Национальная академия образования им. Ы. Алтынсаринажүктеу 5.01 Kb.

бет6/19
Дата22.12.2016
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

(Ə.Нұрпейісовтің  өмірі  мен  шығармашылығына  шолу.  Ə.Нұрпейісов – төл 
əдебиетіміздің дамуына, қалыптасуына үлкен үлес қосқан қазақ жазушысы. «Қан 
мен тер» трилогиясы – жазушының күрделі туындысы. Трилогиясының көтерген 
тақырыбы – ХХ  ғасыр  басындағы  Арал  балықшыларының  өмірі,  қазақ 
даласындағы  қоғамдық-саяси  өзгерістер.  Шығарманың  жанрлық  сипаты. 
Шығармадағы  Еламан,  Ақбала,  Тəңірберген,  Судыр  Ахмет  образдары – типтік 
бейне.  Романдағы  тартыс.  Жазушының  мінез  сомдау  шеберлігі.  Əдебиет 
теориясы:сарказм, ирония); 
пəнаралық байланыс:география, экология, кино («Қан мен тер»);  
22)  Мұқағали  Мақатаев«Үш  бақытым»  өлеңі, «Аққулар  ұйықтағанда» 
поэмасы-1  сағат  (М.Мақатаевтың  өмірі  мен  шығармашылық  қызметі.  Қазақ 
поэзиясына  қосқан  үлесі.  Лирикасы  мен  поэмалары.  Мұқағали  өлеңдерінің  өзге 
ақындар  шығармаларынан  өзгешелігі.  Поэзиясының  негізгі  тақырыбы. 
Поэмаларының  тақырыптары. «Аққулар  ұйықтағанда»  поэмасының  сюжеті, 
композициялық  құрылымы.  Ұйқас,  ырғақ  ерекшелігі.  Табиғат  лирикасы.  Тілінің 
көркемдігі,  оралымдығы,  тілге  жеңілдігі,  ойға  тереңдігі,  айшықты  суреттілігі); 
əдебиет теориясы:троптың түрлерін дамыту, электрондық оқулық («Бір өлеңі бір 
елдің мұрасындай» телесабақ); 
23)  Қадір  Мырза  Əли  мен  Тұманбай  Молдағалиев«Домбыра»  өлеңі, 
«Студент  дəптері»  жинағы-1  сағат  (Ақындар  шығармашылықтарына  шолу. 
Олардың қазақ поэзиясындағы философиялық лириканың аса ірі өкілдері екендігі. 
Қ.Мырзалиев – қазақ  поэзиясындағы  фəлсафалық  лириканың  аса  ірі  өкілі.  Ақын 
өлеңдеріндегі  адам  өмірі,  əлем  тағдыры,  табиғат  тіршілігі,  келешек  ұрпақ  қамы 
мəселелерінің  өзара  үйлесімі.  Поэзиясының  көркемдік  ерекшелігі.  Ақынның 
тапқыр  ой,  тың  теңеу,  соны  сурет  салуға  шеберлігі.  Өлеңдерінің  тəрбиелік  мəні. 
«Домбыра» өлеңінің идеялық мұраты мен көркемдік ерекшеліктері. Тіл оралымы 
мен  айшықты  суреттелуі.  Қадыр  поэзиясының  ұлттық  сипаты.  Т.Молдағалиев - 
махаббат,  жастық,  көктем  жыршысы.  Т.  Молдағалиев – қазақ  поэзиясындағы 
сыршыл  лиризмді  дамытушы. «Студент  дəптері» - алғашқы  өлеңдер  жинағы. 
Лирикалық  шығармаларындағы  нəзік  сезім,  асқақ  арман,  кіршіксіз  сезім  мен 
ынтық жүрек жылуы); 

53 
 
əдебиет теориясы: теңеу, риторикалық сұраулы сөйлем ұғымын тереңдету; 
24)  Қабдеш  Жұмаділов  «Соңғы  көш»  дилогиясына  шолу1  сағат 
(Қ.Жұмаділовтің  өмірі  мен  шығармашылық  жолына  шолу.«Соңғы  көш» 
дилогиясы.  Шығармада  көтерілген  негізгі  мəселелер,  бодан  ел  тағдырының 
көркем жинақталуы. Романдағы Қанағат би жəне Естай образдары. Шығарманың 
жанрлық сипаты. Жазушының тіл көркемдігі); 
əдебиет теориясы:пейзаж бен портрет; 
25)  Олжас  Сүлейменов«Қасқырдың  бөлтіріктері»  өлеңі-1  сағат  (Олжас 
Сүлейменовтің  өмірі  мен  шығармашылығына  шолу.  О.Сүлейменов – XX 
ғасырдың  аса  көрнекті  ақындарының  бірі.  Ақын  өз  шығармаларын  орыс  тілінде 
жазуы.  Ақын  өлеңдеріндегі  ұлттық  рух,  қазаққа  тəн  дүниетаным  көріністері); 
пəнаралық байланыс:қазақ, орыс тілдері; 
26) Оралхан Бөкей «Тортай мінер ақ боз ат» -1сағат (О. Бөкеевтің өмірі 
мен  қызметі  туралы  мəлімет.  Қаламгердің  алғашқы  əңгімелері  мен  повестері. 
«Тортай  мінер  ақ  боз  ат»  əңгімесіндегі  реалистік  сипат.  Əңгімедегі  образдар 
жүйесі.  Сюжеті  мен  композициясы.  Шығарманың  тіл  көркемдігіне  қатысты  ой-
пікірлер. Жазушы шығармаларындағы адам мен табиғат тұтастығы); 
пəнаралық 
байланыс:Қазақстан 
тарихы 
(екінші 
дүниежүзілік 
соғыстағы қазақ халқының тылдағы ерліктері); 
27)  Мұхтар  Шаханов«Танакөз»  поэмасы-1  сағат  (Мұхтар  Шахановтың 
шығармашылығына  шолу. «Танакөз»  поэмасындағы  биік  адамгершілік,  мораль 
мəселесі.  Поэмадағы  шынайы  достық,  адал  махаббат  пен  қайырымдылықтың 
суреттелуі. Танакөз бейнесі. Сюжеті мен композициялық құрылымы); 
əдебиет теориясы: метонимиялық қолданыстар; 
28) Тəуелсіздік жылдарындағы қазақ əдебиеті -2 сағат (Тəуелсіздік алған 20 
жыл  ішінде  еліміздің  экономикасымен  қатар  ұлттық  идеологиясы  да  тұрақтап, 
қалыптасуы.  Ақын-жазушыларымыз  өз  шығармаларында  тəуелсіздік  жеңістерін, 
сондай-ақ егемендікті нығайту үшін күресіп жүрген адамдар тағдырын суреттеп, 
бейнелеуі.  Қазіргі  жас  ақын-жазушылардың  əр  бағытта  ой  толғап,  əр  алуан 
тақырыптарға  қалам  тартуы.  Мысалы,  таза  ұлттық  дəстүрді  жырлау,  батыс 
үлгісіне еліктеушілер); 
əдебиет теориясы: əдеби ағымдар; 
29) қорытынды – 1 сағат. 
 
5.
 
10-11-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын 
талаптар 
 
18. 10-сыныптың соңында оқушылар пəндік нəтижелер бойынша: 
1) əдеби шығармаларды ұлттық құндылық ретінде ұғынып, ХІХ ғасыр жəне 
қазіргі заман əдебиеті үлгілерін; 
2) ақын-жазушылардың шығармашылық өмірбаяны мен шығармашылығын;  
3) шығарманың көркемдік ерекшеліктерін; 

54 
 
4)  эпикалық,  лирикалық  жəне  драмалық  туындылардағы  басты  кейіпкер 
келбетін білуі тиіс. 
5) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, идеялық-тақырыптық мəнін; 
6) өзіндік ізденіс жұмыстарына ұсынылатын шығармаларды өздігінен оқып 
талдауды;  
7) көркем шығармалар негізінде қазақ халқының мəдениетін, тарихын, салт-
дəстүрін, мінез-құлқын, адамгершілік құндылықтарын;  
8) шығарманың құрылымын талдау дағдыларын; 
9) жазба жұмыстарын (эссе, шағын шығарма жазу, т.б.) орындауды; 
10) əдеби білімдері негізінде ұтқыр да, шешен сөйлеу дағдыларын, көпшілік 
алдында өзіндік көзқарасын білдіруді меңгеруі тиіс. 
19. 11-сыныптың соңында оқушылар: 
1) əдеби  шығармада бейнеленген оқиғалар  мен  кейіпкерлер  əрекетіне  өзіндік 
көзқарасын білдіруді;  
2)
 
мəнерлеп оқудың барлық элементтерін қолдануды; 
3)  ұлттық  мұра  ретінде  танылған  үздік  шығармалардың  тарихи  сипатын, 
маңызын; 
4) əдеби тақырыпқа реферат жазып, жоспарын, тезисін дайындауды; 
5)  компьютермен,  техникалық  ақпарат  құралдарымен  жұмыс  істеп,  интернет 
арқылы əлем əдебиетімен таныса алуды; 
6)  əдебиеттің  басқа  өнер  түрлерімен  (бейнелеу,  сəулет,  саз,  мүсін,  театр, 
кино, т.б.) байланысын түсіндіре алуды;  
7)  сыныптан  тыс  жəне  қосымша  оқуға  ұсынылған  əдеби-көркем 
шығармаларды өздігінен оқуды; 
8)  берілген  мəтіндерді  баяндалу  тəсіліне  қарай  жүйелеп,  толықтырулар 
енгізуді білуі тиіс. 
9) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, мəнін;  
10) əдебиеттің өнер түрлерімен байланысын;  
11)  оқыған  көркем  туынды  бойынша  шығармашылық  жазба  жұмыстар 
орындауды; 
12) əдебиеттің өзге ғылымдармен сабақтастығын; 
13) сөйлеу дағдыларын меңгеріп, өзіндік көзқарасын білдіруді; 
14) əдебиеттану терминдері сөздіктерін, энциклопедияларды пайдалануды; 
15)  ұлттық  мұра  ретінде  танылған  үздік  шығармалардың  тарихи  сипатын, 
маңызын көркемдік шындық тұрғысынан түсінуді; 
16) əдеби білімдері негізінде көпшілік алдында өзіндік пікір білдіруді; 
17) шығармада бейнеленген өмір шындығы мен автордың ойын тани алуды 
жəне т.б. меңгеруі тиіс. 
20. Тұлғалық нəтижелер: 
1)  қазақ  халқының  жəне  Қазақстанда  өмір  сүріп  жатқан  басқа  да 
ұлыстардың  тарихына,  мəдениетіне,  салт-дəстүріне  жəне  басқа  құндылықтарына 
құрметпен қарауынан; 

55 
 
2) ұлттық құндылықтар мен əлемдік азаматтық құндылықтарды салыстыра 
пайымдап, дəріптей білуінен; 
3)  адамдармен  қарым-қатынаста  жоғары  мəдениеттілік  танытуынан, 
этикалық нормаларды сақтай білуінен; 
4)  көркем  туындының  кейіпкері  туралы  қойылған  жағдаяттық  сұрақтарға 
жауап  беруде  əдеби  тіл  нормалары  мен  пікірталас  мəдениеті  талаптарын  сақтай 
білуінен;  
5)  қоғамға  жат  құбылыстарға,  идеологиялық,  діни  ағымдарға  жəне  заңды 
бұзушылық əрекетке қарсы өз көзқарасын негіздей алуынан жəне жұртты сендіре 
білуінен; 
6)  өздігінен  білім  алуға,  өмірден  өз  орнын  табуға  жəне  жасампаз  еңбекке 
ынта-ықыласы мен қабілеттілігін танытуынан; 
7)  белсенді  азаматтық  ұстанымын,  жоғары  патриоттық  сезімін  көрсете 
білуінен көрініс табуы тиіс. 
21. Жүйелі-əрекеттік нəтижелер: 
1) қазақ əдебиетінен алған білімдерін шығармашылық жұмыстарда; 
2) қазақ əдебиетінен алған білімдерін басқа салаларда ақпарат көзі ретінде 
пайдалана алуы; 
3) қазақ əдебиетінен алған білімдері негізінде көркем ойлай алатын жəне өз 
ойларын бейнелі тілмен шешен жеткізуге дағдылануы; 
4)  оқырман  мəдениеті  мен  қаламгер  шығармашылығына  құрметпен  қарау 
мəдениетін игеруі;  
5) қазақ əдебиетін əлем əдебиеті аспектісінде түсініп, əдеби үдеріске талдау 
жасай алуы; 
6)  өзіне  қажетті  ақпаратты  іріктеп  алып,  өңдеп,  өзгелерге  түсінікті  етіп 
жеткізуге дағдылануы;  
7) əдебиеттану терминдерін, сөздіктерін, энциклопедияларды. 
 
 
Учебная программа по предмету «Русский язык» 
(общественно-гуманитарное направление) 
 
1.  Пояснительная записка 
 
3.
 
Учебная  программа  разработана  в  соответствии  с  Государственным 
общеобязательным  стандартом  среднего  образования  (начального,  основного 
среднего,  общего  среднего  образования),  утвержденным  постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080. 
2.  Цель  обучения  предмету –  воспитание  творчески  активной  языковой 
личности 
путем 
формирования 
языковой, 
речевой, 
коммуникативной 
компетенций  на  основе: (1) освоения  описательной  и  функциональной  языковой 
системы,  норм  употребления  средств  разных  уровней,  активизации  последних  в 
продуктивной  речевой  деятельности,  обогащения  словарного  запаса  и 

56 
 
синтаксического  строя  речи; (2) овладения  законами  построения  связного 
высказывания, общей культурой общения, механизмами  совершенствования речи 
и  творческого  использования  языка.  Данная  цель  определена  потребностью 
общества в повышении функциональной грамотности подрастающего поколения 
для  его  конкурентоспособности  и  активной  социально-производственной 
деятельности в современном мире.  
3.  Задачами  обучения  в  области  достижения  предметных  результатов 
являются: 
1)
 
совершенствование знаний о фонетике и орфоэпии, орфографии,  лексике 
и  фразеологии,  морфемике  и  словообразовании,  морфологии  и  синтаксисе  как 
уровнях языковой системы; 
2)
 
систематизация  знаний  о  лексической  и  грамматической  организации 
предложения и текста; 
3)
 
формирование и совершенствование знаний об особенностях построения 
текста, способах связи предложений в тексте, средствах связи частей текста;  
4)
 
формирование и совершенствование знаний об особенностях построения 
текстов  разных  функционально-смысловых  типов  и  использования  в  них 
языковых средств;  
5)
 
формирование  и  совершенствование  знаний  о  функциональных  стилях 
речи, стилистической организации текста (особенностях использования языковых 
средств); 
6)
 
формирование 
и 
совершенствование 
умений 
анализировать, 
классифицировать  языковые  единицы  (звуки  и  буквы,  морфемы,  слово  как 
лексическая,  словообразовательная  и  морфологическая  единица,  словосочетание 
и предложение), использовать их с точки зрения нормативности; 
7)
 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
8)
 
формирование  умений  создавать  высказывания  разной  степени 
развёрнутости; 
9)
 
формирование  и  совершенствование  умений  создавать  монологические 
высказывания  (сочинение  (в  т.ч.  эссе),  очерк;  объявление,  газетная  статья, 
хроника; резюме, заявление, доверенность, расписка, автобиография;  аннотация, 
конспект,  реферат,  доклад,  научный  проект;  комплимент,  фельетон,  интервью, 
портретный очерк, объяснительная записка, анкета, телеграмма, деловое письмо, 
протокол); 
10)
 
формирование  и  совершенствование  умений  разворачивать  и 
сворачивать тексты научного и публицистического стиля; 
11)
 
формирование  и  совершенствование  стилистической  грамотности  при 
оформлении  текстов  разных  стилей  и  жанров;  умений  делать  стилистическую 
корректировку в тексте и осуществлять стилистическую трансформацию текста; 
12)
 
привитие навыков соблюдения норм  культуры речи (соблюдение норм 
произношения, 
словоизменения, 
словоупотребления, 
грамматического 
оформления речи, овладение нормами и формулами русского речевого этикета); 

57 
 
13)
 
привитие  навыков  культуры  общения  (соблюдение  правил  речевого 
этикета в разных коммуникативных ситуациях); 
4.
 
Задачами  обучения  в  области  достижения  личностных  результатов 
являются: 
1)
 
воспитание патриотизма, гражданственности, сознательного отношения к 
языку  как  средству  общения,  источнику  знаний,  духовной  ценности  и  форме 
воплощения  культуры  народа,  проявляющихся  в  продуктивных  высказываниях 
учащихся;  
2)
 
формирование  умений  пропагандировать  посредством  социально 
ориентированной  монологической  речи  активную  гражданскую  позицию, 
созидательную деятельность по охране окружающей среды; 
3)
 
привитие высокой культуры, этических норм в общении с окружающими 
людьми, потребности соблюдать нормы литературного языка и правила русского 
речевого этикета; 
4)
 
совершенствование  умений  вести  дискуссии,  адекватно  оценивая 
особенности  социальной  среды  и  проявляя  компетентность  в  распознавании 
антиобщественных явлений; 
5)
 
привитие 
навыков 
непрерывного 
совершенствования 
речевой 
способности, ораторского мастерства; 
5.
 
Задачами  обучения  в  области  достижения  системно-деятельностных 
результатов: 
1)
 
развитие  и  совершенствование  умений  анализа,  обработки,  синтеза, 
прогнозирования, проектирования, конструирования, исследования; 
2)
 
привитие  навыков  использования  современных  и  новейших  научных 
технологий в учебно-научной сферах; 
3)
 
формирование 
и 
совершенствование 
умений 
осуществлять 
библиографический  поиск,  извлекать  необходимую  информацию  из  различных 
источников;  
4)
 
привитие навыков определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать  цель  чтения,  выбирая  вид  чтения  в  зависимости  от 
коммуникативной цели;  
5)
 
формирование  умений  перерабатывать,  систематизировать  информацию 
и предъявлять ее разными способами и др.;  
6)
 
развитие умений ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 
планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;  
7)
 
привитие навыков самоконтроля, самооценки, самокоррекции; 
8)
 
развитие  умений  формулировать  проблему,  выдвигать  аргументы, 
строить 
логическую 
цепь 
рассуждения, 
находить 
доказательства, 
подтверждающие  или  опровергающие  тезис;  применять  полученные  знания  и 
умения в учебно-практической,  научно-исследовательской деятельности; 
9)
 
совершенствование  умений  успешного  речевого  общения  в  условиях 
полиязычной  и  межкультурной  коммуникации,  делового  общения  с 
окружающими.  

58 
 
6. Программа определяет обязательный минимум содержания предмета для 
10-11  классов  общественно-гуманитарного  направления,  максимальный  объем 
учебной  нагрузки,  основные  требования  к  обеспечению  учебного  процесса. 
Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»  определяется  в  соответствии  с 
целью,  задачами  обучения,  возрастными  особенностями  учащихся  и  реализации 
практической  направленности  образования,  ориентации  на  функциональную 
грамотность обучающихся.   
7.  В 10 классе  предполагается  повторение  и  изучение  теоретических 
сведений  о  фонетике  и  графике,  орфоэпии,  орфографии,  лексике  и  фразеологии, 
морфемике  и  словообразовании,  морфологии,  в 11 классе – о  синтаксисе, 
пунктуации, риторике. В  10-11 классах обобщаются знания о функционировании 
языковых  единиц  в  текстах  различных  типов,  стилей,  жанров  с  учетом 
этнокультурного  компонента  (сведения  о  национально-культурной  специфике 
русского языка, о культуре русского, казахского народов, а также других народов, 
проживающих на территории Республики Казахстан), что направлено на развитие 
и  совершенствование  устной  и  письменной  речи,  на  повышение  культуры  речи, 
формирование речевого этикета, ораторского мастерства.  
8. В соответствии с линейно-концентрическим способом подачи языкового 
материала содержание предмета усложняется и расширяется, что учитывает такие 
педагогические  принципы,  как  научность  и  доступность.  Особенностью 
программы  является  подача  материала  по  рубрикам  «Для  повторения», «Для 
изучения», «Для  опережающего  практического  ознакомления», «Для  развития 
речи», что позволяет соблюдать принципы преемственности, последовательности 
и реализовывать коммуникативный подход в обучении русскому языку.  
9. Содержание программы учитывает межпредметные связи: 
1)
 
«Русская  литература» (совершенствование  умений  и  навыков  культуры 
устной  и  письменной  речи  на  текстовой  основе  через  изучение  художественных 
произведений  русской  и  казахской  литературы    (И.С.  Тургенев,  Л.Н.  Толстой, 
А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, М. Цветаева, А. Ахматова, М.А. Булгаков, 
Б.  Пастернак  В.П.  Астафьев,  Ч.  Айтматов,  О.  Сулейменов  и  др.),  осознание 
важности  языка  и  литературы  в  развитии  народа,  его  национального 
самосознания,  опора  на  знания  по  теории  литературы  при  работе  над 
изобразительно-выразительными средствами языка); 
2)
 
«Казахский  язык», «Иностранный  язык» (формирование  языковой 
личности  на  основе  изучения  языков,  проведение  параллелей  при  изучении 
языковых  фактов,  раскрытие  диалога  культур  в  глобальном  культурном 
контексте); 
3)
 
«Искусство» (понимание  языка  как  одной  из  знаковых  систем  в 
сравнении  с  языками  разных  видов  искусства  (музыка,  живопись  и  др.), 
использование  репродукций  картин  при  написании  сочинений,  словесном 
рисовании, обогащение речи учащихся терминами из области искусства); 
4)
 
«История  Казахстана», «Всемирная  история»  и  «Человек,  общество, 
право» (осознание  истории  развития  языка  на  фоне  истории  развития  общества, 

59 
 
понимание  роли  языка  в  государстве,  в  развитии  и  становлении 
государственности,  получение  сведений  о  языках  народов  мира,  месте  русского 
языка  в  славянских  языках,  статусе  русского  и  казахского  языков  в  Республике 
Казахстан);  
5)
 
«Информатика» (понимание  коммуникативной  функции  языка  в  сети 
Интернет,  формирование  умений  обрабатывать,  систематизировать,  сохранять  и 
транслировать  информацию  путем  использования  новейших  информационных 
технологий). 
10. Объем учебной нагрузки составляет:  
1)
 
10 класс  – 68 часов (2 часа в неделю); 
2)
 
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 
11. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
обучающихся  и  задают  систему  итоговых  результатов  обучения,  достижение 
которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 
курс основной школы. 
 
2. Базовое содержание учебного предмета в 10 классе  
 
12.Базовое 
содержание 
предмета 
включает 
основные 
разделы, 
представленные по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для развития 
речи». 
13. «Русский язык в мире и Казахстане» – 2 ч.: 
1)
 
для  повторения  (Язык  и  общество.  Языковая  ситуация  в  Казахстане. 
Функционирование  русского  языка  в  Казахстане.  Формы  функционирования 
русского языка. Русский литературный язык. Устная и письменная речь. Разделы 
науки о языке. Особенности литературного языка и его стили.  Речевой этикет); 
2)
 
для  изучения  (Речевая  деятельность  и  её  виды:  чтение,  слушание, 
говорение и письмо. Причины происхождения и развития языка);  
3)
 
для развития речи (Нормы речи. Формулы речевого этикета). 
14. «Фонетика» – 8 ч., из них 2 ч. на развитие речи, 1 ч. – тестирование; 1 ч.  
–  диктант: 
1)
 
для  повторения  (Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки.  Изменения 
звуков в потоке речи. Графика. Звук и буква. Слоговой принцип русской графики. 
Ударение.  Орфоэпия.  Правописание  гласных  и  согласных  в  корнях  слова. 
Правописание  гласных  после  шипящих  и  ц.  Мягкий  знак  после  шипящих. 
Орфографические словари); 
2)
 
для  изучения  (Принципы  русской  орфографии.  Изобразительные 
возможности средств письма (графические приемы: смена шрифтов, графические 
средства выделения слов и др.; приемы использования ненормативного написания 
слова,  эмфатическое  ударение;  пунктуация  как  средство  создания  эзоповского 
языка)); 

60 
 
3)
 
для  развития  речи  (Фоностилистика.  Роль  звуков  в  художественном 
произведении.  Звукопись.  Интонация  как  ритмико-мелодическая  сторона 
звучащей речи. Нормы произношения). 
15. «Морфемика и словообразование» – 8 ч., из них 2 ч. – развитие речи: 
1)
 
для  повторения  (Состав  слова.  Морфема.  Типы  морфем.  Чередование 
звуков.  Словообразование.  Производная  и  непроизводная  основы.  Способы 
образования  слов.  Суффиксальный,  приставочный,  приставочно-суффиксальный 
способы словообразования.  Бессуффиксный способ образования слов. Сложение 
основ.  Аббревиация.  Правописание  приставок.  Отличие  форм  слов  от 
однокоренных слов); 
2)
 
для 
изучения 
(Неморфологическое 
словообразование. 
Слово-
образовательная цепь. Словообразовательный тип);  
3)
 
для развития речи (Изобразительные ресурсы русского словообразования 
(использование  слов  с  суффиксами  оценки,  окказионализмы).  Роль  средств 
словообразовательного уровня в создании художественного текста (семантизация 
морфем,  морфемный  повтор).  Использование  различных  словообразовательных 
элементов в языке художественной литературы). 
16. «Лексикология  и фразеология» – 10 ч., из них 2 ч. – развитие речи, 1 ч. – 
тестирование: 
1)
 
для  повторения  (Слово  и  его  значение.  Прямые  и  переносные  значения 
слова.  Синонимия  в  русском  языке.  Антонимия  в  русском  языке.  Омонимия  в 
русском  языке.  Паронимы  в  русском  языке.  Активная  и  пассивная  лексика. 
Неологизмы.  Устаревшая  лексика.  Историзмы  и  архаизмы.  Происхождение 
русской  лексики.  Заимствованная  лексика.  Фразеология  русского  языка. 
Фразеологизм); 
2)
 
для  изучения  (Этимология.  Внутренняя  форма  слова.  Этимология  слова. 
Метафора  и  метонимия.  Лексика  русского  языка  как  система.  Синонимический 
ряд.  Омофоны,  омографы,  омоформы.  Лексико-семантические  группы  слов. 
Старославянизмы. 
Иноязычные 
слова. 
Тюркизмы. 
Экзотизмы. 
Общеупотребительная    и  ограниченная  в  употреблении  лексика.  Диалектная 
лексика.  Диалектизмы.  Специальная  лексика.  Термины,  профессионализмы. 
Жаргонная  лексика.  Фразеологизмы  в  системе  русского  языка.  Национально-
культурный компонент фразеологизмов. Пословицы, поговорки, крылатые слова. 
Фразеологические словари. Словарь крылатых слов  и афоризмов); 
3)
 
для  развития  речи  (Эпитет.  Градация.  Антитеза.  Оксюморон.  Ирония. 
Каламбур.  Стилевая  принадлежность  фразеологизмов.  Лексические  средства 
выразительности  речи  (лексический  повтор,  художественная  трансформация 
слова в поэтическом тексте). Выразительные возможности лексики и фразеологии 
в языке художественной литературы). 
17.  Морфология – 22 ч.,  из  них 4 ч. – развитие  речи, 1ч. – сочинение-
рассуждение; 1ч. – изложение; 1ч.  – диктант: 
1)
 
для  повторения  (Части  речи.  Принципы  классификации  частей  речи. 
Типология частей речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные 

61 
 
существительные.  Нарицательные  и  собственные  имена  существительные. 
Лексико-грамматические 
разряды 
существительных. 
Правописание 
существительных.  Род,  число  и  падеж  существительного.  Имя  прилагательное. 
Разряды прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Степени сравнения 
имен  прилагательных.  Правописание  прилагательных.  Имя  числительное. 
Разряды  числительных  по  значению  и  составу.  Склонение  числительных. 
Правописание  числительных.  Местоимение.  Разряды  местоимений  по  значению.  
Правописание  местоимений.  Употребление  местоимений.  Глагол как часть речи. 
Инфинитив.  Вид  глагола.  Наклонение  глагола.  Время  глагола.  Лицо  и  число 
глагола.  Спряжение  глагола.  Причастие.  Правописание  причастий.  Знаки 
препинания  в  предложениях  с  определениями,  выраженными  одиночными 
причастиями  и  причастными  оборотами.  Деепричастие.  Правописание 
деепричастий.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  обстоятельствами, 
выраженными  одиночными  деепричастиями  и  деепричастными  оборотами. 
Наречие.  Разряды  наречий.  Образование  и  правописание  наречий.  Переход  в 
наречия других частей речи. Слова категории состояния. Служебные части речи. 
Предлоги.  Типология предлогов. Правописание производных предлогов. Союзы. 
Типология 
союзов. 
Правописание 
союзов. 
Частицы. 
Междометие. 
Звукоподражательные слова);    
2)
 
для изучения (Принципы определения частей речи. Разряды местоимений 
по соотношению с другими частями речи. Омонимичные части речи.  Омонимия 
причастия  и  прилагательного.  Омонимия  наречия  и  деепричастия.  Омонимия 
краткого  прилагательного,  наречия  и  слова  категории  состояния.  Омонимия 
предлогов и других частей речи. Омонимия союзов и других частей речи в роли 
союзных  слов.  Омонимия  частиц  и  знаменательных  слов.  Способы  образования 
частей речи. Синонимика полных и кратких прилагательных, степеней сравнения, 
видовременных форм глагола, союза. Морфологический разбор);  
3)
 
для развития речи (Роль частей речи в образовании текстов разных стилей 
и  жанров.  Морфологические  средства  выразительности  русской  речи. 
Стилистическое  употребление  форм  существительных    в  речи.  Стилистические 
возможности  местоимений.  Причастия  и  деепричастия  в  художественной  речи. 
Переход  в наречия других частей речи. Стилистические качества междометий и 
звукоподражаний,  их  использование  в  языке  художественной  литературы. 
Рассуждение  на  морально-этическую  тему.  Пересказ  текста  научно-популярного 
стиля). 
18. Стили речи – 14 ч., из них 4 ч. – развитие речи, 1 ч. – сочинение в жанре 
эссе: 
1)
 
для 
повторения 
(Функциональные 
стили 
русского 
языка. 
Публицистический,  научный,  художественный,  разговорный,  официально-
деловой  стили,  их  стилевые  черты  и  языковые  особенности.  Научный  стиль, 
сферы его использования, стилевые черты. Официально-деловой стиль, сферы его 
использования,  стилевые  черты,  языковые  средства.  Разговорный  стиль,  сферы 
его  использования,  стилевые  черты.  Публицистический  стиль,  сферы  его 

62 
 
использования,  стилевые  черты.  Художественный  стиль,  его  стилевые  черты, 
языковые особенности); 
2)
 
для 
изучения 
(Лексические, 
морфологические, 
синтаксические 
особенности  научного  стиля.  Подстили  научного  стиля:  собственно  научный, 
научно-популярный, учебно-научный. Основные жанры научного стиля: научный 
проект,  доклад,  аннотация,  рецензия,  реферат,  тезисы.  Основные  жанры 
официально-делового  стиля:  характеристика,  автобиография,  заявление,  закон, 
резюме,  деловое  письмо.  Форма  и  структура  делового  документа.  Лексические, 
синтаксические  особенности  публицистического  стиля.  Образно-выразительные 
средства  стиля.  Основные  жанры  публицистического  стиля:  очерк,  портретный 
очерк, эссе, репортаж, дискуссия. Язык газеты. Художественный стиль. Отличия 
художественного  стиля  от  других  стилей.  Изобразительно-выразительные 
средства: тропы и фигуры речи. Лингвистический анализ художественного текста
Разговорный стиль,  сферы его использования. Признаки разговорного стиля, его 
лексические, синтаксические особенности. Невербальные средства общения);  
3)
 
для  развития  речи  (Работа  с  текстами  разных  типов  речи,  стилей  и 
жанров: чтение и информационная переработка. Использование различных видов 
чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Овладение 
речевой  культурой  использования  технических  средств  коммуникации  (телефон, 
компьютер, электронная почта и др.). Оценивание устных и письменных текстов с 
точки  зрения  языкового  оформления,  уместности,  эффективности  достижения 
коммуникативных  задач.  Создание  устных  текстов  различных  стилей  и  типов 
речи  на  заданную  тему.  Определение  стилевых  черт  и  языковых  средств 
публицистического,  научного,  официально-делового,  художественного  стилей. 
Анализ языка газеты, текстов разговорного стиля. Установление по совокупности 
стилевых  черт  и  языковых  средств  принадлежности  текста  к  тому  или  иному 
функциональному 
стилю. 
Лингвистический 
анализ 
текстов 
разных 
функциональных  стилей  и  жанров.  Использование  различных  стилистических 
средств при построении текстов. Совершенствование культуры учебно-научного, 
официально-делового  общения  в  устной  и  письменной  форме.  Овладение 
культурой  публичной  речи.  Организация  дискуссии.  Совершенствование 
культуры  разговорной  и  электронной  речи.  Овладение  способами  свертывания 
текста (доклад, учебный научный проект, аннотация, рецензия, реферат, тезисы). 
Изложение  с  творческим  заданием.  Сочинение-эссе.  Отзыв  о  книге,  аннотация, 
тезисы,  портретный  очерк,  репортаж,  характеристика,  автобиография,  резюме, 
заявление). 
19. Повторение и систематизация изученного материала – 4 ч., из них  1 ч. – 
развитие речи, 1 ч.  –   диктант: 
1)
 
для 
повторения 
(Фонетика 
и 
орфография. 
Фонетический 
и 
орфографический  разбор  слова. Лексика. Лексический разбор  слова. Морфемика 
и  словообразование.  Морфемный  и  словообразовательный  разбор.  Морфология. 
Морфологический разбор); 
2)
 
для развития речи (Общие сведения о стилях и типах речи). 

63 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал