Элективті пәндер каталогыPdf көрінісі
бет1/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

2015 - 2016  оқу жылы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Жетісай, 2015 

 


 

  

Элективті  пәндер  каталогы  «Сырдария»  университетінің  Оқу-

әдістемелік  кеңесінде  талқыланып  (хаттама  №5,  27  сәуір  2015  жыл), 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №6,  29  сәуір  2015  жыл) 

бекітілді. 

 

 

 Элективті 

пәндер 


каталогына 

университетте 

дайындалатын 

мамандықтардың жұмыс оқу жоспарына кіретін элективті пәндер атауы,  коды, 

семестрі,  кредиті,  құзыреттілігі,  пререквизиттері,  постреквизиттері,  пәннің 

мақсаты, қысқаша мазмұны және пән оқытушысының аты-жӛні енгізілген. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сырдария» университетінің элективті пәндер каталогы – Шымкент: 

«Оңтүстік полиграфиясы» баспасы, 2015ж.  – 464 бет.  

 

 

  

 

 © «Сырдария» университеті, 2015

 

 

  

Мазмҧны 

 

 

Құрметті студент!.................................................................................   I.  «ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ» ФАКУЛЬТЕТІ

 

 5В010200 -  Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі........... 5В010300 - Педагогика және психология............................................    27 

5В011400 - Тарих...................................................................................    51 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті......................................................   78 

5В011900 - Шетел тілі: екі шетел тілі..................................................     102 II. 

 «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКА» 

ФАКУЛЬТЕТІ 

 5В010900 - Математика.........................................................................     125 

5В011000 - Физика.................................................................................     149 5В060200 - Информатика......................................................................    169 

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету............................................................................................................   

190 


10 

5В030100 - Құқықтану...........................................................................  213 

11 

5В050800 - Есеп және аудит.................................................................     235 12 

5В050900 - Қаржы..................................................................................     247 

13 

5В011200 - Химия..................................................................................     259 14 

5В011600 - География............................................................................    285 

15 

5В011300 - Биология..............................................................................     309 16 

5В060700 - Биология .............................................................................     333 III. 

 «ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР» 

ФАКУЛЬТЕТІ 

 

17 5В010600 - Музыкалық білім ...............................................................     355 

18 


5В010700 - Бейнелеу ӛнері және сызу.................................................     377 

19 


5В012000 - Кәсіптік оқыту....................................................................     397 

20 


5В042100 - Дизайн.................................................................................    418 

21 


5В010800 -Дене шынықтыру және спорт............................................    445 

 

 

 

 

 

 

 

  

Қҧрметті студент! 

 

  Сізге  элективті  оқу  пәндерінің  Каталогы  ұсынылып  отыр.  Бұл жүйеленген  аннотация  берілген  элективті  оқу  пәндерінің  тізбесі.  Ол  Сіз 

үшін  оқытудың  жеке  траекториясын  дербес,  жедел  икемді  және  жан 

жақты  қалыптастыру    мүмкіндіктерін  жасау  мақсатында  жасалады.  Бұл 

ӛзіңіздің жеке оқу жоспарыңызды жасаудағы Сіздің кӛмекшіңіз. 

  Кредиттік оқыту технологиясы жағдайында бүкіл оқу пәндері 3 цикл 

– жалпы білім беруге (ЖБП), базалыққа (БП) және бейіндік пәндерге (БП) 

бӛлінеді.  Оқу  пәндерінің  осы  циклдерінің  әрбірінің  ішінен  2  түрге  – 

міндетті  компонент  пен  таңдаған  компонентке  (элективті,  яғни  таңдап 

алатын  оқу  пәндеріне)  бӛлінеді.  Мамандықтар  бойынша  Мемлекеттік 

білім берудің жалпыға бірдей міндетті стандарттары мен міндетті пәндер 

компоненттерін аталған мамандық студенттерін қоспағанда барлығы оқып 

үйренеді. 

  Элективті  оқу  пәндерін  кафедралар  Сіздің  оқып  үйренуіңіз  үшін 

ұсынады. 

  Элективті  оқу  пәндерінің  бүкіл  тізбесіне  Сіз,  атап  айтқанда  Ӛзіңіз 

үшін  қызықтысын  таңдай  аласыз.  Осылай,  оқу  пәндерінің  әрбір  циклі 

бойынша Сіздің жеке оқу жоспарыңызға 2 бӛлім: міндетті  компонент пен 

таңдаған компонент (элективті оқу пәндері) енетін болады. 

Каталогтың  кӛмегімен  ӛзіңіздің  жеке  оқу  жоспарыңызға  енгізу  үшін 

элективті оқу пәндерін қалай таңдауға болады? 

1.

 

Тізімнен  ӛзіңіздің  қурсыңыз  бен  оқу  семестрінің  кестесін  іздеп тауып алыңыз. 

2.

 Элективті  оқу  пәндеріне  типтік  оқу  жоспарымен,  барлығы  қанша 

кредит бӛлінетінін анықтаңыз. 

3.

 

Элективті  оқу  пәндері  тізбесінің  ӛзімен  танысыңыз.  Оқу  пәндері таңдаған  курстарға  тиісті  нӛмермен  біріктірілгеніне  назар  аударыңыз. 

Элективті  пәндердің  әрбір  тобынан  тек  қана  бір  элективті  оқу  пәнін 

таңдауға болады. 

4.

 Ӛзіңізді қызықтырған элективті оқу пәнінің сипаттамасын оқыңыз 

және ӛз таңдауыңызды жасаңыз. 

5.

 

Сіз  таңдаған  кредиттер  санының  типтік  оқу  жоспары  бойынша талап етілетін санға сәйкес келуін тексеріңіз. 

6.

 Сізге  элективті  оқу  пәндерін  таңдауда  ӛзіңізді  эдвайзеріңіз 

кӛмектеседі.        

Элективті  пәндер  каталогы  студенттерге,  профессор-оқытушыларға 

және оқу үрдісін ұйымдастыратын құрылымдық бӛлімдерге арналған.  

 

 

  

Элективті пәндер каталогы 

 

I.

 

«ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ» ФАКУЛЬТЕТІ 

 

1.

 

Мамандығы: 5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі 

Академиялық дәрежесі: 5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі  мамандығы бойынша білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

нән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 1101 

Қазақстан 

тарихы  ЖБП 

ShT 


1104 

Шетел 


(ағылшын) тілі  

 ЖБП 

K(0)Т 


1105 

Қазақ 


(орыс) 

тілі 


ЖБП 


Inf 1106 

Информатика 

ЖБП 


ETD 

1107 


Экология  және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 18 кредит Міндетті компонент - 12 кредит 

Таңдау компоненті - 6 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


BMPed 

1204                               

PT 1204 

1. Бастауыш мектеп 

педагогикасы 

2. Педагогика тарихы                                                           

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ 

(орыс) 


тілі 

БП ZhNDOA 

1213 


BCDOTN 

1. Жаратылыстану 

негіздері және 

дүниетануды оқыту  

  

1213 


әдістемесі 

2. Бастауыш 

сыныптарда 

дүниетануды оқытудың 

теориялық негізі 

БП 


PAD 

1204 


Психология 

және адам 

дамуы   

 

 КП 

KK(O)T


N 1302 

Қазіргі қазақ 

(орыс) тілі 

негіздері    

 

  

 

2-курс 3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 14 кредит 

Таңдау компоненті - 4 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 2111 

Экономикалық 

теория 

негіздері БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

ЖБП 


KN 2410  Құқық негіздері  2 

БП 


GPZA 2207 

KPKKN 


2207 

1. Ғылыми-

педагогикалық зерттеу 

әдістемесі 

2. Ұйымдастырушылық 

мінез-құлық 

БП 


Ped 2302  Педагогика  

  

 

 БП 

PAD 


2304 

Психология 

және адам 

дамуы 


 

  

 

БП ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

КП BMTZh

TA 2301 


Бастауыш 

мектептегі 

тәрбие 

жұмысының теориясы мен 

әдістемесі       

 

  

 

4-семестр – 18 кредит Міндетті компонент – 7 кредит 

Таңдау компоненті – 11 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 2102  Философия 

БП Din 

2202 


IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы 


ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП BOOA 

2214 


BO 2214 

1. Бейнелеу ӛнерін 

оқыту әдістемесі 

2. Бейнелеу ӛнері 

ЖБП 


Etn 2403  Этнопедагогика  2 

КП 


ЕВА  2303 

ЕВ 2303 


1. Еңбекке баулу 

әдістемесі 

2. Еңбекке баулу 3-курс 5-семестр - 18 кредит 

 

  

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)Т 

3207 


Кәсіби 

қазақ 


(орыс) тілі 

БП SO 

3204 


TFUPKU 

3204 


1.Сындарлы оқыту 

2.Оқушылардың оқу 

танымдылық 

құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

БП 


MOA 

3209 


Математиканы 

оқыту 


әдістемесі 

КП KTO  3301 

KTOTOA 


3301 

1. Қазақ (орыс) тілін 

оқыту әдістемесі 

2. Қазақ тілі мен орыс 

тілінің салыстырмалы 

граматикасы 

 

  

 

КП SA 

3302 


ZhYA3302 

1. Сауат ашу 

2. Жазуға үйрету 

әдістемесі 

 

  

 

КП AOA  3303 

ATPG 3303 

1. Әдебиетті оқыту 

әдістемесі 

2. Балалар әдебиеті 

  

 

 КП 

KDOT 


3305 

BCDOTN 


3305 

1. Қоршаған дүниені 

оқыту технологиясы 

2. Бастауыш 

сыныптарда дүние 

тануды оқытудың 

теориялық негізі 6-семестр - 19 кредит Міндетті компонент – 2 кредит 

Таңдау компоненті – 17 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 

3202 


Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

  

 

 БП 

BBZhT 


3206 

PGTT 3206 

1. Білім берудегі жаңа 

технологиялар 

2. Педагогикалық 

жобалау теориясы мен 

технологиясы 

  

 

  

БП 


EBA  3214 

EB 3214 


1. Еңбекке баулу 

әдістемесі 

2. Еңбекке баулу 

  

 

 БП 

BOOA 


3215 

BO 3215 


1. Бейнелеу ӛнерін 

оқыту әдістемесі 

2. Бейнелеу ӛнері 

  

 

 КП 

ShTOA 


3304 

ATPG 3304 

1. Шетел тілін оқыту 

әдістемесі 

2. Ағылшын тілінің 

практикалық 

грамматикасы 

  

 

 КП 

Lop 


3306 

APsi 3306 

1. Логопедия 

2. Арнайы психология                                                                                                                      4-курс 

7-семестр – 20 кредит 


 

  

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 20 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП BBBKPT 

4204 


BBBDOZh 

4204                  

1. Бастауыш білім 

берудегі қазіргі 

педагогикалық 

технология                                                                                                                                                                          

2. Бастауыш білім 

берудегі дистанциялық 

оқыту жүйесі                                                                                                                

  

Жоқ 

 

БП PSh    4205 

PEGYA 


4205                                                        

1. Педагогикалық 

шеберлік 

2. Педагогикалық 

қызмет                                                                                                                

  

 

 КП 

PT 


4206 

KPOPD 


4206                                                       

1. Педагогика тарихы 

2. Қазақстандағы 

педагогикалық ой-

пікірлердің дамуы                                                                                                                  

  

 

 КП 

BO 


4309 

BMBBOOT 


4309 

1. Бейнелеу ӛнері 

2. Бастауыш мектепте 

бейнелеу ӛнерін оқыту 

әдістемесінің тарихы                                                                                                                                                                  

  

 

 КП 

MOA  4310 

BMMOTA

OT 4310 


1. Музыканы оқыту 

әдістемесі 

2. Бастауыш мектепте 

музыкалық ӛнер 

теориясы мен 

әдістемесін оқыту 

тарихы                                                                                                                                                                     

 1.  Бастауыш  мектеп  педагогикасы,    коды-BMPed  1204,  2-семестр,                

3-кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Бастауыш 

сынып 

оқушыларына білім 

берудегі 

педагогикалық  әдіс-тәсілдерді,  педагогикалық  шеберліктерді,  педагогикалық 

қарым-қатынасты меңгеру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Педагогика 

Пәннің мақсаты: Студенттердің бастауыш сынып оқушыларын оқыту мен 

тәрбиелеудегі педагогикалық біліктерін қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Курс  бастауыш  білім  саласындағы  педагогиканың 

жалпы  мәселелерін,  6-7  мен  10-11  жас  аралықтарында  ӛсіп  келе  жатқан  жас 

ұрпақтың оқыту мен білім беру және тәрбие заңдылықтарын қарастырады. 

Пән оқытушысы: 1. Асабаев Ж. 

                            2.  Халилов Ф.  

2. Педагогика тарихы, коды- PT 1204,  2-семестр, 3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі;  Тарихи-педагогикалық  әдебиеттермен  жұмыс  жасау 

дағдысы  қалыптасқан  маман.  Тәрбие  ісімен  айналысқан  кӛрнекті  ойшылдар, 

түрлі  дәуірлердегі  және  халықтардағы  педагогтарды  студенттерге  таныстыру 


 

  

және 


тарихи-педагогикалық 

әдебиеттермен 

жұмыс 

істеу 


біліктерін 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Педагогика.    

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мамандарды  тереңде  жан  жақты  біліммен, 

біліктілікпен  қаруландыру.  кәсіби  педагогикалық  білімнің  ғылыми  негіздерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Педагогика  тарихы  пәні  және  міндеттері.  Ежелгі 

әлемдегі  тәрбие  мен  мектеп.  Алғашқы  қауымдағы  тәрбие.  Тәрбиенің  пайда 

болуы.  Орта  ғасырдағы  тәрбие,  мектеп  және  педагогикалық  ойлар.  Батыс 

Еуропа  елдеріндегі  мектеп  пен  педагогика  (XVII-XXI  ғғ.)  Ресейдегі  тәрбие, 

мектеп  және  педагогика  (X-XXI  ғғ.).  Джон  Локктың  педагогикалық 

теориясының  негізгі  ерекшеліктері.  Ж.Ж.Руссоның  педагогикалық  теориясы. 

Н.И.Пироговтың  педагогикалық  қызметі.  Француз  философ-матералистері 

К.А.Гельбеций  және  Д.Дидроның  педагогикалық  идеялары.  Л.Н.Толстойдың 

педагогикалық қызметі мен кӛзқарастары. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет