Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыPdf көрінісі
Дата24.03.2017
өлшемі68,92 Kb.
#10285

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17  

                                   

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Журналистика кафедрасы

«Тіл біліміне кіріспе» пәні бойынша

5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС  ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

ПавлодарЖұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17                                             

 

 БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректоры

 _________Н.Э.Пфейфер

                                                                         «___»__________201 __ж.

Құрастырушы: 

филология ғ.к., аға оқытушы Курманова З.К.            

Журналистика  кафедрасы

«Тіл біліміне кіріспе» пәні бойынша

5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС  ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы   2013   жылдың   жұмыс   оқу   жоспарының   5В050400

«Журналистика»   мамандығының   элективті   пәндер   каталогының   негізінде

әзірленді

Кафедра отырысында талқыланды «___»____________201__ж. 

№ _____ хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ____________  Алдабергенов Қ.М.  

«____» ________201__ж. № _____ хаттама 

Гуманитарлық   -   педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданды  

«___»______________201__ж.  №___ хаттама.

Факультеттің ОӘК төрайымы________________ Ксембаева С.К. 

«____» ________201__ж. 

ОӘК төрайымы   ____________ Жұманқұлова Е.Н. «___» ________201__ж. 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«___»____________201__ж.   № _____ хаттама1. Пәннің төлқұжаты.

Пәннің атауы «Тіл біліміне кіріспе»

Мамандық: 5В050400 «Журналистика», 3 курсКредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 

Курс: 3

Семестр: 6Барлық аудиториялық сағат саны – 45 сағ. 

                                Дәріс -30 сағ.

                                Тәжірибелік/семинар сабақ -15сағ.

                                CӨЖ- 90 сағ.

 cоның ішінде ОCӨЖ- 22,5 сағ.

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағ.                     Бақылау түрі     

Емтихан – 6 семестрПререквизиттер

Журналистің тіл мәдениеті

Практикалық стилистика

Постреквизиттер

Стилистика

Стилистика және редакциялау

2. Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Пәннің мақсаты:

«Тіл біліміне кіріспе» пәні тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің

ғылымдар арасында алатын орны, басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл

білімінің   зерттеу   әдістері   жайлы   мәлімет   беріледі,   тілдің   мәні   мен   қызметі

жайлы,   тілдің   шығуы   мен   дамуы   жайында,   тілдің   лексика,   грамматика,

фонетика   салалары   жайлы   түсінік   береді.   Тәжірибелік   сабақтар   теориялық

материалдарды меңгеруді қамтамасыз етеді.    

 Пәнді оқытудағы басты мақсат - студенттерді тілді ғылыми негізде қарастыра

білу қабілеттеріне баулу.  

Пәннің міндеттері:

-     студенттерге жүйелі түрде лингвистикалық білім беру;

- тіл мен қоғамның өзара қатынасын, тіл білімі ғылымының даму жолын жалпы

тіл білімімен тығыз байланыста жеткізу;-   тіл заңдылықтарын игерту, сол арқылы студенттердің теориялық білімдерін

ұштау;


- тілдің құрылымдық жүйесін сақтай отыра, әр саланың зерттеу өрісін таныту;

- қазақ тіл білімінің өзекті мәселелеріне  қатысты зерттеулерді сараптау, талдау,

машықтарын жетілдіру.

3. Пәнді оқу қорытындысында студенттер мыналарды білуі керек: 

- тіл білімінің салаларын, тілдің қоғамдағы орнын;

- тілдің мәні мен қызметін;

- тіл білімінің басқа ғылымдар арасында алатын орнын;

- студенттер  тіл білімінің негізгі ұғымдарын, терминдерін, оның басты-басты

теориялық қағидаларын білуі қажет;

-

тіл   білімінде   тілдің   дыбыстық   жүйесі,   сөздік   құрамы,   грамматикалыққұрылысы   сөз   етіледі.   Сондықтан   студенттер   тілдің   түрлі   салаларын,   онда

қарастырылатын мәселелерді толық білуі қажет; 

- алған теориялық материалдарын жүйелі, тиянақты, жеткізулері тиіс.

Пәнді оқу қорытындысында студенттер мынаны істей алуы керек: 

-

студенттер   дәріс   сабақтарында   алған   теориялық   білімдерінтәжірибелік сабақтарда жүйелі жеткізе білуі керек;

-

өз бетінше ізденіп, жұмыс істей білуі керек;-

ғалымдардың пікіріне сүйене отырып, тұжырымды пікір айта алулары

керек.

 4. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

 Тақырыптың аталымы

Сағат саны

Дәріс

 Тәж.

СӨЖ

ОСӨЖ

1

Тіл   білімі   ғылымы   және   оныңзерттеу   обьектісі.   Тіл   білімі

салалары,   олардың   өзара

байланысы.   Ішкі,   сыртқы

лингвистика.   Жалпы   тіл   білімі

және   жеке   тіл   білімі,

ерекшеліктері.

2

1

62

Тілдің   қоғамдық   ғылымдар

жүйесіндегі   орны.   Тіл   және

қоғам.   Тілдің   қоғамда   атқаратын

қызметі, анықтамасы, мәні. 

Тіл   және   ойлау.   Тілдің   басқа

ғылым салаларымен байланысы.

2

12

6


Тілдің   таңбалық   сипаты,   даму

заңдылықтары,   құрылымдық,

жүйелік   қасиеттері.   Тіл   және

сөйлеу, олардың байланысы және

арақатынасы.

3

Тілдің   тарихи   дамуы.     Тілдамуының   ішкі   және   сыртқы

факторлары.   Тілдің   шығуы.   Ұлт

тілдері.   Қазіргі   қоғамның   даму

кезеңіндегі әдеби тілдердің жайы.

2

1

26

4

  Дүние   жүзі   тілдері,   олардыңжіктелуі.   Халықаралық   жасанды

тілдер.   Машина   тілі   және   оның

қолданылуы.

2

12

6

5Тілдің   дыбыстық   жүйесі.  Тіл

білімінің фонетика саласы, негізгі

заңдылықтары.   Дыбыс   пен

фонеманың   өзіндік   белгілері.

Дыбыс   пен   әріп   ерекшеліктері.

Дыбыстау мүшелері, қызметі.

2

1

26

6

Тіл   біліміндегі   негізгіфонетикалық   құбылыстар.   Тіл

біліміндегі

 

негізгі


фонетикалық   процестер   мен

заңдылықтар.   Дыбыстардың

үндесуі мен өзгеруі.

2

12

6

7Буын   және   екпін,       олардың

түрлері.   Түрлі   тілдердегі   екпін

мен интонацияның ерекшеліктері.

Орыс   және   қазақ   тілдеріндегі

дыбыс,

 

буын, 

екпін,


интонациялардың   ерекшеліктері.

Орфоэпия жайлы ұғым. 

2

1

26

8

Жазу.   Дыбыстау   тілі   және   жазу.Қоғамның

 

және 

тілдің


дамуындағы   жазудың   рөлі.

Жазудың   шығуы   мен   даму

кезеңдері.  

2

12

6

9Лексикологияның міндеті мен 

зерттеу нысаны. 

Лекикологияның бөлімдері: 

ономасиология, семасилогия, 

фразеология, этимология, 

2

12

6


лексикография

10

Сөз   мағынасы.   Моносемия   жәнеполисемия.   Сөз   мағынасының

өзгеру   себептері   мен   ауыс

мағынада   қолданылуы.   Қазақ

тіліндегі   көп   мағыналылық,

берілу жолдары. 

Мағыналық топтар. 

Сөздік   құрамның   стильдік

қабаттары.   Сөздік   құрамның

тарихи дамуы.

2

12,5

6

11Грамматика,   оның   салалары   мен

түрлері.Грамматиканың

қарастыратын   мәселелері.   (Гр.

единица,   гр.категория   және

формалар).Грамматиканың

түрлері(тарихи,синхрониялық,

салыстырмалы).

 

Грамма-қтәсілдер   туралы   түсінік.

Аффиксация,   ішкі   флексия,

қосарлану,   бірігу   тәсілдері.

Сөздердің   орын   тәртібі   –

грамматикалық   тәсілдердің   бірі.

Екпін мен интонация тәсілдері.

2

1

26

12

Тілдің   грамматикалық   құрылысы.Сөздің

 

морфологиялыққұрылымы.   Түбір   морфема   мен

негіз.   Аффикстік   морфема   және

олардың   түрлері.   Грамматикалық

форма және сөз формалары туралы

түсінік.   Сөздің   синтетикалық

формалары.   Сөздің   аналитикалық

формалары.   Сөздің   синтетика   –

аналитикалық формалары.

2

1

26

13

Сөз таптары. Сөз таптары менолардың   классификациясы.

Сөз   таптарының   шығуы   мен

дамуы.

2

16

14

Сөйлем   мен   сөз   тіркесі.   Сөзтіркесі   жайлы   ұғым.   Сөздердің

2

16

байланысу   амалдары   мен

формалары.   Қиысу.   Матасу.

Меңгеру. Қабысу. Жанасу.

15

  Сөйлем   түрлері.   Жай   сөйлеммен құрмалас сөйлем. 

2

16

Барлығы:


30

15

22.590

 5. Қолданылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, Санат, 2010

2. Хасенов Ә. Тіл біліміне кіріспе. Алматы, 2011. 

3. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімі туралы зерттеулер. Алма-Ата, Ғылым, 2011.Қосымша:

4. Аханов К. Тіл біліміне кіріспе курсы бойынша бақылау, жаттығу жұмыстары.

Алматы, 1973.

5. Кеңесбаев. І. Қазақ тілінің идиомдары мен фразалары туралы, Мектеп. 1987.

6. Қордабев Т. Қазақ тіл   білімінің мәселелері. Алматы, Рауан, 1991. 121 б.

7. Қордабаев Т. Жалпы тіл   білімі. Алматы, Мектеп, 1983.

8. Қордабаев Т. Тілдің структуралық элементтері. Алматы,1975

9. Қазақ тілі білімінің қалыптасу, даму жолдары. Алматы, Рауан, 1995. 167 б.

10.Қазақ  тілінің өзекті мәселелері. Алматы Ана тілі, 1998.  11 б.

11. Баскаков А.Н. Введение в изучение тюркских языков. Москва.1966.

12.Кодухов. В.И. Ввдение в языкознание. Москва, Просвещение, 1979. С.188.

13.История языкознания ХIХ-ХХ веков в очерках и извлечениях. Част I.

Москва, Просвещение, 1964. С.134.

14.Копыленко М.М. Исследование русского языка в Казахстане //

Русский язык и литература в Казахской школе. Алма-Ата: –1987. №11. С. 18.

15.Тіл біліміне кіріспе программасы. ( Құрастырған: Аманжолов С.)Document Outline

  • «Тіл біліміне кіріспе» пәні тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны, басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәлімет беріледі, тілдің мәні мен қызметі жайлы, тілдің шығуы мен дамуы жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салалары жайлы түсінік береді. Тәжірибелік сабақтар теориялық материалдарды меңгеруді қамтамасыз етеді.
  • Пәнді оқытудағы басты мақсат - студенттерді тілді ғылыми негізде қарастыра білу қабілеттеріне баулу.


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет