Мұратбеков СайынPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі16,78 Mb.
#8

В"´²³¶"году в рамках республиканской акции"ĭБір ел"Ę"бір кітап»"Казахстан"

читает  произведения  Саина  Мұратбекова"ĭЖусан  иiсі»"(ĭГорький  запах"

полыни»"или"ĭЗапах  полины»+"и"ĭБасында  Үшқараның°°°»"(ĭНа  вершине"

Ушкары»+°""Мұратбеков Сайын,

,

,В цветущем и плодоносящем саду нашей многонациональной""

литературы молодому дереву чуткой прозы Муратбекова суждено""

уверенно расти и быть видным издалека°""

Г:,Мусрепов,

,

Мұратбеков  Сайын,=ğ,қазанда  Алматы  облысының  Қапал  ауданындағы  Қоңыр,ауылында туған:,

=ģğġƀ=ģĠ?,жж:,ҚазМУ-де  сырттай  оқығанĖ,=ģġ=,жылы  Мəскеудегі  Жоғары  əдеби,

курсты  бітірген:,=ģğĞƀ=ģĠ>,жж:,туған  ауылында  колхозшыĖ,мұғалімĖ,аудандықĖ,облыстық,

газеттердің  əдеби  қызметкеріĖ,=ģĠ>ƀ=ģġ>,жж:,ƕЖұлдызƥ,журналындаĖ,ƕҚазақ  əдебиетіƥ,

газетінде  бөлім  меңгерушісіĖ,Қазақстан  Жазушылар  одағында  кеңесшіĖ,Көркем  əдебиетті,

насихаттау  бюросының  директорыĖ,=ģġ>ƀ=ģġġ,жж:,Қазақстан  КП  Орталық  Комитетінде,

жауапты қызметкерĖ,=ģġġƀ=ģĢ<,жж:,ƕҚазақ əдебиетіƥ,газетінің бас редакторыĖ,=ģĢ<ƀ=ģĢĞ,жж:,

Қазақстан  Жазушылар  одағының  хатшысыĖ,=ģĢĞƀ=ģĢĠ,жж:,ƕЖазушыƥ,баспасының,

директорыĖ,=ģĢĢƀ=ģģ=,жж:,ҚЖО-ның  екінші  хатшысы  болған:,łІ  сайланған  Қазақ  КСР,

Жоғарғы Кеңесінің депутаты:,

Жазушының  алғашқы  шығармалары,ğ<9жылдардың  аяғында  жариялана  бастаған:,

Содан  бергі  уақытта  əңгімелері  мен  повестерінің,ƕМенің  қарындасымƥ,Ē=ģĠ=ēĖ,ƕАуыл  отыƥ,

Ē=ģĠĞēĖ,ƕКөкорайƥ,Ē=ģĠġēĖ,ƕОтау  үйƥ,Ē=ģĠĢēĖ,ƕЖабайы  алмаƥ,Ē=ģġ>ēĖ,ƕДос  іздеп  жүрмінƥ,

Ē=ģġ?ē,жинақтарыĖ,таңдамалы шығармаларының бір томдығы,Ē=ģĢ=ēĖ,=ģĢĠ,жəне,=ģģ=,жж:,екі,

томдығыĖ,><<Ğ,жылы,ƕЕскек желƥ,атты əңгімелер жинағы жарық көрген:,=ģĢģ,жылы,ƕҚалың,

қарƥĖ ,=ģģğ ,жылы, ƕӨліараƥ ,повестері  кітап  боп  шықты: ,Алматы  баспаларынан  орыс  тілінде,

«Дом  молодыхƥĖ,ƕКамен  тугайƥĖ,ƕДикая  яблоняƥĖ,т.б:,кітаптарыĖ,Мəскеу  баспаларынан  əр,

жылдары жарық көрген,ƕДикая яблоняƥĖ,ƕНа вершине УчкарыƥĖ,ƕЗапах полыниƥĖ,ƕУ теплого,

родникаƥĖ,т.б:,кітаптарыĖ,Ташкентте өзбек тілінде,ƕЕвшан иісіƥĖ,Қазанда татар тілінде,ƕƏрем,

иісіƥĖ,украинĖ,белорусĖ,грузинĖ,армянĖ,əзербайжанĖ,литваĖ,т.б:,туыстас  халықтар  тілдерінде,

əңгімеĖ,повестеріĖ,араб  тілінде,ƕЖусан  иісіƥ,повестері  мен  əңгімелері  жеке  кітап  болып,

шықты:, Аударма  саласында  Ə.Əлімжановтың  белгілі  роман-повестерінĖ, сондай-ақ,

Г.Толмачевтің  Д.ҚонаевĖ,Н.Назарбаев  туралы  деректі  повестерінĖ,Алекс  ла  Гуманың,ƕТас,

ғаламƥ,романын  қазақшалаған:,ƕТел  өскен  ұлƥ,Ēреж:,Ш.БейсенбаевĖ,=ģġĠē,кинофильм,

сценарийінің  авторы:,><

сыйлығының  лауреаты  атанды:,ƕҚұрмет  Белгісіƥ,орденімен  марапатталған:,,=ģģ<,жылы,

«Қалың  қарƥ,повесі  үшін  Қазақстан  Жазушылар  одағының  М.Əуезов  атындағы  əдеби,

сыйлығыĖ,=ģģĢ,жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағы берілген:,

><<Ġ,жылы,,Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды:,><<ġ,жылы,

дүниеден озды:,

,,,,,,


,

,,,

Муратбеков  С:, У  теплого  родникаĤ, Рассказы:, 9, Алма-АтаĤ,

ЖалынĖ,=ģĢ<:,9,??Ğ,с:,,

А  следующий  сборник  его  рассказов,ƕУ  теплого  родникаƥ,

начинается  повестью,ƕГорький  запах  полыниƥĖ,которая  тесно,

переплетается с другой его повестью,ƕДикая яблоняƥ:,А объединяет,

их тема военного детства:,В,ƕГорьком запахе полыниƥ,автор словно,

отматывает пленку своей жизниĖ,и погружает зрителя в события,=ģĞ>,

года:,Главным  героем  он  делает  мальчика  АянаĖ,неординарного,

ребенка со сложной судьбойĖ,вопреки всем трудностям сочинявшего,

каждый  раз  новую  сказку  для  ребят:,Горький  запах  полыни,

связывается  у  ребят  с  памятью  об  ушедших  на  фронт  отцах  и,

братьях:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,

Муратбеков Саин:,Дикая яблоняĤ,повести и рассказыĤ,пер:,с каз:,/С:,Муратбеков:,9,М:Ĥ,Сов:,писательĖ,=ģġģ:,9,?ğ<,с:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

В,ƕДикой  яблонеƥ,описывается  жизнь  казахского  аула  в,

военные  годы:,Судьба  собаки  КокинайĖ,нашедшей  приют  у  дикой,

яблониĖ,странным образом связывается с судьбами жителей аула:,До,

войны у нееĖ,как и у людей,ƕбыли и домĖ,и хозяин по имени БасенĖ,а,

сама  она  считалась  лучшей  охотничьей  собакой  в  округеƥ:,Собака,

остается  дожидаться  возвращения  своего  хозяина  с  войныĖ,не,

поддавшись на уговоры хозяйки ЖайдарĖ,но злые люди  убивают ее,

щенятĖ,после  чего  она  пропадаетĖ,словно  ее  и  не  было:,Проклятье,

собаки  падает  на  жителей  аула,9,БубитайĖ,ставшую  безумной  и  ее,

сына Спатая:,

,

,

Мұратбеков  Сайын:,БіреуĤ,əңгімелер,;С:,Мұратбековĥ,Əл9Фараби атындағы Қаз:,ұлт:,ун-ті мен Халықаралық Абай клубы,

жанындағы  əлем  халықтары  əдебиетінің  ин-ты:9,ЖидебайĤ,

Халықаралық Абай клубыĖ,><=?:9,?ĞĞ,б:Ĥ,сурет:,

Жазушы  Сайын  Мұратбековтың  бұл  жинағына  жиырмадан  астам,

таңдамалы əңгімелері енген:,Бұл əңгімелердің басты тақырыбы ауыл,

адамдарының  адалдығынĖ,аңқылдақĖ,кіршіксіз  ақкөңіл  мінездерінĖ,

бауырмалдығынĖ,ішкі  ой-сезім  иірімдерінĖ,мұңы  мен  мұратын,

көркемдейдіĖ,күйкі тірлікті мінепĖ,оқырмандарына ой салады:,

,

,

,,

Мұратбеков С:,Жабайы алмаĤ,Повесть,;Сайын Муратбеков:,9,

АлматыĤ,ƕАн Арысƥ,баспасыĖ,><=<:,9,Ğ<<,б:,

Қазақ  əдебиетіне  өткен  ғасырдың,Ġ<9шы  жылдары  келген  Сайын,

Мұратбеков  шығармашылығы  адам-қоғам-таным  үштігін  паш  етуге,

күш  салады:,Адам  баласының  бұла  шағы,9,балалықтың  алтын,

елестерін  оқырманның  көз  алдына  əкеледі:,Соғыстан  кейінгі  елдің,

басындағы  хал-ахуалды  суреттейтін, ƕЖабайы  алмаƥ, қалың,

оқырманға арналған:,


,

Мұратбеков С:,Шығармалар жинағы:,=9том:,9,Алматы,ƕӨлкеƥĖ,

><<ğ,ж:,9,?><,б:,

,

Жазушы  Сайын  Мұратбековтың  бұл  жинағына  жиырмадан  астам,таңдамалы əңгімелері  енген:,Бұл əңгімелердің басты  тақырыбы  мен,

көтерген  өзекті  мəселесі,9,ауыл  өмірі  мен  əлеуметтік  жағдайдың,

өзара байланысын суреттеу арқылы кейіпкерлердің азаматтық табиғи,

болмысынĖ, адамгершілік  позициясынĖ, рухани  тазалығынĖ,жан,

сұлулығынĖ,нəзік  құбылыстарынĖ, сан  қырлы  қайшылықтарынĖ,

психологиялық  этюдтермен  өрнектеу:, Осы  мақсаттаĖ, ауыл,

адамдарының  адалдығынĖ,аңқылдақĖ,кіршіксіз  ақкөңіл  мінездерінĖ,

бауырмалдығынĖ,ішкі  ой-сезім  иірімдерінĖ,мұңы  мен  мұратын,

көркемдейдіĖ,күйкі тірлікті мінепĖ,оқырмандарына ой салады:,

,

,Муратбеков С:,Екі томдық шығармалар жинағы:,>9том:,9,

АлматыĖ,ƕӨлкеƥĖ,><<Ġ:,9,>Ğ<,б:,

Белгілі  қаламгер  С.Мұратбековтың  бұл  жинағына,ƕЖусан  исіƥĖ,

«Басында  Үшқараның:::ƥĖ,ƕБіреуƥĖ,ƕҚұбаның  фокусыƥĖ,ƕКөкорайƥ,

деген  таңдамалы  əңгімелері  енген:,Бұл  туындыларға  кезінде,

оқырмандар  жылы  қабылдапĖ,ыстық  ықыласын  білдірген:,ƕЖусан,

иісіндеƥ,жетім  бала  АянныңĖ,ƕБасында  Үшқараныңƥ,əңгімесінде,

арман қуған жастардың тағдыры суреттелсеĖ,қалғандарында ел өміріĖ,

жастардың  мінез-құлқыĖ,тыныс-тіршілігіĖ,адам  меп  адам  қарым9

қатынасыĖ,күйкі тіршілік шеберĖ,нанымды баяндалады:,

,

,,

Муратбеков Саин:,ƕЗапах полыниƥĤ,Повести и рассказы,ĒПер:,с,

каз:ē,9,Алма-АтаĤ,ЖалынĖ,=ģĢĞ:,9,ğĠ<,с:,

В  сборник  повестей  и  рассказов, ƕЗапах  полыниƥ ,вошли,

произведенияĖ,хорошо  известные  всесоюзному  читателю:,Идейная,

убежденностьĖ,моральная  чистотаĖ,трудолюбиеĖ,оптимизм,ƀ,вот  те,

прекрасные качества которыми наделены герои его произведений:

,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,,

,

,,

В"´²³¶"году в рамках республиканской акции"ĭБір ел"Ę"бір кітап»"Казахстан"

читает  произведения  Саина  Мұратбекова"ĭЖусан  иiсі»"(ĭГорький  запах"

полыни»"или"ĭЗапах  полины»+"и"ĭБасында  Үшқараның°°°»"(ĭНа  вершине"

Ушкары»+°"

,

Муратбеков Саин,

,

Саин Муратбеков родился он в ауле Коныр Капальского района Алматинской областиĖ,в,=ģ?ğ,году:,Отец его был на фронтеĖ,когда умерла матьĖ,и мальчика воспитывал дед:,После,

окончания школы  Муратбеков  работал  в  целинном  совхозеĖ,начал  печататься в  районных и,

областных  газетахĖ,много  ездил  с  корреспондентски-ми  заданиями  по  республике  и  многое,

повидал:,,,В,=ģĠ?,г:,окончил Казахский государствен-ный университетĖ,ныне КазНУ им:,аль9

Фараби:,В,=ģğģ9ģĠ,гг:,ƀ,литературный сотрудник газеты,ƕКоммунизм таңыƥ,Ēныне,ƕЖетісуƥēĖ,

зав:,отделомĖĖ,главный  редактор  журнала,ƕЖұлдызƥĖ,газеты,ƕҚазақ  əдебиетіƥ,Ē=ģġġ9ĢĞēĖ,

старший  редактор  киностудии,ƕКазахфильмƥ,консультантĖ,директор  Бюро  по  пропаганде,

художественной  литературы  Союза  писателей  КазахстанаĖ,секретарь  Правления  Союза,

писателей КазахстанаĖ,директор издательства,ƕЖазушыƥ,Ē=ģĢĞ,9,ģ=ēĖ,главный редактор газеты,

«Халық конгресіƥ,Ē=ģģ>9ģĠēĖ,один из руководителей движения,ƕНевада-Семипалатинскƥ:,

Первый сборник рассказов С:,Муратбекова,ƕМоя сестренкаƥ,вышел в,=ģĠ=,году:,Затем,

изданы  книги  рассказов  и  повестейĤ,ƕОгни  аулаƥ,Ē=ģĠĞēĖ,ƕНиваƥ,Ē=ģĠġēĖ,ƕДом  молодыхƥ,

Ē=ģĠĢēĖ,ƕДикая  яблоняƥ,Ē=ģġ>ēĖ,ƕИщу  другаƥ,Ē=ģġ?ēĖ,ƕКаментугайƥ,Ē=ģġĞē:,Произведения,

писателя переводились на языки народов СССР и зарубежных стран:,

В  многочисленных  новеллах  и  повестях  Саина  Муратбекова  всегда  есть  мудрые,

начала  и  продолжения:,Они  в  самой  жизниĖ,где  он  везде  и  повсюду  открывал  истинные,

творческие  дарования:,И  все  его  творчество  пронизано  любовным  вниманием  к,

повседневным заботам и труду сельских тружеников:,Во всем этом виден писатель со своим,

сложившимся духовным миром:,,По его произведениям написаны сценарии к кинофильмам,

«Тел өскен ұлƥ,ĒƕВозвращение сынаƥĖ=ģġĠēĖ,ƕҰлтуғанƥ,и др:,Лауреат премии им:,М:,Ауэзова,

Ē=ģģ<ē:,,В  своё  время  был  избран  депутатом  Верховного  Совета  Каз:,ССР,==,созываĖ,

награждён  орденами,ƕЗнак  Почётаƥ,и,ƕКурметƥĖ,лауреат  Государственной  премииĖ,

заслуженный деятель КазахстанаĖ,лауреат независимой премии,ƕТарланƥ:,Умер в,><<ġ,году:,

,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,,

,

,,,

Муратбеков  С:, У  теплого  родникаĤ, Рассказы:, 9, Алма-АтаĤ,

ЖалынĖ,=ģĢ<:,9,??Ğ,с:,,

А  следующий  сборник  его  рассказов,ƕУ  теплого  родникаƥ,

начинается  повестью,ƕГорький  запах  полыниƥĖ,которая  тесно,

переплетается с другой его повестью,ƕДикая яблоняƥ:,А объединяет,

их тема военного детства:,В,ƕГорьком запахе полыниƥ,автор словно,

отматывает пленку своей жизниĖ,и погружает зрителя в события,=ģĞ>,

года:,Главным  героем  он  делает  мальчика  АянаĖ,неординарного,

ребенка со сложной судьбойĖ,вопреки всем трудностям сочинявшего,

каждый  раз  новую  сказку  для  ребят:,Горький  запах  полыни,

связывается  у  ребят  с  памятью  об  ушедших  на  фронт  отцах  и,

братьях:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,

Муратбеков Саин:,Дикая яблоняĤ,повести и рассказыĤ,пер:,с каз:,/С:,Муратбеков:,9,М:Ĥ,Сов:,писательĖ,=ģġģ:,9,?ğ<,с:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

В,ƕДикой  яблонеƥ,описывается  жизнь  казахского  аула  в,

военные  годы:,Судьба  собаки  КокинайĖ,нашедшей  приют  у  дикой,

яблониĖ,странным образом связывается с судьбами жителей аула:,До,

войны у нееĖ,как и у людей,ƕбыли и домĖ,и хозяин по имени БасенĖ,а,

сама  она  считалась  лучшей  охотничьей  собакой  в  округеƥ:,Собака,

остается  дожидаться  возвращения  своего  хозяина  с  войныĖ,не,

поддавшись на уговоры хозяйки ЖайдарĖ,но злые люди  убивают ее,

щенятĖ,после  чего  она  пропадаетĖ,словно  ее  и  не  было:,Проклятье,

собаки  падает  на  жителей  аула,9,БубитайĖ,ставшую  безумной  и  ее,

сына Спатая:,

,

,

Мұратбеков  Сайын:,БіреуĤ,əңгімелер,;С:,Мұратбековĥ,Əл9Фараби атындағы Қаз:,ұлт:,ун-ті мен Халықаралық Абай клубы,

жанындағы  əлем  халықтары  əдебиетінің  ин-ты:9,ЖидебайĤ,

Халықаралық Абай клубыĖ,><=?:9,?ĞĞ,б:Ĥ,сурет:,

Жазушы  Сайын  Мұратбековтың  бұл  жинағына  жиырмадан  астам,

таңдамалы əңгімелері енген:,Бұл əңгімелердің басты тақырыбы ауыл,

адамдарының  адалдығынĖ,аңқылдақĖ,кіршіксіз  ақкөңіл  мінездерінĖ,

бауырмалдығынĖ,ішкі  ой-сезім  иірімдерінĖ,мұңы  мен  мұратын,

көркемдейдіĖ,күйкі тірлікті мінепĖ,оқырмандарына ой салады:,

,

,

,,

Мұратбеков С:,Жабайы алмаĤ,Повесть,;Сайын Муратбеков:,9,

АлматыĤ,ƕАн Арысƥ,баспасыĖ,><=<:,9,Ğ<<,б:,

Қазақ  əдебиетіне  өткен  ғасырдың,Ġ<9шы  жылдары  келген  Сайын,

Мұратбеков  шығармашылығы  адам-қоғам-таным  үштігін  паш  етуге,

күш  салады:,Адам  баласының  бұла  шағы,9,балалықтың  алтын,

елестерін  оқырманның  көз  алдына  əкеледі:,Соғыстан  кейінгі  елдің,

басындағы  хал-ахуалды  суреттейтін, ƕЖабайы  алмаƥ, қалың,

оқырманға арналған:,


,

Мұратбеков С:,Шығармалар жинағы:,=9том:,9,Алматы,ƕӨлкеƥĖ,

><<ğ,ж:,9,?><,б:,

,

Жазушы  Сайын  Мұратбековтың  бұл  жинағына  жиырмадан  астам,таңдамалы əңгімелері  енген:,Бұл əңгімелердің басты  тақырыбы  мен,

көтерген  өзекті  мəселесі,9,ауыл  өмірі  мен  əлеуметтік  жағдайдың,

өзара байланысын суреттеу арқылы кейіпкерлердің азаматтық табиғи,

болмысынĖ, адамгершілік  позициясынĖ, рухани  тазалығынĖ,жан,

сұлулығынĖ,нəзік  құбылыстарынĖ, сан  қырлы  қайшылықтарынĖ,

психологиялық  этюдтермен  өрнектеу:, Осы  мақсаттаĖ, ауыл,

адамдарының  адалдығынĖ,аңқылдақĖ,кіршіксіз  ақкөңіл  мінездерінĖ,

бауырмалдығынĖ,ішкі  ой-сезім  иірімдерінĖ,мұңы  мен  мұратын,

көркемдейдіĖ,күйкі тірлікті мінепĖ,оқырмандарына ой салады:,

,

,Муратбеков С:,Екі томдық шығармалар жинағы:,>9том:,9,

АлматыĖ,ƕӨлкеƥĖ,><<Ġ:,9,>Ğ<,б:,

Белгілі  қаламгер  С.Мұратбековтың  бұл  жинағына,ƕЖусан  исіƥĖ,

«Басында  Үшқараның:::ƥĖ,ƕБіреуƥĖ,ƕҚұбаның  фокусыƥĖ,ƕКөкорайƥ,

деген  таңдамалы  əңгімелері  енген:,Бұл  туындыларға  кезінде,

оқырмандар  жылы  қабылдапĖ,ыстық  ықыласын  білдірген:,ƕЖусан,

иісіндеƥ,жетім  бала  АянныңĖ,ƕБасында  Үшқараныңƥ,əңгімесінде,

арман қуған жастардың тағдыры суреттелсеĖ,қалғандарында ел өміріĖ,

жастардың  мінез-құлқыĖ,тыныс-тіршілігіĖ,адам  меп  адам  қарым9

қатынасыĖ,күйкі тіршілік шеберĖ,нанымды баяндалады:,

,

,,

Муратбеков Саин:,ƕЗапах полыниƥĤ,Повести и рассказы,ĒПер:,с,

каз:ē,9,Алма-АтаĤ,ЖалынĖ,=ģĢĞ:,9,ğĠ<,с:,

В  сборник  повестей  и  рассказов, ƕЗапах  полыниƥ ,вошли,

произведенияĖ,хорошо  известные  всесоюзному  читателю:,Идейная,

убежденностьĖ,моральная  чистотаĖ,трудолюбиеĖ,оптимизм,ƀ,вот  те,

прекрасные качества которыми наделены герои его произведений:

,

,Document Outline

  • Мұратбеков Сайын


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет