Оқыту жүйесінс арналтан программалық жабдықтама ретінде жасалатын компьютерлік оқуPdf көрінісі
Дата27.03.2017
өлшемі215,17 Kb.
#10369

610 

 

Оқыту жүйесінс арналтан программалық  жабдықтама ретінде жасалатын компьютерлік оқу кұралын  даярлау  кӛпжакты  мәселе  болып  саналады,  оны  жүзеге  асыру  үшін  әр  түрлі 

салаларда істейтін мамандарда пайдалана білу қажет. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1.   Информатика негіздері 1.  2015. № 1, 12-16 бет. 2. «Білім образования» ғылыми-педагогикалық журнал  №1 (7) 2014 ж10-11 бет 

3. «Білім образования» ғылыми-педагогикалық журнал  №1 (37) 2015 ж 8-10 бет 

4. «Сары арқа» газеті. №2 (7363) 3-4 бет 

5. «Сары арқа» газеті. №13 (7374) 6-7 бет 

 

 

ӘОЖ  378.018.43 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ӚЛШЕУЛЕР  ЖӘНЕ БІЛІМ САПАСЫН БАҒАЛАУДА 

ОЛАРДЫҢ РӚЛІ 

 

Жақсылық Әсел Әділбекқызы 

Қ. Жұбанов атындағы АӚМУ физика- математика факультетінің студенті, Ақтӛбе 

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к. А.О.Әлиева  

 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарбаев  «Болашақтың  іргесін  бірге 

қалаймыз» атты Жолдауында «Ӛмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың жеке кредосына 

айналуы  тиіс.  Біз  кәсіптік  және  техникалық  білім  берудің  мазмұнын  толық  жаңартпақ 

ниеттеміз», деп атап кӛрсеткені баршаға мәлім[1].  

Қазіргі  кезде  білім  саласында  еңбек  етіп  жүрген  ұстаздар  білім  алушыларға  сапалы 

білім  беру  мақсатында  педагогикалық  ӛлшеулерді  түрлі  білім  беру  жүйесінде 

пайдаланылуда.    Ӛйткені    ұстаздың  мақсаты  ‒  әрбір  болашақ  маман  иесіне  сапалы  білім 

беру,  оның  әр  жақты  дамуына  мүмкіншілік  жасау,  білім  алуға  деген    қызығушылығын 

арттыру. 

Педагогикалық  ӛлшеулерді  қолданудың басты мақсаты оқу жетістіктерін алуға және 

оқу  жетістіктерін  нақты  деңгейі  туралы  объективті  ақпаратпен  қамтамасыз  ету  болып 

табылады.  Ақпараттық  білім  беру  сапасын    жоспарлау,  оқыту  мен  тәрбиелеу  сапасын 

жетілдіру,  жақсарту,  сапалы  білім  беруге  даярлау,  педагогтардың  білімін  жетілдіруді 

жоспарлау  және  білімнің  нақты  сапасын  кӛтеру  қызметін  атқарады.  Қазіргі  заманғы  білім 

беру жүйесінде педагогикалық ӛлшеулерді ӛзектендіруге ықпал ететін маңызды: 

 

білім берудің барлық деңгейлерін жандандыру және нәтижелерін объективті ӛлшеу негізінде білім беру жүйесінде тиісті ӛзгерістерге жүйелі талдау жүргізу қажет; 

 XX  ғасырдың  соңы  -  XXI  ғасырдың  басы  ғылыми  және  ғылыми-  технологиялық 

революция білім беру мазмұнын саласын кеңейту кӛрініс алды,  білім беру жүйесінің барлық 

деңгейлерінде  оқыту  мен  ақпараттың  жаңа  әдістерін  енгізу,  менеджментті  дамыту  және 

әртүрлі  бағалау  қызметін  кӛрсете  отырып,  жүйелеу  тетіктерін  талап  ететін  педагогикалық 

жағдайлар туғызу; 

 білім  беруді  даралау    түрлі  мониторинг  және  бағалау  құралдарын  жасауды  талап 

ету , жеке оқу курстарын , кӛптеген бақылау және оқу бағдарламаларын ойлап табу. 

Соңғы  онжылдықта    білім  беру  сапасын  бағалау  тәсілдері  қалыптаса  бастады.  XX 

соңында  -  XXI  ғасыр  басында  білім  беруді  ӛлшеу  теориясы  мүмкіндіктерімен  теориялық 

және әдістемелік зерттеу сапасында ғылыми-тәжірибелік кӛзқарас қалыптасты.  

Әлі күнге дейін  білім беру сапасын ӛлшеуді талаптарға сәйкес қалыптастыру мәселесі 

шешілмеді.  Жаңа  буынның  мемлекеттік  білім  беру  стандарттары  біртіндеп  жалпы  және 

кәсіптік  білім  беру  жүйесінің  енгізіліп  жатқаны  білім  берудің  сапасына  ықпал  ету 

құзыреттілігін  арттырып  отыр.  Бұл  құзыреттілік  алған  білімдерінің  дағдылары  және  нақты 


611 

 

жағдайларда  олардың  тиімді  пайдалануды  кӛздейді.  Құзыреттілік  білім  беру  процесінің нәтижелерінің  сапасын  түсіну  тенденцияларын  кӛрсетеді  және  оқудың  кезінде  немесе  одан 

кейін нақты проблема жағдайын білдіреді. Білім беру саласындағы құзыреттілікті іске асыру 

негізі білім берудің негізгі параметрлерін ӛлшеуді қамтуы тиіс. 

 Құзыреттіліктің негізгі мәселесі  пәнаралық  біліктіліктерінің болмауы  және ӛлшеуге 

қиын болуы.  

Осылайша, білім беру сапасын бағалаудың негізгі мәселесі алынған деректерді ӛлшеу 

әдістерін  жетілдіру  ,  ӛлшеу  нәтижелерін  түсіндіру,  әдістерін  құру  ,  ӛлшеу  дәлдігін 

жақсартып  ,  педагогикалық  ӛлшеу  әдістемелік  негіздерін  дамыту  болып  табылады.  Менің 

ойымша,  білім  беруді  ӛлшеудің  маңыздылығы,  білім  беру  сапасын  басқару,  білім  беру 

жетістіктері  және  оларды  қолдану  сапасын  ӛлшеу  үшін  тұжырымдамалық  -әдіснамалық 

тәсілдерінің    негізгі  мәселелері  болып  табылады.  Оқу  жетістіктерінің  деңгейін  объективті 

бағалау  үшін  және  білім  беру  процесінде  білім  беру  сапасын  бақылау  үшін  оларды 

пайдалануға  оқу  сапасын  ӛлшеу  ,  сараптамалық  қорытынды  және  бағалау  құралдарының 

түрлі аралас әдістемесін тарту қажет деп санаймын. Осы мәселелер В. И. Звонниковтың білім 

беру сапасын бипарадигмалық  бағалау әдістемесінде қаралған, бұл  әдістемеде  студенттерді 

оқыту  және  ӛлшеу  аралас  әдістемесін  ,  білім  беру  сапасын  басқару  білім  беру  ӛлшемін 

арттыру рӛлі мен компьютердің технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуді пайдалана отырып 

түрлі  әдістерді  құрылымдау  қажеттілігі  айтылған.  Бағалау  құралы  ретінде  бипарадигмалық 

әдістерді  пайдаланған  кезде  стандартталған  тестілер  ғана  емес,  сонымен  қатар  әдістер  мен 

ӛлшеу құралдарының жиынтығы пайдаланылады[2].  

Аралас ӛлшеу моделін пайдалану мысалы ретінде Ресейде ҰБТ емтиханының шығуы 

болып табылады. Тестті таңдаумен қоса беріліп отырған бір тестілік материалдардан дұрыс 

жауап  таңдап  белгілеу,  педагогикалық  ӛлшеудің  отандық  тәжірибеде  жаңа  тәсілі  болып 

табылады.  Ресейде  ҰБТ-ның  шығуы  бипарадигмалық  әдістемені  практикада  қолданылуына 

және  университеттерге  қабылдау  үшін  мектептерге  сапалы  сараптамалық  бағалаулар 

жүргізуге,    мектептер  мен  мұғалімдердің  аттестациядан  ӛтулеріне  мүмкіндік  берді. 

Педагогикалық  ӛлшемдердің  сандық  және  сапалық  тәсілдері  комбинациясының  мынадай 

жалпылама схемасы ұсынылуы мүмкін: 

сапалық  ӛлшеу  -  сандық  түсіндіру  -  нәтижелер.  Осы  схеманы  қолданудың  мысалы 

студенттердің мұғалімге ауызша жауап беруін айтуға болады , бағалау шкаласы қарапайым 

сандық  (мектеп  бағасы)  ретінде  кӛрсетілген  .  Осыған  ұқсас  мысал  :  ҰБТ  тесттерінде 

оқушылардың еркін жауап беруі; 

сандық  ӛлшеу  -  сапалық  түсіндіру  -  нәтижелер.  Бұл  ең  жиі  пайдаланылатын  схема 

болып  табылады.  Бұл  білім  беру  ӛлшеудің  ең  кӛзге  түсетін  түрі  болып  табылады,  себебі 

нәтижелері  ұзақ  мерзімді  қорытындылар  мен  болжамдар  ұсынуға  ,  білім  беру  сапасын 

бақылау үшін пайдаланылады; 

Сапалы  әдістері  -  нәтижелері  -  сандық  әдістері.  Бұл  нұсқасы  параллель  - 

конструкторлық деп аталады және сапалық деректер бағаланады[3].  

Оқу  жетістіктерінің  сапасын  бағалау  тиімділігі  сапа  кӛрсеткіштері  стандарттары, 

ӛлшемдер мен кӛрсеткіштері түрінде ӛлшенетін  не сарапшының қорытындысын ұсынылған 

қызметпен  байланысты.    «Сапа»  кешенді  кӛпаспектілі  тұжырымдама  болғандықтан,  әр 

жағдайда ӛзіндік зерттеу, тікелей білім беру сапасын ӛлшеу арқылы құрылуы тиіс. 

Білім беру сапасын бағалауды  ӛлшеу заманауи оқыту әдістемесін жүйелі пайдалану, 

аймақтық  білім  беру  жүйесінің  әр  түрлі  деңгейлерінде  басқару  арнайы  құрылған  ортамен 

мүмкін: білім беру жүйесінің әр түрлі деңгейлерінде педагогикалық ӛлшеулер айналысатын 

ӛңірлік  құрылымы;  кәсіби  дайындығы  кадрлық  (сынақшыларды,  сарапшылар,  сондай-ақ 

менеджерлер); ақпараттық технологиялар деректер базасын құруға және т.б., бұл білім беру 

жүйесінің сапасын аймақтық бағалау қатысуымен қалыптасады. 

Қорыта  келгенде,  педагогикалық    ӛлшеулер    және  білім  сапасын  бағалауда  олардың 

рӛлі  қазіргі  заманғы  білім  беру  жүйесінде  педагогикалық  ӛлшеулерді  ӛзектендіруге  ықпал 

ететін маңызды факторлардың бірі болып табылады. 


612 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1.

 

Назарбаев Н. Ә. Қазақстан білім қоғам жолында. Назарбаев Университетінде оқыған дәрісі. Егемен Қазақстан. 6 қыркүйек. 2012. 

2.

 Звонников  В.  И.  Измерения  и  качество  образования. М., Логос, 2006. – 313 с. 

3.

 Третьякова  Т.  В.  Измерение  качества  образования  посредством  единых 

государственных  экзаменов  //  Этнос.  Образование.  Личность,  –  №  8.  –  Институт 

повышения  квалификации  работников  образования  им.  С.  Н.  Донского  II  //  Якутск, 

2007. – С. 39-41. 

 

 

ӘОЖ 378.016.02:004.738  ТАРИХИ ЖӘДІГЕРЛЕРДІ MACROMEDIA FLASH АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ 

 

Жарқынбек Ботакӛз Ордабекқызы 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ақпараттық технологиялар факультетінің  

4-курс студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент Шындалиев Н.Т. 

 

Қазіргі   кездегі   шапшаң   жүріп    жатқан   жаһандану   үрдісі   әлемдік бәсекелестікті күшейте 

түсуде. 


21 

ғасыр 


– 

бұл 


ақпараттық 

 қоғам  


дәуірі, 

технологиялық  

мәдениет 

 

дәуірі. Заманымызға 

 

сай  қазіргі   

қоғамды 


ақпараттандыруда   педагогтардың    біліктілігін   ақпараттық  –  коммуникациялық 

технологияны  (АКТ)    қолдану    саласы    бойынша    кӛтеру    негізгі    міндеттерінің   біріне   

айналды.  

ЖОО-да мамандарды даярлау  сапасы  оқу үдерісінің  ұйымдастырылуына, оның  оқу-

әдістемелік  қамтамасыз  етілуіне  тікелей    байланысты.  Мамандықтың  пәндерін    оқыту  

процесінің    тиімділігін  арттыру  үшін  білім  беруге  бағдарланған  электронды  оқыту  

басылымдары, соның ішінде  цифрлық білім беру  ресурстары кеңінен қолданылуда.  

Жаңа технологиялардың оқу процесінде қолдануда жаңа оқу пәндерінің пайда болуы, 

оқытудың  жаңа  формалары  мен  тәсілдерін  қарастыру  бүгінгі  күннің  ӛзекті  мәселесі  болып 

отыр. Соның ішінде мультимедиа технологиясын қолдану келешегі зор. Мультимедиа және 

телекоммуникациялық технологиялар жалпы білім беру жүйесінде принципті тұрғыда жаңа 

әдістемелік жолды ашады.  

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, 

логикалық  ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны ӛзіндік даму мен оны іске 

асыру құралы ретінде пайдалануды қалыптастырып, ақпараттық қоғамға үйрету.. 

Қазіргі  уақытта  ақпараттық  индустрияда  мультимедиа  жүйесінің  ӛзіндік 

инфрақұрылымы  бар.  Бұл  факт  заманауи  ақпараттық  технологиялардың  жаңа  кезеңінің 

қалыптасуына  себеп  болды.  Бұл  ӛнімді  мультимедиа  деп  атаймыз,  себебі  компьютерлік 

техниканың  аппараттық-бағдарламалық  құрылғылары  және  сандық  технологиялардың 

негізгі  методологиясын      жүйелейді,  яғни  текст,  графика,  видео,  музыка  түрінде  берілген 

ақпараттарды қосып, жаңа бір бағдарламалық ӛнім құрастырады. 

Macromedia  Flash  –те  жұмыс  істеудің  5-мүмкіндігі.    1)Macromedia  Flash  MX  туралы 

түсінік және оның мүмкіндіктері мен принциптері. 2)Macromedia Flash MX – тегі ActionScript 

тілі және мультимедиялық файылдар туралы түсінік. 3) анимацияның мүмкіндігі, анимацияны 

құру,  қабаттар  мен  фондық  эффектілер.4)  электрондық  оқулықтар  туралы  түсінік. 

5)Macromedia Flash MX арқылы жасалатын  мультимедиялық  фильмдер. 

Қазіргі  заманда  оқытуда  жаңа  технологияларды  қолдану  түрлері  кӛп.  Соның  ішінде 

замануи  бағдарламанаң  бірі        Macromedia  flash  бағдарламасын  айтуға  болады.  Macromedia 

flash бағдарламасы арқылы тарихи жәдігерлерді оқушыларға үйретуге үлкен мүмкіншілігіміз 

бар,  себебі  бұл  бағдарламаның  мүмкіншіліктері  ӛте  зор.  Тарихи  жәдігерлерге  арналған бағдарлама жасау үлкен жұмысты талап етеді[1].  


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет