Пайдалану бойынша нұсқаулықPdf көрінісі
бет9/10
Дата22.12.2016
өлшемі6,08 Mb.
#312
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

20.3

 

Ӛндіруші


 

қазандықты  жобалық  қҧжаттамаға  сәйкес  орнатқан  жағдайда  және 

Тҧтынушының  осы  пайдалану  бойынша  Нҧсқаулықта  бекітілген    сақтау,  пайдалану  және 

техникалық қызмет кӛрсету ережелерін сақтауда тоқтаусыз жҧмыс істеуіне кепілдік береді.

 

20.4

 

Кепілдік  міндеттемелер  мамандандырылан  кәсіпорын  орнатқан  және  қызмет  кӛрсететін 

қазандықтарға

 

ғана таралады. 

20.5

 

Қазандықтың

 

қызмет ету мерзімі 12 (он екі) жылды қҧрайды. 

20.6

 

Қазандықты

 

жӛндеу  кезінде  кепілдік  талон  мен  оған  тҥбіртекті  жӛндеу  жҥргізген кәсіпорынның жҧмысшысы толтырады, бҧл ретте кепілдік талон қолданудан шығарылады.

 

Кепілдік талонның тҥбіртегі пайдалану бойынша нҧсқаулықта қалады. 

20.7

 

Ӛндіруші


 

қазандықты ақауы ҥшін жауапкершілік алмайды және мына жағдайларда аппараттың 

тоқтаусыз жҧмысына кепілдік бермейді:

 

а) қазандық қондырғысына және жылыту жҥйесінің жобасына газдандыру жобасының болмауы; 

2б) мамандандырылған кәсіпорынның жҧмысшысы болып табылмайтын Тҧтынушы немесе басқа 

тҧлға қазандықты ӛздігінен орнатқанда;

 

в) Тҧтынушының қазандықты тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтамаулары;

 

г) тҧтынушының осы Пайдалану бойынша нҧсқаулықта бекітілген мерзімде қазандыққа техникалық қызмет кӛрсетулі орындамауы (1 айда кемінде 1 рет);

 

д) қате неме се толық толтырылмаған кепілдік талоны) 

е) егер қазандықты жеткізу, сақтау, қҧру және пайдалану мерзмінде алынған механикалық 

зақымдары болса;

 

ж) қазандыққа ӛндіруші-

кәспорыннан шығарылмаған бӛлшектерді орнатқанда;

 

3) жылу беру бойынша жылыту жҥйесімен немесе жылу тасымалдаушымен келісілмеген қазандықты пайалану;

 

20.8 

Қазандықты

 

кепілдік  жӛндеуді  мамандандырылған  кәсіпорын,  қазандықты  акт  бойынша тапсырған сәттен бастап 45 (қырық бес) кҥннен аспайтын мерзімде жҥргізіледі. Жӛндеу аяқталған 

кҥн Тҧтынушыға жӛндеудің аяқталуы туралы хабарламаны жіберген кҥн есептеледі (с.қ телефон 

арқылы).

 

20.9 

Қазандық


 

жҧмысында кемшілік анықталған жағдайда Тҧтынушы сатушыға қазандықты 

жӛндеу, алмастыру және қайтару туралы жазбаша талаппен жҥгіне алады.

 

Бҧл ретте ӛтінішке келесі қҧжаттардың тҥпнҧсқалары тіркелген болуы тиіс: а) қазандықты сатып алуға касса чегі;

 

Кепілдік талоны 

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҦСҚАУЛЫҚ

 

г) ақауларды толық сипаттамасы мен олардың туындауы себебі бар кемшіліктердің барын растайтын техникалық акт;

 

д)  газ  пайдаланушы  қҧжатты  орнатуды  регламенттейтін  Федералдық  және  жергілікті  нормативтік актілердің  талаптарына  сәйкес  орындалған  жылыту  жҥйесінің  келісілген  жобасы  (куәландырылған 

кӛшірме).

 

е) жылыту жҥйесінің суының химиялық қҧрамы. 

20.10

 

Қазандыққа

 

техникалық қызмет кӛрсету (оның тораптарын тазалауды қоса алағанда) ӛндіруші

-

кәсіпорынның кепілдік міндеттемелеріне кірмейді және Тҧтынушы есебінен орындалады; 

20.11

 

Гидравликалық  және  газды  жҥйелердің  қоқыстану  жағдайларында  тораптарды  жуу  және 

алмастыру кепілдік қызметтердің тізіміне кірмейді және Тҧтынушының қосымша тӛлеміне орындалады. 

Рекламацияға берілген тораптар қабылданбайды.

 

21.

 

Қазандықты тұтынушыға пайдалануға тапсыру

 

21.1 қҧрастыру,тӛсеу және сынақтық пайдалану жҧмыстары аяқталғаннан кейін (15және 16 бӛлімдер) 

мамандандырылған кәсіпорын қызметкері осы пайдалану бойынша нҧсқаулықтың 25.1

-

тармаын 


толтырады.

 

арнайы кәсіпорынның қызметкері осы нҧсқаулықтың 25.1 тармағын 

толтырады.

 

21.2 


Одан кейін пайдаланушыға қазандықты ҧстау тәртібі туралы нҧсқаулық жҥргізіледі:

  

қазандықты

 

ҧстаудағы қауіпсіздік техникасы; 

 қазандықты

 

қосу және ӛшіру тәртібі; 

 қазандық

 

жҧмысын басқару; 

 пайдаланушы орындайтын, қазандықты кҥту бойынша жҧмыстар (

12.3-


тармақ) 12.3.

 

 21.3 

Нҧсқаулықты жҥргізгеннен кейін пайдаланушы осы пайдалану бойынша нҧсқаулықтың 

25.2-

тармағын толтырады. 

 

  

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 22.

 

Кепілдік және сервистік қызмет көрсету

 

Аппаратты орнату, техникалық қызмет кӛрсету, кепілдік және кепілдіктен кейінгі  жҧмыстар 

тек арнайы мамандармен ғана жасалады.

 

Жақын маңдағы мамандандырылған кәсіпорынның 

мекен


-

жайы мен байланыс телефонын сіз 

Elsotherm ӛнімдерін сататын дҥкенде біле аласыз.

 

Ӛтінеміз, сервистік орталықтардың тізімі ҥнемі кеңейіп отыратындығына назар аударыңыз және сонымен қатар www.elsotherm.ru

 

сайтында «Сервистік орталықтар» бӛлімінде кӛрсетілген. 

23.

 

Өндіріс туралы куәлік

 

Өндіруші:   Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок

-6 

Донг, Гангсео-

ГУ, Сеул, Корея

 

Elsotherm  B15F/B19F/B23F/B29F/B35Fжанудың  жабық  камерасы  бар  жылу  тасымалдағыштың еріктен  тыс  циркуляциясы  бар  екі  контурлы  қабырғалы  газды  қазандық  ISO  9001:2008  сапа 

менедджменті жҥйесіне сәйкес ӛндіруші кәсіпорында шығарылған және пайдалануға жарамды деп 

танылған.

 

 Қазандық

 

ӛндіруші-

кәсіпорында табиғи газға ретке келтірілген, қысымы 1274

-1960 

Па.


 

 

Қазандық ЭЛСО топ үшін дайындалған www.elso.ru

 

  

 

  

 

 24.

 

Қазандықты сұйытылған газға қайта жабдықтау бойынша нұсқаулық

 

Қазандық 

сҧйылтылған газға қайта жабдықталған, қысымы 2940 Па.

 

 

Қайта 

жабдықтау қазандықты сҧйық газға қайта жабдықтау бойынша басшылықпен сәйкес 

ӛткізілді (2 қосымша).

 

 Сҧйылтылған газға қайта жабдықтауға арналған жиынтық қолданылған (ӛндіруші КИТУРАМИ 

КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Оңтҥстік Корея).

 

 

Қайта 

жабдықтау, тексеру және іске қосу жҧмыстарын мамандандырылған кәсіпорын жҥргізген:

 

 

 Кәсіпорынның атауы   

 

  

Маманның Т.А.Ә.   

 

 

 Кҥні 

Мӛртаңба:   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru № 

р/н


 

Кҥні


 

Маманның Т.А.Ә.

 

Қолы


 

Мамандандырылған кәсіпорынға 

хабарлаңыз.

 

 1

 

  

 

  

2

  

 

  

 

3 

 

  

 

 4

 

  

 

  

5

  

 

  

 

6. 

 

  

 

 7

 

  

 

  

8

  

 

  

 

9 

 

  

 

 10

 

  

 

  

11

  

 

  

 

12 

 

  

 

 25.

 

Қазандықты сату туралы белгі

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандықты сату кезінде сауда кәсіпорыны осы бөлімде және үш кепілдік талонында 

сериялық нөмірін және өндірілген күнін толтыруға міндетті (1 Қосымша).

 

 Ҥлгі

 

Сериялық нӛмірі 

Ӛндірілген

 

кҥні


 

Elsotherm B15Fi

 

 

 Elsotherm B19Fi

 

  

Elsotherm B23Fi

 

 

 Elsotherm B29Fi

 

  

Elsotherm B35Fi

 

 

  

Кәсіпорын/дҥкен   

 

 

 Сатушы (Т.А.Ә., қолы)   

 

27. Жыл сайынғы техникалық қызмет көрсетуді өткізу 

 

Назар аударыңыз! Барлық техникалық қызмет көрсету бойынша және қазандықты жөндеу 

бойынша жұмыстар тек арнайы мамандандырылған кәсіпорынмен жасалады.

 

Назар  аударыңыз! 

Бірінші  жыл  сайынғы  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жҥргізген 

мамандандырылған  кәсіпорын  пайдалану  бойынша  осы  бӛлімдегі  кестені  толтырып, 

мамандандырылған  кәсіпорынның  атауын,  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  орындаған  маманның 

Т.А.Ә, сонымен қатар оны жҥргізу кҥнін кӛрсету арқылы кепілдік талондарды толтыруы тиіс.

 

Қазандықтың   

қауіпсіз  және  ҥздіксіз  жҧмысын  қамтамасыз  ету  ҥшін  дайындаушы  кәсіпорын  жыл 

сайынға жоспарлы техникалық қызмет кӛрсетуді сақтауды ҧсынады.

 

26.2 

Жыл сайынғы техникалық қызмет кӛрсетуді ӛткізу Тҧтынушының жауапкершілігіне кіреді. 

Жыл  сайынғы  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жҥргізу  ҥшін  мамандандырылған  кәсіпорынды 

шақыруды ҧмытпаңыз.

 

26.3

 

Жыл сайын техникалық қызмет кӛрсетуді жылыту кезеңі басталар алдында жҥргізген жӛн.

 

 

5-кесте. Техникалық қызмет кӛрсету.

 

  

Кҥні 


Мӛртаңба:   

 

  

26

 

Қазандықты орнату

 

26.1 

Қазандықты орнату (арнайы кәсіпорын үшін)

 

Қазандықарнайы 

кәсіпорынның маманымен орнатылды, тексерілді және пайдалануға берілді. 

 

Кәсіпорынның атауы    

 

  

Маман (Т.А.Ә., қолы)   

 

 

  

Кҥні 


Мӛртаңба:   

 

  

26.2

 

Қазандықты орнату (пайдаланушы үшін)

 

Қазандық 

туралы


 

ақпаратпен және кепілдік міндеттемелерімен таныстым. Тексеріді 

жҥргіздім, сыртқы ақаулар байқалмайды.

 

Қазандықты 

пайдалану туралы ережемен таныстым.

 

 

 Иесі (Т.А.Ә., қолы)   

 

  

 

Кҥні 

  

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru қабырғалық

 

газ қазандығы 

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru  

 

Кепілдік жөндеу және кепілдік талонды алу

 

Қосымша 1

 

Кәсіпорын______________________________________________

Мӛр


______________ 

Маман


(

Т

.А

.

Ә.,

қолы


)

 

Кҥні   

Ақауларды

 

жӛндеу


 

жҧмыстары

 

жасалды


 

1. 


  

 

2.   

 

3.   

 

қабырғалық 

газ


 

қазандығы

 

 

  

---------------------------- 

кесу

 

сызығы -------------------------------- 

кесу


 

сызығы


 ----------------------------

 

 Кепілдік

 

талоны 

№1

 Elsotherm 

қабырғалық

 

газ


 

қазандығын

 

кепілдік


 

жӛндеуге


 

Ӛндіруші: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок

-

6 Донг, Гангсео-

ГУ, Сеул, Корея

 

 

Қазандықты сату 

 

Elsotherm-B моделі 

Fi   Сериялық нӛмірі   

 

Ӛндірілген 

кҥні  


 

 

Дҥкен_________________________________________________Мӛр______________ Сатушы                                               

      


(Т.А.Ә.,                                                     қолы)  

 

 Сатылу кҥні  

 

Қазандың 

орнатылды және пайдалануға берілді 

Кәсіпорын_____________________________________________Мӛр_____________ Маман (Т.А.Ә., 

қолы) 


Кҥні  

 

Алғашқы жылдық қызмет кӛрсету жасалды Кәсіпорын______________________________________________Мӛр______________ Маман

 

(Т.А.Ә) 

(Қолы) 


Кҥні  

 

Қазандық орнатылды және пайдалануға берілді Кәсіпорын_____________________________________________Мӛр_____________ Маман (Т.А.Ә., 

қолы) 


Кҥні  

 

Ақауларды жӛндеу жҧмыстары жасалды 

1. 


  

 

2.   

 

3.   

 

  

 

 www.elsotherm.ru 

1 қосымшасының жалғасы

 

Кепілдік жөндеу және кепілдік талонды алу

 

 

Кәсіпорын______________________________________________Мӛр____________ 

Маман (Т.А.Ә., қолы)

 

 

Ақауларды жӛндеу жҧмыстары жасалды 

Кҥні


 

қабырғалық

 

газ қазандығы 

1. 


  

 

2.   

 

3.   

 

  

---------------------------- 

кесу сызығы 

-------------------------------- 

кесу сызығы 

----------------------------

 

 

Кепілдік талоны № 2 

Elsotherm 

қабырғалық газ қазандығын кепілдік жӛндеуге

 

Ӛндіруші: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-

6 Донг, Гангсео

-

ГУ, Сеул, Корея 

 

Қазандықты сату

 

 

Elsotherm-B моделі 

Fi   Сериялық нӛмірі   

 

Ӛндірілген 

кҥні  


 

 

Дҥкен_________________________________________________Мӛр______________ Сатушы                                               

      


(Т.А.Ә.,                                                     қолы)  

 

 Сатылу кҥні  

 

Қазандың 

орнатылды және пайдалануға берілді 

Кәсіпорын_____________________________________________Мӛр_____________ Маман (Т.А.Ә., 

қолы) 


Кҥні  

 

Алғашқы жылдық қызмет кӛрсету жасалды Кәсіпорын______________________________________________Мӛр______________ Маман

 

(Т.А.Ә) 

(Қолы) 


Кҥні  

 

Қазандық орнатылды және пайдалануға берілді Кәсіпорын_____________________________________________Мӛр_____________ Маман (Т.А.Ә., 

қолы) 


Кҥні  

 

Ақауларды жӛндеу жҧмыстары жасалды 

1. 


  

 

2.   

 

3.   

 

 www.elsotherm.ru 

1 қосымшасының жалғасы

 

Қазандық 

орнатылды және пайдалануға берілді 

Кәсіпорын_____________________________________________Мӛр_____________ Маман (Т.А.Ә., 

қолы) 


Кҥні  

 

Ақауларды жӛндеу жҧмыстары жасалды 

1. 


  

 

2.   

 

3.   

 

  

---------------------------- 

кесу сызығы 

-------------------------------- 

кесу сызығы 

----------------------------

 

 

Кепілдік талоны №3 

Elsotherm қабырғалық газ қазандығын кепілдік жӛндеуге

 

Ӛндіруші: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-

6 Донг, Гангсео

-

ГУ, Сеул, Корея 

 

Қазандықты сату

 

Қосымша 2

 

 Қазандықты сұйытылған газға қайта жабдықтау бойынша нұсқаулық

 

Қауіпсіздік талаптары

 

Назар аударыңыз! Қазандықты

 

табиғи газдан сҧылтылған газға қайта жабдықтау дайындаушы кәсіпорында ӛндірілген осы жиынтықты арнайы кәсіпорынның орындауымен жасалады 

(қазандықтың моделіне сәйкес).

 

Назар аударыңыз! Қазандықты

 

қайта жабдықтауда бҧрын қолданыста болған герметиктеуші тӛсеніштерді орнатуға тыйым салынады.

 

Назар аударыңыз! Қайта

 

жабдықтау сӛндірілген қазандықпен және суық су беру кранының жабық кҥйінде жасалады.

 

Назар аударыңыз! Қайта

 

жабдықтаудан кейін барлық біріктірілген орындарды сабындау тәсілі арқылы герметиктігін тексеру қажет. Кӛбіршіктердің пайда болуы газдың жайылуын білдіреді. 

Газдың жайылуына жол берілмейді

!

 

 Жеткізілім жиынтығы (жеке жеткізіледі)

 

Elsotherm-B моделі 

Fi   Сериялық нӛмірі   

 

Ӛндірілген 

кҥні  


 

 Сҧйылтылған газ ҥшін коллектор 

1 дана; 

 Ӛздігінен

 

желімделетін маркілеу тақтайшасы 1 дана;


 

Дҥкен_________________________________________________Мӛр______________

 

 

 Сатушы                                                     (Т.А.Ә.,                                                     қолы)  

 

 Сатылу кҥні  

 

Қазандық орнатылды және пайдалануға берілді Кәсіпорын_____________________________________________Мӛр_____________ Маман (Т.А.Ә., 

қолы) 


Кҥні  

 

Алғашқы жылдық қызмет кӛрсету жасалды Кәсіпорын______________________________________________Мӛр______________ Маман

 

(Т.А.Ә) 

(Қолы) 


Кҥні  

 

Кепілдік жӛндеу жасалды Кәсіпорын_____________________________________________Мӛр_____________ Маман (Т.А.Ә., 

қолы) 


Кҥні  

 

Ақауларды жөндеу жұмыстары жасалды

 

1. 


  

 

2.   

 

3.   

  

Тӛсеніш 


2 дана


 

 Қайта

 

жабдықтау бойынша басқарма - 1 

дана;


 

 Қаптама

 - 


1 дана

 

 Тағайындалуы

 

Коллектор қазандықтың жҧмысын сҧйылтылған газбен жҧмыс істеуге қайта жабдықталды және тек Elsotherm қазандығының қҧрамында пайдаланылады.

 

 Техникалық сипаттамалары

 

Пайдаланатын газ типі: сҧйылтылған (G30), қысымы 2940 Па.  

Қайта жабдықтау бойынша жұмыс тәртібі

 

А) Газ коллекторын айырбастау:

  қазандықтың

 

электржіберуін ӛшіру; 

 газды беру кранын және суық су кранын қазандықтың алдында жабу;

  

беткі панельді шешу, беткі панельдің жоғарғы және тӛменгі жағынан тӛрт бҧранданы шешіп алу;

  жағу элетродынан жоғары вольтты кабельді шешу;

  

жалынның бақылау фотоэлектрлік қҧрылғысын шешу, оны 45° сағат бағытымен бҧрау, содан 

кейін оны ӛзіне қарай тарту;

  

жанудың алдыңғы камерасын шешу, ол ҥшін винттарды бҧрау, оны жану камерасының 

периметрі бойынша ҧстайтын ж»не газ шығаратын қҧралдың беткі жағындағы алты қырлы 

басты ҥш бҧранданы шешу;

  коллектордың лақтыратын бекіту гайкасын шешіп алу;

  

оттықтың планкасынан бекіту бҧрандасын бҧрап алу және планканы шешу;

  коллектордың екі бекіту бҧрандасын шешіп алу;

 

 www.elsotherm.ru Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет