Сабақ тақырыбы: Физика 7 Сынып жаңартылған білім бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар Күнтізбелік-тақырыптық жоспарДата05.05.2023
өлшемі30,72 Kb.
#90109
түріСабақ
Байланысты:
Саба та ырыбы Физика 7 Сынып жа артыл ан білім бойынша к нтізб (1)


Күні: 31.03.20
Тобы: Ф-З-18
Пәні: Байқау практикасына дайындық
Пән оқытушысы : З Ермекбайқызы
Сабақ тақырыбы: Физика 7 Сынып жаңартылған білім бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
7-сынып (Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттарыСағат саны

Мерзім

1-тоқсан

Физика – табиғат туралы ғылым
(2 сағ)

Физика – табиғат туралы ғылым

7.1.1.1 – Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру


1
Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері

7.1.1.2 – табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату


1
Физикалық шамалар мен өлшеулер
(4 сағ)

Халықаралық бірліктер жүйесі (SI)

7.1.2.1 – физикалық шамаларды олардың SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру


1
Скаляр және векторлық физикалық шамалар

7.1.2.2 – скаляр және векторлық физикалық шамалар ажырату және мысалдар келтіру

1
Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.
Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу .

№1 зертханалық жұмыс. «Кішкентай денелердің өлшемін анықтау»№2-зертханалық жұмыс. «Физикалық шамаларды өлшеу»

7.1.2.3 – үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);
7.1.3.1 – дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу;
7.1.3.2 – кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2
Механикалық қозғалыс
(8 сағ)

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы
Санақ жүйесі

7.2.1.1 – келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру – материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру2
Қозғалыстың салыстырмалылығы

7.2.1.2 – механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру


1
Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар

7.2.1.3 – түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу


1
Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

7.2.1.4 – қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу


2
Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері

7.2.1.5 – s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;

2


7.2.1.6 – дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:
(1) дененің тыныштық күйін,
(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;
7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау
№ 1 Жиынтық бақылау жұмысы

2
2-тоқсан

Тығыздық
(5 сағ)

Масса және денелердің массасын өлшеу

7.2.2.11 – электронды, серіппелі, иінді таразылардың көмегімен дененің массасын өлшеу


1
Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

7.2.2.12 – әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану1
Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.

№3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»7.2.2.13 – тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;
7.2.2.14 – сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


2
Тығыздықты есептеу

7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану


1
Денелердің өзара әрекеттесуі
(9 сағ)

Инерция құбылысы

7.2.2.1 – инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру


1
Күш

7.2.2.2 – күнделікті өмірден күштердің әрекет етуіне мысалдар келтіру


1
Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ

7.2.2.10 – масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату


1
№4 зертханалық жұмыс. «Серпімді деформацияларды зерделеу»

7.2.2.4 – серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


1
Деформация

7.2.2.3 – пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру


1
Серпімділік күші, Гук заңы

7.2.2.5 – Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу


1
Үйкеліс күші.
Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

№5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»

7.2.2.6 – тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;
7.2.2.7 – үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру

2
Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу

7.2.2.8 – күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;
7.2.2.9 – денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау

1
№ 2 Жиынтық бақылау жұмысы

2
3-тоқсан

Қысым
(16 сағ)Газдардың сұйықтар және қатты денелердің молекулалық құрылымы

7.3.1.1 – заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау2
Қатты денелердегі қысым

7.3.1.2 – қысымның физикалық мағына-сын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау;
7.3.1.3 – есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану2
Сұйықтар мен газдардағы қысым, Паскаль заңы

7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;
7.3.1.5 – сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану


2
Қатынас ыдыстар

7.3.1.6 – қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру

1
Гидравликалық машиналар

7.3.1.7 – гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;
7.3.1.8 – гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу


1
Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу

7.3.1.9 – атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну


1
Манометрлер. Сорғылар

7.3.1.10 – манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау


1
№ 6 зертханалық жұмыс. «Архимед заңын зерделеу»

7.3.1.11 – кері итеруші күшті анықтау және оның сұйыққа батырылған дененің көлеміне тәуелділігін зерттеу;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


2
Кері итеруші күш

7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;
7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану2
№ 7 зертханалық жұмыс. «Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау»

7.3.1.14 – дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


2
Жұмыс және қуат
(2 сағ)

Механикалық жұмыс
Қуат

7.2.3.1 – механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;
7.2.3.7 – қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;
7.2.3.8 – механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану


2
№ 3 Жиынтық бақылау жұмысы

2
4-тоқсан

Энергия
(4 сағ)

Кинетикалық энергия.
Потенциалдық энергия

7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;
7.2.3.3 – кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;
7.2.3.4 – жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану2
Энергияның сақталуы және айналуы

7.2.3.5 – энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;
7.2.3.6 – механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану2
Күш моменті
(7 сағ)

Жай механизмдер

7.2.4.1 – «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру;
7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру


1
Дененің массалық центрі

№8 зертханалық жұмыс.


«Жазық фигураның массалар центрін анықтау»7.2.4.3 – жазық фигураның массалық центрін тәжірибеде анықтау

1
№9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау»

7.2.4.5 – тәжірибеде иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау2
Иіндіктің тепе-теңдік шарты

7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану


1
Пайдалы әрекет коэффициенті.

№10 зертханалық жұмыс. «Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау»7.2.4.6 – көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2
Жер және Ғарыш
(3 сағ)

Аспан денелері туралы ғылым

7.7.1.1 – геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру


1
Күн жүйесі

7.7.1.2 – Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу

1
Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл)

7.7.1.3 – жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру


1
№ 4 Жиынтық бақылау жұмысы

2
Тапсырма

  1. Күнтізбелік жоспармен танысыңыз

  2. Әр тақырыпқа 4 тоқсан бойынша қысқа мерзімді жоспар дайындаңыз

Қосымша ресурстар  1. https://infourok.ru/sinip-fizika-zhaartilan-bilim-badarlamasi-kntizbelik-tairipti-zhospar-zhzh-2096612.html

  2. https://bilim-all.kz/jospar/3140-Fizika-zhane-astronomiya-7-synyp

  3. http://smk.edu.kz/Course/16

  4. http://bilimdiler.kz/phizika/24260-fizikadan-kuntizbelik-zhospar.html

  5. Физика 7 сынып, Башарұлы Р


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет