Ұлы дала ақын-жырауларының тағылымдық МҰралары


    Сілтеме әдебиеттер тізіміPdf көрінісі
бет28/30
Дата23.02.2022
өлшемі0,97 Mb.
#26192
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Байланысты:
Elubaeva Akin Jirau

 


121 
 
Сілтеме әдебиеттер тізімі  
 
1
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласы // Егемен Қазақстан, 2018 ж., 21 қараша. 
2
 
Сүйіншәлиев  Х.  Қазақ  әдебиетінің  тарихы  (Оқулық).  –  Алматы:  Санат, 
2006. - 232 б. 
3
 
ХІХ  ғасыр  мен  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиетінің  оқу  кітабы.                 
– Алматы, 1933. - 17 б. 
4
 
Ахметов З. Казахское стихосложение. – Алма-Ата, 1964. - 193 с. 
5
 
Марғұлан  Ә.  Қазақ  халқының  көне  поэтикалық  мұрасын  жасаушылар 
туралы. Кітапта: М.О.Әуезовтің 60 жылдығына.  – Алматы,1959. - 73 б. 
6
 
Тәжібаев Ә. Жылдар, ойлар. – Алматы, 1976. - 224 б. 
7
 
XV-XVIII ғасырлардағы қазақ поэзиясы. – Алматы, 1982. 
8
 
Қасқабасов  С.А.  Жырау,  жыршы  әрі  ақын  //Жамбыл  туралы  сөз: 
Баяндамалар  мен  мақалалар  жинағы.  –  Алматы:  М.О.Әуезов  атындағы 
Әдебиет және өнер институты, 1996. 
9
 
Ысмайылов Е. Ақындар. – Алматы, 1956. - 22-23 б. 
10
 
Сманова Н. Ғ.Мүсіреповтің педагогикалық ой-пікірлері: Автореф.  ...пед. 
ғыл. докт. – Алматы, 2005. - 27 б. 
11
 
Қазақ  әдебиеті:  Жалпы  білім  беретін  мектептің  9-сыныбына  арналған 
оқулық  /Т.Ақшолақов,  Т.Жұмажанова,  С.Қалиев,  С.Дүйсебаев.  Өңд., 
толықт. 2-бас. – Алматы: Мектеп, 2009.           - 352 б. 
12
 
Жармұқаметов  М.  «Елім-ай»  жыр  дастаны  //Қазақ  әдебиеті,    1981  ж.,           
15 май (кейінгі үзінділер де осы жырдан алынды). 
13
 
Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі. – Алматы: Ер-Дәулет, 1994. - 121 б. 
14
 
Жұмалиев  Қ.  Қазақ  эпосы  мен  әдебиеті  тарихының  мәселелері.                    
– Алматы, 1968. Т.1. - 248 б. 
15
 
Ерте  дәуірдегі  қазақ  әдебиеті  /Жау.  ред.  М.Жармұхамедов,  Қ.Сыдықов.            
– Алматы: Ғылым, 1983. - 9 б. 
16
 
Қазақ  әдебиетінің  қысқаша  тарихы  (1-кітап).  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2001. - 160 б. 
17
 
Қалиев С. Тәрбиенің түп тамыры //Қазақстан мектебі, 1989.  - 29 б.                      
18
 
Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры мен стилі. – Алматы, 1983. - 148 б. 
19
 
Қазақ  әдебиетінің  қысқаша  тарихы  (1-кітап).  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2001. - 163 б. 
20
 
Келімбетов  Н.  Қазақ  әдебиетінің ежелгі дәуірі.  – Алматы: Мектеп, 1986.              
- 159 б. 
21
 
Келімбетов Н. Көркемдік дәстүр жалғастығы (Зерттеу). – Астана: Елорда, 
2000. -288 б. 
22
 
Баласағұни Ж. Құтты білік. – Алматы: Жазушы, 1986. - 21 б. 
23
 
Мағауин М. Қобыз сарыны. – Алматы: Атамұра, 2006. - 5 б. 
24
 
Тәжібаев Ә. Жылдар, ойлар. – Алматы, 1976. - 224 б. 


122 
 
25
 
Ысмайылов Е. Ақындар. – Алматы, 1956. - 4 б. 
26
 
Мағауин М. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. – Алматы: Ана тілі, 1992.        
-7 б. 
27
 
Қазақ  әдебиетінің  қысқаша  тарихы  (1-кітап).  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2001. - 220 б. 
28
 
Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры мен стилі. – Алматы, 1983. - 192 б. 
29
 
Тәжібаев Ә. Қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы.  – Алматы: 
ҚМКӘБ, 1971. - 20 б. 
30
 
Қалиев  С.  XV-XIX  ғасырлар  ақын-жырауларының  поэзиясындағы 
педагогикалық ой-пікірлер. – Алматы: Рауан, 1990. - 6 б. 
31
 
Жұматаева  Ш.  Дулаттың  тәлім-тәрбиесі  //Қазақ  тілі  мен  әдебиеті,  2001. 
№3. - 45 б.  
32
 
Ысмайылов Е. Ақындар. – Алматы, 1956. - 42 б. 
33
 
Қалиев С. Халық педагогикасының ауыз әдебиетіндегі көрінісі және оны 
орта мектептің оқу-тәрбие үрдісіне пайдалану.  – Алматы, 2010. - 5 б. 
34
 
Қазақтың  тәлімдік  ойлар  антологиясы:  он  томдық  /Құрастырғандар 
С.Қалиев, К.Аюбай. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2005-2010.  
35
 
Бұл да сонда 
36
 
Бұл да сонда 
37
 
Бұл да сонда 
38
 
Жұмабаев М. Педагогика. – Алматы: Ана тілі, 1992. - 160 б. 
39
 
Крупская Н.К. Собр., соч. Т.1. Изд.-во АПН, РСФСР, 1950.  - 169 с. 
40
 
Бөлеев Қ. Болашақ мұғалімдерді оқушыларға ұлттық тәрбие беруге кәсіби 
дайындау. – Алматы: Нұрлы Әлем, 2004.  
41
 
Оразбекова  К.  Жеке  тұлға  ұлттық  тәрбиесінің  ғылыми-педагогикалық 
негіздері. – Алматы: Дәуір, 2000. 
42
 
Мағауин  М.  Бес  ғасыр  белестері.  Кітапта:  «Ай  заман-ай,  заман-ай...»                   
–  Алматы:  Қазақ  ССР  баспасөз  жөніндегі  мемлекеттік  комитеті  Бас 
редакциясы, 1991. - 8 б. 
43
 
Әуезов М. Әр жылдар ойлары. – Алматы: ҚМКӘБ, 1959.  - 245 б. 
44
 
Сүйіншәлиев  Х.  Қазақ  әдебиетінің  тарихы  (Оқулық).  –  Алматы:  Санат, 
2006. - 226 б. 
45
 
Бес  ғасыр  жырлайды:  2  томдық  /Құраст.  М.Мағауин,  М.Байділдаев.             
– Алматы: Жазушы, 1989. Т.1. - 23 б. (кейінгі өлең үзінділері осы кітаптан 
алынды). 
46
 
Сейфуллин С. Шығармалар. –Алматы, 1964. Т.6. - 25 б. 
47
 
Мағауин М. Қобыз сарыны. – Алматы: Атамұра, 2006. - 38 б. 
48
 
Әбішева Н. Жыраулар. – Алматы: Білім, 2007. - 13 б. 
49
 
Мағауин  М.  Ғасырлар  бедері  (Әдеби  зерттеулер).  –  Алматы:  Жазушы, 
1991. - 30 б. 


123 
 
50
 
Әбілұлы  М.  Шалкиіз  жырау  жырларындағы  діни-танымдық  сарындар 
//Жамбыл-Тараз газеті, 2004. №31, 17 шілде. 
51
 
Әбішева Н. Шалкиіз жырауды оқыту //Қазақ тілі мен әдебиеті, 2002. №5.             
- 25 б. 
52
 
Мағауин  М.  Бес  ғасыр  белестері.  Кітапта:  «Ай  заман-ай,  заман-ай...»                     
–  Алматы:  Қазақ  ССР  баспасөз  жөніндегі  мемлекеттік  комитеті  Бас 
редакциясы, 1991. - 9 б. 
53
 
Қазақ Совет энциклопедиясы. Т.4. – Алматы, 1975. - 443 б. 
54
 
Табылды Ә. Ұстаз тәлімі. – Алматы: Білім, 2006. - 49 б. 
55
 
Бұл да сонда, 98 б. 
56
 
Алмурзина  Г.  Тәрбие  –  қоғам  алдындағы  басты  міндет  //Жанұя  мен 
мектептегі тәрбие, 2009. №4. - 3 б. 
57
 
Табылды Ә. Ұстаз тәлімі. – Алматы: Білім, 2006. - 98 б. 
58
 
Тебегенов Т. Қожаберген Толыбайсыншыұлы шығармашылығы /Қазақ тілі 
мен әдебиеті, 1997. №11-12. - 60 б. 
59
 
Бұл да сонда, - 61 б. 
60
 
Қазақ Совет энциклопедиясы. Т.1. – Алматы, 1972. -222 б. 
61
 
Сүйіншәлиев  Х.  Қазақ  әдебиетінің  тарихы  (Оқулық).  –  Алматы:  Санат, 
2006. - 313 б. 
62
 
Қазақ  әдебиетінің  қысқаша  тарихы  (1-кітап).  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, 2001. - 192 б. 
63
 
История Казахской ССР: В 5-ти т. – Алма-Ата, 1979, Т.3.,  - 196 с. 
64
 
Кенжебаев Б. Қазақ әдебиетінің мәселесі. – Алматы, 1942.  - 23 б. 
65
 
Жұмалиев Қ. XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ әдебиеті. – Алматы: Мектеп, 
1967. - 43 б. 
66
 
Орыс энциклопедиясы Т.1. – Петербург, 1911. - 20 б. 
67
 
Мағауин М. Алдаспан. – Алматы: Атамұра, 2006. - 46 б. 
68
 
Марғұлан Ә. Қазақ халқының көне поэтикалық мәдениетін таратушылар 
туралы.  Кітапта: М.О.Әуезов. Сборник статей к его шестидесятилетию.             
– Алма-Ата, 1959. – 76 с. 
69
 
Жарықбаев Қ. Ақын армандаған әйел //Ақ босаға газеті, 1992. №5. 
70
 
Мағауин  М.  Бес  ғасыр  белестері.  Кітапта:  «Ай  заман-ай,  заман-ай...»                   
–  Алматы:  Қазақ  ССР  баспасөз  жөніндегі  мемлекеттік  комитеті  Бас 
редакциясы, 1991. - 10 б. 
71
 
Қалиев  С.  XV-XIX  ғасырлар  ақын-жырауларының  поэзиясындағы 
педагогикалық ой-пікірлер. – Алматы: Рауан, 1990. - 47 б. 
 
 
 
 
 
 


124 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет