Мемлекеттік тілде оқымайтынPdf көрінісі
бет15/16
Дата27.03.2017
өлшемі11,08 Mb.
#10398
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

202

19. Дала аңдары ...
а) қасқыр ,қоян, түлкі;
ә) қарлығаш, үзаң, сауысқан;
б) піл, мысық, ат.
20. Орман аңдары...
а) аю, бүғы, борсың;
ө) ңасқыр, қоян, түлкі;
б) мысық, ит, аю.
Ж  ay абы - Ответ:
1-а
6-а
11-а 16-а
2-ө
7-а
12-а 17-а
З-б
8-а
13-а 18-ө
4-а
9-а
14-ө 19-а
5-а
10-а 15-а 20-а
IV сынып
1.  Өте жаңсы баганы тал.
а) төрт; 
ө) бес;
б) үш.
2. Ж ақсы бағаны тап.
а) бес; 
ә) екі;
б) төрт.
3. Ортаны бағаны тап.
а) үш;
ө) екі;
б) төрт.
4. Нашар бағаны тап.
а) бес; 
ө) екі;
б) үш.

5. Дау ысты дыбыстар нешеге бөлінеді?
а) 3; 

ө)  2; 

ш
б)  4.
6. "А ” қандай дауысты дыбыс.
а) жуан;
ө) жіңішке;
б) жуан, ж іңіш ке де. 
І 
.
;.,аОІ  1 11
7. "Ө” қандай дауысты дыбыс. 
а) жуан;
ө)жіңіш ке.
8. Қазақ тілінде неше жуан дауысты дыбыс бар.
Сколько твердых гласных звуков в казахском языке?
а) 4;
ө) 3; 

И 
’J
б )5 . 
,
9. Ж уан дауысты дыбыстарды тан.
а) ө, і, ү,ө;
ө) а,ы,ү,о; 


  '•  I   И ■
 
і
  • 
. 5
б) ө,ы ,о,ү,і. 
гғфэт {в
10. Ж уан сөзді тан. Найди твердое слово.
а) үш; 
ө) отыр;
б) оке л. 
и
11. Қазақ тілінде неше ж іңіш ке дауысты дыбыстар бар? 
Сколько в казахском языке мягких гласных звуков?
а) 4; 
|
ы ~:А’ ;; ы '
ь 
э) 5; 
?©ү<*
б )3 . 
В
Н
12. Ж іңіш ке дауысты дыбыстарды тал.
а) ә,а,і,ы ; 
t  л , 
е)а,ы ,ү ,о ;
б) ө,е,ү,ө.
204

13. Ж іңішке сөзді тап.
а) ет; 
ө) ат;
б) от.
14. "Пы" ңандай буын?
а) жіңішке;
ө) жуан.
15. В
 ңандай буын?
а) жіңішке;
ө) жуан.
16. Әріп сөзі қандай?
а) жуан;
ө) жіңішке.
17. Жуан сөзді тап.
а)үй; 
ө)дүкен;
б) тау
18. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?
а) 3; 
ө) 4;
б) 2.
19. Қатаң дауыссыз дыбыс нвше? Сколько глухих соглас- 
ных?
а) 7;
ә) 6;
б) 5.
20. Қатаң дауыссыз дыбыстарды тал. Найди глухих со­
гласных.
а)  п,т,қ,к,с,ш ; 
э) б,д,г,г,з,ж;
б) м ,н ,ң ,р ,л ,й .
205

V сынып
1. Еркіндік ңы раны ... (перевод)
а) быть впереди; 
^  
13 
ө) птица свободы;
б) сила великана.
2.
 Алыптың қуаты .... (перевод)
а) быть впереди; 
ө) птица свободы;
б) сила великана.
3. Азаттық ж олы н да..... (перевод)
а) ярко горели; 

. Цш  £ j 
э) в борьбе за свободу;
б) с судьбой.
4. Жалындап ж аны ппы з... (перевод)
а) ярко горели; 
М § 
* * * 
э) в борьбе за свободу;
б) с судьбой. 
ffcЩ j
5. Тағдырдыңтезінен.... (перевод)
а) ярко горели;
э) в борьбе за свободу;
б) с судьбой.
6. Қазаңстанда ңанша үлт өмір сүреді?
а) жүзден астам үлттар;
ө) бір үлт; 
'
б) екі үлт. 
|  Ц;
7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рөміздері?
а) жер, су, көл;
ә) ел таңбасы, туы, өнүраны;
б) бірлік, халық.
8. Әнүранның өнін жазған кім?
а) М. Әлімбаев, Қ. Мырзалиев, Т. Молдағалиев, Ж . Дөрібае- 
ө) Ш .Қалдыаяқов;
б) М.Төлебаев, Е. Брусиловский, Л. Хамиди.
206

9. Астана қаласының бүрынғы атауы ...
а) Алматы; 
ә) Ақмола;
б) Өскемен.
10. Жүмбаңты шешіңіз:
Ж аны жоқ болса да,
Аңылды адам ісін істейді.
а) кітап; 
ө) парта;
б)гүл.
11. Жуан буынды сөздер...
а) тамаша; 
ә) мектеп;
б) терезе.
12. Ж іңішке буынды сөздер...
а) тамаша; 
ә) мектеп;
б) терезе.
13. Терезе...
а) -лар; 
ә) -тер;
б) -лер.
14. Оңушы... 

*
а) -лар; 
ө) -тер;
б) -лер.
15.  Мектеп....
а) -лар; 
ө ) -тер;
б) лер,
16. Мағынасы бір-біріне ңарсы мөндес сөздер.
а) шал, қария; 
ә) кіш і, ірі;
б) қалың, жүқа.

VI сынып
1. Біздің өлімізде қай күні Республика күні болып жария- 
ланды? 
j
а) 25 ңазан;
ә) 16 желтоқсан;
б) 30 тамыз. 
>
2. Дөрігер не істейді?
а) емдейді; 
, ЗйШ & ш р  
ә) оңытады;
б) тігеді.
3. Тігінші не істейді?
а) емдейді; 

, - 
ә) оқытады; 
a / 
lfi
б) тігеді. 
»
4. Мүғал ім не істейді?
а) емдейді; 
ө) оқытады;
б)ойнатады.
5. Абай Қ үнанбайүлы .........
а) математик; 
ө)суретші;
б) ақын.
6. "Абай жолы" романын кім жазды?
а) Б. Момышүлы; 
g* 
ө) А. Байтүрсынов;
б) М. Әуезов. 
,qss.” jfe
7. Орыс әдебиетінен Абай кімдердің шығармаларын ңазақ
тіліне аударды?
а) Пушкин, Крылов; 
ө) Блок, Некрасов;
б) Мамин-Сибиряк, Бунин.
8. Ж алқы  есім барсөйлемді тал.
а) Мен базардан алма сатып ал дым. 
ө) Алтай тауы ңандай тамаша.
б) Оқушы сабақ оқыды.
208

9. Ж алпы есім бар сөйлемді тап.
а) Алма келді.
ә) Ораз дүкенге барды.
б) Оқушы кітап оңыды.
10. Атау септігінің сүрақтарын тап.
а) кім? не?
ә) кімнің? ненің?
б) кімге? неге?
11. Атау септігінде түрған сөзді тап.
а) оңушыға, ңаламға;
ә) оңушымен, ңаламмен;
б) оңушы, ңалам.
12. Ілік септіктің сүрақтары.......
а) кім? не?
ө) кімнің? ненің?
б) кіммен? немен?
13. Ілік септіктің жалғауларын тап.
а) -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, -ті; 
ө) -ға, -ге,  -ңа, -ке;
б) -ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің.
14. Әбілхан Қастеев...
а) суретші; 
ө) аңын;
б) өртіс.
15. Барыс септіктің сүрақтары.
а)  'ның, -нің, -дың, -дің; 
ө) -ма, -ме;
б) -ға, -ге, -қа, -ке.
17. Табыс септіктің сүрақтары.
а) кім? не?
ө) кімді? нені?
б) кімде? неде?
14-136
209

18. Табыс септіктің жалғауы.
а)  -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, *ті; 
ө)  -д а,-д е,-та,-те;
б)  -ға,-ге,:-қа,-ке. 
ДОРф 8я£ш
19. Шоқан У өлиханов...
а) өртіс;
ә)суретші; 


б) ғалым.
20. Оқу жылы қай мезгілде басталады?
а) жазда;
ө)күзде; 
"
б) көктемде.
У ІП  сынып
1
. Сөйлем мүш елерін тап: 
-  •
а) зат есім, сын есім;
ө) септік жалгау, ж іктік жалғау;
б) бастауыш, анықтауыш.
2. Сөйлем мүше лері нешеге бөлінеді?
а)  2;
ө) 3; 
-
б) бөлінбейді.
3. Сөйлемнің түр л аулы мүш елері:
а)  толықтауыш, пысыңтауыш; 
ә) бастауыш, баяндауыш;
б) анықтауыш, бастауыш.
4. Сөйлемнің түрлаусыз мүшелері:
а) баяндауыш, пысықтауыш; 
ө) бастауыш;
б) анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш.
5. Пысықтауышы бар сөйлемді ажырат:
а) ж аз келді;
ө) күн жылы болды;
б) далада астық пісті.
210

6 .1  жы л да неше ай бар?
а) 7;
ө)  12;
б) 4.
7. Ж аз айларын көрсет:
а)  маусым, шілде, тамыз;
ә) желтоқсан, қаңтар, ақпан;
б) қьфкүйек, қазан, қараша.
8. Ж ыл басы -  ...
а) қаңтар; 
ө)наурыз;
б) желтоқсан.
9.  25 қазан қай кун?
а) Ата заң күні;
ә) Жеңіс күні;
б) Республика күні.
10. Қазак тілінде баяндауыштың орны:
а) сөйлемнің ортасы; 
ә) соңында;
б) алдында.
11. Абылай хан...
а) суретші; 
ө) жазушы;
б) тарихи қайраткер.
12. Абылай қай халыңтың бостандығы үшін күресті?
а) орыс; 
ә) монгол;
б) қазак*
13. "Бостандық” сөзіне синоним тап.
а) соғыс; 
ө)еркіндік;
б)жүз.
211

14. Омоним сөзді тап.
а) ер;
ә) соғыс;
б) қазаң.
15. Қүрмалас сөйлем нешеге бөлінеді?
а)  2; 
-  : 

 

7  :
Ө)  4 ; 
*s■
 
і ~ л і
  -  ■
  и
. н й а ш т  (*
б) з. 
ШШ
 ^ 

й «   р
16. Қүрмалас сөйлемді тап:
а) Сен мені танымайсың, мен сені танымаймын.
э) Ж аз биыл жылы болды.
б) Далада қызыл, сары гүлдер көп өседі.
17. " Бейбітшіл ік " сөзінеантонимдітап:
а) дұрыс; 
г  ^  і  J ^  һ і |  
ө) соғыс; 

  *
б)әлем.  -  'Я /  - 
г- 
-  
"  :J  ^  ■
18. Салалас қүрмалас сөйлемді тап:
а) Оңушы кітап оқып отыр.
ә) Алмагүл келіп, Санияға жолықты.
б) Сабақ аяқталды, оңушылар үйлеріне тарады.
19. Әл-Фараби қай қалада дүниеге келді?
а) Отырар; 
Щ Щ 
1  * 
ә) Тараз;
б) Жамбыл. 
'
20. Қарсылықты салалас ңүрмалас сөйлемді тап:
а) Ертең доп ойнауға Бейсен барады.
ә)  Кинозалында  кейде  кино  болады,  кейде  баяндама 
оқылады.
б) Ән басылады, бірақ домбырасазы тоқталған жоқ.
212

IX сынып
1.  Сөйлемніңтұрлаулымүшелері:
а) толықтауыш, аныңтауыш; 
ә) бастауыш, баяндауыш.
2.  "Я вчера ходила в кино” сөйлемін аудар:
а) Мен ертең киноға барамын.
э) Мен киноға кеше бар дым.
б) Мен бүгін киноға бар дым.
3. Бастауыштың сүраңтары:
а) кім? не? 
ә) қандай?
б) не қылдым?
4. Баяндауыштың сүраңтары:
а) кім? не? 
ә)ңандай?
б) не істеді?
5. Қүрманғазы Сагырбаев кім?
а)сазгер; 
е) жазушы;
б) суретші.
6. Қазаң тілінде баяндауыштың орны:
а) сөйлемнің басында; 
ө) сөйлемнің соңында;
б) сөйлемнің ортасында.
7. Жамбыл Жабаев кім?
а) суретші; 
ө) ақын;
б) қаратпа сөз.
8. Оқшау сөздерді тап:
а) зат есім, етістік;
ө) сын есім, ңаратпа сөз;
б) одағай, қыстырма сөз.

9. Үлы Отан соғысы қай жылы басталды?
а)  1941;
ө)  1943; 
і
б)  1945.
10.
  Жеңіс 
қай 
жылы болды?
а)
 
1941; 
,
 
5
.
,
j
U
 
| |
ө)  1945; 
\н:> М  ;гси ьчЫ
б)  2000. 
,
11. Сөйлеушінің айтылган ойға қатысын білдхретін сөздер:
а) одағай; 
ө) қаратпа;
б) қыстырма.
12. Сезімді, көңіл күйді білдіретін свздер:
а)одағай; 
ө) қаратпа;
б) қыстырма.
13. Одағай сөзді тап:
а) пай-пай, оһ, уһ; 
ә) мүмкін, шын, рас;
б) ықтимал, шығар.
14. Қазақ тілінде неше өріп бар?
а) 33; 


_.  . 

Щ 
ө) 43; 
• . . - =■.   ....
б)  42.
15. Қарқарал ы ...
а) тау; 

,  v; 
ә) қала;
б) республика.
214

Ауызша тіл дамытуға арналган диалогтар
1. -  Сен асханада тамаң ж ейсің бе?
-  Иө, мен асханада там ақ ж еймін.
-  Сен асханада ш ай іш есің бе?
-  Иө,  мен асханада ш ай іш емін.
2. -  Сен волейбол ойнайсың ба?
-  Ио, мен волейбол ойнаймын.
-  Сен қуы рмаш  ойнайсың ба?  і
-  Ж оң, мен ңуырмаш  ойнамаймын.
3.  -   Сен  не  ойнағанды   ж ақ сы   көресің?(баскетбол,
ш ахм ат,  теннис)
-  Мен теннис ойнағанды ж ақсы  көремін.
-  Сен не істегенді ж аңсы көресің?
-  Мен сурет салғанды, теледидар қарағанды , кітап 
оқығанды  ж ақсы  көремін.
4.  — Сенде кү ш ік бар ма?
-  Иө, менде кү ш ік бар.
-  Оның аты  ңалай?
-  Оның аты -  Ақтөс.
-  Сен Ақтоспен ойнайсың ба?
-  Иө,  мен Ақтөспен ойнаймын.
Щ
ш
5.  -  Сен демалыста қайда барасың?
-  Мен демалыста паркке барамы н.
-  Сен онда не істейсің?
-  Мен онда демаламын,  қыдырамын.
6.  -  Сен қы ста сы рғанаңқа барасыц ба?
-  Иө,  мен қы ста сы рғанаққа барамын.
-   Сен сы рғанақта не істейсің?
-   Мен сы рғанакта коньки тебемін.
-  Сен коньки тепкенді ж аксы  коресің бе?
-   Иө,  мен  коньки тепкенді ж ақсы   көремін.
215

7.  -  Сен ж азда не іетейсід?
-  Мен ж азда ойнаймын, қы ды рам ы н, велосипед те­
бе мін.
8.  — Сен каникулда ңайда барасың?
-   Мен  каникулда  ауы лға  барамын.  (Ы сты кколге, 
Бурабайға)
9.  — Саған қы с үнай ма?
-  И ә,  маған қы с үнайды.
-  Неге саган қы с үнайды?
-  Өйткені,  мен қы ста кон ьки ,  ш аңгы  тебемін, ша- 
намен сырғанаймын, ақ қ ал а ж асайм ы н, қы ста ж анд ж ы л 
болады. 

...  ,
10. -  Саган Ж аң а ж ы л  үнай ма?
-  И ә, маган Ж а ң а  ж ы л  үнайды .
-  Неге саган Ж аң а ж ы л  үнайды?
-  Өйткені,  Ж аң а ж ы л коңілді және қы зы қты  мей- 
рам. 
,  _,Jt 


;
11. — Саган көктем  үнай ма?
-  Иә, маган көктем  үнайды .
-  Неге саган көктем  үнайды?
-   Ө йткені,  коктемде  кү н   ж ы лы н ады ,  далада  ой- 
науга болады .
12. — Саган ж аз үнай ма?
-  Иө, маган ж аз үнайды .
-  Неге саган ж аз үнайды?
-  Өйткені, ж азда суга ш омы лам ы н, велосипед те- 
бемін, волейбол ойнайм ы н.
13. — Саган күз  үнай ма?
-  Но,  маган күз үнайды.
-  Неге саган к ү з үнайды?
-   Өйткені,  күзде  сабаң  басталады ,  достарыммен 
кездесемін.  Күзде  жеміс  ж өне  көкөніс  піседі.
216

14. \  Сен балық ж ақсы  көресің бе?
-  Иө, мен балық ж аксы  көремін.
-  Сенің анаң балық пісіреді ме?
-  Иө,  менің анам балың пісіреді.
15. -  Сенің анаң көкөніс түздайды ма?
-  Иө, менің анам көкөніс түздайды.
-  Сенің анаң не түздайды?
-  Ол қы занаң,  қи яр,  орамж апы рақ тұздайды,  са-
латтар жасайды.
-   Сен  түздалған  ң ы зан ақ  (қ и яр ,  орам ж апы раң)
ж ақсы  көресің бе?
-  Иө,  мен түздалған ңияр ж ақсы  көремін.
16. -   Сенің сыныбыңда неше оқуш ы бар?
-  Б іздің  сыныпта 20 оқушы бар.
-  Сен неш інш і партада отырасың?
-  Мен үш інш і партада отырамын.
17. -  Сен неш інш і үйде тұрасың?
-  Мен бесінші үйде түрамын.
15-136
217

Қ азақ  тілі  сабағы нда  қолданы латы н
тірек сы збалары  
(Жанпейісованыц  әдісі  бойынша)
Есімдік (местоимения)
дара 
күрд ел і
мен,  сен, 
сіз,  ол,  біз, 
сендер,  сіздер, 
олар
бұл,  сол,  ол, 
мына,  мынау, 
осы,  міне.  эне, 
анау,  ана
кім?  не?  неше? 
қай? қандай? 
қалай?  қашан? 
нешінші?
бәрі,  бүкіл, 
барлық, 
түгел,  бүткіл
есімдік
бірде-бір
-  тәуелденеді; 
Ж  -  жіктеледі;
С -  септеледі
218

Морфология
у ү 0 ' | р  
I  
негізгі  (непроизводный) етік
корень/ 
туынды  (производный)  ӨТІК-ШІ
Қосымша
жұрнақ 
_______
(суффикс) 
(окончание)
Су +  шы  +|лар| 
Кітапітарі
Кішілік
Сөз 
тудырушы 
ШЫ,  тық,  ШІ. 
ты, 
лық,
жүрнақтар 
лік,  шік...
Ідыні
Оқу +  шы  +|лар|+[ы]+
лар 
-  көптік жалғау 
мыз -  жіктік жалғау 
ы _  тәуелдік жалғау  дың -  септік жалғау
219

Сын есім  (имя  прилагательное)
Сын
(признак,  качества  предмета)
сапалық 
(качественное)
қандай?
қай?
қатыстық 
(относительное)
ж
А
л
А
л
1. Түсі
2.  Сапасы
3. Дәмі
•  #
негізгі
ақ,  қара, 
қызыл 
таза,  кір 
ащы, тущы
қара
Туынды
Затесім Л   Д?  Т “
мәдениетті
Етістік  ЫШ
ІШ
аитқыш 
қара  көк
К  сөз тіркесі
Ү   (словосочетание)
қос сөздер
ы

(сложные слова)
қос сөздер 
(сложные слова)
үлкен -  үлкен
үлкен -  үлкен
Менің досымның бойы биік,  көзі  қара 
(Мой друг высокий,  черноглазый)
220

Етістік (глагол)
етістік
ГЗаттың,  құбылыстың қимылын  білдіредП 

Указывает на действие лица,  предмета J
Не  істеді?
Негізгі  (непроизводн.)
Туынды  (производи.) 
Болымды
оқы,  жаз 
ойна,  ойла
Болымсыз
(положительная  форма)  (отрицательная  форма)
кел,  бар
1.  к   Беа  □:
Дара 
(простая  форма)
оина
2. 
Жок, 
емес, келген.жоқ
Күрделі 
(сложная  форма) 
Барып  кел,  ойнап  кел
ШАҚ (время)
Келер
Өткен
Осы

(будущее)
(прошедшее)
(настоящее)
РАЙ  (наклонение)
Буйрық
(повелительное)
Шартты
Қалау
(условное)
(желательное)
221

Шырайлар (степени сравнения)
ек
Шырайлар 
(степени  сравнения)
Ы
ек
І.Күшейткіш
буын
әп-әдемі
ҒЫЛТ
ҒЫЛ
ҚЫЛ
2.Күшейткіш
сөздер

қаи
ғыш
өте,  тым,  ең  г  
тіпті
биік
өте  биік
Ж ай  (простая)
биік

1
Одағай  (междометие)
Негізгі
(непроизвод.)
ой,  ей,  е,  әи
(чувства)
Жекіру
(побуд.,  понук.)
V
Шақыру
(звательн.)
Туынды
(производи.)
әттеген-аи
қап,  па
кәні!  тәйт!
ауқау-ауқау
(сиырға)
223

1. Қ азаң тілін оңыту өдістемесі:
а) лингводидактиканы ң бөлімі;
ө) оңуш ы ларды ң төртібін тексеру;
б) ата-аналармен жұмыс;
2.  Қ азақ тілін оңыту өдістемесінің мақсаты :
а) оңытудың түрлі өдіс-төсілдерімен таныстыру; 
ө) өр түрлі заң ш ығару;
б) баңы лау ж үргізу.
3. Қ азаң тілін өзге үлттарға ү й р е т у ......басталады.
а) дыбыс қүрам ы нан;
ә) көркем өдебиет оңудан;
б) грам м атика оңудан. 

4.  Қ азаң тілінің салаларын оқытуда теория мен п р ак­
ти к а...
а) байланысты;
ө) байланысты емес;
б) түкте қаж еті ж о қ .
5. Септік жалгауларын оқытуды... байланыстыру керек.
а) сөз  тіркестерімен;
ө) төуелдік ж алғауымен;
б) ж ік т ік  ж алғауы м ен.
6.  Синтаксисті оңытудың өте маңы зды сы   ...
а) оңу мерзімін тиімді пайдалану; 
ө) сөйлеуге үйрету;
б) сауатты  ж азу.
7.  Т ілдік  м атериалды ң  өзара  байланы сы н  оңыту  не 
үш ін  керек?
а) оңу мерзімін тиімді пайдалану; 
ә) дара оңы ту;
б) бай ланы ссы з.
Казақ  тілі  әдістемесінен тест сұрақтары
224

8.  Ж іктік жалғауды үйрету немен байланысты,  үтым-
ды?
а) етістіктің райларымен; 
ө) етістіктің ш аңтарымен;
б) сын есіммен.
9. Қ азақш а байланыстыра сөйлеу бөліктерінің жүйесі:
а) сөйлем, абзац, мөтін;
ө) дауысты, дауыссыз дыбыстарды үйрету;
б) зат есім,  етістік.
10.  Сабаңтың  өдіс-төсілдерін  таңдауда мүғалім  нені
ескеру ңажет?
а)  психологияның  ерекш еліктерін;
ө) отырып-түрУДЫ білуін;
б) экономикалы қ ж ағдайды.
11.  Е кінш і тілдің мөліметтерін меңгеру үш ін оңыту-
ш ы ... білу ңаж ет.
а)  қазак  тілінің негіздерін; 
ө) грам м атика ережелерін;
б) өлең, тақ п ақ , ж үмбақ.
12. Қазақ тілін оқытуда психологиялың ерекше ліктері:
а) сөйлеу процесі,  ана тілін меңгеру ңабілеті;
ә)  көрнекілік;
б) компьютермен жұмыс ж асау.
13. Тіл оқыту мамандары .... білу кер ек.
а) тіл туралы білім, тіл теориясын, тілді ңолдану; 
ө) оқуш ы ны ң өлеуметтік ж агдайы н, ортасын;
б) соңғы ж аң алы қтарды .
14.  Сөздің ңолдану ж үйелігі  принципі деген не?
а)  қолданыста  күнделікті  кездесетіндігі; 
ө)  сирек  кездесетіндігі;
б)  анда-санда  кездесетіндігі.
225

15.  Сабақ сайын енгізілетін ж аң а сөздердің саны:
а) 3-4;
б )1 5 -1 6 ;'  ' 


;  Л:Г,:;Г--ГГ»и 
6
)
20
.
16. Грам м атикалы қ материалды сүрауда не қаж ет?
а) сөйлеу сөздерін ңолдану;
ө) дыбыстардың топталуы ;
б) етістік ш ақтары .
17. Мүғалімнің сабаққа даярлығыньщ басталқы қүжаты
а) бағдарламамен танысу;
ө) сабаң ж оспарын ж асау;
б) оңуш ы лар санын білу.
18.  Бағдарлам а неш е бөлімнен түрады?
а) 3; 
•  •• 

ә)10;
б)25. 
н
 
шя
 
і
19. Өзге тілді оңыту өдістері?
а) аударма, натуралды , аралас; 

ө) қазаң ш а сөйлеу, ж азу;
б) күнделікті әдебиет оқу.
20.  "М етодика -  рецепт те емес, әкім ш іл ік  нүсқау да 
емес, тек педагогикалы қ кеңес,  ж ол-ж оба”.
а) иө;
ә)ж о ң ; 
-  В 
*' 
і  '.---Д
б) білмеймін. 

л 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет