Жоба кәсіби стандарт:


Білім:  Іскерлік пен дағдыларPdf көрінісі
бет3/4
Дата24.03.2017
өлшемі0,65 Mb.
#10156
1   2   3   4

Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

6.1 


 

қосымша білімдерді игеру барысында өз тағдырын өзі шешу 

әдістері; 

 

кәсіби дамудың жеке жоспарларын іске асыру тәсілдері  

тәлімгер жетекшілігімен 

 

мақсаттары мен міндеттері, күтілетін нәтижелеріне сәйкес пәнді оқытудың теориялық негіздерін 

қолданады 

 

әдістер мен тәсілдерін айқындайды, оқушылардың  

 пәндік-тілдік 

оқыту 


технологияларын  қолдануды  есепке 

алу 


арқылы 

оқу 


үдерісін 

ұйымдастыру ерекшеліктері 

жалпы оқыту икемдері мен дағдыларын 

қалыптастырады;  

 

ақпаратты интернет көздерінен таңдайды;  

оқушыларды оқыту үшін оңтайлы ортаны қалыптастырады;  

 тәлімгер жетекшілігімен және/немесе 

нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес сабақтардың 

белгіленген мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын 

жасайды; 

 

оқушылар жетекшіліктерін бағалау үшін өлшемдерді қолданады; 

өз бетімен  

 

өз біліктілігін арттыруды жоспарлайды;  

жоспарлайды жасайды  6.2 

 жағдаяттық педагогикалық 

міндеттерді құрастыру принциптері 

мен әдістері; 

 оқу-бағдарламалық құжаттарды 

жасау принциптері мен әдістері  

өз бетімен 

 оқытудың қазіргі нысандары мен әдістерін, оқыту 

құралдарын қолданады; 

 

сабақтардың белгіленген мақсаттарына сәйкес, оқушылардың жас ерекшеліктеріне, қажеттіліктеріне 

сәйкес оқу материалдарын жасайды;  

 

оқушылардың оқыту үшін компьютерлік таныстыру рәсімдері мен ресурстарын дайындайды; 

 педагогикалық шеберлікті арттыру барысында 

үнемі жұмыс жасайды  

 

 оқу үдерісін пәндік-тілдік оқыту технологияларын (CLIL) қолдану арқылы жоспарлау және 

ұйымдастыру үшін командамен жұмыс жасау  

дағдылары бар 

6.3  білім ресурстарын, оның ішінде 

цифрлік білім ресурстарын жасау 

принциптері мен әдістері; 

 оқу-тәрбие әрекеті жағдайларын 

жобалау әдістері  

 

 білім ресурстарын, оның ішінде аутентті материалға негізделген 

цифрлық білім ресурстарын 

қалыптастыру принциптері мен 

әдістері 

әріптестермен өзара ықпалдастықта  

 берілген жағдаяттық педагогикалық міндеттерге 

сәйкес оқу-әдістемелік материалдарын жасайды; 

өз бетімен  

 оқушылардың сың ойлауды дамытуға бағытталған 

пәнді оқытудың түрлі педагогикалық құралдар мен 

тәсілдерін қолданады; 

 білім нәтижелеріне жету үшін акт қолданады; 

 оқытушылар қабілеттерін дамыту үшін оңтайлы 

білім ортасын қалыптастырады  

 

өз бетімен мақсатты тіл бойынша (тілдік емес пән мұғалімі үшін) сабақта пәндік терминологияны 

зерделеудің әдістері мен тәсілдерін қалыптастырады 

6.4  оқыту мен тәрбиелеудің авторлық 

технологиялары принциптері мен 

әдістері; 

 педагогикалық жұмыстың тиімді 

құралдарын жалпылау және тарату 

әдістері  

 пәндік-тілдік интегративтік оқыту 

(CLIL) технологиясына сәйкес пән 

бойынша оқу-әдістемелік материалды 

рәсімдеу және әзірлеу 

өз бетімен  

 педагогикалық міндеттерді құрастырады;  

 қабілеттеріне сәйкес тұлғаны дамытуға 

бағытталған бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін 

қолданады; 

 сабаққа негізгі және қосымша оқу-әдістемелік 

материалдарды жасайды; 

 

жеке цифрлік білім ресурстарын қалыптастырады   

оқушылармен бірге жетістіктерді бағалау үшін табыстылық өлшемдерін жасайды; 

 жұмыс 

жоспарына 

өзгерістерді 

еңгізуге 

бастамашылық етеді  

 пән  мен  тілді  интегративті  оқыту  үшін  қажетті 

 

материалды,  білім  ресурстарын,  оның  ішінде 

цифрлық,  аутентті  мәтіндерді  өз  бетімен  әзірлейді 

және таңдайды 

4-еңбек функциясы  

Зерттеу 


Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

6.1 


 

білім ортасын, білім практикасын зерттеудің принциптері мен әдістері 

 білімалушылардың жеке ерекшеліктерін 

диагностикалау нәтижелерін өз бетімен қолданады; 

 

балалардың мінез-құлқын, педагогикалық жағдаяттарды талдайды; 

 тәлімгер жетекшілігімен және психолог көмегімен 

қиындықтарды анықтайды  

6.2  педагогикадағы зерттеу әдістері; 

 білімалушылар әрекетінің 

психологиялық-педагогикалық 

бақылау әдістері 

 тәлімгер көмегімен білім ортаны зерттеуді 

жоспарлайды және іске асырады; 

 

практиканы зерттеу контексінде әріптестермен біріккен рефлексияның әдістерін қолданады  

 тәлімгер жетекшілігімен көптілді білім ортаны 

зерттеуді жоспарлайды және іске асырады 

6.3  педагогикалық мониторинг 

бағдарламаларын жасау әдістері; 

 

білім саласындағы мониторингтік зерттеу әдістері мен үдерістері  

 мониторингтік зерттеулерді өз бетімен 

жоспарлайды және жүргізеді; 

 

педагогикалық міндеттерді тәлімгер көмегімен шешу барысында мониторингтік зерттеулер 

нәтижелерін пайдаланады  

 

 негізгі және жоғары мектеп білімалушылары әрекетінің төрт түрі бойынша пәндік және тілдік 

құзыреттерін бағалау өлшемдерін өз бетімен 

қалыптастырады 

6.4 


 

педагогтың білімалушылар мен білім үдерісінің басқа 

 мониторингтік зерттеулер нәтижелерін білім 

үдерісі субъектілерімен өзара ықпалдастықты  

субъектілерімен өзара ықпалдастық 

жағдаяттарын жүйелі талдау әдістері 

 жеке 

оқушылар 

мен 

жалпы 


сыныптың 

пәндік 


және 

тілдік 


құзыреттерін  дамытудағы  прогресті 

бағалау тәсілдері  

құрастыру үшін өз бетімен пайдаланады  

 білімалушылардың пәндік және тілдік 

құзыреттеріне педагогикалық диагностиканы өз 

бетімен іске асырады 

5-еңбек функциясы  

Әлеуметтік-

коммуникативтік Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

6.1 


 

қарым-қатынас психологиясы мен кәсіби коммуникация негіздері; 

 кәсіби қоғамдастықта, оның ішінде 

торлық қоғамдастықта 

ынтымақтастық нысандары, әдістері; 

түрлі әлеуметтік топтармен (білімнің 

сыртқы стейкхолдерлері) өзара 

ықпалдастық ету нысандары мен 

әдістері 

 көптілді оқыту мен көпмәдени 

тәрбиелеу аясындағы команда болып 

жұмыс жасау және кәсіби 

ынтымақтастық тәсілдері 

 

білімалушыларды қосымша білім жүйесіне тартады; 

 білім үдерісі субъектілерімен өзара 

ықпалдастықты ұйымдастырады; 

 

оқу-тәрбие үдерісіне кәсіби қоғамдастықтардың, құқық органдарының, медициналық әлеуметтік 

қызметтерінің, балалар, жасөспірімдер 

қозғалыстарының, жастар ұйымдарының, қоғам 

және саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдарының 

және т.б. өкілдерін тартады  

 CLIL  технологиялары  аясында  әріптестермен 

кәсіби 


өзара 

ықпалдастықты 

өз 

бетімен 


қалыптастырады 

 көптілді  оқыту  және  көпмәдени  тәрбиелеу 

саласындағы тәлімгерлікті іске асырады 

6.2 

6.3 


6.4 

Жеке құзыреттерге 

қойылатын талаптар 

 Оқушы тұлғасына сыйластықты білдіреді және оқушылардың білім жетістіктеріне оңтайлы үлес 

қосады. 


 

Оқыту барысында әріптестермен ізгі ниетті өзара қарым-қатынас маңыздылығын түсінеді   

Мектептің педагогикалық қоғамдастығы жағдайында жұмыс жасай алады.  

Өзінің жеке практикасын рефлексиялай алады, өзгерістер еңгізе алады.  

 Құрылымдық сың мен ұсыныстарға барабар көзқараспен қарайды. 

 Жеке қәсіби даму туралы көзқарасы қалыптасқан және өз білімдерін жетілдіруге үнемі 

ұмтылады. 

 

Инновациялық мектеп практикасын зерттейді және бағалайды, сондайақ зерттеу нәтижелері мен басқа сыртқы көздерін өз пратикасы мен әріптестер практикасын жетілдіру мақсатында 

қолданады. 

 

Педагогикалық зерттеулер әдіснамасын біледі.  

Өзінің жеке пратикасын талдай алады және ол туралы пікір қалыптастыра алады.  

Тиімді мектеп практикасына жету мақсатында жоспарлау үдерісін жетекшілік ету үшін жауапкершілікті қабылдайды.  

 түрлі тілдік құралдарды барабар қолдана отырып, өз ойын еркін білдіру қабілеті; 

  мемлекеттік және басқа тілдердегі табысты және оңтайлы іскерлік коммуникацияға қабілеті; 

 коммуникабельділігі, толеранттылығы 

СБШ шегіндегі басқа 

мамандықтармен 

байланысы  

білім саласындағы менеджер 

Кәсіп коды  

2310 

 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ: «Педагог» 

 

Кәсіп коды  2310 

Кәсіп атауы  

педагог  

СБШ бойынша 

біліктіліктер деңгейі  

7 (7.1; 7.2; 7.3; 7.4 деңгейшелері) 

БЖ КС бойынша 

білітілік деңгейі  

Кәсіби білім деңгейі   Магистратура және/немесе практикалық тәжірибе  

Еңбек функциялары: 

1) оқыту 

2) тәрбиелеу 

3) әдістемелік 

4) зерттеу 

5) әлеуметтік-коммуникативтік 

1-еңбек функциясы  

Оқыту  

Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

7.1 


 

жоғары мектеп дидактикасының классикалық ережелері арнайы 

саланың (оқу пәндері, білім 

салалары, білім модульдері) 

теориялық тұжырымдамаларымен 

интеграцияда; 

 кәсіби білім теориялары мен 

әдістемелері  

 

Көптілді оқыту үшін педагогтарды даярлау аспектіндегі 

жоғары мектеп дидактикасы 

 

тәлімгер жетекшілігмен курстың мақсаттарына сәйкес оқу сабақтарының (семинарлық, 

практикалық, зертханалық) мазмұнын анықтайды 

және нысандары, әдістері мен құралдарын таңдайды; 

 семинарлық, практикалық, зертханалық өз бетімен 

өткізеді 

 

мақсатты тіл практикасы бойынша өз бетімен сабақ өткізеді 

7.2 


 

жоғары мектепте оқытудың, студенттер психологиясы қазіргі 

технологиялары, арнайы саладағы 

жаңаша жетістіктері  

 дәріс материалдары мазмұнын тәлімгердің тікелей 

жетекшілгімен (кафедрада бекіту үшін) анықтайды; 

 

дәріс сабақтарын өз бетімен өткізеді;  

білімалушылардың өздік жұмысын өз бетімен жоспарлайды және ұйымдастырады  

2-еңбек функциясы  

Тәрбиелеу 

Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

7.1 


 

жоғары мектеп педагогикасы;  

студенттер психологиясы;  

жоо тәрбие үдерісі ерекшеліктері;  

болашақ мамандардың кәсіби  

педагогикалық тактты, педагогикалық этика ережелерін сақтайды; 

 білімалушылар тұлғасына сыластықпен қарайды; 

 білімалушылармен өзара қарым-қатынаста 

7.2 


 

маңызды қасиеттерін 

қалыптастыруда әлеуметтік 

құндылықтарды интеграциялау 

принциптері мен әдістері; 

  білімалушылардың өзің-өзі оң 

бағалауды, тілдерді меңгеру 

мотивациясын, азаматтық 

сәйкестендірілуін және 

лингвистикалық толеранттылығын 

қалыптастыру тәсілдері; 

 

көпмәдени тәрбиелеу 

мен 


көптілді 

білім 


теориясы 

мен 


практикасы 

демократиялық стильді сақтайды; 

 

жоғары әлеуметтік құндылықтарын, гуманистік педагогика идеяларын қолдауын көрсетеді; 

 жалпы адами және ұлттық құндылықтарының 

біріккен жүйесіне қатысын көрсетеді; 

 

Қазақстанның ұлттық басымдықтарын есепке алу арқылы тәрбие үдерісін қалыптастырады; 

 дискриминация, экстремизмнің кез келген 

түрлеріне қарсы тұру қабілетін көрсетеді 

 

білімалушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерді іске асыру үшін оңтайлы білім 

ортасын дамытуға қолдау көрсетеді 

3-еңбек функциясы  

Әдістемелік  

 

Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

7.1 


 

жоғары кәсіби білімді дамытудағы әлем үрдістері; 

 халықаралық ұымдардың (БҰҰ, 

ЕҚЫҰ және т.б.) педагогикалық 

тұжырымдамалары мен білім 

стратегиялары  

 

оқытылатын пәндер, авторлық курстар ОӘК білім ұйымы миссиясы мен мақсаттарына сәйкес және 

тәлімгер жетекшілігімен әзірлейді  

7.2  ғылыми-әдістемелік кешеңдер, 

авторлық курстарды әзірлеу әдістері 

 

көптілді кадрларды 

даярлау 


аясында ғылыми-әдістемелік өнімді, 

оқу-әдістемелік 

кешеңдерді, 

авторлық 

курстарды 

әзірлеу 


әдіснамасы  

 оқытылатын пәндер ОӘК өз бетімен әзірлейді; 

 еліміздің әлеуметтік жаңғыруы мен ұлттық 

экономиканың дамуын есепке алу арқылы авторлық 

курстарды жасайды  

 өз бетімен еліміздің әлеуметтік жаңғыруы мен 

ұлттық экономиканың дамуын есепке алу арқылы 

авторлық курстарды әзірлейді 

4-еңбек функциясы  Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

 

Зерттеу 


7.1 

 педагогикада және арнайы 

саладағы ғылыми зерттеулердің 

теориялық-әдістемелік негіздері  

 психологиялық-педагогикалық ғылымдар 

саласында білім пратикасын жетілдіру үшін 

зерттеулерді өз бетімен жоспарлайды және жүргізеді 

 зерттеу  міндеттерін  анықтау  және  шешу  үшін 

теориялық  және  практикалық  білімдерді  өз  бетімен 

қолданады;  

 көпмәдени  және  көптілді  білім  саласындағы 

зерттеулерді  оқыту  практикасын  жақсарту  үшін  өз 

бетімен жоспарлайды және жүргізеді;   

7.2 


 

зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық әрекетке даярлау 

әдістері  

 

көпмәдени және көптілді білім саласындағы ғылыми зерттеулер 

әдіснамалары; 

 

көпмәдени және көптілді білім принциптерін оқу 

бағдарламаларына интеграциялау 

тетіктері 

5-еңбек функциясы  

Әлеуметтік-

коммуникативтік Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

7.1 


 

ғылыми-педагогикалық менеджмент негіздері; 

 кәсіби лидерлік негіздері; 

 оқу-тәрбие үдерісіне жұмыспен қамтушыларды, 

кәсіби бірлестіктер, ғылыми ұйымдар, шетел 

серіктестер өкілдерін тартады; 

 білімалушылардың халықаралық 

ынтымақтастығын дамытады  

7.2  кәсіби салада халықаралық 

ынтымақтастық нормалары, 

ережелері, нысандары, әдістері мен 

құралдары  

Жеке құзыреттерге 

қойылатын талаптар 

 

Кәсіби қызметке қажет жаңа білімдерді өз бетімен алуға дайын болуы.  

Академиялық және кәсіби ортада ғылыми пікірталастарға қатысу қабілеті, сондайақ зерттеулердің бастапқы нәтижелерін түрлі деңгейдегі академиялық басылымдарда жариялау. 

 Кәсіби әрекет нәтижелері үшін жауапкершілікті өз мойнына алу қабілеті. 

 Мемлекеттік және басқа тілдерде табысты оңтайлы іскерлік коммуникацияға қабілеті.  

 Коммуникабельділігі, толеранттылығы, ораторлық шеберлігі. 

 

 Оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістері, нысандары мен құралдарын жасау және қолданудағы 

белсенділіктің жоғары дәрежесі  

 

түрлі тілдік құралдарды барабар қолдана отырып, өз ойын еркін білдіру қабілеті;  

мемлекеттік және басқа тілдердегі табысты және оңтайлы іскерлік коммуникацияға қабілеті;  

коммуникабельділігі, толеранттылығы; СБШ шегіндегі басқа 

мамандықтармен 

байланысы  

білім саласындағы менеджерлер 

Кәсіп коды 

2310 


 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ: «Педагог» 

 

Кәсіп коды  2310 

Кәсіп атауы  

педагог  

СБШ бойынша 

біліктіліктер деңгейі  

8 (8.1; 8.2; 8.3; 8.4 деңгейшелері) 

БЖ КС бойынша 

білітілік деңгейі  

Кәсіби білім деңгейі  PhD докторантурасы, PhD докторының ғылыми дәрежесі, PhD докторының, ғылым 

кандидатының, ғылым докторының бейіні бойынша дәрежесі немесе жоғары кәсіби білімі мен 

мамандық бойынша практикалық тәжірибесі, немесе жұмыстың басқару тәжірибесі  

Еңбек функциялары: 

1) оқыту 

2) тәрбиелеу 

3) әдістемелік 

4) зерттеу 

5) әлеуметтік-коммуникативтік 

1-еңбек функциясы  Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

 

Оқыту  


8.1 

 Пәнаралық білімдерінің (жоғары 

мектеп дидактикасы және арнайы 

сала) интеграция әдіснамасы  

  білімалушылардың 

өзің-өзі 

оң 

бағалауды, тілдерді 

меңгеру 


мотивациясын, 

азаматтық 

сәйкестендірілуін 

және 


лингвистикалық 

толеранттылығын 

қалыптастыру тәсілдері; 

  көпмәдени және көптілді ортада 

әлеуметтік өзара ықпалдасу теориясы 

мен практикасы 

 курстың (модульдің) мазмұнын өз бетімен 

анықтайды;  

 

оқытудың алдыңғы қатарлы және инновациялық технологияларды енгізеді  

  мемлекеттік тілді меңгеру мотивациясын 

қалыптастырады 

8.2  кәсіби құзыреттерді оқытудың 

инновациялық технологияларымен 

интеграцияда арнайы саладағы бірегей 

білімдер  

 

 жалпы адами және этноұлттық құндылықтарды интеграциялау 

принциптері мен әдістері  

 

қоғамның әлеуметтік 

тұрғыдан 

бірігуін,  азаматтық  сәйкестендірілуін, 

қазақстандық 

патриотизмды 

қамтамасыз ететін факторлар  

 

жоо мамандықтары білім бағдарламаларын жобалайды  

  мәдени хабардар болушылығын, тілдік 

құзыреттілігін дамытады;  

 

 2-еңбек функциясы  

Тәрбиелеу  Білім: 

Іскерлік пен дағдылар: 

8.1 


 

жоғары мектеп педагогикасы;  

студенттер психологиясы;  

жоо тәрбие үдерісі ерекшеліктері;  

педагогикалық тактты, педагогикалық этика ережелерін сақтайды; 

 білімалушылар тұлғасына сыйластықпен 

8.2 


 

 болашақ мамандардың кәсіби 

маңызды қасиеттерін қалыптастыруда 

әлеуметтік құндылықтарды 

интеграциялау принциптері мен 

әдістері 

қарайды; 

 

білімалушылармен өзара қарымқатынаста демократиялық стильді сақтайды; 

 жоғары әлеуметтік құндылықтарын, гуманистік 

педагогика идеяларын қолдауын көрсетеді; 

 

жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне қатысын көрсетеді; 

 Қазақстанның ұлттық басымдықтарын есепке алу 

арқылы тәрбие үдерісін қалыптастырады; 

 

дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін көрсетеді 

3-еңбек функциясы  

Әдістемелік  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет