Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыPdf көрінісі
Дата24.03.2017
өлшемі125,42 Kb.
#10267

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қазақ тілі  кафедрасы

 

Іскери қазақ тілі пәніненбарлық мамандықтардың студенттеріне арналған

       


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

__________  Н.Э. Пфейфер

 

(қолы)20__ж. «___»____________

Құрастырушылар: 

 

_________  ф.ғ.к., профессор А.Ф.Зейнулина                                 _________  п.ғ.к., доцент З.Е. Жұмабаева 

  

                                      _________  лингвистика магистрі, аға оқытушы Т.Х.Сматаев

  

             

Қазақ тілі кафедрасы 

 

                                                               Іскери қазақ тілі пәні бойынша

барлық мамандықтардың студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

_____________________________ бекітілген  жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және 

                                           (бекіту  күні)

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген. 

20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________     А.Ф. Зейнулина 20__ж. «____» ________

                  (қолы)

         

Факультет

 

оқу-әдістемелік 

кеңесімен

құпталған_____________________________   20__ж.   «_____»____________№____

хаттама


ОӘК төрағасы  ________________        Е.Н. Жуманкулова  

20__ж. «_____»___________

    (қолы)

                 КЕЛІСІЛГЕН 

ФЖжӨ факультетінің деканы

  

________ Ж.Т. Сарбалаев 20__ж. «_____»________ 

                       МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________       А.А. Варакута  

20__ж. «_____»_______ 

                         

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20__ж. «___»______________  №____ хаттама  

1 Пәннің мақсаты 

Іскери қазақ тілі пәні бойынша мәтін мазмұнын түсініп сұрақ қою, сұраққа

жауап беру; сөйлеу жағдаятына сәйкес  сөздер мен сөз үлгілерін пайдаланып,

қазақша тілдік қатынасты іс жүзінде асыру және кәсіби терминдерді қолдана

білу. 

Студенттердің бір-бірімен қарым-қатынасын іске асырумен қатар оның ой-пікірін,   көзқарасын,   танымы   мен   білімін   аңғарту.   Берілген   жаттығулар   мен

тапсырмаларды өз бетімен жұмыс жасауға, тілді терең игеруге мүмкіндік жасау.

Мәтінге   қатысты   тапсырмалар   арқылы   коммуникативтік   дағдысын

қалыптастыру. Іскерлік тілде жатық сөйлеуге, жазуға үйрету.Пәннің міндеті 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде: -  практикалық курста берілген тақырыптарға қатысты актив сөздер мен

пассив лексика кәсіби бағытта пікірлесуді жүзеге асыру;- тілдік қатынастағы тірек сөздерді дұрыс меңгеру;

- сұхбат барысында дұрыс байланыстырып сөйлеуді үйрену;

- грамматикалық ережелер түсінікті, сауатты жаза алуы қажет.

2 Пререквизиттер

Іскери   қазақ   тілі   пәнін   оқымас   бұрын   студенттердің   қазақ   тілі   пәнінен

алған білімдері кем дегенде «қанағаттанарлық» деген баға болуы керек. Осы

пәнді меңгеру үшін өз білімін көрсете алуы, сауатты жаза білуі, мәнерлі түрде

оқи   алуы,   термин   сөздерді   игеруі   сияқты   талаптарды   орындап,   тілге   деген

құрметін, ықыласын білдіруі қажет. 3 Постреквизиттер 

Пәнді   меңгеру   кезінде   студент   кез   келген   салада   өзінің   теориялық

білімдерін   жүзеге   асыра   алады.  Іскерлік   тілде   жатық   сөйлеуге,   жазуға

машықтанып,   алдына   қойылған   тапсырмаларды   орындай   алады.   Қызметтік

орындарда хат алмасу, ақпарат, қызмет көрсету, тауарды жарнамалаудың жаңа

мәдениетін қалыптастыру жолындағы құндылықтарымен де назар аудартады.4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

Тақырып атауыСағат саны

Тәжірибелік

СӨЖ

1

Қазақ тілінің ресми-іскери стиліМемлекеттік қызметкер: басқару мен 

қызмет жасаудағы тілдік стиль түрлері

12Қазақ тілінің емлесі, өзіндік ерекшелігі 

(Дауыстылардың жазылуы. 

Дауыссыздардың жазылуы. Бірге 

жазылатын сөздердің емлесі, бөлек 

жазылатын сөздердің емлесі. Бас әріп 

емлесі. Сан есім емлесі).

1

3

3Іскери тілдегі грамматикалық құрылым 

ерекшелігі (морфологиялық 

синтаксистік форма ерекшелігі)

1

24

Іскери стильдегі пунктуация

1

2

5Тіл туралы Заң. Басқару қызметіндегі 

құжаттау, құжаттарды ұйымдастыру, 

түрлері мен топтары

1

26

Іскерилік құжаттамаға байланысты 

сөздер мен сөз тіркестері

2

27

Қызметтік тіл қатынасы. Іскери тілдегі 

синтагма, фраза, диалог, түйіндеме, тіл 

ұстарту


1

3

138Қызметтік тіл мәдениеті

1

210М

емле


кетті

к

қызметк

ерді


ң

іске


ри

сөзд


ік

қор


ы.

Іске


ри

қаты


наст

Іскери тіл ұстарту

1

2


ағы

сөзд


ік

қорд


ың

қолд


ану

жиіл


ігі

9

11Қазақша-орысша тіркесім сөздердің 

қолданысы

1

2

12Іскери құжаттама мәтінінің мазмұны. 

Іскери құжаттама мәтінін жазу 

сауаттылығы

2

213

Маркетингтік және аудиторлық 

қызметтегі іскери қазақ тілі.Аударма 

сауаттылығы.Іскери кәсіби қазақ тілін 

ақпараттандыру жолдары.Аударма 

реквизиті.

1

3

  Барлығы

15 


30

 4.2 Пән тақырыптарының мазмұны №1 тақырып.  Қазақ тілінің ресми-іскери стилі.Мемлекеттік қызметкер:

басқару   мен   қызмет   жасаудағы   тілдік   стиль   түрлері:   стиль   туралы   түсінік,

стильдің түрлері, ресми-іскери стильдің ерекшеліктері, қызмет жасаудағы тілдік

стиль түрлерін ажырату.№2   тақырып.   Қазақ   тілінің   емлесі,   өзіндік   ерекшелігі:   емле   туралы

түсінік, қазақ тіліне тән дыбыстар, дауыстылардың жазылуы, дауыссыздардың

жазылуы, бірге жазылатын сөздердің емлесі, бөлек жазылатын сөздердің емлесі,

бас әріп емлесі, сан есім емлесі.№3   тақырып.  Іскери   тілдегі   грамматикалық   құрылым   ерекшелігі.

Морфологиялық:   сөз   құрамы   туралы   түсінік,   қсымша,   оның   түрлері,   жазылу

нормалары. Синтаксистік: байланысу тәсілдері, мен формалары туралы түсінік.

                 №4 тақырып.  Іскери  стильдегі  пунктуация:  ресми-іскери  стильдегі

пунктуация   ерекшелігі   (қос   нүкте,   жақша,   тырнақша,   сызықша,   дефис,   көп

нүкте, үтір және т.б.)№5   тақырып.  Тіл   туралы   Заң.   Басқару   қызметіндегі   құжаттау,

құжаттарды ұйымдастыру, түрлері мен топтары: Тіл туралы Заң, қолданыс аясы,

басқару қызметіне байланысты тілдік саясат. Мемлекеттік тілдегі құжаттардың

түрлері мен ресімделуі.№6   тақырып.  Іскерилік   құжаттамаға   байланысты   сөздер   мен   сөз

тіркестері:   құжатты   ресімдеу:   өмірбаянға,   түйінге,   сауалнамаға,   жеке   іс

парағына,   өтінішке,   баянхатқа,   бұйрыққа,   бұрыштамаға,   қарарға,   жеке   еңбек

шартына, сенімхатқа, ресми сенімхатқа, жеке сенімхатқа, қолхатқа, кепілхатқа,

түсініктеме хатқа, қызметтік хаттарға, хабарламахатқа, еске салу хатқа, жауап

хатқа,   құттықтау   хатқа,   іскерлік   хатқа,   жарнамалық   хатқа,   шақыру   хатқа,

хабарландыруға,   актілерге,   жеделхатқа,   телефонхабарға,   баяндау   хатқа,

анықтамаларға,   растау   хатқа,   бастама   хатқа,   ілеспе   хатқа,   мінездемеге,

ұсынымға, хаттамаға, арызға, шағымға, шағым жауабына, талап-арызға қатысты

сөздер мен сөз тіркестерін жинақтау, қолданымға енгізу.№7 тақырып.  Қызметтік тіл қатынасы. Іскери тілдегі синтагма, фраза,

диалог,  түйіндеме  туралы  түсінік. Тіл ұстарту:  іскерлік  қатынасым,  этикалық

қатынасым, кәсіби  қатынасым лексикасы, диалогтық қатынасым.

№8 тақырып. Қызметтік тіл мәдениеті. Қызметтік тіл мәдениеті туралы,

тіл мәдениетінің нормалары мен шарттары.№9   тақырып.  Мемлекеттік   қызметкердің   іскери   сөздік   қоры.   Іскери

қатынастағы   сөздік   қордың   қолдану   жиілігі.   Сөздік   қор   және   сөздік   құрам

туралы   түсінік,   ресми   –іскери   сөздер   мен   сөз   тіркестерін   жинақтау,   сөздің

қолдану аясын кеңейту, қолдану жолдарының сауаттылығы.№10   тақырып.  Іскери   тіл   ұстарту.   Іскери   тіл   ұстарту   туралы   түсінік,

тілдік практикум, іскерлік қатынастағы сұбат.№11   тақырып.   Қазақша-орысша   тіркесім   сөздердің   қолданысы.

Қазақша-орысша   тіркесім   сөздердің   қолданысы:   сөдіктердің   түрлері,   олармен

жұмыс жүргізу.

№12 тақырып. Іскери құжаттама мәтінінің мазмұны. Іскери құжаттама

мәтінін   жазу   сауаттылығы.   Мәтін   мазмұны   туралы   түсінік,   іскери   құжаттама

мәтіндерінің   түрлері,   мәтін   мазмұның   ерекшеліктері:   өмірбаян,   түйін,

сауалнама,  жеке  іс  парағы,  өтініш, баянхат,   бұйрық,  бұрыштама,  қарар,  жеке

еңбек   шарты,   сенімхат,   ресми   сенімха,   жеке   сенімхат,   қолхат,   кепілхат,

түсініктеме  хаты,   қызметтік  хаттар,  хабарламахат,   еске  салу  хаты,   жауап   хат,

құттықтау   хаты,   іскерлік   хат,   жарнамалық   хат,   шақыру   хаты,   хабарландыру,

актілер,   жеделхат,   телефонхабар,   баяндау   хаты,   анықтамалар,   растау   хаты,

бастама   хаты,   ілеспе   хаты,   мінездеме,   ұсыным,   хаттамаға,   арыз,   шағым,

шағымға жауап, талап-арыз.№13 тақырып.  Маркетингтік және аудиторлық қызметтегі іскери қазақ

тілі.   Аударма   сауаттылығы.Іскери   кәсіби   қазақ   тілін   ақпараттандыру

жолдары.Аударма реквизиті. Маркетингтік және аудиторлық қызметтегі іскери

қазақ   тілінің   ролі,   стандартқа   байланысты   сөздер   мен   сөз   тіркестері,

аудиторлық   қызметке   байланысты   сөздер   мен   сөз   тіркестерін   қолдану

формалары, іскери  қазақ  тілін   ақпараттандыру  жолдары. Аударма  реквизиті:

мәтін, аудару, аудару заңдылықтары.


  4.3   Практикалық  (семинар,  зертханалық,   студиялық,  жеке)

сабақтардың мазмұны және тізімі 

1. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі. 

2. Мемлекеттік қызметкер: басқару мен қызмет жасаудағы тілдік стиль 

түрлері


3. Қазақ тілінің емлесі, өзіндік ерекшелігі (Дауыстылардың жазылуы. 

Дауыссыздардың жазылуы. Бірге жазылатын сөздердің емлесі, бөлек 

жазылатын сөздердің емлесі. Бас әріп емлесі. Сан есім емлесі).

4. Іскери тілдегі грамматикалық құрылым ерекшелігі (морфологиялық 

синтаксистік форма ерекшелігі)

5. Іскери стильдегі пунктуация

6. Тіл туралы Заң. Басқару қызметіндегі құжаттау, құжаттарды ұйымдастыру,

түрлері мен топтары

7. Іскерилік құжаттамаға байланысты сөздер мен сөз тіркестері

8. Қызметтік тіл мәдениеті

9. Іскери тіл ұстарту

10.Қазақша-орысша тіркесім сөздердің қолданысы

11.Іскери құжаттама мәтінінің мазмұны. 

12.Іскери құжаттама мәтінін жазу сауаттылығы

13.Маркетингтік қызметтегі іскери қазақ тілі

14.Аудиторлық қызметтегі іскери қазақ тілі

15.Аударма сауаттылығы

16.Электронды және ақпаратты іскери қазақ тілі

17.Іскери қатынастағы сөздік қордың қолдану жиілігі

18.Іскери тілдегі синтагма, фраза, диалог, түйіндеме, тіл ұстарту

19.Мемлекеттік қызметкердің іскери сөздік қоры

20.Қызметтік тіл қатынасы4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

1-тақырып. Түйіндеме. 

Түйіндеменің реквизиттері, олардың дұрыс құрастырылуы

негізге   алынады.  Үлгі   арқылы   өздерінің   түйіндемелерін

жазғызу.


2-тақырып.  Хабарландыру. 

  Хабарландырудың жазылу тәртіптері. Құжат мәтіндерінің

үлгілерімен   жұмыс.   Құжаттарды   құрастыруда   қолданылатын

сөздер   мен   сөз   тіркестерімен   таныстыру.   Үлгілер   негізінде

құжат құрастыртып, қателермен жұмыс жасату.

 3-тақырып. Факс


Факс   арқылы   жіберілетін   құжаттардың   мәтіндерін

даярлау.   Олардағы   реквизит   және   олардың   дұрыс   орналасу

тәртібін ескеру. Факс арқылы тағы да жіберілетін құжаттарға

түсінік,   талдау   жасау.Оны   қолайлы,   әрі   тез   арадажеткізілуі   ,

басқа да қолайлылығы туралы мәлімет беру.  

  4-тақырып.  Қызметтік   құжаттар.   Жеке   құрамныңқұжаттары: өтініш

 

Қызметкерлер   құрамына   байланысты   құжаттар   -   жұмысберуші   мен   жұмыскердің   арасындағы   қарым-қатынасты

тіркейтіні мен ресімдейтінін баяндау. Қызметкерлер құрамына

байланысты   құжаттар:   өтініштер,   қызметкерлер   құрамына

байланысты   бұйрақтар,   кадрларды   тіркеу   жөніндегі   жеке   іс

парағы,   мінездеме,   еңбек   келісімі.     Өтініштің   тек   мекеменің

бірінші   басшысының   атына   жазылатыны.   Реквизиттері.

Адресаттың   ресімделуі.   Жұмысқа   қабылдау   туралы   өтініштің

жазылу   ерекшеліктері.  Құжат   үлгілерімен,   оқулықтармен

жұмыс.   Қажет   жағдайда   құжат   үлгілерін   аударту.   Жұмысқа

қабылдау   туралы   және   басқа   мазмұнда   өтініш   мәтіндерін

жаздыру. Қатемен жұмыс.

5-тақырып. Жарнама. 

Жарнамалардың   жазылуы,   стильдік   ерекшеліктері.

Олардың безендірілулері мен таратылуы туралы мағлұмат ету.

Жарнамаларды   БАҚ   арқылы,   радио,   теледидар   арқылы

таратылуы. 

6- тақырып.  Жеделхат

Жеделхаттың   ресімделуі.   Оның   мәтіндеріне   қойылатын

талаптар.   Жеделхат   арықылы   жіберілетін   құжаттардың

мазмұны. Алушы мен жіберушінің адресаттарына мән беру. 

7-тақырып.  Қолдау хат.

Қызметкерлерге   байланысты   қолдау   хаттың   жазылу

ерекшеліктері, түрлері, реквизиттері, үлгілері. Үлгілерді аудару.

Қажет сөздерді жазу. Қатемен жұмыс.8-тақырып. Ақпараттық хат.

Ақпараттық   хаттың   үлгісімен,   жазылу   тәртібімен

таныстыру.   Қажет   жағдайда   құжат   үлгісін   аудару.   Қажет

сөздер   мен   сөз   тіркестерін   жаздырып   жаттату.   Оқу

құралдарындағы үлгілермен таныстыру. 

 

9-тақырып.  Алғыс хат.

Хаттың   мәнінін   құрастыра   алу.   Ондағы   тілек   сөздермен

жұмыс   жасату.   Түрлі   жағдайларға   байланысты   айтылатынсөздер   мен   сөз   тіркестерін   игерту.   Сауатты   да   мазмұнді

жаздыруға машықтау сияқты талаптарды ескеру. 10-тақырып. Ресми хат 

Қызметтік   хаттың   жазылу   тәртіптері.   Құжат   мәтіндерінің

үлгілерімен   жұмыс.   Құжаттарды   құрастыруда   қолданылатын

сөздер   мен   сөз   тіркестерімен   таныстыру.   Үлгілер   негізінде

құжат құрастыртып, қателермен жұмыс жасату. 

 11-тақырып.  Шақыру хат. 

  Шақыру хаттың жазылу жағдайлары. Құжат мәтіндерінің

үлгілерімен   жұмыс.   Құжаттарды   құрастыруда   қолданылатын

сөздер   мен   сөз   тіркестерімен   таныстыру.   Үлгілер   негізінде

құжат құрастыртып, қателермен жұмыс жасату. Сыпайгершілік

сақтау сөздерін ескере отырып, құжат ресімдеу.12 –тақырып. Жеке хат.

Жеке   мәселеге   байланысты   жазылатын   хаттың

құрылымымен таныстыру. Стильдік нормаға сәйкес толтырып,

ондағы реквизиттердің орналасу тәртібіне мән беру. 

13-тақырып. Хат алмасу мәдениеті. 

Мекеме, ұйым, кәсіпорындарда келісімдерді орындаудағы

өзара   жауапкершілікті   атқара   алатыны,   жеке   тұлғалардың

мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, іскерлік қарым-

қатынасты орнату мақсатын көздей отырып үйрету. Хат алмасу

мәдениеттілігіне аса мән беру. Ішінара түсіндіретін ақпараттар

мен ілмелердің жазылуына баса назар аудару, жұмыс жасау.

14-тақырып. Хат алмасу жанры

Іскерлік   хат   жазу   өнерін   үйрету.   Кадр   мәселесіне,

мекеменің   ішкі   тәртібіне,   жұмыс   ережесіне   байланысты

нұсқаулықтар,   фирманың   ішкі   және   сыртқы   мәселелеріне

қатысты хаттарды реттеу, жазылу тәртібіне көңіл бөлу. Өзара

қарым-қатынас жұмыстарын ұйымдастырып, талдау. 15-тақырып. Келісім

Сауда-саттық   келісімдер,   келісім-шарттар,   тағы   да   басқа

осыған ұқсас хаттарды ресімдеу. 

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түріЕсеп беру

нысаны


Бақылау

түрі


Сағатқа

шаққандағы

көлемі

1

ТүйіндемеЖазба

ша

Құжатқұрастыр

2


у

2

Хабарландыру Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

23

Факс


Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

24

Жарнама


Жазба

ша

конспект2

5

ЖеделхатЖазба

ша

Құжатқұрастыр

у

26

Қолдау хат

Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

27

Ақпараттық хат

Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

28

Алғыс хат

Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

29

Ресми хат

Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

210

Визит карточкасы

Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

211

Шақыру хат 

Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

212

Жеке хат


Жазба

ша

Құжатқұрастыр

у

213

Хат алмасу

мәдениеті

Жазба


ша

конспект


2

14

Хат алмасу жанрыЖазба

ша

конспект2

15

КелісімЖазба

ша

Құжатқұрастыр

у

2Барлығы

30


4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1. Өмірбаянға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

2. Түйінге қатысты сөздер мен сөз тіркестері

3. Сауалнамаға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

4. Жеке іс парағына қатысты сөздер мен сөз тіркестері

5. Өтінішке қатысты сөздер мен сөз тіркестері

6. Баянхатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

7. Бұйрыққа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

8. Бұрыштамаға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

9. Қарарға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

10.Жеке еңбек шартына қатысты сөздер мен сөз тіркестері

11.Сенімхатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

12.Ресми сенімхатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

13.Жеке сенімхатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

14.Қолхатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

15.Кепілхатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

16.Түсініктеме хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

17.Қызметтік хаттарға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

18.Хабарламахатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

19.Еске салу хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

20.Жауап хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

21.Құттықтау хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

22.Іскерлік хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

23.Жарнамалық хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

24.Шақыру хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

25.Хабарландыруға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

26.Актілерге қатысты сөздер мен сөз тіркестері

27.Жеделхатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

28.Телефонхабарға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

29.Баяндау хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

30.Анықтамаларға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

31.Растау хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

32.Бастама хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

33.Ілеспе хатқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

34.Мінездемеге қатысты сөздер мен сөз тіркестері

35.Ұсынымға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

36.Хаттамаға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

37.Арызға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

38.Шағымға қатысты сөздер мен сөз тіркестері


39.Шағымға жауапқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері

40. Талап-арызға қатысты сөздер мен сөз тіркестері

 

5 Әдебиеттер тізімі

     Негізгі:

1 Мухамадиева Н.Қ. Іскерлік қазақ тілі: Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 

2007. -156 б.

2 З.Қ.Ахметжанова, З.Ш. Ерназарова. Іскерлік қазақ тілі. – А., 2007.

3 Дүйсембекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу. – Алматы: «Ана тілі», 

2004 ж., - 208 б.     Қосымша:

4 Қазақ тілі. IV деңгей / Құраст.: Т. Өмірзақ, Ә.Сансызбай, Ж.Имашева. – 

Астана. «Келешек-Пресс».  2006. - 208б.

5 «Сөз сарасы». Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойынша әдістемелік 

құралы. – Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың 

республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы.  - Астана, 2009 ж. – 196 

бет.

6 Мемлекеттік тіл саясаты. – государственная политика. Алматы, 20057 Қазақ граматикасы. Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Астана, 

2002


Мамандық(тардың) жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32Барлық мамандықтардың жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Іскери қазақ тілі

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр бойынша

бақылау

нысандары  Семе

стр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. САғат)Бар-

лығы


ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖ

бар-лығы

дәр пр.


зер

т

барлығы

ОСӨ


Ж

____ база-

сындағы  

іштей 


1

45

1530

1

--

-

11

15

-15

-

3015

Кафедра меңгерушісі ______  А.Ф.Зейнулина 20__ж. «___» ________

                                                       (қолы)

           Жұмыс оқу жоспарының

келісу парағы  Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/352010- 2011 оқу жылына арналған 

Іскери қазақ тілі

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасының келісу парағы 

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар

дайындаушы

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің

А.Ж.Т.

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
 • (қолы)
  • КЕЛІСІЛГЕН
 • 4 Пәннің мазмұны
 • 4.2 Пән тақырыптарының мазмұны
 • 4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны және тізімі
  • Іскери қазақ тілі
  • пәнінің жұмыс оқу бағдарламасының келісу парағы
  • КЕЛІСУ ПАРАҒЫ


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет