сусымалы  жүктерді,  мұнайды,  газды  құбырмен  тасымалдау. 

Мұнда  жылжымалы  құрам  –  құбыр  желілерінің  өзі.  Ондағы  жүк  қысыммен  жылжиды. 

Əрбір  100  –  140  км  қашықтықта  автоматты  түрде  жұмыс  істейтін  сероп  стансалары 

орнатылады.  Құбыр  желісі  (мұнай  құбырлары  мен  газ  құбырлары)  Қазақстанда  тұңғыш 

рет 1970 ж. іске қосылды.  Тақырып 23-24:    Туристік саяхатты іске асыру кезіндегі келісім шарт негіздері Келісім 

шарт  арасындығы  құқықтық  негіздер.  Туристік  саяхатты  ұйымдастыруға  арналған 

құжаттар.туристік саяхат келісім шарты.Келісім шарты орындамаған жағдайда шығынды 

қайтару реті.       

1. Туристiк ќызмет кґрсету шарт негiзiнде жїзеге асырылады. Туристiк ќызмет кґрсету 

шарты  жазбаша  нысанда  жасалады  жјне  Ќазаќстан  Республикасыныѕ  заѕдарына  сјйкес 

болуєа 

тиiс.  


    2. 

Шарттыѕ 


елеулi 

талаптарына 

мыналар 

жатады:  

      1) туристiк ќызметтi жїзеге асыруєа берiлетiн лицензия туралы деректердi ќоса алєанда 

туроператор  немесе  турагент  туралы  аќпарат,  оныѕ  атауы,  тўрєан  жерi  жјне  банктегi 

деректемелерi;  

       2)  туристiк  ґнiмдi  ґткiзу  їшiн  ќажеттi  кґлемде  турист  туралы  мјлiметтер;  

       3)  барлыќ  болатын  пункттердi  кґрсете  отырып,  болатын  елдегi  (жердегi)  саяхаттыѕ 

баєдарламасы  мен  маршруты  туралы,  туристердiѕ  ќауiпсiздiгi  жаєдайлары  туралы, 

туристiк ќызмет кґрсетуге сертификаттыѕ болуы туралы аќпаратты ќоса алєанда, туристiк 

ґнiмнiѕ 


тўтынушылыќ 

ќасиеттерi 

туралы 

дўрыс 


аќпарат;  

     4) 


саяхаттыѕ 

басталу 


жјне 

аяќталу 


кїнi 

мен 


уаќыты;  

     5)  туристердi  кїтiп  алу,  шыєарып  салу  жјне  оларєа  iлесiп  жїру  тјртiбi;  

     6) 

туристiк 

ґнiмнiѕ 

баєасы 


жјне 

оны 


тґлеу 

тјртiбi;  

     7) 

тараптардыѕ 

ќўќыќтары, 

мiндеттерi 

жјне 

жауапкершiлiгi;       8) 

шартты 


ґзгерту 

жјне 


бўзу 

жаєдайлары;  

      9) баратын жерiне туристiѕ багажын жеткiзу мјлiметтерi мен талаптары жјне шарттыѕ 

осы 


тармаєыныѕ 

тиiсiнше 

орындалмауыныѕ 

ќўќыќтыќ 

салдары;  

     10)  шарттыѕ  тараптар  келiсiмi  бойынша  белгiленетiн  ґзге  де  ережелерi.  

       3.  Шартты  жасасу  кезiнде  басшылыќќа  алынєан  мјн-жайдыѕ  елеулi  тїрде  ґзгеруiне 

байланысты тараптардыѕ јрќайсысы шартты ґзгертудi немесе бўзуды талап етуге ќўќылы.  

 

Тақырып 25-26 Саяхатқа бару үшін туристік рəсімдеулер 

Төлқұжатты рəсімдеу.  Визалық жəне кедендік рəсімдеу.  Валютаны реттеу жəне бақылау. 

Туристік саяхат қауіпсіздігі. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау. 

Тақырып 27:     ҚР көлік қызметі 

ҚР  көлік  түрлерінің  қызметі.ҚР  көлік  қызметінің  дамуы.

 

Қазақстанның  ірі  көлік  кешені бар.  Бірақ  онын,  шешілмеген  мəселелері  де  көп.  Қатынас  жолдары  жеткіліксіз.  Олардың 

сапасы  да  жоғарғы  дəрежеде  емес  (əсіресе,  автомобиль  жолдары).  Бұнымен  қозғалыс 

жылдамдығының  темен  болуы,  яғни  көлік  «артерияларының»  өткізу  қабілетіне  де 

байланысты.  Ескірген  келік  құралдары  əлі  қолданылады.  Осыған  байланысты  жылдам 

дамып  келе  жатқан  экономика  мен  оған  «үлгіре  алмай»  келе  жатқан  көлік  кешенінің 

арасында диспропорция (сəйкессіздік) пайда болды. Тақырып 28: Жүкті тасмалдау ережесі 

Жүкке қойылатын талаптар.Туристін жүгін тасмалдау.

 

Жүк – 1) көлікпен тасымалданатын заттардың  (тауарлардың,  еңбек  құралдарының,  т.б.)  жалпылама  атауы.  Тасымалға  Жүк 

өткізуші  жəне  Жүк  құжатында  жөнелтуші  ретінде  көрсетілген  ұйымды,  тұлғаны  Жүк 

жөнелтуші,  ал  Жүк  жөнелтушінің  көрсетуімен  Жүк  берілуге  тиіс  ұйымды,  тұлғаны  Жүк 

алушы  деп  атайды;  2)  акциялардың  сатып  алу  мен  сату  бағасының  арасындағы  айырма. 

Ашық  тұрпатты  инвестициялық  қорлары  бар  инвестициялық  компания  акцияларының 

болжалды  бағасының  негізгі  құрал-жабдық  бағасынан  тыс  бөлігі.  Сатудан  түскен 

комиссиялық  алымды  жəне  бөлу  тəртібімен  есептелген  басқа  да  барлық  шығындарды 

қамтиды.  Əдетте,  бұл  айырма  акцияларды  сату  кезінде  емес‚  сатып  алу  кезінде  ғана 

есептеледі;  3)  дəстүрлі  қазақ  қоғамында  көші-қон  кезінде  көлікке  артылатын  үй 

мүліктерін де “Жүк” деп атаған Тақырып 29-30: Туристік саяхатты сақтандыру 

ҚР-ғы сақтандырудын құқықтық негізі.Негізгі анықтамасы жəне түсінігі.Туризмдегі 

негізгі сақтандыру түрлері. Туризмдегі сақтандыруға практикалық кеңес беру.       


 1. Туристердiѕ ќўќыќтары мен мїдделерiн ќорєау маќсатында Ќазаќстан Республикасында 

туроператорлыќ,  турагенттiк  ќызмет,  туризм  нўсќаушысы  кґрсететiн  ќызметтер 

лицензияланады. Туроператорлар мен турагенттер лицензия алу їшiн туроператордыѕ жјне 

турагенттiѕ  азаматтыќ-ќўќыќтыќ  жауапкершiлігiн  мiндеттi  саќтандыру  шартын  жасасуы 

ќажет.  Саќтандыру  тјртiбi  мен  шарттары  Ќазаќстан  Республикасыныѕ  заѕ  актiлерiмен 

айќындалады.  

2.  Облыстыќ  (республикалыќ  маѕызы  бар  ќалалыќ,  астаналыќ)  атќарушы  орган 

туроператорлыќ, турагенттiк ќызметтi, туризм нўсќаушысы кґрсететiн ќызметтердi жїзеге 

асыруєа  лицензияныѕ  ќолданылуын  сот  тјртiбiнсiз  алты  ай  мерзiмге  дейiн  мынадай 

негiздер 

бойынша 

тоќтата 


тўруєа 

ќўќылы:  

1) 

берiлген лицензияєа 

негiз 


болєан 

аќпараттыѕ 

дўрыс 

болмауы;  2)  туристiк  ўйымныѕ  туристiк  ќызмет  кґрсету  шарттары  бойынша  мiндеттемелерiн 

орындамауы  не  тиiсiнше  орындамауы  (кїнтiзбелiк  їзiлiссiз  он  екi  ай  iшiнде  їш  жјне  одан 

да 

кґп 


жаєдай);  

 3) лицензиар белгiлеген нормативтердi жјне туристiк ўйымдар орындауєа мiндеттi басќа 

да  нормаларды  бўзу  (кїнтiзбелiк  їзiлiссiз  он  екi  ай  ішінде  їш  жјне  одан  да  кґп  жаєдай);  

4) туроператорлыќ, турагенттiк ќызметтi лицензия берген кезден бастап жетi ай ґткен соѕ 

сјйкестiк 

сертификаттарынсыз 

жїзеге 

асыру;  


 4-1) 

заѕсыз 


кґші 

ќон 


маќсатында 

туроператорлыќ 

ќызметтi 

жїзеге 


асыру;  

 5) 


Ќазаќстан 

Республикасыныѕ 

нормативтiк 

ќўќыќтыќ 

актiлерiн 

бўзу.  


3.  Лицензияныѕ  ќолданылуын  тоќтата  тўру,  бўрын  жасалєан  шарттардан  туындайтын 

мiндеттемелердi  ќоспаєанда,  туристiк  ќызмет  кґрсетуге  тыйым  салуєа  јкеп  соєады.

  

 

 6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары. 

 

№ Тақырып 

Апта 


Əдебиет 

Жолаушылар  мен  жүктерді  тасмалдау  ерекшелігіне  жалпы түсінік 9, 19 

Жолаушылар жүгін сақтандыру ережелері. 

9, 20 

Əуе көлігінің жолаушыларына қызмет көрсету технологиясы 

9, 15 

Чартерлік əуе тасмалы 

9,14 

Адамдардың  əр  түрлі  көлік  түрлерімен  саяхаттағанда  үй жануарларын алып жүру ережесі. 1, 9 

Автомобиль көлігімен 

жолаушыларды 

тасмалдаудың 

құқықтық негізі. 9, 19 

Халықаралық  автокөлік  тасмалын  іске  асыруға  қажетті құжаттар 1, 9 

Ұймдасқан  туристер  тобын  теміржол  көлігінде  қызмет көрсету ерекшелігі 1, 9,14 

Теңіз саяхаты жəне круиздер 

1, 9,20 

10 


Суасты туризм. 

10 


1, 9,18 

11 


Туристік саяхаттағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

11 


1, 9, 20 

12 


Туризмдегі сақтандырудың негізгі түрлері. 

12 


9, 14 

13 

Туристердің жүктерін əуе көлігімен тасмалдау ерекшелігі. 

13 

9, 19 

14 


Еліміздегі тасымалдау құралдарының мүмкіншіліктері. 

14 


 

15 


Тасымалдау құраладарының бір – бірінен айырмашылықтары.  15 

 

 7.Пəнді оқыту жөніндегі əдістемелік нұсқаулар. 

Осы  пəн  оқыту  бойынша  жалпы  əдістемелік  нұсқаулар:  ПОƏК-нің  тарауларды  мұқият 

талқылау,  пəннің  ерекшеліктері  бойынша,  қолданалатын  оқыту  əдістер,  əдебиет  жəне 

Интернетпен  жұмыс  жасау  бойынша  əдістемелік  ұсыныстар,  семинар,  СОӨЖ,  СӨЖ, 

практикалық  сабақтарының  сұрақтарды  конспектілеу  қажеттілігі    бойынша,  СӨЖ  сұрақтарды 

міндетті  түрде  орындалыу  бойынша  нұсқаулар,  білімді  бағалау  жөніндегі  мəліметтер,  бағалау 

критериялары,  сонымен  қатар  негізгі бақылау  түрлері  жəне  дайындау  материалдары  бойынша 

нұсқаулар.  
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет