Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралыPdf көрінісі
бет10/13
Дата15.03.2017
өлшемі1,18 Mb.
#9922
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Қазақ әдебиеті
Әр  пән өмiр  мен  болмыс  сырын өзiне  тән  ерекшелiгімен  танытуымен
құнды.  Орта  мектепте  оқытылатын  пәндер  жүйесiнде әдебиеттiң алатын  орны
ерекше.  Себебi, әдебиет өмiрге  деген  көзқарасты,  эстетикалық талғамды
қалыптастыруға үлкен үлес қосады. Оқушылардың тiл және көркем сөз туралы
дүниетанымын  кеңейту,  дүниенің ақиқат болмысын  таныту  және  олардың

81
функционалдық сауаттылығы  мен  прагматикалық  қабiлеттерiн    жетiлдiру
«Қазақ әдебиетi» пәнiн оқытудағы басты ұстанымдардың бірі болып табылады.
Әдебиет – сөз өнерi,  халықтың сана-сезiмiн,  көркемдiк  ойлау қабiлетiн
байытатын  рухани  дүние,  халықтың айшықты  сөзбен  кестелеп,  асыл  ойлармен
зерлеген  баға  жетпес  бай қазынасы,  тарихы. Әдебиетте  адамның  iлгерiге
ұмтылған,  жақсы өмiрдi  аңсаған  асыл  арманы, ұшқыр қиялы,  осы  жолдағы
күрес-тартысы, әрқилы  оқиғалар,  халқымыздың ерлiгi  мен  елдiгi, өмiрi
суреттеледi.
Әдебиетті  мектепте  оқытудың мәні өскелең  ұрпаққа  дүние  сырын ұқтыру
ғана  емес,  ол  адам  баласын  биік  адамгершілікке,  отаншылдық  қасиетке,
сұлулыққа, құштарлыққа  баулып, өнер  туындысынан  эстетикалық ләззат  ала
білуге үйрету. Қазақ  әдебиетінің бай  мұраларымен  жүйелі  танысу, қазақ
қаламгерлерінің
шығармаларын  оқу  елдің
тарихын,  халықтың  ұлттық
дүниетанымын танып-білуге жол ашады.
10-11-сыныптарға  арналған  «Қазақ  әдебиеті»  пәнінің
бағдарламасы
әдебиеттану
ғылымы
ұстанымдары 
негізінде 
түзіліп, 
педагогикалық,
әдіснамалық тұрғыдан  жетілдіріле  отырып, оқытудың жаңа  талаптарына  сай
мазмұндық, құрылымдық және әдістемелік жағынан жаңартылып отыр.
Бұл  бағдарламада  ақын-жазушылар    шығармашылығы  хронологиялық
сипатта ұсынылды.  Бағдарламаның бұрынғы бағдарламалардан  ерекшелігі
білім  мазмұнында әр  сынып  сайын қайталанып  берілген қаламгерлердің
шығармашылықтары  орнына  басқа  ақын-жазушылардың шығармашылықтары
енгізілді.  Сонымен қатар өзіндік  ізденіс  және  пәнаралық байланыс  арқылы
пәнді оқытуда мүмкіндігіне қарай электронды оқытуға сай тақырыптық жүйеде
телесабақтар ұсынылды.
Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы  мектептер  бағдарламада  көрсетілген
әдеби  білім 
мазмұнын 
толық
оқиды, 
ал 
жаратылыстану-математика
бағытындағы  мектептер  бағдарламаның
мазмұндық  құрылымын  толық
сақтайды, бірақ оның тақырыптарының ішкі мәнін терең ашуды мақсат етпейді.
10-11-сыныптарда  ХІХ-ХХ
ғасырдағы  көрнекті  ақын-жазушылардың
шығармашылығын,  сондай-ақ
тәуелсіздік  жылдарындағы қазақ  әдебиетінің
кейбір үлгілерін  оқыту  көзделеді.  Тәуелсіздік  кезеңіндегі  шығармалар  осы
кезеңнің тарихи-әлеуметтік  мазмұнының көрінісі ғана  емес,  халықтың  әдеби
қазынасы қызметін де қатар атқаратын туындылар ретінде қарастырылады.
Пәнді  оқыту  мақсаты: қазақ халқының сан ғасырлық тарихын,  дәстүрін,
өнерін, әдебиеті  мен  мәдениетін ұлттық  құндылық ретінде  бағалап, құрметтей
білетін,  көркем  шығармада  бейнеленетін қоғамдық-әлеуметтік құбылысты
көркемдік  тұрғыда қабылдауға қажетті  білім,  білік,  дағдыларын  меңгерген,
әдебиетті
өмірмен  байланыстыра
қабылдай  алатын,
қазіргі  білім  беру
жүйесіндегі  талаптарға  сәйкес өзіндік  белсенділік  көрсете  алатын,  азаматтық
көзқарасы  айқын,  адамгершілік,  елжандылық  қасиеттерді  бойына  жинақтаған
интеллектуалдық әлеуеті жоғары дара тұлға тәрбиелеу.
Пәнді оқыту міндеттері:
- әдебиеттің  ұлттық ерекшелігін,  көркем  шығармалардағы әдет-ғұрып,
салт-дәстүрдің бейнеленуін, көркем туындының идеялық мазмұнын ұғындыру;

82
- оқушыларға әдебиеттің  өнердің бір  түрі  екендігін  танытып, әдеби    білім
мазмұнын  жүйелі меңгеруді ұйымдастыру;
- көркем  шығарма  арқылы оқушылардың санасына  көркем  сөз құдiретiн,
эстетикалық, танымдық тәрбиенi сiңiру;
- оқушылардың
көркем  шығарма  оқу
әрекеттерін,  образбен  ойлау
қабілеттерін өзіндік  ізденіс  шығармаларымен  жетілдіріп,  олардың сөз өнерін
рухани құндылық ретінде қабылдауына  мүмкіндік туғызу;
- ойын  еркін,  шешен  жеткізе  алу,
әдеби-теориялық
білімін  жазба
жұмыстарда сауатты қолдана алу біліктілігін қалыптастыру.
Жалпы  алғанда,  «Қазақ  әдебиеті»  пәнінің жалпы  орта  білім  беруге
арналған  оқу  бағдарламасы  пәннің мақсаты,  мазмұны,  оқытудың жалпы
ұстанымдары  туралы,  сонымен қатар,  осы  пәннің оқушыларды  тәрбиелеу  мен
дамытудағы рөлі туралы ақпараттық-әдістемелік қызмет көрсетеді.
Пән бойынша сағат саны:
қоғамдық-гуманитарлық бағыт:
10-сыныптааптасына 2 сағаттан, барлығы – 68 сағат;
11-сыныпта  аптасына 3 сағаттан, барлығы – 102 сағат.
жаратылыстану-математикалық бағыт:
10-сыныптааптасына 2 сағаттан, барлығы – 68 сағат;
11-сыныпта аптасына 2 сағаттан, барлығы – 68 сағат.
Пәнді  оқытуды  тереңдету,  оқушылардың  қызығушылықтарын  ескеру
мақсатында  факультатив  сабақтарын ұйымдастыруға  болады.  Пәнді  оқытудың
вариативті бөлігі қосымша оқу бағдарламасы арқылы жүзеге асады.
Русский язык в школах с нерусским языком обучения
Основная  цель  обученияпредмету  «Русский  язык»в  школах  с  казахским,
уйгурским, узбекским, таджикским  языками  обучения:
совершенствование посредством  языкового  и  речевого  материала
коммуникативной  компетенции учащихся,  основанной  на закреплении  знаний
осистеме  разноуровневых  языковых  средств, соблюдении норм  русского
литературного языка,  правил    речевого  этикета  и  употребления  семантически
связанных  языковых  единиц  в  речевой  деятельности,  направленной  на
профессионально-ориентированные  ситуации  общения, осведомленности о
культуре и реалиях жизни русского и казахского народов, умении пользоваться
русской речью при параллельном двуязычии/полиязычии;
воспитание
на 
основе 
тематического 
содержания 
речевого
материалаязыковой  личности,  придерживающейся  активной  гражданской
позиции, ориентирующейся на нравственно-духовные ценности казахстанского
общества, проявляющей толерантное отношение к другим культурам, готовой к
сохранению 
и 
приумножению 
природного 
богатства, 
ведущей 
и
пропагандирующей  здоровый  образ  жизни,  стремящейся  к  созидательному
труду, обладающей технологической культурой.
Структура  программного  материала  определяется  стратегическими
линиями  формирования  важных  функциональных  умений  учащихся  школ  с
казахским  языком  обучения,  для  которых  русский  язык  будет  служить

83
средством межнационального общения в научной, официально-деловой сферах
и  сфере  повседневной  коммуникации,  средством  получения  информации,
средством  познания  культуры  русского  народа.  Итогом  обучения  русскому
языку  в  такой  функциональной  значимости  должны  стать  орфографическая,
пунктуационная  и  стилистическая  грамотность, речевая  и  коммуникативная
компетенции.
Речевые  темы  в  10-11  классах  являются  основой  профессиональной
ориентации  учащихся  по  выбранному  направлению  и  ориентируют  на  отбор
учителями  учебных  текстов  в  рамках  соответствующих  тем  и  стилей,
предупреждает  дублирование  тем,  пройденных  в  предыдущих  классах,
обеспечивает  общее  интеллектуальное  развитие  учащихся,  акцентирует  их
внимание  на  глобальные  достижения  и  нерешенные    проблемы  человечества,
формирует  активную  гражданскую  позицию  и  воспитывает  стремление  к
творческой  деятельности.  В  этих  целях  учитель  может  использовать
дополнительные  учебные  тексты  по  заданным  темам  для  развития  речи. В
рамках  указанного    тематического  минимума  организуется  процесс  речевой
коммуникации  в  учебных  условиях,  моделируются  возможные  ситуации
профильно  ориентированного  общения,  в  рамках  которых  отрабатываются
способы реализации стратегии и тактических шагов ведения профессионально-
делового разговора, правила русского речевого этикета,  умения  учитывать тип
взаимоотношений собеседников, проигрываются  потенциальные роли.
В  программе  впервые  системно  представлен  орфографический  и
пунктуационный  материал  для  внеурочной  индивидуальной  работы  с
учащимися.  Внеурочная  орфографическая  и  пунктуационная  работа  должна
осуществляться 
параллельно 
с 
морфологическим 
и 
синтаксическим
материалом,  изучаемым  на  уроке.  Результаты  по  совершенствованию
орфографической 
и 
пунктуационной 
грамотности 
должны 
строго
отслеживаться  учителем.  Устное  беглое  объяснение  учащимися  знаков
препинания 
или 
постановка 
недостающих 
знаков 
препинания 
дает
существенный  результат    при  пунктуационном  оформлении  собственных
текстов.  Видами  внеурочной  индивидуальной  работы  по  орфографии  и
пунктуации  могут  быть  самостоятельное    решение  тестовых  заданий,
электронный тренажер, взаимопроверка.
При  обучении  предмету  «Русский  язык»  учитель  планирует  получение:
предметных, личностных и системно-деятельностных результатов.
Следовательно,  эти  требования    реализуются  в  соответствующей  системе
упражнений  в  рамках  одного  тематически  организованного  урока.  В  целях
экономии  учебного  времени  и  освоения  языкового  разноаспектного  материала
рекомендуются  упражнения  с  комплексными  заданиями.  Так,  на  материале
учебного  текста  на  определенную  тематику  следует  продумать  языковые,
речевые  и  коммуникативные  задания.  Языковые  задания  формулируются  на
основе  программного  материала  по  формированию  языковой  компетенции,
речевые  задания – на  основе  программного  материала  по  развитию  речевой
компетенции,  коммуникативные  задания – на  основе  программного  материала
по совершенствованию коммуникативной компетенции.

84
Этнокультуроведческий материал в силу специфики направления обучения
– общественно-гуманитарного  и  естественно-математического – может  носить
сопутствующий  характер  (при  обращении  к  мысли  великих  людей,  при
знакомстве с учеными России,  при знакомстве с русской культурой  и т.д. ).
Предметные  результаты  представляют  собой  сформированную  языковую
правильность устной и письменной речи, личностные результаты  проявляются
в  выражении    авторской  позиции  в  продуцируемых  устных  и  письменных
высказываниях на определенную  тему,  системно-деятельностные  результаты –
в  сформированности  языковой  личности,  способной  свободно  вступать  в
коммуникативный процесс на русском языке в  неофициальной и официальной
обстановке  общения,  применять  разные  методы  исследования,  использовать
программные 
знания 
в 
профессионально 
ориентированной 
учебно-
практической и исследовательской деятельности.
Соответственно  Европейской  системе  уровней  владения  языком  (А –
элементарное  владение;  В – самостоятельное  владение;  С – свободное
владение) и в соответствии с  государственной задачей развития полиязычия в
Казахстане  овладение  русским  языком  должно  соответствовать  среднему
уровню – 3 подуровень (В 2.1 - В 2.2) – 10 класс и  послесреднему уровню (В 2)
– 11 класс.
Формами  письменной  работы  в  10-11    классах    являются  диктант,
изложение, сочинение-эссе. В каждой четверти проводится в среднем 1 диктант
(в  первой  четверти  допускается  2  диктанта),  1  изложение,  1  сочинение-эссе.
Сочинения-эссе могут быть классными и домашними.
Объем контрольного диктанта по русскому языку для 10-11 классов школ
с казахским языком обучения устанавливается:
10 класс – 120/130 слов, 11 класс – 130/140 слов.
Объем словарного диктанта: 10-11 классы – 35-40 слов.
Примерный объем текста для подробного изложения:
10 класс – 160-170 слов, 11 класс – 170-180 слов.
Для сжатого  изложения,  а  также  итоговых  и  контрольных  изложений
объем текста может быть увеличен на 30-60 слов.
Примерный объем сочинений-эссе:
10  класс – 2-2,5    страницы  (400-500  слов),  11  класс – 3-3,5  страницы
(500-600 слов).
Внеклассная  работа  по  русскому  языку  может  успешно  осуществляться
при  соблюдении  специфических  методических  принципов  ее  организации  и
при удачном определении ее содержания.
К специфическим  принципам  внеклассной  работы  относятся  следующие:
принцип  взаимосвязи  классных  и  внеклассных  занятий;  принцип  научной
углубленности; 
принцип 
практической 
направленности; 
принцип
занимательности; принцип добровольности и равного права как сильных, так и
слабых учащихся на участие во внеклассной работе; принцип индивидуального
подхода к каждому; принцип развития творческих способностей.
Использование  компьютеров  и  телекоммуникаций  во  внеклассной  работе
позволяет  не  только  активизировать  познавательную  деятельность  учащихся,

85
но  и  развивать  творческие  и  коммуникативные  способности  учащихся,  их
кругозор, культуру, самосознание.
На  уроках  должна  осуществляться  междисциплинарная  связь  предмета
«Русский  язык»  с  предметами  общественно-гуманитарного  или  естественно-
математического  циклов  соответственно  направлению  профильного  обучения.
Структура  языковой  системы  является  единой  для  всех  языков,  что
способствует  транспозиции  знаний  о  схожих  явлениях  родного  и  русского
языков.
Соответственно  предложенному  в  государственном  общеобязательном
стандарте  образования  Республики  Казахстан    в  школах  с  казахским,
узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения предмет «Русский язык»
изучается в 10-11 классах общественно-гуманитарного направления – по 2 часа
в  неделю  (объем  учебной  нагрузки    за  учебный  год  по  предмету  «Русский
язык»:  10  класс  (ОГН) – 68  часов;  11  класс  (ОГН) – 68  часов);  естественно-
математического направления – по 1 часу в неделю (объем учебной нагрузки  за
учебный  год  по  предмету  «Русский  язык»  составляет:  в  10  классе  ЕМН – в
неделю  1  час  ,  всего – 34  часа;  в  11  классе  ЕМН – в  неделю  1  час  ,  всего –
34 часа).
Русская литература в школах с нерусским языком обучения
Учебный предмет «Русская литература» входит в образовательную область
«Язык и литература» и преподается как обязательный предмет в средней школе.
Основной
целью  обучения  предмета  «Русская  литература»
является
приобщение  учащихся  к  сокровищницам  русской  литературы  как  части
мировой культуры путем изучения классических произведений во взаимосвязи
с  другими  видами  искусства  и  раскрытия  русско-казахских  литературных
связей;  овладение  методикой  анализа  художественных  произведений  на
русском языке.
Задачами  обучения  предмету в  области  предметных  результатов  являются:
формирование знаний об общих тенденциях развития русской литературы, связи
литературного произведения с эпохой его написания; сообщение биографических
данных  и  сведений  о  творческой  деятельности  писателей-классиков  русской  и
казахской 
литературы; 
формирование 
представления 
о
художественном
произведении  с  точки  зрения  его  идейной,  историко-литературоведческой,
нравственно-этической основы; формирование у учащихся комплекса умений и
навыков  анализа  художественного  произведения  с  использованием  теоретико-
литературных и эстетических понятий; развитие умений соотносить оригинал и
перевод  художественного  произведения,  сопоставлять  произведения  русской,
казахской  и  других  национальных  литератур,  выявлять  их  взаимосвязь  в
контексте 
диалога 
культур, 
определять 
их 
национально-культурное
своеобразие;  развитие  способности  высказывать    оценку о прочитанном  с
использованием  философских,  культурологических  и  литературоведческих
материалов;  совершенствование  устной  и  письменной  речи  на  основе  лучших
образцов  художественного  слова.
Большое  внимание  в  10-11  классах  уделяется  вопросам  взаимосвязанного
изучения  родной  и  русской  литератур  на  основе  разработанного  принципа

86
общности и национального своеобразия. Такой подход позволяет, не отчуждая
нерусских  учащихся  от  родной  литературы  и  культуры,  приобщить  их  к
высоким нравственным  и  эстетическим  ценностям  русской  литературы.
Приобретенный  в  процессе  изучения  родной  литературы  духовный  опыт
учащихся  расширяется  и  обогащается  благодаря  знакомству  с  лучшими
произведениями русской литературной классики.
В  10-11  классах  изучается  систематический  курс  русской  литературы  на
хронологической  (историко-литературной)  основе,  который  распределен
между  двумя  годами  обучения:  в  10  классе  изучается  русская  литература
19 века, в 11 – русская литература  XX  века.
В  10  классе  читательские  интересы  учащихся  сконцентрированы  на
понимании  и  интерпретации  объемных  и  сложных  произведений  русской
классической литературы. Это, прежде всего, романы второй половины 19 века
(И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого), а
также  повести  и  рассказы  писателей  19  века – начала  20  века  (А.С.Пушкина,
Н.В.Гоголя, 
А.П.Чехова, 
А.И.Куприна), 
лирика 
(А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, 
Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета, 
Н.А.Некрасова), 
поэмы
А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова, пьесы А.Н.Островского и А.П.Чехова.
В  11  классе  полностью  завершается  курс  изучения  литературы.  Помимо
усвоения  учащимися  новых  знаний  и  совершенствования  уже  выработанных
умений  и  навыков,  осуществляется  подведение  итогов  по  изучению  и
осмыслению  основных  особенностей  литературы  как  вида  искусства  и  ее
эстетической,    духовной  и  нравственной  роли  в  истории  русской,  родной  и
мировой культуры.
На  уровне  общего  среднего  образования  осуществляется  профильное
обучение,  которое  реализуется  по  двум  направлениям:
естественно-
математическому и общественно-гуманитарному.
В  10-11  классах
общественно-гуманитарного  направления
особое
внимание  уделяется  монографическим  и  обзорным  темам,  сочетание  которых
дает  возможность  не  только  познакомить  учащихся  с  выдающимися
произведениями,  но  и  показать  место этих  произведений  в  общем  развитии
литературы  и  определить  их  значение  для  прошлого  и  настоящего.  В  центре
каждой  монографической  темы

изучение  одного  или  нескольких
произведений  писателя,  которые  обязательно  прочитываются  учащимися.
Аналитическая  работа  опирается  на  непосредственное  эмоциональное
восприятие художественного текста.
В то же время изучение русской литературы в 10-11 классах общественно-
гуманитарного  направления  должно  способствовать  совершенствованию
русской  речи  учащихся.  Необходимо  учитывать  то,  что  предлагаемый  курс
является  курсом  повышенного  уровня  сложности  и  рассчитывается  на
учащихся,  которые  планируют  в  дальнейшем  овладеть  профессиональными
специальностями,  связанными  с  изучением  общественных  и  гуманитарных
наук – отсюда  и внимание    к  таким  профориентационным  моментам,  которые
связаны  с  культурой  работы  с  художественным  текстом,  с  техникой

87
оформления  результатов  своих  наблюдений  за  различными  формами  владения
устной и письменной речью, приемами исследовательской деятельности.
В  10-11  классах
естественно-математического  направления
для
текстуального  изучения  в    курсе  русской  литературы  выделяются  лишь
отдельные,  главным  образом  вершинные,  произведения  писателей,  изучаемых
монографически. 
При 
рассмотрении 
монографических 
тем
учащиеся
знакомятся  с  основными  фактами  жизни  и  творчества  писателя,  получают
представление о  его личности и особенностях  творчества.  С  повествованием о
жизненном  и  творческом  пути  писателя  органически  связывается  рассказ  о
произведениях,  в  которых  содержится  необходимый  комментарий.  Для
систематизации  и  пополнения  историко-литературных  знаний  учащимся
предлагается несколько обзорных тем, которые преподносятся кратко.
Учащийся средней школы по окончании ее должен:
- владеть запасом базовых терминов по теории литературы;
- читать разножанровые литературные тексты;
-
использовать 
разнообразные 
способы 
литературоведческой
интерпретации художественных произведений;
- владеть  основами  целостного  и  комплексного  анализа  текста  и
различными формами письменной рефлексии;
- выявлять  эстетическое  своеобразие  и  этнокультурную  специфику
различных литератур.
Количество часов в неделюпо литературе составляет:
общественно-гуманитарное направление:
- в  10  классе  2  часа  в  неделю,  общее  количество – 68  часов;  из  них  на:
чтение  и  изучение – 58  часов,  внеклассное  чтение – 4  часа,  развитие  речи –
6 часов;
- в 11 классе 1 час в неделю, общее количество – 34 часа; из них на: чтение
и изучение – 28 часов, внеклассное чтение – 4 часа, развитие речи – 2 часа;
естественно-математическое направление:
- в  10,11 классах 1  час  в  неделю,  общее  количество – 34  часа;  из  них  на:
чтение  и  изучение – 30  часов,  внеклассное  чтение – 2  часа,  развитие  речи –
2 часа.
Для учащихся 10-11 классов большое значение имеет внеклассная работа
по  литературе, которая  представляет  собой  сложную  многообразную  систему.
Она складывается из следующих видов работы:
- повседневной (руководство внеклассным чтением);
- эпизодической (читательские конференции, литературные и поэтические
вечера, экскурсии);
- циклической (работа кружков, объединений, клубов, музеев и др.).
Внеклассная  работа  может быть  индивидуальной,  групповой  и  массовой.
Для  внеклассных  занятий  характерны  свои  особые  формы  работы,  встречи  с
поэтами-земляками;  занятия-концерты,  на  которых  звучат  стихи в  исполнении
учеников, экскурсии в лес, литературно-краеведческие экскурсии, экскурсии по
памятным местам родного края; уроки внеклассного чтения.

88
В результате процесса информатизации среднего образования Республики
Казахстан  многие  общеобразовательные  школы  получили  возможность
использовать  компьютерную  коммуникацию  и  новые
информационные
технологии как в учебном процессе, так и во внеурочной и внеклассной работе
с учащимися.
Использование  компьютеров  и  телекоммуникаций  во  внеклассной  работе
позволяет  не только активизировать  познавательную  деятельность  учащихся,
но  и развивать  творческие  и  коммуникативные  способности  школьников,  их
кругозор, культуру, самосознание.
Виды работ учащихся с применением новых информационных технологий
таковы:
- составление  докладов,  выступлений,  рефератов  с  использованием
электронных энциклопедий и Internet-источников;
- подготовка различных текстов, таблиц, рисунков, творческих работ;
- подготовка коллективных проектов, их презентаций;
- выпуск школьных и классных газет в электронном и печатном вариантах;
- участие в научно-практических конференциях учащихся с демонстрацией
выступлений в форме презентаций;
- участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах по литературе.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет