Элективті пәндер каталогыPdf көрінісі
бет40/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   62

Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІ жартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын  ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар тілі. Іс кағаздар және 

олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит  карточкалары.  Жеделхат. 

Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме. 

Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама.  Кұжаттан  үзінді.  Кұжат 

кӛшірмесі. Сенімхат Пән оқытушысы: 1. БайболоваА. 

                              2.  Әбенова Л.  

8. Қҧжаттану негіздері, коды - KN2301, 3- семестр, 1 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. БайболоваА. 

   2.  Әбенова Л  

9. Шетелдік Орта Азияның физикалық географиясы, коды  - ShOAFG 

3209, 3- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Шетелдік  Орта  Азия  аймағының  физикалық  географиясы 

туралы түсінік қалыптастыру.  Пререквизиттер: Жалпы жертану 

Постреквизиттер: ТМД-ның физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Шетелдік  Орта  Азияның  физикалық    географиясы 

заңдылықтарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Шетелдік  Орта  Азия  елдеріне  жалпы  сипаттама, 

Ӛзбекстан Республикасына физикалық–географиялық сипаттама. Түрікменстан 

Республикасына 

физикалық–географиялық 

сипаттама. 

 

Қырғызстан Республикасына 

физикалық–географиялық 

сипаттама. 

Тәжікстан  

Республикасына физикалық –географиялық сипаттама. 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Исмайлова К.Б  

 

 

292  

10.Физикалық  географияны  аудандастыру,  коды  -  FGA  3209,    3- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Физикалық  географияны  аудандастыру  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Жалпы жертану 

Постреквизиттер: ТМД-ның физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Физикалық  географиялық  аудандастырудың  алғы 

шарттарымен  таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Физикалық    географияны  аудандастырудың 

қалыптасуы  мен  кезеңдері,  физикалық  географияны  аудандастыру  типтері, 

физикалық   географияны аудандастырудағы негізгі проблемалары. 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Исмайлова К.Б  

11. Жалпы гидрология, коды -  SZhE 2214,  3- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Гидросфера  және  су  кӛздерін  зерттеу  барысында 

қолданылатын негізгі әдістер туралы түсініктер қалыптастыру. Пререквизиттер: Жалпы жертану 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Гидросферада  болып  жатқан  процестермен,  олардың 

қоршаған ортаға әсерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Гидросфера  және  оның  құрылымы. 

Дүниежүзілік мұхит және оның қазіргі мәселелері. Жер асты сулары. Ӛзендер. 

Кӛлдер. Батпақтар. Мұздықтар. 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С.. 

                              2. Исмайлова К.Б  

12. Әлемдік мҧхит, коды - AlM 2214,  3- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Дүниежүзілік  мұхит  құрамының  заңдылықтары  туралы 

түсініктер қалыптастыру.  Пререквизиттер: Жалпы жертану 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Әлемдік  мұхиттың  табиғатымен  және  оны  зерттеудің 

негізгі әдістерімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Әлемдік мұхит табиғатының зерттелуі. Дүниежүзілік 

мұхит  табиғатына  жалпы  шолу.  Дүниежүзілік  мұхит  табиғатының  физикалық-

географиялық  аудандастырылуы.  Тынық  мұхит  табиғатына  аймақтық 

шолу.Атлант  мұхит  табиғатына  аймақтық  шолу.  Үнді  мұхит  табиғатына 

аймақтық шолу. Солтүстік Мұзды мұхит табиғатына аймақтық шолу 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С.. 

                              2. Исмайлова К.Б  

 

 

 

 

293  

13. Топырақ географиясы, коды - ToG  2217,  3- семестр, 3 кредит. 

  Қҧзіреттілігі:  Әлемнің,  ТМД  елдерінің,  Қазақстанның  топырақтары, 

олардың таралу заңдылықтары жайлы  

түсініктер қалыптастыру 

Пререквизиттер:Геология 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  әлемнің,  ТМД  елдерінің,  Қазақстанның 

топырақ  түрлерінің  географиялық  таралу  зандылықтарымен,  табиғаттағы 

орнымен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны:Топырақ және  оның түзілуі туралы түсінік. Топырақ 

түзуші  факторлар.  Топырақ  жамылғысы  және  генетикалық  типтері. 

Қазақстанның  топырақ географиясы. Топырақ экологиясы және оны қорғау. 

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Дошманов Е.Қ.  

14.Топырақтану, коды - TT 2217,  3- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Топырақтың  табиғаттағы  орны  мен  маңызы,  топырақтану  

ғылымының  басқа  ғылымдармен  байланысы  жайлы түсініктер қалыптастыру Пререквизиттер: Геология 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  топырақ  түзілу  процесімен,  топырақ 

қорларын тиімді пайдалану жолдарымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Топырақ және  оның түзілуі туралы түсінік. Топырақ 

түзуші  факторлар.  Топырақ  жамылғысы  және  генетикалық  типтері. 

Қазақстанның  топырақ географиясы. Топырақ экологиясы және оны қорғау. 

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Дошманов Е.Қ.  

15. Дінтану, коды - DIN 2402, 4- семестр, 1 кредит. 

 Қҧзіреттілігі:    Діннің  шығу  тарихы,  бүкіләлемдік  және  дәстүрлі  діндер, 

қазіргі  әлемдегі  діни  ахуал  және  діни  толеранттық    туралы  түсінік 

қалыптастыру  

Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Діннің  шығу  тарихы  мен  еркін  ойлаудың  тарихи 

кезеңдері туралы, олардың қоғамның барлық саласындағы қызметтері мен орны 

туралы обьективті ақпарат беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 


 

 

294  

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                              2. Азизбекова А.  

16. Ислам мәдениетінің тарихы, коды - IМT2402, 4- семестр, 1 кредит. 

 Қҧзіреттілігі:  Ислам    дінінің  таралуы,  ислам  мәдениеті    және    діни  салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру  Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердіислам  мәденитің,    діннің  таралуы    және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ислам діннің таралуы мен салт-дәстүрлерінің дамуы. 

Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін  мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                             2. Азизбекова А.  

17.  ТМД  және  Қазақстандағы  қазіргі  экологиялық  мәселелер,  коды  -

TMDKKEM 2215,  4- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: ТМД және Қазақстандағы қазіргі экологиялық мәселелердің  

туындау себептері жайлы түсініктер қалыптастыру.  Пререквизиттер: Шетелдік Орта Азияның физикалық географиясы 

Постреквизиттер:  Дүниежүзінің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси 

географиясы Пәннің  мақсаты:  ТМД  және  Қазақстандағы  қазіргі  экологиялық 

мәселелер және оларды шешу жолдарымен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Экология  ғылымының  дамуы  және 

экологиялық  мәселелер.  Экологиялық  мәселелердің  туындау  себептері  және 

Қазақстан  аумағындағы  экологиялық  мәселелер.  ТМД  елдері  аумағындағы 

туындап отырған экологиялық мәселелер және шешу жолдары Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Сариева  Ш.Ж.  

18. Табиғатты пайдаланудың экономикалық - географиялық негіздері, 

коды -TPEGN 2215, 4- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Дүниежүзінің  табиғат  ресурстарының  аумақтық  таралуы 

туралы түсініктер  қалыптастыру.  Пререквизиттер: Шетелдік Орта Азияның физикалық географиясы 

Постреквизиттер:  Дүниежүзінің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси 

географиясы Пәннің  мақсаты:  Табиғатты  пайдаланудың  экономикалық-географиялық 

негіздерімен таныстыру.   

 

295  

Қысқаша  мазмҧны:  Табиғат  байлығын  пайдалану  түсінігі.  Қоғамдық 

дамудағы табиғи жағдай мен ресурстардың теориялық және практикалық мәні. 

Табиғатты  ӛндірістің  материалдық  негізі  ретінде  қарастыру.  Табиғи 

ресурстардың  және  экономиканың  нарықтық  қатынастарға  кӛшуіне 

байланысты олардың ролі.Табиғи ресурстардың түрлері мен пайдалану сипаты 

бойынша  классификациясы.  Табиғи  ресурстарды  зерттеудің  географиялық  – 

экономикалық  жолдары.Табиғи  ресурстарды  пайдаланудың  қазіргі  күнгі 

тенденциясы.  Республиканың  табиғи  –  ресурстық  потенциалы.  Экология 

мәселелері.Қоғам мен табиғат арасындағы ӛзара әрекет нәтижесігің әлеуметтік 

– экономикалық салдары, қоршаған ортаны қорғау. Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                             2. Сариева  Ш.Ж.  

19. Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе, коды - 

AESGK 2218,4- семестр, 2 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Экономикалық, саяси және әлеуметтік географияның негізгі 

зерттеу нысандары мен категориялары туралы түсінік қалыптастыру Пререквизиттер: Шетелдік Орта Азияның физикалық географиясы 

Постреквизиттер:  Дүниежүзінің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси 

географиясы Пәннің  мақсаты:  Халықаралық  экономикалық  және  саяси  ұйымдармен,  

дүниежүзілік шаруашылықтың табиғи ресурстарымен таныстыру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Қысқаша  мазмҧны:  Саяси  географияның  негізгі  зерттеу  нысандары  мен 

категориялары. Геосаясат және аймақтық саясат. Саяси географиядағы геосаяси 

тұжырымдамалар.  Халықаралық  экономикалық  және  саяси  ұйымдар  мен 

одақтар  туралы  негізгі  мәліметтер.  Дүние  жүзі  халқының  динамикасы  мен 

қоныстануы.  Еңбек  ресурстары.  Демографиялық  жадай  мен  энтография: 

түсініктер,  кӛрсеткіштер,  әлеуметтік-  экономикалық  дамуға  ықпалы. 

Мәдениеттер  мен  ӛркениеттер  географиясы.  Дүниежүзілік  шаруашылықтың 

табиғи  ресурстары.  Табиғат  жағдайлары  даму  факторы  ретінде.  Табиғи  мұра 

географиясы. Табиғи қорды пайдалану  мен аймақтық басқару. Қоғамдық және 

дүниежүзілік  еңбек  бӛлінісі.  Қазіргі  заманғы  дүниежүзілік  шаруашылықтың 

құрылымы. Сыртқы экономикалық байланыстардың негізгі үлгілеріне қысқаша 

шолу. 


Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Сариева  Ш.Ж  

20.  Басқару  және  тҧрақты  дамудың  географиялық  негіздері,  коды  - 

BTDGN 2218,  4- семестр, 2 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Аймақтың  тұрақты  дамуы  мен  оларды  басқарудың 

географиялық ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру.  Пререквизиттер: Шетелдік Орта Азияның физикалық географиясы 

Постреквизиттер:  Дүниежүзінің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси 

географиясы  

 

296  

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  әлемнің  тұрақты  дамуы  мен  басқарудың 

географиялық негіздерімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Табиғат жағдайлары 

мен  қорлары  даму  факторы  ретінде.  Геоэкологиялық  ахуал  және  экосаясат: 

басқару  проблемалары  және  тәуекелділік  факторлары.  Геодемография  және 

таралып  қоныстану.  Әлемдегі  және  ҚР  қазіргі  демографиялық  ахуал. 

Геоурбанистика.  Әлемдік  қалалар  дүниежүзілік  экономиканы  басқару 

орталықтары ретінде.Этногеография және тарихи география. Мәдени география 

және  әлемдік  ӛркениет.  Бүкіләлемдік  мәдени  мұралар.  Геосаясат:  теориясы, 

әдістері,  тәжірибелері.  Қоғамның  ӛндіргіш  күштерін  аумақтық  ұйымдастыру. 

Геоэкономика және геобәсекелестік. Әлемдік шаруашылық жүйесіндегі ҚР мен 

әлем  елдерінің  бәсекелестікке  қабілеттілігі.  Экономиканың  инновациялық 

салалары  (кластер,  логистика,  т.б.).  Қазіргі  әлемнің  тұрақты  дамуы  мен 

басқарудың географиялық негіздері. Жаһандану жағдайындағы интеграциялық 

процестердің географиялық аспектілері. Аймақтың тұрақты дамуы мен оларды 

басқарудың географиялық ерекшеліктері.  Пән оқытушысы: 1Аманбаев Н.С. 

                              2. Сариева  Ш.Ж  

21. Сындарлы оқыту, коды - SO 3204, 5- семестр, 1 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Сындарлы  диолог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман.  Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен 

озық тәжірибелердің заманауи жетістіктерімен  қаруландыру және оқу үдерісін 

практикада 

ұйымдастыруға 

дайындау 

(Кембдидж 

университеті 

оқытушыларының тәжірибесі негізінде алынады). Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау 

Пән оқытушысы: 1. Фазиев Н. 

                              2. Исаева К.  

22.  Оқушылардың  оқу  танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды - OOTKKT3204, 5- семестр, 1 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Сындарлы  диолог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман.  

 

297  

Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Тарихты оқытудың әдістемесі 

Пәннің мақсаты: Кәсіптік білім, іскерлік және дағдыларын меңгерту мен 

болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету. Қысқаша  мазмҧны:  Адамның  қоршаған  ортаның  шынайылығын  танып 

білуі,  іс-әректте  ақыл-ой,  әлкуметтік-пайдалы,  кӛркем  шығармашылығы  және 

т.б. жүзеге асыру; оқу-танымдық іс-әрекетің гностикалық сипатын анықтау. 

Пән оқытушысы: 1. Фазиев Н. 

                              2.  Исаева К.    

23. Шетелдік Орта Азияның физикалық географиясы, коды - ShOAFG 

3209,  5- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Шетелдік  Орта  Азия  аймағының  физикалық  географиясы 

туралы түсінік қалыптастыру.  Пререквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Ландшафттану 

Пәннің  мақсаты:  Шетелдік  Орта  Азияның  физикалық    географиясы 

заңдылықтарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Шетелдік  Орта  Азия  елдеріне  жалпы  сипаттама, 

Ӛзбекстан Республикасына физикалық–географиялық сипаттама. Түрікменстан 

Республикасына 

физикалық 

–географиялық 

сипаттама. 

Қырғызстан 

Республикасына 

физикалық–географиялық 

сипаттама. 

Тәжікстан  

Республикасына физикалық –географиялық сипаттама. Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Аманбаев Н.С.  

24.  Физикалық  географияны  аудандастыру,  коды  -FGA  3209,    5- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Физикалық  географияны  аудандастыру  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру Пререквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Ландшафттану 

Пәннің  мақсаты:  Физикалық  географиялық  аудандастырудың  алғы 

шарттарымен  таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Физикалық    географияны  аудандастырудың 

қалыптасуы  мен  кезеңдері.    Физикалық      географияны  аудандастыру  типтері.  

Физикалық   географияны аудандастырудағы негізгі проблемалары 

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                             2. Аманбаев Н.С.  

25.  ТМД  және  Қазақстандағы  қазіргі  экологиялық  мәселелер,  коды  -

TMDKKEM 2215,  5- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: ТМД және Қазақстандағы қазіргі экологиялық мәселелердің  

туындау себептері жайлы түсініктер қалыптастыру.   

 

298  

Пререквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Постреквизиттер: Ландшафттану 

Пәннің  мақсаты:  ТМД  және  Қазақстандағы  қазіргі  экологиялық 

мәселелер және оларды шешу жолдарымен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Экология  ғылымының  дамуы  және 

экологиялық  мәселелер.  Экологиялық  мәселелердің  туындау  себептері  және 

Қазақстан  аумағындағы  экологиялық  мәселелер.  ТМД  елдері  аумағындағы 

туындап отырған экологиялық мәселелер және шешу жолдары Пән оқытушысы: 1.Аманбаев Н.С. 

                              2. Сариева  Ш.Ж.  

26. Табиғатты пайдаланудың экономикалық - географиялық негіздері, 

коды -TPEGN 2215, 5- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Дүниежүзінің  табиғат  ресурстарының  аумақтық  таралуы 

туралы түсініктер  қалыптастыру.  
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет