Элективті пәндер каталогыPdf көрінісі
бет27/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   62

Пән оқытушысы1.  Байболова А. 

   


                  2. Абшенова Б. 

 

2. Қҧжаттану негіздері, коды - KN 2201, 3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

194  

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1.  Байболова А. 

   

                  2. Абшенова Б. 

 

3.    С\С  ++  программалау  тілі  коды  -  C\C++  PT  2211,  3-семестр,    3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Білімі  мен  дағдысын  шығармашылықпен  ұштастыру, 

зерттеу және іске асыру. Пререквизиттер: Алгоритмдеу және программалау негіздері. 

Постреквизиттер: Borland C++ Builder ортасы. 

Пәннің  мақсаты:  С/С++  программалау  тілдерінің  негізгі  принциптерін 

және программа құру әдістерін үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  С/С++    тілі  программасы    мүмкіндіктері  арқылы 

техникалық  күрделі  мәселелерді  автоматтандыруға,  алгоритмдерді  құру, 

ғылыми зерттеу істерінде де кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                           2. Қаратаев А. 

 

4. С# тілінде бағдарламалау, коды - SiTB 2211,  3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Программалау  мәзірін  еркін  құру,  программалауда  тиімді 

операторларды қолданып, бағдарламалау.  Пререквизиттер: Алгоритмдеу және программалау негіздері. 

Постреквизиттер: Borland C++ Builder ортасы. 

Пәннің  мақсаты:  Бағдарламаларды  құрудың  негізгі  принциптерін 

заманауи  программалау  тілдерінің  кӛмегімен  ұсыну,  негізгі  кӛпфункционалды 

қосымшаларды құру әдістеріне үйрету. 

Қысқаша мазмҧны: С# тілінде программалау сапасын қамтамасыз ететін 

негізгі принциптер. Программалау тілдерінің даму эволюциясы. Программалау 

тілдерінің құрылымды даму концепциясы. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                            2. Қаратаев А. 

 

5. Дінтану,  коды- Din 2202,  4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ.. 


 

 

195  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  діндер  тарихының әр  түрлі  діни  формаларды  қамтыған 

жүйелері, түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                            2. Апашева С.  

6. Ислам мәдениетінің тарихы,  коды- IMT 2202,  4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-мәдени    және 

тарихи  ӛзгерістерге  байланысты  білімі  мол,  рухани  дамыған  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы білімдерді меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                            2. Апашева С. 

 

7. Микроэлектроника,  коды - Mik 2207, 4-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Микроэлектрониканың 

мүмкіншіліктерін, 

қолдану 


салаларын үйрету. 

Пререквизиттер: Классикалық механика. 

Постреквизиттер:  Статистикалық  физика  және  физикалық  кинетика 

негіздері.   Пәннің  мақсаты:  Микроэлектрониканың  мүмкіншіліктерін,  қолдану 

салаларын үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Сұйықтардың  тепе-теңдік  күйлері.  Сұйық 

қозғалыстары.  Гидроэлектроника.  Сұйық  динамикасы.  Серпімділік  теориясы. 

Тұтқырлық, Стокс күші. Заттардың агрега ттық күйлері. Сұйықтар механикасы. 

Бернулли теңдеуі. Сұйықтықтағы күштер және олардан амалда пайдалану. Пән оқытушысы: 1.  Жамединова А. 

   

                   2. Бердышев А. 

 


 

 

196  

8. Радиоэлектроника,  коды - Rad 2207, 4-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Радиоэлектроника. 

заңдарын және қолдану әдістерін үйрету. Пререквизиттер: Классикалық механика. 

Постреквизиттер:  Статистикалық  физика  және  физикалық  кинетика 

негіздері. Пәннің  мақсаты:  Радиоэлектроника  заңдарын  және  қолдану  әдістерін 

үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Сұйықтардың  тепе-теңдік  күйлері.  Сұйық 

қозғалыстары.  Гидроэлектроника.  Сұйық  динамикасы.  Серпімділік  теориясы. 

Тұтқырлық, Стокс күші. Заттардың агрегаттық күйлері. Сұйықтар механикасы. 

Бернулли теңдеуі. Сұйықтықтағы күштер және оларды амалда пайдалану. Пән оқытушысы: 1.  Жамединова А. 

   

                  2. Бердышев А. 

 

9. Компьютер архитектурасы ,  коды - KA 2208, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютермен  жұмыс  жасау,  дербес  компьютердің 

техникалық және бағдарламалық   құжаттарымен жұмыс жасау. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер:  Компьютерлік  желілер,  Компьютерлік  графика, 

Программалау технологиясы және тілдер. Пәннің  мақсаты:  Есептеуіш  техниканың  қазіргі  заманға  сәйкес 

ақпараттарымен  жабдықтарын  пайдаланып  жӛндей  алатын  мамандар  даярлау 

және  есептеу  машинасы,  жүйесі  және  тораптарының  жүйелік,  программалық 

қамтамаларын  жүзеге  асыруға  қатысты  жабдықтарын  құру  мен  іске  асырудың 

негізгі әдістемелік принциптерін оқыту болып табылады. 

Қысқаша  мазмҧны:  ЭЕМ-сы  ұйымының  ұстанымдары.  Компьютерлік 

техниканың  даму  тарихы,  ЭЕМ-ның  ұрпақтары  және  оның  классификациясы. 

Есептеуіш  машинасының  сыныптары.  ЭЕМ-ғы  деректердің  кӛрсетілуі.  ЭЕМ-

ның  арифметикалық  негіздері.  Логикалық  негіздер.  Микропроцессорлық 

жүйенің  сәулеті.  Микропроцессорлық  жүйенің  негізгі  сәулеті.  Процессорлық 

модуль. Негізгі ішкі  жүйенің функциясы. Үзілімдер. Енгізу-шығарудың негізгі 

жүйесі. Интерфейстер. ЭЕМ-ы сәулетінің дамуының қазіргі үрдістері. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Сарайбаев М.  

10. ЭЕМ-де практикум, коды- EMP 2208,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Программалаудың әдістерімен тәсілдерін үйрету. 

Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Программалаудың  әдістерін  және  қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру. Қысқаша  мазмҧны:  Пән  программалаудың  практикалық  дағдысын 

оқытады:  алгоритмнің  зерттелуі,  программалаудың  негізгі  технологиялық  

 

197  

ұстанымдарын, программалаудың  құрылымды және модульдік бағдарламасын, 

практика  жүзінде  Паскаль  тілінде  жүргізіледі.  Студент  пәнді  зерттеу 

нәтижесінде 

жаңа 

дағдылар қалыптасып 

бағдарламаның 

бастапқы 

технологиясын үйренеді. Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                              2. Сарайбаев М.  

11.  MS  Excel-де  берілгендерді  ӛңдеу,  коды  -  MS  Excel  ВО  2214,    4-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Есептеу жұмыстарын жүргізу, үлкен кӛлемді мәліметтерге 

талдау жүргізу, ӛңдеу.  Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Параллельдік есептеулер. 

Пәннің  мақсаты:  Үлкен  кӛлемді  мәліметтермен  жұмыс  істеуде,  оларға 

күрделі  талдаулар  жасауда,  есептеулер  жүргізуде    Excel  мүмкіндіктерін тиімді 

пайдалануды меңгеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кестелі  процессор  Excell.  Мәліметтермен  жұмыс 

істеу  негіздері.  Электрондық  кестедегі  есептеулер.  Стандартты  функцияларды 

пайдалану.  Excell-де ұяшықтарды, жұмыс кітаптарын және жұмыс парақтарын 

байланыстыру.  Мәлімет  енгізуді  жылдамдату.  Excell-дің  графикалық 

мүмкіндіктері.  Excell-де  сандық  модельдеу  және  макростар.  Excell-дің 

кӛмегімен  мәліметтер  қорын  басқару.  Microsoft  Query  және  сұраныс  шебері. 

Есеп беру кестелері. 

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                             2. Беркинов Е.  

12.  MS  Excel-де  бизнес  шешімдер  қабылдау,  коды-  MS  Excel  BShK 

2214,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әртүрлі  салардағы  есептерді  модельдеу  және  шешім 

қабылдауда MS Excel құралдарын пайдалана білу. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛндірістік,  транспорттық,  агроӛнеркәсіптік,  қаржылық 

есептерді  және  менеджментте  шешім  қабылдау  есептерін    модельдеу  және 

Microsoft Excel программасы құралдарымен тиімді шешуді үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Сызықтық  және  сызықтық  емес  модельдер.  

Модельдеу және оңтайлы шешім. Ӛндірістік қорларды оңтайлы қолдану. Бүтін 

санды  және  сызықты  емес  модельдер.  Транспорттық  типтес  модельдер.  

Агроӛнеркәсіп кешенінің маңызды есептері. Қаржылық есептердің модельдері. 

Шешімдер  қабылдау  теориясының  негізі.    Менеджментте  болжау  жүргізу 

тәсілдері. Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                              2. Беркинов Е.  

 

 

198  

13.    Бағдарламалау    технологиясы  ,  коды  -  BT  2302  ,  4-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Білімі мен дағдысын іс-тәжірибеде пайдалану, С++ тілінің 

програграммалау ерекшеліктерін үйрену. Пререквизиттер: Алгоритмдеу. 

Постреквизиттер: Дельфи программалау тілі. 

Пәннің мақсаты: Обьектіге бағытталған тілдердің мүмкіншіліктерін және 

қолданбалы программаларда пайдалану әдістерін үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  «Бағдарламалау  технологиясы»  пәнін  үйрену 

нәтижесінде  студенттер  кеңінен  қолданылатын  және  кез-келген  объектілі 

бағытталған  тілдердің  бӛлінбейтін  бӛлігі  болып  табылатын,  программалаудың 

дәстүрлі императивті стилінің қажеттіліктерін, білімдерін игере білулері қажет, 

сол  сияқты  объектілі-бағытталған  жобалау  мен  программалаудың  негізі  мен 

принциптерін білулері қажет. 

Алгоритмдік  концепциялар  мен  моделдер.  Алгоритмді  құру  және 

талдаумен  байланысты  негізгі  түсініктер  мен  әдістер.  Құрылымдық  әдістеме. 

Негізгі басқарушы құрылымды: «тізбекті», «таңдауды», «қайталауды» кӛрсету. 

Модульдік 

программалауды 

құру. 


Прототиптеу. 

Функционалдық 

декомпозиция. Локализация принципі. Программаны құрастыру негіздері. 

Пән оқытушысы: 1.  Жасұзақова М. 

   

                   2. Бақтыбаев Қ. 

 

14.  Бағдарламалау  тілдері  және  технологиясы,  коды  -  BTT  2302  ,  4-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Замаманауи 

программалау 

тілдерінің 

негізгі 

принциптерімен  программалау  саймандарын  қолдану  мен  жобалауға 

дағдыландыру. 

Пререквизиттер: Алгоритмдеу және программалау негіздері. 

Постреквизиттер: -Borland  С++ Builder ортасы. 

Пәннің  мақсаты:  Бағдарламаларды  құрудың  негізгі  принциптерін 

заманауи  программалау  тілдерінің  кӛмегімен  ұсыну,  негізгі  кӛпфункционалды 

қосымшаларды құру әдістеріне үйрету. 

 Қысқаша  мазмҧны:  Программалау  сапасын  қамтамасыз  ететін  негізгі 

принциптер.  Программалау  тілдерінің  даму  эволюциясы.  Программалау 

тілдерінің құрылымды даму концепциясы. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

   

                  2. Бақтыбаев Қ. 

 

15. 

 Есептеуіш  жҥйелер,  желілер  және  телекоммуникация,  коды  - 

EZhZhU 2306, 4-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету.  Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

199  

Пәннің  мақсаты:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету.  Қысқаша  мазмҧны:  Кӛппроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  қолдану 

салалары. Есептеу жүйелерінің архитектурасы. Коммуникациялық ортаны құру 

қағидалары.  Локальдық  және  кең  ауқымды  жүйелер.  Байланыс  жүйелері  және 

желілері.  Байланыс  жүйелерімен  желілерін      құрудың    негізгі  мәселелері. 

Байланыс арнасында мәліметтерді беру әдістері. 

Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                       2. Рузыбаев А. 

 

16. Информатика, ақпараттық технологиялар және 

телекоммуникация жҥйесі , коды - IATTJ 2306 , 4 -семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютерлік  желілерін  құру  әдістерін  үйрету,  қолдану 

салаларын талдау және коммуникациялық құрал-жабдықтардың ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Компьютерлік желілерін құру әдістерін үйрету, қолдану 

салаларын  талдау  және  коммуникациялық  құрал  -  жабдықтардың 

ерекшеліктерін зерттеу. 

Қысқаша мазмҧны: Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операциялық 

жүйелерді  классификациялау.  Желілерде  интерфейстерді  қолдану  әдістері. 

Желілерді тиімділеу әдістері мен қолдану салаларын талдау. Глобальды желіде 

оптималды маршрутты таңдау мәселелері. Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                   2. Рузыбаев А. 

17. Дельфи программалау тілі, коды - DPT 3209   , 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  құрылымдарын  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру. 

Пререквизиттер: Ақпарат теориясы. 

Постреквизиттер: Дельфи программалау тілі 2. 

Пәннің  мақсаты:  Delphi  программалау  ортасында  объектіге  бағытталған 

программа жасақтауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Дельфи  жұмыс  ортасы.    Object  Pascal  тілі. 

Программалар 

құрылымы. 

Берілгендер 

типтері. 

Операторлар. 

Ішкі 

программалар.  Объектке  бағытталған    программалаудың  ерекшеліктері. Объектілер  және  класстар.  Кӛрнекті  компоненттер.  Қасиеттер.  Оқиғалар. 

Әдістер.  Тексттермен  жұмыс.  Tstrings  классы.  Windows  XP  басқару 

элементтері.  Графиктерді  пайдалану.  Берілгендер  қоры  және  берілгендер 

жиынтығы  қосымшасы.  Дельфи  кӛмегімен    ADO  қолданбалы  программасын 

пайдалану. Data shop технологиясы. Қашықтан түсу сервер қосымшасы.  

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

   

                  2. Акимишев Ғ. 


 

 

200  

  

18.  Деректер  базасын  жобалау  және  қолдану,  коды-  DBZhK  32209,  5-

семестр, 4 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Деректер  базасын  жобалау  және  оны  басқаруға  арналған 

қарапайым қосымшалар құра білу.  Пререквизиттер: Программалау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: деректер базасын жобалауды оны басқаратын қосымша 

жасақтауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Реляциялық  деректер  базасының  негізгі  нысандары 

мен  ұғымдары.Erwin  ортасында  реляциялық  деректер  базасын  жобалау. 

IBExpert  программасы  арқылы  деректер  базасын  құру.  Delphi  ортасында 

клиент-қосымша  дайындау.  Ақпараттық  жүйенің  серверлік  бӛлімін  дайындау. 

Деректер базасын қорғау және басқару. 

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                           2. Акимишев Ғ. 

 

19. Математикалық модельдеу , коды - MM  3214, 5-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қолданбалы мәселелерді математикалық моделдей білу. 

Пререквизиттер: Визуалды бағдарламалау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Математикалық  моделдерді  құруды,  қолдануды  және 

эвристикалық әдістерді пайдалануды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Математикалық  моделдеуге  кіріспе  және  оны 

классификациялау.  Математикалық  моделдеудің  эвристік  моделдеу  әдістері. 

Моделдеудің  физикалық    мәселесінің  қойылуы.    Белгілі  бір  құбылыстың 

физикалық  мәселесінің  қойылуына  математикалық  моделдер  құру.  Тиімді 

математикалық  моделді    іздестіру.    Алгоритмін  құру.  Программасын  құру.  

Қолданбалы мәселелер шешу. Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                   2. Рустамов Н. 

20.  Эвристикалық  модельдерді  бағдарламалау,  коды  -  ЕМВ  3214,  5-

семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Эвристикалық моделдерді бағдарламалай білу. 

Пререквизиттер: Визуалды бағдарламалау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Эвристикалық  моделдерді  классификациялауды,  

қолданбалы есептер шешуде пайдалануды және программалауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Эвристикалық  модельдерді  бағдарламалау  пәні 

анықтамасының қалыптасуы және дамуының  кезеңдері. Дӛңес сызықтық және 

квадраттық    программалау;  сызықты  емес    программалау;  сандық  әдістер; 

оңтайлы басқару және вариациялық есептеулер. Дискреттік оңтайландыру.  Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                    2.  Рустамов Н. 

 

 

201  

21.  Дерекқор базаларын қҧру, коды - DBK 330, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қолданбалы  есептердің  деректер  базасын  құру  дағдысын 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер. 

Пәннің  мақсаты:  MS  Access  2000  МҚБЖ-нің  негізгі  ұғымдарын  үйрету 

және  қолданбалы  мәселелер  шешуде  кездесетін  мәліметтер  қорын  құруды, 

ӛңдеудің әдістерін үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  ДҚ  жүйелерінің  белгіленген  және  негізгі 

құраушылары.  ДҚ  қазіргі  заманғы  басқару  жүйесінің  кӛрінісі.  ДҚ  кӛрсету 

деңгейлері. Схема және ішкі схема ұғымы. Деректер модельдері: иерархиялық, 

желілік  және  деректердің  реляциондық  моделдері.  Схема  қатынасы. 

Реляциондық  модель  үшін  деректерді    манипуляциялау  тілі,  реляциондық 

алгебра және SQL тілі. ДҚ құру және модификациялау; ДҚ іздеу, сорттау және 

индексациялау; формаларды және есептерді құру; ДҚ физикалық ұйымдастыру; 

кэштеу және индексациялау файлдары; ДҚ қорғау; ДҚ тұтастығы және қорғау. Пән оқытушысы: 1.  Асилбаева А. 

   

                   2. Лесбаев Е. 

 

22. Delphi ортасында деректер базасын бағдарламалау, коды - DODBB 

3301, 5-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қолданбалы  есептердің  деректер  базасын  құру  дағдысын 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Диплом жұмысын жазу және қорғау. 

Пәннің мақсаты: деректер базасын жобалауды оны басқаратын қосымша 

жасақтауды үйрету. 
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет