Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Ғылыми- зерттеулердің әдіснамалық негіздері мен әдістері»Pdf көрінісі
бет7/46
Дата23.02.2022
өлшемі0,64 Mb.
#26248
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46
Байланысты:
UMK KAZ Magister gilimi zertteu
1 дәріс
тақырыбы: Педагогикалық 

зерттеулердің әдіснамалық 

ұстанымдары 

1. Авторефераттармен жұмыс жасай 

отырып, әдіснамалық ұстанымдарды 

айқындау 

 

 

  

  
Ф КазНПУ 0703-03-15 (1). Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші  басылым.  

3. Зерттеудің әдіснамалық 

ұстанымдарының кестесін жасау 

 

№ 8 дәріске МОӚЖ тақырыбы: Психологиялық- педагогикалық 

зерттеулердің әдіснамасы.    Жаңа 

педагогикалық білімдерді қалыптастыру 

жолдары. 

 

 

  

  

 № 8 дәріске МӚЖ тақырыбы:   

Ӛз 


зерттеу тақырыптарының ұстанымдарын 

анықтау 


 

 

  

  

 № 9 дәріс тақырыбы. Эмпирикалық 

зерттеу әдістері 

 9   

 № 9 дәріске семинар сабағының 

тақырыбы: Тікелей және жанама бақылау 

  

   

  

  

№ 9 дәріске МОӚЖ тақырыбы: 

Эмпирикалық зерттеу әдістерінің түрлері  

 

  

  

  

№ 9 дәріске МӚЖ тақырыбы: 

Эмпирикалық зерттеу ұғымын ашу 

 

  

 

  10  № 10 дәріс тақырыбы. Ғылыми 

педагогикалық зерттеудің жүргізілу 

процесі және қорытынды кезеңі 

10 


 

  

 № 10 дәріске семинар сабағының 

тақырыбы: Зерттеу нәтижелері 

1. Зерттеу нәтижелерін айкындау, 

тұжырымдау 

2. Нәтижелердің жаңалық дәрежесін 

анықтау кӛрсеткіштері 

 

  

  

  

№ 10 дәріске МОӚЖ тақырыбы: 

Нәтижелердің шынайылығы мен 

дәйектілігін анықтау жолдары 

 

 

  

  

 № 10 дәріске МӚЖ тақырыбы: 

Зерттеудің теориялық және практикалық 

құндылығы 

 

  

 

  11  № 11 дәріс тақырыбы. Педагогикалық 

эксперимент 

11   

  

№ 11 дәріске семинар сабағының тақырыбы: Педагогикалық эксперимент 

1. Айқындаушы эксперименттің мақсат 

міндеттері, жоспар жасау. 

2. Қалыптастырушы эксперименттің 

жоспарын жасау 

3. Аралық және ақырғы нәтижелер алу 

әдістері. 

 

  

  

  

№ 11 дәріске МОӚЖ тақырыбы: 

Эксперимент түрлері 

 

  

  

 № 11 дәріске МӚЖ тақырыбы: 

Эксперимент базасын тандау 

ерекшеліктері 

 

  

 

  12  № 12 дәріс тақырыбы. Ғылыми мәтінмен 

жұмыс 


12 

  

  

№ 12 дәріске семинар сабағының  

тақырыбы: Зерттеу нәтижелеріне 

қойылатын репрезентативтік, валидтік, 

релеванттық талаптар 

 

  

  

  

№ 12 дәріске МОӚЖ тақырыбы: 

 

  

 

  


Ф КазНПУ 0703-03-15 (1). Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші  басылым.  

Мұғалімдердің, жаңашыл педагог- 

тардың  тәжірибесін зерттеу   

№ 12 дәріске МОӚЖ тақырыбы: 

Оқушылардың жазбаша, графикалық  

және шығармашылық жұмыстарын  

зерттеу  

 

  

 

  13  № 13 дәріс тақырыбы. Ғылыми 

хабарламалардың формалары 

13   

  

№ 13 дәріске семинар сабағының тақырыбы: Ғылыми хабарламалардың 

формалары 

1. Ғылыми-ақпараттық тіл стилі және 

жанрлары 

2.   Реферат, аннотация, мақала,  

конспект, тезис ерекшеліктері, 

кұрылымы. 

 

 

  

  

 № 13 дәріске МОӚЖ тақырыбы: Қалай 

жазу керек? Қалай сӛйлеу керек? 

 

 

  

  

 № 13 дәріске МОӚЖ тақырыбы: Зерттеу 

тақырыбы бойынша макала, пікір 

дайындау. 

 

  

 

  14  № 14 дәріс тақырыбы. Педагогикалык 

эксперимент міндеттері 

14   

  

№ 14 дәріске семинар сабағының 

тақырыбы:  Педагогикалық эксперимент 

түрлері 


 

 

  

  

 № 14 дәріске МОӚЖ тақырыбы: 

Педагогикалық құжаттарды зерттеу  

 

 

  

  

 № 14 дәріске МӚЖ тақырыбы:  

Сауалнаманың түрлері мен әдістері, 

сауалнама алу себебі 

 

  

 

  15  № 15 дәріс тақырыбы. Теориялық және 

тарихи ғылыми педагогикалық 

зерттеулердің әдістері 

15 


 

  

 № 15 дәріске семинар сабағының 

тақырыбы: Теориялық қызмет әдісі. 

 

 

  

  

 № 15 дәріске МОӚЖ тақырыбы: Тарихи 

және логикалық әдістері. 

 

 

  

  

 № 15 дәріске МӚЖ тақырыбы: 

Модельдеу. 

 

 

  

  

 Барлығы 

15 


15 

30 


45 

45 


 135 

 

  

4.  Оқу-әдістемелік жабдықтау картасы 

Мамандық      6М010800–Дене мәдениеті және спорт   

 

  «Ғылыми- зерттеулердің әдіснамалық негіздері мен әдістері»  пәні бойынша  

№ 

Дәріс нӛмірі, тақырыбы Негізгі әдебиет 

(авторы, аталуы, 

басылым жылы, 

оқылатын бӛлім 

бойынша беттері) 

Қосымша әдебиет және  

Интернет кӛздері 

Қажет болған 

жағдайдағы 

басқа да 

ресурстар 

(программа-

лық қамтама-

сыздандыру,  
Ф КазНПУ 0703-03-15 (1). Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші  басылым.  

презентация-

лар, кӛрнекті 

құралдар 

және т.б.) 

1.   


 

№ 1 дәріс тақырыбы: Ғылыми педагогикалық 

әдіснама туралы түсінік 

1.  Организация 

и 

планирование  научных исследований. 

Учеб.пос.для 

магистрантов./сост.А.А.

Тленбаева.-Алматы: 

Қазақ унив., 2006-65с. 

2.  Хмель 

Н.Д. 

Методология  научного поиска 

школа 


начинающего 

исследователя.-

Семипалатинск,СГПИ, 

2007.-28с. 

1. Методы  системного 

педагогического 

исследования. 

/Под. 


ред. 

Н.В.Кузминой, 

Ленинград  :Изд.  ЛГУ, 

1980. 


2. Копнин 

П.В., 


Попович  М.В.  Логика 

научного  исследования 

М.: 1967. 

 

 2. 

 

№ 2  дәріс тақырыбы.  Ғылыми білім 

танымдық іс әрекеттің 

нәтижесі ретінде. 

1.Кушнир 

Ю.З. 

Методология и 

методика 

педагогических 

исследований.- 

Могилев. 2008 г. 

Организация и 

планирование  научных 

исследований. 

Учеб.пос.для 

магистрантов./сост.А.А.

Тленбаева.-Алматы: 

Қазақ унив., 2006-65с. 

1. Методы  системного 

педагогического 

исследования. 

/Под. 

ред. 


Н.В.Кузминой, 

Ленинград  :Изд.  ЛГУ, 

1980. 

2. Копнин П.В., 

Попович  М.В.  Логика 

научного  исследования 

М.: 1967. 

3. Скаткин 

М.Н. 


Методология 

и 

методика педагогических 

исследований. 

В 

помощь  начинающему исследователю. 

Москва. 


Педагогика. 

1986. 


 

3. 


 

 № 3 дәріс тақырыбы.

 

Fылыми білімдер 

жүйесіндегі педагогика. 

1.  Организация 

и 

планирование  научных исследований. 

Учеб.пос.для 

магистрантов./сост.А.А.

Тленбаева.-Алматы: 

Қазақ унив., 2006-65с. 

2.  Кушнир 

Ю.З. 

Методология и методика педагогических 

исследований.-  Могилев. 

2008 г. 

1. Методы  системного 

педагогического 

исследования. 

/Под. 

ред. 


Н.В.Кузминой, 

Ленинград  :Изд.  ЛГУ, 

1980. 

2. Копнин П.В., 

Попович  М.В.  Логика 

научного  исследования 

М.: 1967. 

 

 

 4. 

 

№ 4 дәріс тақырыбы. Педагогикалық 

зерттеулердің 

әдіснамалық амалдары 

1.  Хмель 

Н.Д. 

Методология  научного поиска 

школа 


начинающего 

исследователя..-

Семипалатинск,СГПИ,2

1.  Кудайкулов 

М. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізудің 

методологиялық-

теориялық 

 Ф КазНПУ 0703-03-15 (1). Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші  басылым.  

007.-28с. 

2.  Организация 

и 

планирование  научных исследований. 

Учеб.пос.для 

магистрантов./сост.А.А.

Тленбаева.-Алматы: 

Қазақ унив., 2006-65с. 

3. Бережнова 

Е.В. 

Прикладное  исследова-ние  в  педагогике.  М.: 

Волгоград 2003 г. 

проблемалары. 

Курсын 


оқытудың 

кредиттік 

технологиясы.-

Алматы, 2004-306. 

2.  Барсукова 

Л.С., 


Афонина 

И.Н. 


Методика  психолого-

педагогического 

исследования  -  М., 

2001. 


5. 

 

№ 5 дәріс тақырыбы. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет