Генетикалық инженерияны қолданатын тағамдық жəне ауылшаруашылық биотехнологияны реттеу. Қазақстан Республикасының «Гендік-инженериялық қызметті мемлекеттік реттеу» заңжобасы Биоқауіпсіздік туралы заңнамаларPdf көрінісі
Дата28.12.2016
өлшемі2,74 Mb.
#630

Модульдің кредит саны 3 ( 135 сағат)

Пəн коды ZZDI GMO

Дəріс— 30 сағат

Зертханалық-тəжірибелік сабақ — 15 сағат

СОӨЖ — 22,5  

СӨЖ — 67,5Пəннің мазмұны

Генетикалық инженерияны қолданатын тағамдық жəне

ауылшаруашылық биотехнологияны реттеу. Қазақстан

Республикасының «Гендік-инженериялық қызметті

мемлекеттік реттеу» заңжобасы

Биоқауіпсіздік туралы заңнамалар. 

«Гендік инженерия туралы мемлекеттік саясат»

Федеральды заң туралы. 

Биотехнология туралы Европалық қаулылар. 

Биоқауіпсіздік туралы Картахен хаттамасы

Биочиптер. Биочиптерді өндіруші компаниялар. 

ГТА өнімдерін маркерлеу ережелері.

Биологиялық əртүрлілік туралы конвенция

тағам қауіпсіздігі туралы Европалық жүйе (EFSA).

Түсінігі болуы керек:

Биологиялық материалмен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік

шараларын; 

Тірі жүйелер əлемінің табиғаты мен көптүрлілігі, олардың

қасиеттері мен функциялары туралы

Биотехнология объектілерінің құрылымы, физиологиясы, 

генетикасы мен тəжірибелік құндылығы туралы; 

Əртүрлі биотехнология объектілерінен биотехнологиялық

өнімдерін алуда молекулалық биология мен гендік

инженерияның жетістіктерін қолданылуы туралы.Студент білуі керек: 

Биоқауіпсіздік түсінігі, оны сақтау шараларын;

Биотехнологиядағы Қазақстан Республикасының заңдары мен

биоқауіпсіздік жайлы заңнамалық құжаттарды;

Қоршаған ортаның ашық немесе жабық жүйелеріне генетикалық

модификацияланған өнімдерді, трансгенді өнімдерді жою

барысында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеу


Студент істей білуі керек:

Жасушалық технологиялар əдістерін қолдану бойынша ғылыми

техникалық ақпаратты жинау жəне өңдей алу; 

Реферат, есеп түрінде ғылыми зерттеу жұмыстардың

нəтижелерін ұсыну; 

Қазақстан Республикасы жер аумағындағы өткізілетін

өсімдіктерді зиянкестерден, арам шөптерден тазарту

жұмыстары жəне таза өнім алу мақсатында жүргізіледі. 

Құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық, 

технологиялық принциптерді өсімдіктерді қорғау саласында

ажырата білу қажет.


Пəн бойынша мəлімет:

Код ОNI 3221

Кредит саны – 2

Сағаттар саны – 90

Дəріс – 15

Зертханалық-тəжірибе сабағы – 30

ОСӨЖ –15

СӨЖ – 30.ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ ПАТЕНТТЕУ НЕГІЗДЕРІМЕН

Таңдамалы пəн:

«Ғылыми зерттеу жұмыстары патенттеу негіздерімен» пəніне

тəртібінде зияткерлік меншік объектілері, негізгі қорғау

үлгілері (формалары), сонымен қатар тиімді қолданулары

қарастырылған. 

Əлемдік экономикалық кеңістікте ұлттық экономиканың

дамуында интеграциялық табысқа жету үшін болашақ

мамандарды дайындау барысында, студенттерді

интеллектуалды меншік сферасында тəжірбиелік жəне

теориялық жағынан алған білімін жүзеге асыру, ғылыми –

техникалық жақтары қарастырылады.Пəннің мақсаты

Пəнінің басты мақсаты студенттер бойында

өздерінің болашақ мамандығының зерттеу

нысандарын пайдалану мүмкіндіктеріне үйрену, 

ақпарат жинау, ғылыми жұмысты ұйымдастыру

барысында жоспар құра білу, соған машықтану, 

зияткерлік меншік құқығын қорғауға үйрету.


Пəннің міндеті

-Меншік жүйесіндегі зияткерлік

меншікпен. 

- Зияткерлік жəне өнеркəсіптік

меншіктің объектілерімен.

-Патенттік құжаттаманың

құрылымы жəне ерекшіліктерімен

таныстыруҒылымның түрлі

бағыттарымен, 

Ғылыми зерттеудің

құрылысымен таныстыру

С

Т

У

Д

Е

Н

Т

Б

І

Л

у

К

Е

Р

Е

К

Ғылыми зерттеу жұмысын жасау кезіндегі жаспар

шарттарының ұстану тəртібін, ережелерін;

Биотехнология нысандарының əртүрлі көздерінен

биотехнологиялық өнімдер алу барысында молекулярлық

биология мен гендік инженерия жетістіктерін пайдалану

мүмкіндіктері жайында өнертабысты түсініктері болуы керек;

Ғылыми зерттеу табиғаты мен оның алуан қырлы əлемі, 

қасиеттері мен функциялары туралы түсінік-ұғымдары болуы

керек;


Биотехнология саласындағы өнертабыс нысандарының

құрылысы, физиологиясы, генетикасы мен экологиясы

туралы білулері қажет;

Зияткерлік меншік түсінігін, өнеркəсіп меншігін, өнертабыс, 

пайдалы модельдер, өнеркəсіптік үлгілерді, тауарлық таңба, 

тауардың орны мен атауын, ноу-хау, аналог, прототип, 

лицензиялық келісімшарт туралы


С

Т

У

Д

Е

Н

Т

М

Е

Ң

Г

Е

Р

У

Қ

А

Ж

Е

Т

Өздерінің болашақ мамандығының зерттеу нысандары

пайдалану мүмкіндіктеріне үйрену,  ақпарат жинау,  ғылыми

жұмысты ұйымдастыру барысында жоспар құра білу

Ғылыми зерттеу бағыттарын іріктеу жəне ғылыми зерттеу

жұмысының кезеңдерін

Патенттік құжаттаманың құрылымы жəне ерекшіліктері

Патент алуға берілетін арыздың құрылымын

Өнеркəсіптік меншік объектілерін пайдалану, құқықтарын білу


Пəн бойынша мəлімет:

Код DOBТCh – 412 

Кредит саны – 3

Сағаттар саны – 120

Дəріс – 30

Зертханалық-тəжірибе сабағы – 30

ОСӨЖ –15

СӨЖ – 45.БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

Таңдамалы пəн:

Биотехнология саласында мамандарды дайындау

бойынша


«Биотехнологиялық

жабдықтар»

оқу

үрдісіндегі жалпы мамандық жəне арнайы білімжүйесінде басты орынды алады. Биотехнологиялық

өндірістер мен процестердегі құрал жабдықтардың

түрлері мен жұмыс істеу принциптері жəне олардың

өндірістегі алатын орны түсіндіріледі. Пəннің мақсаты

Биотехнологиялық процестері мен өндірісі

кезінде қолданылатын жабдықтармен

таныстыру, құрылымындағы ұқсастықтар мен

ерекшелітерін көрсету, жабдықтардың

тиімділігі мен маңызын баяндау, техникалық

білімді қалыптастыру


Пəннің міндеті

Қамтамасыз ететін

структуралық схемасын

кұрастыра алу, технологиялық

жабдықтардың жұмыс

тиімділігінің есепті схемасын

жəне оның оптималды мəнін

жеткізіп, құрастыра алу

Биотехнология өндірісі

жабдықтарының

ерекшеліктеріне

байланысты олардың

дамуын оқыту, 

жабдықтардың жұмысын

дұрыс анықтап алу

С

Т

У

Д

Е

Н

Т

Б

І

Л

у

К

Е

Р

Е

К

Биотехнологиялық жабдықтардың жіктелуі.

технологиясы мен өнімдердің сипаттамасы

Өнеркəсіб жабдықтарын жобалағанда, есептегенде жəне

пайдаланғанда қажетті теориялық қағидаларды игеру. 

Биотехнология өндірісінде қолданылатын қосымша

жабдықтары


С

Т

У

Д

Е

Н

Т

М

Е

Ң

Г

Е

Р

У

Қ

А

Ж

Е

Т

Биотехнологиялық жабдықтардың жұмысын анықтаудыЖіктелу ерекшеліктерін, жобалау, есептеу негіздерін

үйрену

Жабдықтың аэродинамикалық, технологиялық жəне т.б. 

тексерулерді ұйымдастырып, жүргізе алу

Бар машиналар мен аппараттардын функционалды

конструкторлы есептерін анықтап, олардың экономика

техникалық сипаттамасын, коршаған ортаны қорғауды еске

ала отырып анықтай алу


Пəн бойынша мəлімет:

Код LМOBCh – 4312 

Кредит саны – 2

Сағаттар саны – 90

Дəріс – 15

Зертханалық-тəжірибе сабағы – 30

ОСӨЖ –15

СӨЖ – 30.БИОПРЕПАРАТТАРДЫ БАҚЫЛАУ ƏДІСТЕРІ

Таңдамалы пəн:

— Адамдар,  жануарлар жəне өсімдіктердің түрлі

ауруларын анықтауда,  оларды емдеу жəне алдын

ала сақтандыру мақсатында қолданылатын ерекше

биологиялық

қосылыстар. 

Биологиялық

препараттар тірі организмдердің тіршілік жағдайын

жақсартып, олардан алынатын өнімдерді молайтуда

маңызы

зор. 


Биологиялық

препараттарға

вакциналар, 

сарысулар, 

микроорганизмдерден

өндірілетін

антибиотиктер, 

ферменттер, 

т.б. 

биологиялық активті заттар жатады.Пəннің мақсаты

Пəнінің басты мақсаты магистарнттар бойында

өздерінің болашақ мамандығының зерттеу нысандары

вакциналар, сарысулар, микроорганизмдерден

өндірілетін антибиотиктер, ферменттер пайдалану

мүмкіндіктерін үйрену, бақылау мен оларға қойылатын

талаптармен таныстыру.


Пəннің міндеті

Биоперепараттарды

өндірудегі бақылау

əдістері, тасымалдау, 

пайдалану талаптары.

Биопрепараттар

дайындаудағы

биотехнологиялық

үдерістің негізгі

кезеңдері.С

Т

У

Д

Е

Н

Т

Б

І

Л

у

К

Е

Р

Е

К

Биопрепараттар жəне олардың түрлері.

Биоперепараттардың биотехнологиясы, оларды бақылау мен

қадағалау əдістері

Дəрілік препараттар дайындаудағы жəне өндірудегі заманауи

биотехнологиялық əдістер. С

Т

У

Д

Е

Н

Т

М

Е

Ң

Г

Е

Р

У

Қ

А

Ж

Е

Т

Антибиотиктер биотехнологиясы жəне оны бақылау. 

Аминқышлдары биотехнологиясы жəне оны бақылау.

Негізгі стероидтты препараттарды бақылау əдістері. 

Рекомбинантты ақуыздар -инсулин, интерферон, өсу

гормондарын бақылау əдістерін. 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет