Ж. Т. СарбалаевPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі163,21 Kb.
#72

            

Программа дисциплины                                                                                       Форма

                        для студентов                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі            С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті

Филология, журналистика жєне µнер факультеті

«Орфография, пунктуация» пәні бойынша 050117 «Қазақ

тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

ПЄН БАЃДАРЛАМАСЫ


Павлодар 2007

         

Лист утверждения                                                                                                     Форма

       к программе дисциплины                                                                                    Ф СО ПГУ 7.18.2/11

               для студентов                                                  

                                                                                           

БЕКІТЕМІН

                                                                          ФЖи¤ 

факультетініњ деканы

                                                                          _________      

Ж.Т.Сарбалаев

                                                                        «  ___»   

___________2007 жыл

 

Құрастырушы: доцент Түсіпова Қ.Д.

                          Оқытушы Кәріпжанова А.О.

Қазақ филологиясы кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПЄН БАЃДАРЛАМАСЫ

«Орфография, пунктуация» пєні бойынша 050117 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығыныњ студенттері 

‰шін 


 

Студенттерге арналѓан пєн баѓдарламасы 

«___»_________ 2007 жылы бекіген ж±мыс баѓдарламасы 

негізінде дайындалды

Ќазаќ филологиясы кафедрасының  «   »              2007 

ж. мәжілісінде ұсынылды. Хаттама  №

Кафедра меңгерушісі: _____________ Жүсіп Қ.П. «___» ________ 

2007 ж.


Филология, журналистика және өнер факультетінің 2007 

жылғы «___»_______  әдістемелік кеңесінде мақұлданды. 

Хаттама №

ӘК төрайымы:________________ Семенова М.В.

Оқытушы туралы мәлімет :

Доцент Түсіпова Қ.Д.

Тел. (8-3182) 53-89-17

Қабылдау уақыты: дүйсенбі сағат 10-00, ауд. №324

Оқытушы кәріпжанова А.О.

Тел. (8-3182) 60-07-36

Қабылдау уақыты: жұма сағат 12-00, ауд. №324Пән туралы мәліметтер :

«Орфография, пунктуация» пәні 050117 «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» мамандығында 2 семестрде 15 аптада оќылады. 

Жалпы саѓат саны-135с, дєріс-15с, тєжірибешілік-30 с, 

С¤ЖО-22,5с, С¤Ж-67,5с.

Мемлекеттік   ұлттық   тіліміздің   баршаға   ортақтығы

белгілі   бір   заңдылықтардың,   нормалардың   болуын   талап

етеді.   Ол   нормалардың   тіл   білімінің   барлық   салаларында

болатыны анық. Жазудың бір халықтың әр жерде жасайтын

өкілдеріне ортақ болуы – оған қойылатын алғы шарттардың

бірі.   Жазуға   қойылатын   ірілі-ұсақты   талаптардың   бір

саласы.   Тілдің   дыбыстық   және   мағыналық   табиғаты   мен

таңбалануы,   сандық   ерекшеліктердің   үйлесімді   болып

келуі. Қазіргі қазақ орфографиясындағы қайшылықтар мен

ауытқуларды жинақтап, ғылыми негізге сүйене отырып, бір

жүйеге түсіру.

Пәннің қысқаша аннотациясы: 

Студенттерді оқытуда сауатты жазу мәселелеріне баса

назар аудару, орфографиялық, пунктуациялық ережелерді

мұқият сақтауды дағдыға айналдыруды қадағалау.Пәннің мақсаты: 

- Сөздердің дұрыс жазылу мен мен айтылу нормаларын

сақтау,   буын,   екпін,   дыбыстардың   үндесуі,   орфоэпия,

графика, орфография.

- Күрделі   сөздердің   жазылу   ерекшеліктері   мен

қосымшалардың   дұрыс   жалғану   ерекшеліктерін,

сөздерді топтастыру принциптерін қарастыру.

- Орфографиялық, пунктуациялық принциптерді сақтау.Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

1. Аманжолов   С.   «Новый   алфавит   орфография   казахского

литературного языка».-Алматы, 1940

1. Балақаев М. «Қазақ тілінің мәдениеті».-Алматы, 1971

2. Балақаев М. «Емле сөздігі».-Алматы, 1948

3. Балақаев   М.   «Вопросы   казахской   графики   и   орфографии».-

Алматы,1957

4. Жұбанов   К.   «Қазақ   тілінің   емлелері   мен   әріптеріне   кіргізілген

өзгерістердің жобасы».-Алматы, 1965

5. Оралбаева Н., Абылақов Ә. «Қазақ тілі».-Алматы, 1992

6. Оралбаева   Н.   «Қазақ   графикасы   мен   орфографиясының

негіздері».-Алматы, 1969

7. Сыздықова   Р.   Орфография  мен  пунктуация  анықтағышы.  –  А.,

1971.


Ќосымша: 

8. Басымов  Х. «Сөйлемнің тыныс  белгілерін  дұрыс  жаза  білетін

халық мұғалімі».-Алматы, 1939

9. Жиенбаев С. «Сөйлемнің тыныс белгілері».-алматы-1940

10.   Мусабекова   Ф.   «Қазіргі   қазақ   тіліндегі   жай   сөйлем

пунктуациясының негіздері».-Алматы, 1959

11. Сарыбаев   Ш.Х.   «Қазақ   тіліндегі   үтірдің   жазылатын

орындары».-Алматы, 1996

12.   Сарыбаев  Ш.Х.  «Сызықшаның бастауыш  пен  басқа  мүшелер

арасында жазылуы».-Алматы, 1938

13.   Хасенов   Ә.   «Синтаксис   пен   пунктуацияның   кейбір

мәселелері».-Алматы, 1957

14.  Хасенов Ә. «Пунктуацияны оқыту жолдары».-Алматы, 1957

15.  Ысқақов А., Хасенов Ә. «Тыныс белгілері».-Алматы, 1951

          

Тематический план                                                                                                  Форма                       

                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/07Пәннің мазмұны

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырып

Сағат саны


Дәріс

Тәжір.

С¤Ж

СӨЖО

1

2

3

4

5

1.

Кіріспе.   Орфография   жәнепунктуация пәнінің зерттеу

бағыттары,

 

негіздері.Орфография туралы жалпы

түсінік.


1

2

62.

Дауысты   және   дауыссыз

дыбыс әріптерінің емлесі.

1

26

3.

Түбір   сөздердің   жәнеқосымшалардың жазылуы

1

26

4.

Басқа   тілдерден   енгенсөздерге   қосымшалардың

жалғануы


1

2

65.

Бірге


 

және


 

бөлек


жазылатын сөздер

1

26

6.

Қос   сөздер   мен   қысқарғансөздердің жазылуы

1

26

7.

Шылаулар   мен   одағайдыңжазылуы

1

26

8.

Бас әріптердің жазылуы.1

2

69.

Сызықша,   дефис,   нүкте,

үтір. 

1

26

10. Нүкте, қос нүкте, үтір.

1

2

611. Тыныс   белгілері   туралы

жалпы түсінік.

1

2

612. Оқшау сөздерге қойылатын

тыныс белгілері.

1

2

613. Сөйлем

 

мүшелерініңарасына   қойылатын   тыныс

белгілері.

1

2

614. Салалас   және   сабақтас

құрмалас


 

сөйлемдердің

тыныс белгілері.

1

26

15. Аралас

 

құрмалас


сөйлемдердің

 

тынысбелгілері.

1

26

Барлығы:_сағат__15__30__90__3.2_Пәннің_тақырыптық_жоспары'>Барлығы:  сағат

15

30

90

3.2 Пәннің тақырыптық жоспары

ТақырыпСағат саны 

СҚТӘ-11 (2ж),

СҚТӘ - 11 (қ)

Сағат саны

СҚТӘ-21 (2ж)

Дәріс Тәж. СӨЖ Дәріс Тәж

.

СӨ

Ж1

2

34

5

67

8

1. Кіріспе.Орфография

және   пунктуация

пәнінің   зерттеу

бағыттары,

негіздері.

Орфография

туралы   жалпы

түсінік.


1

1

81

8

2. Дауысты   жәнедауыссыз   дыбыс

әріптерінің

емлесі.

1

81

8

3. Түбір   сөздердіңжәне

қосымшалардың

жазылуы

1

81

8

4. Басқа   тілдердененген   сөздерге

қосымшалардың

жалғануы

1

81

1

85. Бірге және бөлек

жазылатын

сөздер

1

81

1

86. Қос   сөздер   мен

қысқарған

сөздердің

жазылуы


1

8

18

7. Шылаулар   мен

одағайдың

жазылуы


1

8

18

8. Бас   әріптердің

жазылуы.

1

81

1

89. Сызықша,   дефис,

1

88

нүкте, үтір. 

1

0.Нүкте, қос нүкте,

үтір.


1

8

18

1

1.Тыныс   белгілері

туралы   жалпы

түсінік.

1

81

1

81

2.

Оқшау   сөздергеқойылатын

тыныс белгілері.

1

1

81

8

13.

Сөйлем


мүшелерінің

арасына


қойылатын

тыныс белгілері.

1

7

17

1

4.Салалас   және

сабақтас


құрмалас

сөйлемдердің

тыныс белгілері.

1

17

1

71

5.

Аралас   құрмалассөйлемдердің

тыныс белгілері.

1

7

17

Барлығы:

6

12

117

10

8

117

3.3 Теориялық курс мазмұны

1-тақырып.  Кіріспе. Орфография және пунктуация пәнінің

зерттеу   бағыттары,   негіздері.   Орфография  туралы  жалпы

түсінік.

Орфография тілдегі сөздердің дұрыс жазылуы туралы

ережелер   жиынтығы   екендігі.   Орфографиялық   норма.

Орфография   және   пунктуация   пәнінің   зерттеу   бағыттары

мен   негіздері   қарастырылады.   Жазудың   шығу   тарихы,

жүйесі, саны, таңбасы, жазудың маңызы, түрлері.2-тақырып.  Дауысты   және   дауыссыз   дыбыс   әріптерінің

емлесі.


Сингармонизм   заңының   графикаға   қатысы,

орфография   мәселесі   туралы.   Дауысты   және   дауыссыз

дыбыстар   әріптерінің   емлесі,   қолданылуы   және

ерекшеліктері.   Тілдегі   сөздердің   дұрыс   жазылуы   туралы

ережелер   жиынтығы.   Тілдегі   сөздердің,   олардың   түрлі


тұлғаларының   жазылу   нормалары.   Орфографиялық

норманы   сақтау,   қабылданған   орфографиялық   ереже

бойынша   жазу.   Тілдегі   сөздердің   сауатты   және   біркелкі

жазылуы.


3-тақырып.

 Түбір   сөздердің   және   қосымшалардың

жазылуы.


Қосымшалардың   буын,   дыбыс  үндесуі   бойынша   сөзге

жалғанып   жазылу   ережелері.   Осы   ережеге   бағынбай

жалғанатын   қосымшалар.   Буын   үндестік   заңына

бағынбайтын   жалғаулар.   Фамилияға   жалғанатын

жұрнақтар.

4-тақырып.

  

Басқа   тілдерден   енген   сөздерге

қосымшалардың жалғануы.

Орыс тілінен кірген сөздерге қосымшалардың жалғану

ережелері.   Жіңішкелік   белгіге   аяқталатын   сөздерге

дауыстыдан

 

және


 

дауыссыздан

 

басталатынқосымшалардың   жалғану   ережесі.   Орыс   тілінен   кірген

сөздерге   қосымша   соңғы   буынның   жуан,   жіңішкелігіне

байланысты   жалғану   ережесі.   Қос   дауыссыз   дыбыстарға

аяқталған сөзге қосымшаның жалғануы. 5-тақырып.  Бірге және бөлек жазылатын сөздер.

Кіріккен   және   біріккен   сөздер   түсінігі,   жазылу

ережелері.   Біріккен   сөздердің   құрамындағы   жеке

сыңарлардың   жазылу   ережесі.   Күрдеулі   атаулар.   Күрделі

сөздің   құрамындағы   сөздердің   жазылу   ережелері.

Фразалық тіркестер. 6-тақырып. Қос сөздер мен қысқарған сөздердің жазылуы.

Қос сөздерде қолданылатын тыныс белгілер. Бастапқы

буынын   сақтап   қысқаратын   сөздер   және   сөздің   басқы

әріптерінен қысқарған сөздердің жазылуы және ережелері.7-тақырып. Шылаулар мен одағайдың жазылуы.

Шылау, көмекші, есім, көмекші етістіктердің жазылуы.

Одағай туралы түсінік. Одағайлардың сөйлем құрамындағы

өзге   мүшелермен   синтаксистік   байланысқа   түспеуі.

Одағайдан кейін қойылатын тыныс белгілері.


8-тақырып. Бас әріптердің жазылуы.

Бас   әріпті   алу   туралы   Қазақстан   орталық   атқару

комитетінің ІІ. ҮІ. 1930 жылғы 45 қаулысын орындау үшін

Халық   ағарту   Коммисарияты   13   пункіттен   тұратын   қаулы

қабылдайды.   Латын   алфавитіне   көшкеннен   бастап,   қазақ

жазуында   бас   әріп   қолданылатын   болды.   Әріптің   негізгі

және жанама мағынасы. Сөздердің оқылуын, орфоэпиясына

қарап,   әріптің   түрлі   мағынада   қолданылатынын   көруге

болады.

9-тақырып. Сызықша, дефис, нүкте, үтір.

Сөздің басқы әрпінен қысқарған сөздерге қосымшаның

дефис   арқылы   жазылуы.   Цифрмен   жазылған   сан   есімге,

процент,   градус,   таңбалары   бар   цифрмен   жазылған   сан

есімге   қосымшаның   дефис   арқылы   жазылуы.   Кейбір

шылаулардың   дефис   арқылы   жазылуы.   Сызықшаның

мағынаға,   интонацияға,   сөйлемнің   синтаксистік

ерекшеліктеріне байланысты қойылуы.10-тақырып. Нүкте, қос нүкте, үтір.

Нүктенің   қойылу   ережелері.   Көп   нүктенің   қойылу

ережелері. Олардың айырмашылығы. Үтір туралы мәлімет.

Үтірдің   сөйлемнің   құрлысына,   мағынасына   байланысты

қойылуы.   Сөйлемнің   бірыңғай   мүшелерінің   арасына

қойылатын   үтір,   оқшау   сөздерді   сөйлемнің   өзге

мүшелерінен   ажырату   үшін   қойылатын   үтір,   сөйлемнің

құрлысына,   синтаксистік   ерекшеліктеріне   байланысты

қойылатын үтір. Қос нүкте қойылатын орындар.

11-тақырып. Тыныс белгілері туралы жалпы түсінік.

Пунктуация   және   сауаттылық,   сөйлем   соңына

қойылатын тыныс белгілері, сұрау белгісінің қойылуы, леп

белгісінің   қойылуы,   бастауыш   пен   баяндауыш   арасына

қойылатын сызықша.

 

12-тақырып.  Оқшау   сөздерге   қойылатын   тыныс

белгілері. 

Қаратпа   сөздің   тыныс   белгілері.   Қыстырма   сөздің

тыныс белгілері. Одағайдың тыныс белгілері. Оңашаланған

айқындауыштың тыныс белгісі.  13-тақырып.  Сөйлем   мүшелерінің   арасына   қойылатын

сызықша. 

Сөйлем   мүшелерінің   арасына   қойылатын   тыныс

белгілерінің ережелері. Бастауыш пен баяндауыш арасына

қойылатын сызықша. 

 

14-тақырып.

 Салалас   және   сабақтас   құрмалас

сөйлемдердің тыныс белгілері.

Салалас   құрмалас   сөйлемдерге   қойылатын   үтір,

сызықша,   қос   нүкте.   Сабақтас   құрамындағы   әрбір   жай

сөйлемдер үтір арқылы ажыратылады. Бағыныңқы сөйлем

басыңқы сөйлемнің аралығында келетін болса, бағыныңқы

сөйлемнің   екі   жағынан   қойылатын   үтір.   Бағыныңқы

сөйлемнің   баяндауышында   сонша,   сондай   деген   сөздер

қолданылғанда қойылатын үтір.

15-тақырып.  Аралас   құрмалас   сөйлемдердің   тыныс

белгілері. 

Аралас құрмалас құрамындағы жай сөйлемдердің үтір

арқылы ажыратылуы. Таң ата, таң қылаң бере, таң сарғая,

күн шыға, ел орынға отыра, қас қарая, ымырт үйіріле т.б.

бағыныңқы   сөйлем   бола   алмайды,   себебі   тұрақты

тіркестер,   осыған   байланысты   үтірдің   қойылмауы.   Есімше

тұлғалы етістіктерден соң үтірдің қойылмауы.3.4 Тєжірибешілік сабаќтардыњ мазм±ны

ТӘЖІРИБЕШІЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ 

№ 

Тақырып

Мазмұны

1

2

3

1.

Кіріспе.Орфография

және


пунктуация

пәнінің


зерттеу

бағыттары,

негіздері.

Орфография

туралы жалпы

түсінік.


Дауысты дыбыс әріптерінің емлесі (а, е, э,

ы, і, и әріптерінің емлесі).

1, 9,10, 11, 12 – жаттығулар. 

Ю,   Я   әріптерінің   емлесі.   59,61,64,71   –

жаттығулар.


2.

Дауысты және

дауыссыз

дыбыс


әріптерінің

емлесі.


О, ө, ұ, ү, у әріптерінің емлесі. 13,16, 17,

19   –   жаттығулар.   В,   ф,   х,   ш,   щ,   һ   ,   ц,   ч

әріптерінің емлесі. 73, 75, 76, 81, 84, 89–

жаттығулар.

3.

Қосымшалардың жазылуы. 

Қосымшалардың емлесі:

- нікі, -дікі, -тікі, -тай, -дар, -еке;

-бей, - би, -сер, -гер, -қор, -паз, -қой,-кеш, 

-хана, -кес;

- көмектес септік жалғаулары;

-ов, ова, ев, ева, ин, ина;

- сөз х дыбысына аяқталғанда;

-сөздің соңғы буынында ә әрпі 

жазылғанда. 

120, 122, 124-жаттығулар. 

4.

Басқатілдерден

енген


сөздерге

қосымшалард

ың жалғануы.

Орыс тілінен енген сөздерге қосымшаның

жалғануы:

-   жіңішкелік   белгіге   аяқталған   сөзге

дауыссыздан басталатын қосымша;

-   жіңішкелік   белгіге   аяқталған   сөзге

дауыстыдан басталатын қосымша;

- қосымшаның жуан, жіңішке жалғануы;

-аль,   оль,   уль   аяқталғанда   дауыстыдан

басталатын қосымша;

- ст, вт, зд, сть аяқталғанда соңғы әріптің

түсіп қалуы;

-сс, лл, мм, тт аяқталғанда соңғы әріптің

түсіп қалуы;

-   рг,   рк,   кс,   лк,   ог,   уг   аяқталғанда

қосымшаның жіңішке жалғануы;

- ск, кт, рв, нг, мб, мск, нд, дж, нк, мт,пт,

рзь,   нкт   аяқталғанда,   түбір   мен

қосымшаның   арасына   дәнекерлеуші   ы,   і

әріптерінің қосылып жазылуы.

-б,   в,   г,   д   дыьыстарына   аяқталғанда,

қосымшаның қатаңнан басталуы.

- 126, 127, 128, 133, 136, 137,144,146,149-

жаттығулар.

5.

Бірге


жазылатын

сөздер.


-Қазақтың   байырғы   сөздері,   араб-парсы

тілдерінен кірген сөздер екі дауыссыздан

басталғанда екі дауыссыздың арасына ы,

і жазылуы;- кісі аттарының құрамында екі дауыссыз

қатар келгенде, бірінің түсіріліп жазылуы;

-   ұлы,   -қызы   сөздерінің   әкесінің   атымен

бірігіп жазылуы;

-   еш,   әр,   қай,   кей,   бір,   әлде   сөздерінің

жазылу емлесі;

-  аралық, тану,  салмақ, сымақ  сөздерінің

емлесі;


-   фото,   электр,   аэро,   агро,   авто,   радио,

авиа, теле сөздерінің жазылу емлесі.

-102,   104,   105,   106,   110,   111,   113-

жаттығулар.

6.

Бөлек


жазылатын

сөздер.


-Күрделі атаулардың емлесі;

- Фразалық тіркестердің емлесі;

-Шылау,   көмекші   есім,   көмекші

етістіктердің емлесі;

- 114, 115, 116, 117-жаттығулар.

7.

Қос   сөздермен

қысқарған

сөздердің

жазылуы


- Қос сөздердің жасалуының қалыптасқан

заңдылықтары .

-Қазіргі   тілде   қос   сөздердің   кейде   бір,

кейде екі сыңа

рының мағынасыз болуы;

- Қос   сөздердің   сыңарлары   буын

үндестігіне бағынбай, жуан, жіңішке

сөздердің   аралас   келуі   арқылы

жасалуы;

- Қосарлама

 

қос


 

сөздердің

мағынасындағы жинақтау, малпылау

мәннің болуы;

- Қайталама   қос   сөздердің   бірінші

сыңарына   ма,ме   қосымшасының

қосылуы;

- Қазақ   тілінде   адам   атын   қысқартып

қолданудың түрлі жолдары;

- Мекемелер,   ұйымдар   атауларын

қысқартып қолдану;

- Күрделі   атаудың   әр   сөзінің   бірінші

әрпінен қысқартылуы.

Жаттығулар   жинағымен   жұмыс

жүргізу(205-209жаттығулар)

8.

Шылаулар        Шылаулардың зерттелу 

мен

одағайдың

жазылуы

тарихы.Жалғаулықты, септеулікті, демеулікті шылаулардың 

емлесі.Одағайлардан соң қойылатын леп 

белгісі.Үтірмен ажыратылатын одағайлар.

(Мәтіндермен жұмыс) 

9.

Бас әріптердіңжазылуы.

Кісі аттары,тұрақты эпитеттері  жалқы 

есімнің алдынан келгенде, 

географиялық,астраномиялық атаулар, 

мемлекет, республика аттарының 

жазылуы.


160,161,164-жаттығулар.

10.   Нүкте,   көп

нүкте,   сұрау

белгісі,   леп

белгісі 

Сөйлемнің интонациясы. Нүкте 

қойылатын орындар.

Сұрау белгісі қойылатын орындар.Леп 

белгісі қойылатын орындар.Сөйлем 

соңында қабаттасып 

Қолданылатын тыныс белгілері.

-1-тапсырма, 2-жаттығу;

-2-тапсырма, 3-жаттығу;

-3-тапсырма, 4-жаттығу;

4-тапсырма, 5,6-жаттығу. 

11. Үтір, сызықша,

қос

 

нүкте,нүктелі үтір.

-Бірыңғай мүшелер, қаратпа сөз, 

қыстырма сөз, одағай, оңашаланған 

мүшелер, құрмалас сөйлемдер , аралас 

құрмалас сөйлемдер арасына қойылатын 

үтір.


-Бастауыш пен баяндауыштың арасына 

қойылатын, жалпылауыш сөздерге, 

оңашаланған мүшелерге, құрмалас 

сөйлемдерге, ықшамдап қолданылуға 

байланысты қойылатын сызықша.

- Қос нүкте қойылатын орындар;

- Нүктелі үтір қойылатын орындар;

- 7, 8, 9, 11-жаттығулар; 5-тапсырма, 12-

жаттығу;

6-тапсырма, 13-жаттығу; 7-тапсырма, 14-

жаттығу;

8-тапсырма, 15, 16-жаттығу.

12. Тырнақша

-Тырнақша қойылатын орындар;

-30, 31-жаттығулар.

13. Жақша

-Жақша қойылатын орындар;

-16-тапсырма, 32, 33 –жаттығулар.14. Төл сөз.

- Төл сөз бен автор сөзі туралы мәлімет.

- Төл сөзінің тыныс белгілері;

-34-жаттығу, мәтіндермен жұмыс.

15. Диалог

-Диалог және оның тыныс белгілері;

-35, 36, 37-жаттығулар.

С¤Ж мазм±ны

СӨЖ түріЕсеп 

беру 


формасы

Бақыла


у түрі

Сағат 


көлемі 

ҚТӘ-11


Сағат 

көлемі


СҚТӘ-

11 


(2ж),

СҚТӘ-


11 (қ)

Сағат 


көлемі

СҚТӘ-


21 (2ж)

1

Дәріс сабақтары

н өңдеу


Сабаққа

қатысу


15 (1х15)

6 (1х6)


10 

(1х10)


2

Үй 


тапсырма

сын 


орындау

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа


қатысу

30 (1х30)

12 

(1х12)


8 (1х8)

3

Қосымша материал

дарға 


дайындық

Конспект Коллок

виум

24

3232

4

Семестрлік 

тапсырма


ны 

орындау


Реферат

Семес-


лік 

тапсыр


маны 

қорғау


15

26

265

Бақылау 


жұмысын 

орындау


Бақыла

у 

жұмысын 

қорғау


35

35

6Бақылау 

шаралары


на 

дайындық


6

6

6Барлығы

90

117

117

                        Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін 

таќырыптар

1

. Есімдіктерге байланысты емлелік ерекшеліктері.¦сынылатын єдебиет: [3], 1-16 бет, [4], 1-55 беттер, [6] 

1-12 беттер.

2. Етістікке байланысты емлелер.

¦сынылатын єдебиет: [8], 1-100 беттер; [7], 1-96 беттер.

3. Шылаулардың жазылуы.

¦сынылатын єдебиет: [16], 1-85 беттер; [8], 1-44 беттер.

4. Алфавиттің пайда болуы және таралуы.

¦сынылатын єдебиет: [1], 1-20 бет; [4], 8-35 бет; 

5. Бас әріптің графикадағы орны.

¦сынылатын єдебиет: [1], 10-49 бет.

6. Жұрнақтар мен жалғаулардың зат есім түбіріне жалғану 

емлесі.


¦сынылатын єдебиет: [9], 8-15 бет, [14], 35-41бет. 

¦сынылатын єдебиет: [10], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, 

[6] 85-96 беттер.

7. Тарихи жырлар және өмір шындығы.

¦сынылатын єдебиет: [9], 5-36 бет, [4], 50-105 беттер, 

[6] 36-79 беттер, 

8. Айтыс өнері және қазіргі айтыс.

 ¦сынылатын єдебиет: [4], 1-200 бет, [4], 25-39 беттер, [6] 

49-100 беттер.

9. Эпикалық жырларды айтушы жыршы-жыраулар.

¦сынылатын єдебиет: [5], 9-17 бет, [4], 1-53 беттер, [6] 

15-58 беттер.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (3 семестр)

Барлық

балл


Апта

1

23

4

56

7

8Аптадағы максим. сағат

13

12

13

12

12

18

13

12

100


Дәріс

сабағына


қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ 1


ҮТ2

ҮТ3


ҮТ4

ҮТ5


ҮТ6

ҮТ7


ҮТ8

16

Бақылауформасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс.

балл


2

2

22

2

22

2

‡йтапсырмас

СӨЖ


түрі

ҮТ 1


ҮТ2

ҮТ3


ҮТ4

ҮТ5


ҮТ6

ҮТ7


ҮТ 1

40

Бақылауформасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Қын

орындау


Макс.

балл


5

5

55

5

55

5

Ќосымшаматериалд

арѓа


дайындыќ

СӨЖ


түрі

ҚМ1


ҚМ2

ҚМ3


ҚМ4

20

Бақылауформасы

К

КК

К

Макс.балл

5

55

5

Семестрліктапсырманы

орындау


СӨЖ

түрі


СТ

СТ

СТ18

Бақылау


формасы

Р1

Р2Р3

Макс.


балл

6

66

Межелік


бақылау

Тақ. №


6

Бақылау


формасы

МБ

Макс.балл

6

2 рейтинг (3 семестр)Барлық

балл


Апта

9

1011

12

1314

15

Аптадағы максим. сағат16

10

1610

16

1616

100


Дәріс

сабағына


қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ 9


ҮТ10

ҮТ11


ҮТ12

ҮТ13


ҮТ14

ҮТ15


14

Бақылау


формасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

2

22

2

22

2

‡йтапсырмас

ын

орындауСӨЖ

түрі


ҮТ91

ҮТ10


ҮТ11

ҮТ12


ҮТ13

ҮТ14


ҮТ15

35

Бақылауформасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

5

55

5

55

5

Ќосымшаматериалд

арѓа


дайындыќ

СӨЖ


түрі

ҚМ5


ҚМ6

ҚМ7


ҚМ8

ҚМ9


ҚМ10

ҚМ11


21

Бақылау


формасы

К

КК

К

КК

К

Макс.балл

3

33

3

33

3

Семестрліктапсырманы

орындау


СӨЖ

түрі


СМ4

СМ5


СМ6

СМ7


24

Бақылау


формасы

Р

РР

Р

Макс.балл

6

66

6

Межелікбақылау

СӨЖ


МБ

6

Бақылауформасы

Макс.


балл

6

Шартты белгілер: ҮТ1 – үй тапсырмасы  №, ,Қ –оқу үрдісіне қатысу, ҚМ –қосымшаматериал, К- конспект, СМ-семестрлік жұмыс, МБ – межелік бақылау  №1.

Курс саясаты

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,

пікірталаста   және   топ   жұмысында   белсенділік   көрсету,

топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған   талаптар   орындалмаса,   жаза   қолданылады.

Сабаққа   100   пайыз   қатысып,   берілген   тапсырмаларды

уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б.

қойылады.   Курсты   өту   барысында   төмендегідей

марапаттау ұпайлары қойылады: 

- дєріске ќатысу – 2 балл.

- тєжір. сабаќќа ќатысу – 1 балл.

- тєжір. жұмысты орындау – 4 балл.

Тєжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

-

Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру – 2 балл;-

Жаттығу жұмыстарын орындау – 1 балл;¤здік   жєне   курстыќ   жұмыстарын   орындау   және

қорғау барысында:

-

материалды толық меңгеру – 3 балл.-

Талқыланатын   тақырыптың,   жоба   мәселесінің

мазмұнын ашу – 2 балл

-

Лексика-грамматикалық 

және


 

стилистикалық

сауаттылығы – 2 балл.

-

Материалдың 

мазмұндалуына

 

шығармашылықкөзқарас және өз ойын айта білу – 2 балл.

Студенттер   білімін   аралық   бақылау  тест   немесе

жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.Осы   көрсеткіштер   орындалмаған   жағдайда

жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

1)

сабақты босату (себепсіз);2)

тапсырмаларды уақытымен орындамау;

3)

тапсырмаларды   орындау   барысында   қателіктержіберу,   яғни,студент   материалды   толық   меңгермеген

жағдайда.

Егер студент сабаќќа себепті жаѓдаймен келе алмаса,

келесі аптада сол сабаќќа µтеу (отработка) жасайды. Біраќ

±пай азайтылады.

Пән бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісі


Қорытынды

бақылау түрі

Бақылау түрлері

¤лшемдік

‰лес


Емтихан

Емтихан


0,4

1

Ағымдықүлгерімді бақылау

0,6


2

Сынақ


Сынақ

0,4


Ағымдық

үлгерімді бақылау

0,6

3

Емтихан К/Ж

Емтихан 


0,4

Курстық жұмыс

0,3

Ағымдық


үлгерімді бақылау

0,3


4

Курстық жұмыс

Курстық жұмыс

0,6


Ағымдық

үлгерімді бақылау

0,4

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   мына   формула

бойынша анықталады:

Қ = Р


1

 + Р


2

__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы  Р

1

,  Р2

,  Е,   С,КЖ  – бірінші,   екінші  рейтингте  алған

±пай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү,   ӨҮе,   ӨҮс,   ӨҮкж   –   ағымдық   үлгерімнің   семестрдегі

үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100

болу керек.

Егер   оқу   жоспарында   емтихан   мен   сынақ   қарастырылған

болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ   ғылыми   жетекші   қатысуымен   комиссия   алдында

қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша

қорытынды   рейтинг   2-кестеге   сай   баллдан   сандық

баламаға,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   ауыстырылады.

Сөйтіп,   оқу   жетістіктері   журналына   және   рейтингтік

ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына

дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер   пән   бойынша   емтиханнан   басқа   курстық   жұмыс

қарастырылған   болса,   онда   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі

үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші

Балл


түріндегі

Балдың


сандық

Әріп


жүйесі

Дәстүрлі   жүйе   бойынша

қойылатын баға


қорытынд

ы баға


баламас

ы

бойынша

бағалау


Емтихан,   дифф.

сынақ


сынақ

1

23

4

595-100

4

Аөте жақсы

Есептелді

90-94

3,67


А-

85-89


3,33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

Жақсы


75-79

2,67


В-

Жақсы


70-74

2,33


С+

қанағаттанарл

ық

65-69


2,0

С

60-641,67

С-

55-591,33

Д+

50-541,0

Д

0-490

F

қанағаттанарлықсыз

есептелм


еді

Егер   студент   емтиханда   F   деген   баға   алса,   оның

қорытынды   рейтингі   анықталмайды.   Ведомостьқа

«қанағаттанарлықсыз»   деген   баға   қойылады.   Егер   пән

бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға

орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ

11

22

+...+Қn

nК

12

+...+К


n

Мұнда   Қ

1

 2

 n

  –   семестр   бойынша   балл   түріндегі

қорытынды баға;

К

12n

 – семестр бойынша пән сағатыn – семестр саны

Document Outline

 • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
 • С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
 • Филология, журналистика жєне µнер факультеті
 • ПЄН БАЃДАРЛАМАСЫ
 • Павлодар 2007
 • БЕКІТЕМІН
 • ФЖи¤ факультетініњ деканы
 • СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПЄН БАЃДАРЛАМАСЫ
 • Кафедра меңгерушісі: _____________ Жүсіп Қ.П. «___» ________ 2007 ж.
 • Оқытушы туралы мәлімет :
 • Пән туралы мәліметтер :
 • Курс саясаты
 • Пән бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісі
 • Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж
 • Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші
 • Қ= _Қ1*К1+Қ2*К2+...+Қn*Кn
 • К1+К2+...+Кn


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет