Отчет научного проекта по грантовому программножүктеу 280.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі280.32 Kb.

Приложение 3 

 

Краткий промежуточный отчет научного проекта по грантовому (программно-

 

целевому) финансированию за 2015 и 2016 г. 

 

Название проекта:  Взаимовлияние тюркоязычных государств в системе высшего 

образования: общий комплекс  учебников по лингвистической тюркологии Сроки выполнения Проекта:. 2015-2017 годы 

Объем финансирования: 2015 год – 4 924 964, 2016 год –  4 924 964 

Руководитель Проекта: Ескеева М.К. 

Отчетные публикации:  

2015 год: 

1  Түркітанудың  тарихи-лингвистикалық  негіздері.  Оқулық  (Авторлық  бірлестікте: 

Ж.Түймебаев, М.Ескеева). – Астана: ЕНУ, 2015. – 516 бет. 

2 Қазақ және түрік тілдерінің салыстырмалы-сипаттамалы грамматикасы. Фонетика. 

Морфология.  (Оқулық.  Авторлық  бірлестікте:  Ж.Түймебаев,  Г.Сагидолда).

 

–  

Астана: 


Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ,  2015. – 288 бет. 

3 Лингвистикалық түркітану. Оқу-әдістемелік құрал (Авторлық бірлестікте: 

Ж.Түймебаев, М.Ескеева, Г.Сағидолда). – Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ, 2015. –230 б.                                                   

4  Yeskeyeva  M.  Sagidolda  G,  Baidrakhmanov  D.  Common  imitatives  in  Turkic  -

Mongolian languages // Yale Review of Education and Science. No.1. (16), January-June, 2015. 

Volume V. “Yale University Press”, 2015.-789 p.      Proceedings of the Journal are located in 

the  Databases  Scopus.  Source  Normalized  per  Papes:  4.865.  SClmago  Journal  Rank  (SJR): 

4.875. 


5  Yeskeyeva  M.,  Kuanyshbayev  E.  Orhun  Yazıtları  ile  Sözlü  Edebi  Kaynak  Dillerinde 

Etno-Kültürel İlişkiler//«Asian Journal of Scientific and Educational Research». “Seoul National 

University Press”, 2015, No 1(17), (January - June). Volume II. – P.489-496.  Proceedings of the 

Journal are located in the Databases Scopus.  

6  Ескеева  М.Қ.  Енисей  ескерткіштері  тіліндегі  qazgaq  лексемасының  «қазақ» 

этнониміне қатысы жайлы көзқарастар // Қазақ білім академиясының БАЯНДАМАЛАРЫ. № 2, 2015. Б.137-142. 

7 Ескеева М.Қ. Түркі тілдерін зерттеудің өзекті мәселелері //Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ ХАБАРШЫСЫ. №5 (108), 2015.  Б. 22-29. 

8  Ескеева  М.Қ.  Түркі  тілдеріндегі    үндесімділіктің  буынға  әсері  //  Ш.  Уәлиханов 

атындағы КМУ ХАБАРШЫСЫ.   №3-4/2015.   Б. 31-39. 

9  Ескеева    М.,  Сағидолда  Г.  Сары  ұйғырлар  этнотарихи  және  лингвомәдени 

үдерістер толқынында: Сары ұйғырлардың дәстүрлі мәдениеті// Тіл және Қоғам. №4 (40) 

2015.   Б. 39-47. 

10  Сағидолда  Г.,  Ескеева  М.Қ.  Сары  ұйғырлар:    тарихы  мен  тілінің  қалыптасуы  

(Авторлық // Тіл және Қоғам. №2 (40) 2015.   Б. 49-57. 

11 Сағидолда Г. Түркі тілдерін тарихи тұрғыдан зерттеудің методологиялық негізі // 

Ш.Ш.  Уәлиханов  ат.  Көкшетау  МУ  ХАБАРШЫСЫ».  Филология  сериясы.  №3-4/2015.    

Б.177-181.  

12  Сағидолда  Г.  Түркі-моңғол  салыстырмалы  -  тарихи  морфологиясы:    септік 

категориясындағы ортақтықтар мен сәйкестіктер // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің ХАБАРШЫСЫ. №5 (108) 2015.  Б. 23-39. 

13 Сағидолда Г., Сарекенова Қ. Қазақ және моңғол халықтарының қарабайыр дүние 

бейнесінің    соматикалық  коды:  адам  образының  стереотиптік  модельдері  //  Қазақ  білім 

академиясының БАЯНДАМАЛАРЫ. № 2, 2015. - Б.143-154. 

14  Сағидолда  Г.  Түркі  лексикографиясы:  жетістіктері  мен  алдағы  міндеттері  // 

Тілтаным, 2015. № 1.  Б. 48-60. 


15  Мусабекова  У.  О  некоторых  аспектах  развития  антропонимической  системы 

тюркского  языка  //Федеральное  Государственное  Бюджетное  Образовательное 

учреждение  Высшего  профессионального  образования.  «Тамбовский  государственный 

университет имени Г.Р. Державина», ВАК журнал №11, ноябрь 2015г, г.Тамбов. – С.54-61. 

16 Мусабекова У. «Степени сравнения имен прилагательных в татарском языке»// 

сборник «Вестник Туркестана», выпуск №4 (106)2015( в печати). 

17  Ескеева  М.  Түркі  лексикографиясын  дамыту  –  түркітілдес    мемлекеттераралық 

ынтымақтастықты  арттырудың    басты  тетігі//«Қазақ  лексикографиясы:  тарихы, 

тәжірибесі,  болашағы»  халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция.  ҚР  БжҒМ  ҒК 

А.Байтұрсынұлы  атындағы  Тіл  білімі  институты.  Алматы,  29.05.2015.  Конференция 

материалдарының жинағы. –Алматы, 2015.–Б. 31-35. 

18  Сағидолда  Г.  Түркі  тілдерінің  салыстырмалы  лексикологиясының  өзекті 

мәселелері:  қазіргі  түркі  тілдері  сөз  қазынасының  стратиграфиялық  қабаттары  //  «Түркі 

жазбалары  мен  мәдениеті  күндері»  шарасы  аясында  өткізілген  Қазақ  хандығы  мен 

түркілердің рухани мәдениеті: Тіл және тарих» атты Республикалық ғылыми-прак. конф.  

мат. -Тараз, 21 мамыр, 2015. - Б. 152-158. 

19 

Eskeeva 


M.K. 

Türk-Moğol  Dil  İlişkileri:Tek  Heceli  Sözcükler//ALTAY 

TOPLULUKLARI.  Din  ve  İnanç  Ritüelleri  -  Dil  ve  Tarih  Meseleleri.  20-22  Temmuz  2015, 

Antalya, Türkiye. 

20  Sagidolda  G.  Altay  dillerinin  yapı  bikgisi:  sıfat  ve  zarp  fillerı  yapım  ekilerinin  tarihî 

kalıplaşması//ALTAY TOPLULUKLARI. Din ve İnanç Ritüelleri - Dil ve Tarih Meseleleri. 20-

22 Temmuz 2015, Antalya, Türkiye. 

21  Маемерова  А.Р.  Kazaklara  Türkiye  Türkçesinin  Öğretiminde  Görülen  Dil  Girişimi 

Olayı.  Uluslararası  Türkçenin  Yabancı  Dil  Olarak  Öğretimi  Sempozyumu  (8-10  Ekim  2015 

Erzurum/Türkiye). 

22  Маемерова  А.Р.  Түрік  ғалымдардың  зерттеулеріндегі  қазақ  тілі,  қазақ  әдебиеті 

мен  Қазақстан  тарихы//Халықаралық  фольклортанушылар  конгерсінің  материалдары. 

Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕНУ, 2015. – Б.376-381. 

23  Маемерова  А.Р.  Kazak  ve  Türkiye  Türkçelerinde  İkili  Kelimelerin  (Dubletlerin) 

Karşılaştırmalı  Tipolojisi.  4.Uluslararası  Dil  ve  Edebiyat  Konferansı  (28-30  Ekim  2015. 

Tirana/Albanya) 

24  Мусабекова  У.  Историко-  лингвистический  анализ  тюркской  топонимии// 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

изучения 

нематериального  культурного  наследия  народов  Казахстана  и  Центральной  Азии: 

топонимика, эпиграфика, искусство». г. Москва  (в ноябре 2015г.). 

25  Мусабекова  У.  Самарцева  И.  Репрезентация  мифологем  в  средневековых 

тюркских  текстах»  в  соавторстве  с  магистранткой  2  курса  И.//  «Сейіт  Қасқабасов  -75 

жаста».  Халықаралық  фольклортанушылар  конгресі,  5  қазан  2015  жыл.  Конгресс  

материалдары. – Астана: ЕНУ, 2015.– С.53-59. 

26  Мұсабекова  Ү.,  Рүстемова  Ф.  Қиял-ғажайып  ертегілердегі  антропонимдер  («Ер 

төстік»  ертегісі  негізінде)  //  «Сейіт  Қасқабасов  -75  жаста».  Халықаралық 

фольклортанушылар конгресі, 5 қазан 2015жыл.  – Астана: ЕНУ, 2015. – Б.87-92.  

2016 год: 

1.

 

Ескеева  М.Қ.  Түркі  тілдеріндегі  үндесімділіктің  буынға  әсері  //  Ш.  Уәлиханов  атындағы 

КМУ ХАБАРШЫСЫ.Филол.сер.   № 1/2016. 

 8 б. 2.  Маемерова  А.Р.  Kazak  ve  Türkiye  Türkçelerinde  İkili  Kelimelerin  Karşılaştırmalı 

Tipolojisi//4th International Conference on Language and Literature. Proceedings Book. Shkolla 

Larte 


`Hena 

Plote`. Tirana, 

2016 


– 

P.213-221. http://udek.beder.edu.al/docs/bildiri_kitabi_2015_05_02_2016.pdf

 

3.  Кішкенбаева  Ж.Қ.    «Бинарно-диадическая  субструктура  современной  лирики  и ее  мифическая  основа»  //Интерактивная  наука.  –  2016.  –  №  4.–  ISSN  2414-9411. 

(

https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=806424. Махамбет поэзиясындағы «сұңқар» бейнесі //«Қ.Тасболатұлы: Ұстаздық еткен 

жалықпас...»  атты  аймақтық  ғылыми-практикалық  конференция  материалдары.  – 

Тараз, 2016. – 135-146 бб.  

  5.  Әдебиеттегі  кейіпкердің  «қос  жарылу»  құбылысы.  //  Студенттер  мен  жас 

ғалымдардың  «Ғылым  және  білім  -  2016»  атты  ХІ  халықаралық  ғылыми 

конференциясының баяндамалар жинағы. – Астана, 2016. – 258-262 бб. 

6.  Yeskeyeva  M.  Türk  dillerindeki  ek  morfemlerin  gelişme  özellikleri//  Анкара. 2016,  қыркүйек. 

 10 б. 

Цели и задачи проекта: Оопределить лингвистические истоки тюркских народов с 

научно-теоретической  и  методологической  позиции,      учитывая  созидательную  роль  

Республики  Казахстан  среди  тюркоязычных  государств  в  возрождении  духовной 

культуры. 

В 

рамках 


сравнительной 

лингвофольклористки, 

сравнительной 

лингвомифологии,  сравнительной  лингвоэтнографии  показать,  что  в  устном  народном 

творчестве  тюркских  народов  заложены  истоки  духовной  культуры  и  определить  

общетюркские  культурные  лексемы  в  лексической  системе  современных  тюркских 

языков.  В  синхронном  аспекте  установить  интеграционные,  дифференциальные 

лингвоиндикаторные  различия  языковых  систем  тюркских  языков  в  сфере  фонетико-

фонологическом,  лексическом,  морфологическом,  синтаксическом.  По  результатам 

исследования  подготовить комплекс учебников по лингвистической тюркологии.  

  

Результаты проекта:          

1)  Основные  заключения  исследований  по  проекту  будут  публиковаться  в 

республиканских научных публикация и сборниках конференций, рейтинговых журналах 

коэффициента Impact Factor в виде статей.  

        2)  В  процессе  реализации  целей  и  задач  проекта  выйде  в  свет  кмплекс  учебников, 

который состоит из 6 книг по лингвистической тюркологии. Комплекс учебников издается 

на публикацию в  2017 году: 

-  сравнительная  грамматика  тюркских  языков  в  таблице  (на  основе  материала  15 

тюркского языка). Учебное пособие. Объем – 300 с.;  

-сравнительная 

грамматика 

кипчакских 

языков 

(казахский-нугайский-каракалпакский -татарский-башқуртский-киргизские языки). Учебник. Объем– 300 с.; 

-  сравнительная  грамматика  казахского-узбекского-уйгурского  языков.  Учебник. 

Объем – 290 с.; 

-  сравнительная  грамматика  казахского-азербайджанского  языков  (на  русском 

языке). Учебник. Объем– 280 с.; 

-  сравнительная  грамматика  казахского-турецкого-якутского  языков  (на  турецком 

языке). Учебник. Объем– 280 с.; 

-  сравнительная грамматика казахского-тувинского языков (на английском языке). 

Учебник. Объем – 260 с. 

          3)  Комплекс  учебников,  которые  в  результате  проекта  выйдут  в  свет  ответят 

практическим  запросам  специалистов  в  сфере  обществено-социальных  отношениях, 

изучающих тюркские языки и продуктивно повлияют на интеграционный процесс в таких 

направлениях  как,  стратегическое  товарищество,  взаимное  содружество  и  интеграция, 

межгосударственные  исторически-культурные  связи,  согласие  между  этносами  и 

религиями,  между  нациями,  которые  являются  приоритетными  направлениями  в 

международной политике Казахстана.    

 4) Серия сравнительной грамматики тюркских языков будет использоваться в трех 

ступенчатом  процессе  обучения  специальности  Тюркология:  5В021200  –  Тюркология, 

5М021200  –  Тюркология,  5D021200  –  Тюркология  (PhD).  В  направлении  развития 

интеграции  гуманитарных  наук  между  тюркоязычными  странами  подготовка  общих тюркологических учебников являются началом мероприятий. 

 

Выводы проекта

:  

Каталог: img
img -> Казахского языка Онлайн курс soyle kz бесплатно
img -> 1 Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде! Нұрсұлтан Назарбаев 2
img -> Мощность используемой электроэнергии и вид газа для работы газового водонагревателя должны со
img -> Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития
img -> Краткосрочное планирование по русскому языку
img -> Математикадан тест тапсырмалары жауаптарымен 9 сынып
img -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси гАзЕТ
img -> 1. категория рода имени существительного и средства ее выражения в русском языке
img -> Министерство культуры и спорта республики казахстан казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова международный общественный фонд им. Н. Тлендиева


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет