Пайдалану бойынша нұсқаулықPdf көрінісі
бет3/10
Дата22.12.2016
өлшемі6,08 Mb.
#312
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7.3

 

Электрлік сұлба

 

Электрондық басқару блогының DIP-ауыстырып-қосқышының күйі

 

(мамандандырылған кәсіпорындар үшін) 

 

Басқару блогының бүйір бетіндегі DIP- ауыстырып-қосқыштардың №1 блогы

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

12

 

11

 

10

 

9 

8

 7

 

6 

5

. 

4

 3

.

 2

 

1 

 

Басқару блогының орталығындағы DIP ауыстырып-қосқыштардың №1 блогы

 

5

. 

1

0 

4

 9

 

3 

8

 2

 

7 

1

 6

 

  

 

  

 

 Ескерту.

 

№1 және №2 блоктардағы қалған DIP ауыстырып-

қосқыштар OFF кҥйінде болады.

 

 

  

 

  

 

  

 

1 

2

 3

 

4 

5

 6

.

 7

 

8 

 

  

 

  

 

  

 

  

3-

сурет. Электрлік сҧлба 

Шартты белгілер:

 Желі ~220B

 

Айналмалы сорап ~220B 3 

Ҥш қозғалысты қақпақ ~220B

 

4  - Тҧтандыру  трансформаторы  ~220B  5 

Екіншілік  газды  қақпақ  ~220B  6 Біріншілік 

газды қақпақ ~220B

 Жылу тасымалдағыштың тӛмен деңгейінің 

тетігі

 Біріншілік жылу алмастырғыштың қатты 

қызу тетігі 9 

Фотоэлектрлік жалын тетігі 

10 


Бӛлмелік термостат ±9В

 

11 


Шығудағы  ЫСҚ  температурасының  тетігі 

12 

Жылу 

тасымалдағыштың 

температурасының  тетігі    13 

Кірудегі  ЫСҚ 

температурасының тетігі

 

14 - 


Жылу тасымалдағыштың қалдық 

температурасының тетігі 15 

Ағын тетігі 

16 - 


Модуляцияның газды тетігі ±13В 17 

Желдеткіш ±24В 

Сымдардың түстерінің белгіленуі:

 

Қ - 

қара


 

Қоң


 - 

қоңыр Қыз 

қызыл


 

Сарғ 


сарғылт С 

-

сары


 

Ж жасыл 

К кӛк

 

Кҥлг кҥлгін 


Сҧр 

сҧр 

А ақ

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 7.4

 

Қазандықтың жұмыс істеу сұлбасы

 

7.4.1 

Жылулық контурының жұмыс істеу 

сұлбасы

 

ЫСҚ контурында судың ағысының болмауы

 

Ҥш 

қозғалысты қақпақ тараптардың 

ӛтуінің келесі кезектілігімен жылыту 

контуры бойынша жылу 

тасымалдағыштың қозғалысы ҥшін 

қосылған:

 

 

1) басты жылу алмастырғыш;

 

2) кеңейтпелі бӛшке;

 

3) Циркуляциялық сорап

 

4) ҥш

 

қозғалысты қақпақ; 

5) 


радиаторлар;

 

6) басты жылу алмастырғыш және т.б.

 

8. 

Басқару пульттары (CTR

-

5900 енгізілген бӛлме термостаты бар) 

8.1. басқару тетіктерінің белгіленуі

 

 Шартты белгілер: 

1 -


Жылу 

тасымалдағыштың шығуы  2 

Жылу 


тасымалдағыштың кіруі

 

  

 

4-сурет. Жылулық контурының жҧмыс істеу 

сҧлбасы


 

 

  

1.

 

Кристады дисплей

 

  

6-

сурет.  басқару тетіктерінің белгіленуі 

7.4.2

 

ЫСҚ контурының жұмыс істеу сұлбасы

 

ЫСҚ контурында су ағыны болғанда, жылуды жинақтау кеңейтпелі бӛшкеде 

біріктірілген иректҥтікте ӛтеді.

 

Ҥш

 қозғалысты қақпақ тараптардың 

ӛтуінің келесі кезектілігімен ыстық суды 

дайындау контуры бойынша жылу 

тасымалдағыштың қозғалысы ҥшін 

қосылған:

 

 1) 

басты жылу алмастырғыш;

 

2) 


кеңейтпелі бӛшке;

 

3) Циркуляциялық сорап

 

4) ҥш

 

қозғалысты қақпақ; 

5) 


басты жылу алмастырғыш және т.б.

 

Берілген  уақыттағы  бекітілген  температураның,  режимнің  жанарғының  жҧмысын  іске  қосу  мен тоқтатудың  бағдарламаланған  уақытының,  жыл  маусымын  таңдаудың,  ӛзіндік  диагностика  қызметінің 

сандық индикациясы

 

2.

 

«Қатысу», «Таймер» және «Қатыспау» режимдерін таңдау батырмасы

 

Берілген  батырманың  кӛмегімен  «Қатысу»,  «Таймер»  және  «Қатыспау»  режимдерін  кҥйге  келтіруге болады.

 

3. 

“Душ” режимін таңдау батырмасы

 

Берілген батырманың кӛмегімен «Душ» режимін баптауға болады. 

4.

 

Жұмыс істеу индикаторы

 

Қазандық 

жҧмысының режимін индикациялау

 

 

5. 

Жоғары 

() / Төмен (▼

) батырмасы

 

Берілген батырмалардың кӛмегімен әртҥрлі баптаулардың мәнін ӛзгертуге болады. 

 

6. 

Жылу тасымалдағыштың температурасын таңдау батырмасы

 

Берілген батырманың кӛмегімен жыл мезгіліне сәйкес қыздыратын судың температурасын баптауға 

болады:


 

 

Шартты белгілер:

 

1 - 


ЫСҚ шығуы (ыстық су) 2 

ССҚ шығуы (суық су) 

 

  

 

  

 

 5-

сурет. ЫСҚ контурының жҧмыс істеу сҧлбасы

 

7.

 

Таймерді орнату батырмасы

 

Берілген батырманың кӛмегімен қазандықты іске қосу және тоқтату уақытын баптауға болады. 

8.

 

«Қосу» батырмасы

 

Осы  батырманың  кӛмегімен  мҥмкін  ақауды  тексергеннен  кейін  қазандықты  қосуға  немесе  қайта  іске қосуға

 

болады (қазандық 5 минут ішінде бірінен соң бірі ҥш 

ретке дейін қайта іске қосылады).

 

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 8.2. Дисплейдегі белгілердің мәні

 

9. Пайдалану басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары

 

 

 14 

13 


12

 

  

 

 11

  

10 

 

 Назар 

аударың


ыз

 

  

сақтау 


қажет

 

Пайдаланылатын газды тексеру

 

3

 Қазандықтың

 

оң жағындағы кӛрсетілген берілетін газдың сәйкестігін міндетті тҥрде тексеріңіз.

 

4 

табиғи газ (G20) / сҧйылтылған газ (G30) 

 

  

5. 


7

 

  

 

 Назар 


аударыңыз

 

сақтау қажет

 

7-сурет.  Дисплейдегі таңбалардың мәні

 

  

1. 


Жҧмыстың ағымдағы режимін кӛрсету белгісі

 

2. ауа температурасын индикациялауды кӛрсету белгісі

 

3. Жылу тасымалдағыш температурасын индикациялауды кӛрсету белгісі

 

4. Ауаның / жылу тасымалдағыштың ағымдағы температурасын кӛрсету белгісі

 

5. «Таймер» режимінде жҧмысты кӛрсету белгісі

 

6. Қазандық

 

жҧмысын кӛрсету белгісі 

7. 


қазандықтың

 

«Таймер»  емес режимінде жҧмысты кӛрсету белгісі 

8. 


берілген температураны кӛрсету белгісі

 

9. ауа температурасын индикациялауды кӛрсету белгісі

 

10. Жылу тасымалдағыш температурасын индикациялауды кӛрсету белгісі

 

11. «ДУШ» режимінің жҧмыс істеуін кӛрсету белгісі

 

Кернеуді тексеру

 

Жиілігі 50 Г болатын 220 В айналмалы токқа сәйкес келуі тиіс нақты кернеуді тексергеннен кейін желіні қазандыққа қосыңыз.

 

 12. 

«ҚАТЫСПАУ» режимінің жҧмыс істеуін кӛрсету белгісі

 

13. 


«ТАЙМЕР» режимінің жҧмыс істеуін кӛрсету белгісі

 

Назар аударың

ыз

 сақтау 

қажет


 

14. 


Жылу тасымалдағыштың температурасы бойынша ағымдағы режимді кӛрсету 

белгісі


 

Газды кранды тексеру

 

Газды беру краны ашық па тексеріңіз 

Егер газдың берілуі тоқтаса, қазандық жҧмыс істемейтін 

болады және ескертудің дыбыстық дабылы шығады.

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru  

 

Назар аударың

ыз

 сақтау 

қажет


 

Назар аударыңыз

 

Тұтанғыш заттарды қазандықта 

 

Сумен қамтамасыз ету кранын тексеріңіз

 

Егер қазандықта су жоқ болса немесе суды деңгейі рҧқсат етілген деңгейден тӛмен болса, тетіктің дабылдық лампасы жанып, «94» 

қатесі жанады және қазандық жҧмыс істемейді

 

 

Сумен қамтамасыз етудің тиекті краны ҥнемі ашық болуын тексеру қажет.

 

Суды берудің 

тиекті 


краны

 

 қалтырмаңыз

 

Газы бар балон немесе жанар майы бар канистрд сияқты жеңіл тҧтанатын заттарды қазандықта қалтырмаңыз.

 

 Бҧл

 

материалдардың болуы ӛртке әкелуі мҥмкін. 

Жалындайтын материалдар: метан, ацетилен, пропан, сутек сульфиді, 

кӛмір газы, жанармай, ацетон, толуол және т.с.с.30°С немесе одан да кем 

қайнау нҥктемі бар жалындайтын сҧйықтық.

 

 

  

 

 Назар 

аударың


ыз

 

сақтау қажет

 

Назар аударыңыз 

Жылытудың бір немесе одан да көп тарату қақпақтары 

қазандықты пайдалану кезінде ашық болуын тексеріңіз.

 

Жабық тарату қақпағы бар қазандықты пайдалану қазандықтың қатты қызуы

 

тҥріндегі ӛртену мен 

зақымдалуын тудыруы мҥмкін. ҥнемі 

ашық

 

Бөгде заттарды қазандықта қалтырмаңыз. 

Газет немесе қағаз сияқты жалындайтын заттарды қалтырмаңыз, 

сонымен қатар жуылған кірді тҥтіндікке ілмеңіз.

 

 Ӛрт

 

туындауы мҥмкін. 

 

  

 

  

 

Назар аударың

ыз

 сақтау 

қажет


 

Назар аударыңыз

 

Түтіндік құбырдың жалғануын тексеріңіз.

 

қҧбыр 

элементтерінің жалғануын тексеріңіз.

 

Тҥтіндік қҧбырларын герметикалы жалғамай қазандықты пайдалану тҥтін газдары бӛлмеге ӛтетіндіктен тҧншықтырғыш газбен улануға әкелуі 

мҥмкін.


 

Найзағай, боран немесе ұзақ уақыт электр жоқ болғанда 

қазандықты электрлік қорек желісінен ажыратыңыз

 

Қазандықтың 

сынуының алдын алу мақсатында қазандықты 

электрлік қорек кӛзі желісінен ажыратыңыз.

 

 Суық маусымда қазандық пен жылыту жҥйесінен суды тӛгіп тастаңыз.

 

  

 

  

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 10. Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары

 

  

 

  

 

Қауіпті 

 

  

 

сақтау 

қажет


 

Назар


 

аударыңыз

 

Қазандықтың қатып қалуының алдын алу.

 

Ҧзақ 

уақыт


 

ҥйде


 

болмағанда

 

және


 

жылыту


 

жҥйесін


 

пайдаланбағанда

 

Газ жайылған уақытта желдету

 

Тҥтіндік 

газдар


 

бӛлмеге


 

жайылған


 

жағдайда


тҧншықтырғыш

 

газбен


 

улану


 

қаупі


 

туындайды

.

 

 Тҥтіндіктің

 

қҧбырлары 

герметикалы

 

жалғанғанына 

кӛз


 

жеткізіңіз

сонымен


 

қатар


 

желдету


 

ҥшін


 

терезені


 

мерзім


 

сайын


 

ашыңыз


.

 

газ 

бен


 

қазандықтың

 

электрлік 

қорек


 

кӛзін


 

ажыратпаңыз

.

 

 Егер

 

сіз 

қысты


 

кҥні


 

ҥйден


 

ҧзақ


 

уақытқа


 

кететін


 

болсаңыз


 

және


 

жылытуды


 

пайдаланбауды

 

жоспарлаған 

болсаңыз


газ


 

бен


 

қазандықтың

 

электрлік 

қорек


 

кӛзін


 

ажыратыңыз

қазандықтың / 

жылыту


 

элементтерінің

 

қатып


 

қалуының


 

(

қҧбырлардыңрадиаторлардың

 

және


 

т

.с

.

салдын


 

алу


 

ҥшін


 

қазандық


 

пен


 

жылыту


 

жҥйесінен

 (

циркуляциялық 

сораптың


 

суағары


 

арқылы


суды


 

ағызып


 

тастаңыз


.

 

  

 

  

 

Қауіпті 

 

 сақтау

 

қажет 

Ауа


 

температурасының

 

тӛмендеуі 

ішкі


 

қҧбырлардың

 

қатуын


 

тудыруы


 

және


 

қазандыққа

 

әсер


 

етуі


 

мҥмкін


сондықтан

 

да

 қазандықтың

 

сыртқы 

жылыту


 

мен


 

жылыту


 

жҥйесінің

 

жеткізулерін 

Газ жайылғанда қолданылатын шаралар

 

1. Газдың жайылуы анықталған жағдайда тез арада газды пайдалануды тоқтатыңыз.

 

 2. 

Газды беру кранын жабыңыз.

 

3. 


Желдету ҥшін терезені ашыңыз да, 

мамандандырылған арнайы кәсіпорынға қоңырау

 

шалыңыз.


 

Басқа жылу оқшаулағыш қҧрылғыны пайдалануды тоқтату немесе оның қорек кӛзін ажырату 

нәтижесінде жалындауы мҥмкін. Бҧл газдың жарылуына әкелуі мҥмкін.

 

мҧқият оқшаулауды іске асыру қажет. 

 

  

Назар аударыңыз

 

 

Құбырлардың қатуымен туындаған жылыту контурында ыстық судың берілуінің болмауы

 

Қыста 

суық су қҧбырының қатуы ыстық судың берілуінің автоматты 

тоқтауына әкеледі. Басқару пультінде

 

Қауіпті 

сақтау 


қажет

 

«95» коды пайда болады. Егер қҧрылғыны осындай кҥйде қалтырса, 

Газдың жайылуы затына тексеру

 

Жайылу затына газ беретін қҧбырды мерзім сайын тексеруді орындау қажет. 

 

Сабынды судың кӛмегімен тексеру уақытында кӛбіктені газдың жайылуын білдіреді, сондықтан да газды беру кранын жабыңыз да, 

ақауларды жою ҥшін мамандандырылған кәсіпорынмен байланысыңыз.

 

 

 Қазандық

 

ішінде газ жайылған жағдайда басқару пультінің дисплейінде «97» коды кӛрінетін болады, ал басқару пультінің барлық лампалары жыпылықтайтын болады.

 

Осы уақыт ішінде ашық жалындарды пайдалану ӛте қауіпті (шылым, оттық, сіріңке және т.с.с.). 

 

Газдың иісі болған жағдайда 1.5-тармаққа сәйкес әрекет етіңіз.

 

қазандық


 

қатып, жарықшақтар пайда болуы мҥмкін.

 

 

  

 

  

 

Назар аударыңыз 

 

Жылытқыш құбырлардың жүйесіне жылытуға арналған әртүрлі құрылғыларды бекітпеңіз.

 

Қыста 

қҧбырда сызаттардың пайда болуының немесе қатудың алдын алу 

ҥшін жылытқыш жетек немесе жылытқыш білігі сияқты электрлік 

қҧрылғыларды бекітпеңіз. Бҧл мҥліктің зақымдалуына немесе жарақатқа 

әкелуі мҥмкін.

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru  

 

Назар аударыңыз 

Егер қыса ыстық су келмейтін болса

 

Егер қазандықта су жоқ болса немесе жылыту жҥйесінде судың деңгейі рҧқсат етілген деңгейден тӛмен болса, тетіктің дабылдық 

лампасы жанып, «95» коды жанады және қазандық жҧмыс істемейді

 

 

Жылыту контурында судың қысымы техникалық сипаттамалардың кестесінде кӛрсетілген жҧмыс диапазонына сәйкес келуін тексеру 

қажет.


 

Назар аударыңыз

 

 

Егер қазандық қыста 2-3 күн бойы пайдаланылмаса 

егер қыста сіз ҥйіңізден 2

-

3 кҥнге кететін болсаңыз, таратқыш газ краны

 

мен газды беру кранын ашық кҥйде қалтырыңыз. 

 

Жылыту жҥйесіндегі бҧрыннан бар қысымның жҧмыс диапазонына сәйкес болуын қадағалаңыз.

 

  

 

  

 

  

 

 кран

 

  

 

  

 

 Назар аударыңыз

 

Құбырларда жылу оқшаулау

 

 

Егер жалаңаш қҧбыр оқшаулағышпен жабылмаған болса, қазандықтың

 

суық/ ыстық су қҧбыры қатып қалуы мҥмкін. 

Ҧзақ


 

уақыт ҥйде болмаған жағдайда, жылыту жҥйесінің су 

крандарын жаппаңыз (соның ішінде әр бӛлмеде). Циркуляциялық 

сорап қату мен жарықшақтардың пайда болуының алдын алу 

ҥшін қҧбыр бойына суды таратады.

 

  

Назар аударыңыз

 

 

Қазандықты ұзақ уақыт пайдаланбағанда суды толықтай төгіп тастау керек.

 

Қазандықты 

ҧзақ уақыт пайдаланбағанда суды толықтай тӛгіп 

тастаған жӛн: қҧбырлар мен қазандықтың қатып қалуының 

алдын алу ҥшін қазандық (циркуляциялық сораптың тӛгу тесігі 

суағар арқылы)  

 

  

 

  

 

суағар 

 

  

 

  

Назар 


аударың

ыз

 Назар 

аударың


ыз

 

сақтау қажет

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет