Викторианство в романах дж. ФаулзаPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі162,44 Kb.
#9895

УДК 821.111

 

ВИКТОРИАНСТВО В РОМАНАХ ДЖ.ФАУЛЗА

 

 

        C

амамбет  Мансия  Мураткызы,  магистрант  2  курса,  Костанайский  Государственный 

Университет им. А Байтурсынова

 

 

        

Данная  статья  посвящена  проблеме  постмодернизма.  Роман  Джон  Роберт  Фаулза 

«Женщина французского лейтенанта» социально

-

психологический семейный романи является 

одним  из  наиболее  ярких  явлений  английской  литературы(жанровая  разновидность 

викторианской  литературы

)

.  Роман  отличаются  самобытностью,  оригинальностью, 

исполнены  огромного  мастерства.Это  мир,  в  котором  сочетаются  литературные  традиции 

различных  эпох.  Достигается  за  счет  использования  писателем  реминисценций,  благодаря 

чему  приобретают  особое  звучаниеИдею  свободу  воли  Дж.  Фаулз  отстаивает  в  романе 

«Женщина  французского  лейтенанта»,  в  котором  рассматривает  колорит  эпохи,  стиль 

повествования и язык персонажей стилизованы «под XVIII столетие».

 

        

Писатель  свободно  вступает  в  контакт  с  персонажами,  разрушая  тем  самым  иллюзию 

жизнеподобия,  исторической  достоверности;  сюжеты,  повествование  от  третьего  лица, 

перебиваются  главами,  где  повествователь  обращается  к  читателю,  приводя  различную, 

порой  малоизвестную,  информацию  о  британской  жизни.Полемика  с  викторианской  картиной 

мира

 

ведется  в  "Женщине  французского  лейтенанта"  на  различных  уровнях:  философском, 

текстуальном, сюжетном, психологическом, моральном.

 

       

Проводя  параллели  между  Викторианской  Англией  и  Англией  предшествующих  эпох; 

упоминаются  события  прошлого  при  описании  той  или  иной  местности,  эпизода  из  жизни 

героев  романа,  переносящий  читателей  в  воссозданный  викторианский  мир,  не  позволяющий 

им  забыть  о  том,  что  они  –

 

современные  люди  и  отделены  от  происходящего  огромной 

исторической дистанцией.

 

      


Ключевые  словавикторианство,  роман,  викторианская  литература,

 

различные

 

эпохи,

 

реминисценция

,  

 

 

ДЖ.ФАУЛЗ

 

РОМАНЫНДАҒЫ ВИКТОРИАНДЫҚ

 

 

      Сәмәмбет  Мәнсия  Мұратқызы

,  2 

курс  магистранты,  Ахмет  Байтұрсынов

 

атындағы 

Қостанай мемлекеттік университеті

 

 

        

Осы  мақала

 

постмодернизм

 

мәселесіне  арналған.«Француз  лейтенантының  әйелі»

 

атты 

Джон  Роберт  Фаулзтың  романы  ағылшын  әдебиетінің  (викториан  әдебиетінің  жанрлық 

түрлері)  әлеуметтік

-

психологиялық  отбасы  романы  болып  табылады.Роман  өзіне  тән 

шеберлік орындаушылығымен ерекшеленеді. Бұл  түрлі кезең әдебиет дәстүрлерінің әлемі. Бұл 

жазушының реминисценций арқылы ерекше мәнге қол жеткізгені.

 

        

«Француз лейтенантының әйелі» атты романында Джон Роберт Фаулз «XVIII ғасырында» 

кезеңнің    жігерлік  бостандығын,  мазмұндау  тілінің  стилін  және  кейіпкер  тілі  мен  сол  заман 

колориты  қарастырылып  қорғалады.

 

Өмірдің

 

иллюзиясын  бұзып,  тарихи  шыңдылықты, 

сюжетті,  үшінші  жақтан  хабарлап,  тараулары  ауысып,  оның  ішінде  оқырманға  назар 

аударып,британ  өмірі  туралы  мәлімет  бере  отырып  жазушы  кейіпкерлермен  тез  қарым

-

қатынасқа түседі.

 

         

«Француз  лейтенантының  әйелі»  философиялық,  мәтіндік,  сюжеттік,  психологиялық, 

адамгершіліктің түрлі  деңгейлерінде викториан сурет әлемі полемикасы жүргізіледі.

 

Викториандық  Англия  мен  сол  заманға  дейінгі  Англияны  салыстырғанда  романның 

кейіпкерлерінің  өмір  үзіндісінде,  жергілікті  аймақ  сипаттала  отырып  оқырманды  викториан 

әлеміне  енгізе  отырып,

 

заманауи  адам  екендігін  ұмыттырмайтындай  және  романдағы  болып 

жатқан оқиғадан тарихи алшақтықта екендігін айқындайды. 

 

    

Негізгі сөздер:

 

постмодернизм, роман, викторияндық

 

әдебиет, түрлі кезең,

 

реминисценция

 

 

VICTORIANISM IN THE NOVELS BY YOHN FOWLES 

 

        Samambet  Mansiya        Muratkyzy,  Master  student,  2d  course,    Kostanay.  A.  Baitursynov  State University 

 

This  article  is  devoted  to  a  postmodernism  problem.  John  Robert    Fowles  "The  woman  of  the  French 

lieutenant"  is  the  social  and  psychological  novel.  It  is  also  one  of  the  brightest  phenomena  of  English 

literature (a genre of the Victorian literature). The novel differs, and executes huge skills. It is the world in 

which literary traditions of various epock are combined. It is reached due to theuse of the reminiscences 

thanks to what it  gets the special sounding 

J. Fowles defends the  idea  in which he considers color of an epock, style of a narration and language of 

characters stylized "under the XVIII century".     

The  writer  comes  into  contact  with  the  characters,  he  destroysthe  illusion  of  lifelikeness,  historical 

reliability;  plots,  a  narration  from  the  third  party,  where  the  storyteller  addresses  to  the  reader,  bringing 

various, sometimes little-known, information on the British life. Polemic with Victorian picture is conducted 

in  "The  woman  of the  French  lieutenant"  at various  levels:  philosophical,  textual,  subject,  psychological, 

moral. 

          Drawing parallels between the Victorian England and England of the previous epock; past events in 

the  description  of  this  or  that,  an  episode  from  the    life  of  charactersare  mentioned.The  recreated 

Victorian  world  transfers  thereaders    which  does  not  allow  them  to  forget  what  they  are  and  separates 

from the events by a huge historical distance. 

     

К

ey words: postmodernism, novel, Victorian literature, various epock, reminiscences 

 

     


Литературное  постижение    ХХ  века  связано  с  вниманием  к  национальной  идентичности  в 

литературе Великобритании. Одним из значимых в истории английской литературы представлено 

в  виде исследования проблем национального в произведениях Джона Фаулза.        Дж. Фаулз в 

своем  творчестве  отличается  самобытностью,  оригинальностью,  исполнен  огромным  

мастерством. В его произведениях представлен  целый мир с причудливым образом литературных 

традиций  различных  эпох.  За  счет  использования    реминисценций  т.е.  включением  цитат, 

писатель придает неповторимое звучание своим романам.  Дж. Фаулз, для читателя, использует ту 

или  иную  цитату,  литературную  аллюзию,  вызывая  множество  ассоциаций  в  сознании  читателя,  

задает  тем  самым    своеобразную  загадку.  Этот  подход    обусловлен  стремлением  показать,  что  

произведение  является  прежде  всего  преемником  художественных  традиций  предшествующих 

эпох.  В  них  Дж.  Фаулз  осмысляет  и  преломляет  сквозь  призму  современности  и  наполняет 

совершенно новым смыслом  и  содержанием  и благодаря  им произведения приобретают особое 

звучание.

 

      Проблемы  и  явления  современной  действительности  осмысляются  сквозь  призму  событий 

далекого  прошлого  и    раскрываются  в

 

новых,    совершенно  неожиданных  гранях.  Обращается    к творчеству  писателей,  художественным  традициям  литературы  предшествовавших  эпох 

обуславливает  жанровое,  стилистическое  своеобразие  его  произведений.  Ярким  примером  тому 

роман  «Женщина  французского  лейтенанта».  Данное  произведение  представляет  собой 

своеобразный синтез времен.

 

      


Роман  был  написан  в  60

-

е  годы  ХХ  столетия.  События  в  нем    развиваются  в  Викторианскую эпоху и в характеристике героев раскрывается их внутренний мир.

 

      Д.  Фаулз  обращается

 

к  реалиям  XVII-

XVIII  веков.  К  примеру,  при  описании  дома  миссис 

Поултни  называет  его  Мальборо

-

хаусом,  подчеркивая  аристократические  претензии  миссис Поултни,  ее  стремление  к  власти,  желание  занять  ведущую  позицию  среди  светского  общества 

Лайм


-

Риджиса.


 

Что


 

касается  биографии  Чарльза  Смитсона,  упоминается,  что  отец  Чарльза  «искал  утешения  не 

столько у Господа Бога, сколько у господина Олмека, короче говоря, жил так, как если бы родился, 

не в 1802, а в 1702 году, жил главным образом ради своих удовольствий» (

1,17)  

      


Рассматривая  особенности  мировоззрения  главного  героя  романа,  автор  указывает,  что  Ч. 

Смитсон,  как  и  его  современник,  находился  под  влиянием  «Физиогномики»  Лафатера.    В  досуге 

светского  общества  Лайм

-

Риджиса,  большинство  из  них  проводили  время 

на  концертах  в  зале 

ассамблей, где «в истинном духе XVIII века 

все наслаждались не только музыкой, но и приятной компанией» (1,124) Д. Фаулз показывает, каким был «обломком августинианского гуманизма» был 

доктор,  лечащий  Эрнестину.  Более  того,  на  протяжении  всего  романа  постоянно  встречаются 

имена реальных исторических лиц 

известных деятелей, мыслителей, ученых XVII-

XVIII веков (И. 

К.  Лафатера,  Мальборо,  Г.  Джеймса,  Д.  Монмута,  Б.  Эдмунда,  Ж.

-

Ж.  Руссо,  К.  Линнея,  Ж.  Л. Бюффона, А. Джеймса, К. Лоррена и

 

др.). 

          

Проводя  параллели  между  Викторианской  Англией  и  Англией  предшествующих  эпох; 

упоминаются  события  прошлого  при  описании  той  или  иной  местности,  эпизода  из  жизни  героев 

романа.  Свидетельство  тому,  во  визита  Чарльза  Смитсона  в  Фаней

-

холл  пришлось  выслушать немало колкостей «насчет чаепитий и красных мундиров» (1,436). 

 

      Таким  образом

автор  делает  намек  на  реальное  историческое  событие «бостонское 

чаепитие»  1773  года.  В  описании  парка  в  имении  Смитсонов,  Дж.  Фаулз  отмечает,  что  один  из 

участков парка назван Рамильи в честь того места в Бельгии, где англичане одержали победу над 

французами в войне за испанское наследство  под командованием герцога Мальборо в 1706 году. 

Обращение  к  реалиям,  событиям  XVII

-

XVIII  веков  обусловлено  стремлением 

Дж.  Фаулза  создать 

такую  духовную  атмосферу,  присущей  Викторианской  Англии,  и  показать  преемственность 

исторических эпох, осмысливая процессы, происходившие в Великобритании во второй половине 

ХХ столетия.

 

       По зеркальному принципу ретроспективно построен роман  Дж. Фаулза.

 


Из истории известно, что XIX век служит своеобразным центром отражения. В нем преломляются 

и  выверяются  две  полярные  морали:  пуританская  мораль,  присущая  XVII

-

XVIII  векам  и  «мораль вседозволенности,  получившая  распространение  в  шестидесятые  годы  ХХ  столетия».  В 

«Женщине  французского  лейтенанта»  немало  литературных  реминисценций,  указывающих  на 

связь  с произведениями предшествующих эпох. 

 

        Произведение  Дж.  Фаулза  восходит  к  роману  известного  английского  писателя  XVII  века 

Джона Беньяна «Пути паломника» по своей жанровой структуре.

 

       


«Женщина  французского  лейтенанта»  строится  на  развернутой  метафоре.  Герой  романа, 

Чарльз Смитсон отправляется в путь в поисках смысла жизни.  В отличие от паломника, герой Дж. 

Фаулза совершает

 

путешествие по Викторианской Англии. 

        


Пространственные  перемещения  Чарльза  Смитсона  и  связанная  с  ними  символика  так  же 

значимы,  как  и  в  романе  Д.  Беньяна,  и  метафорически  соотносятся  со  судьбою,  с    внутренним 

миром главного героя. 

 

Чарльз проходит испытание Градом Греха, «Лондоном торгашества  и тайного разврата»; первые встречи  Смитсона  с  Сарой  Вудраф,  сыгравшие  решающую  роль  в  его  судьбе,  происходят  во 

время  прогулок  вдоль  берега  залива  Лайм

-

Риджис,  в  «потерянном  и  обретаемом  вновь  раю природы» (2,479)

 

         Герой  Дж.Фаулза  достигает  цели  своим  путем,  иной,  чем  у  героя  Беньяна.  В  отличие  от 

паломника,  Чарльз  приходит  к  пониманию  смысла  жизни,  суть  которой  сводится  к  свободе  и 

обретению своего «Я».

 

         Путешествуя  вслед  за  героем  романа  по  Викторианской  Англии,  обращаясь  к  историческим 

событиям, философским  и научным концепциям, пуританской морали XVII

-

XVIII веков, Дж. Фаулз пытается  осмыслить  явления  и  процессы,  происходящие  в  современной  ему  действительности, 

понять, какую  роль  играет цивилизация в жизни общества,  куда движется  человечество и какова 

его  дальнейшая  судьба.  Автор  совершает  на  уровне  сознания,  сопоставляя  духовных, 

нравственно

-

этических ценностей различных эпох. 

         

Роман, сложившийся в английской литературе

 

XVII века, значительно усложняется по своей структуре и углубляется по содержанию. 

 

Следует  отметить,  что  связь    с  произведениями  литературы  XVII-

XVIII  веков  проявляется  на 

уровне реминисценций, используемых автором при характеристике его героев. 

 

Например: рассказывая о миссис Тальбот, ее семье, Дж. Фаулз отмечает, что ее детей зовут Поль и  Виргиния.  Писатель  раскрывает  литературные  вкусы  героини  и  особенности  ее  характера: 

чувствительность, восприимчивость ко всему в окружающем мире.

 

Еще одним подтверждением является описание встречи Чарльза Смитсона с Сарой Вудраф.  Суть  разговора  в  том,  что  Чарльз  «ворвался  в  такие  пределы,  куда  менее  искушенные…  ангелы  не 

смеют даже ступить», тем самым видоизменив фразу из дидактической поэмы А. Поупа «Опыт в 

критике»

 (1711).  

        

Из  этого  следует,  что  обращение  Дж.  Фаулза  к  художественным  традициям  XVII

-

XIХ  веков обусловило жанровые, стилистические особенности романа.

 

Данное произведение представляет собой достаточно сложное явление.  

        


Пейзажи  средневековой

 

Англии,  сюжет  с  элементами  хитроумных  интриг  и  таинственные события служат писателю лишь  фоном  для  глубокого психологического  исследования, в котором 

он  раскрывает  темы,    характерные  для  его  творчества:  относительность  познания  и  истины, 

границы человеческой свободы, исторические корни современной цивилизации.

 

        Любое индивидуальное восприятие создает действительность. Дж. Фаулз подводит читателя 

к  мысли,  в  котором  читатель  может  проследить  эволюцию  взглядов  писателя  на  литературное 

творчество, на то, как литература соотносится с жизнью и действительностью.

 

         Писатель размышляет о проблемах эволюции, о состоянии потери как всеобщем состоянии 

человечества,  о  своем  непринятии  общества,  виртуальной  реальности  и  информационных 

технологий, о своих  убеждениях.

 

       Творчество  Дж.  Фаулза 

одна  из  ярчайших  страниц  в  литературе  современной  Англии.  В произведениях  писателя  поднимаются  важные  проблемы,  ведущей  из  которых,  нужно  считать 

проблему соотношения искусства и жизни. Дж. Фаулз трактует искусство как способ восприятия и 

интерпретации  жизни.  Он  считает,  что  настоящие  произведения  искусства  могут  быть  созданы 

лишь свободным и честным писателем. Такими являются произведения самого Дж. Фаулза.

 

«Женщина  французского  лейтенанта»  написана  в  традиции  викторианских  романов  XIX  ст.,  но вместе  с  тем  эта  традиция  переосмыслена  в  ироническом  русле  с  точки  зрения  писателя  XX  ст. 

Роман 


это  свидетельство  искренней  любви  Дж.  Фаулза  к  культуре  викторианской  эпохи, 

восхищения  ее  достижениями,  уважения  к  мастерству

 

ее  классиков,  и  вместе  с  тем,  виртуозное обновление ее стиля, особенности которого Дж. Фаулз чрезвычайно тонко ощущает и передает.

 

        Столетие  отделяет  время  действия  романа  от  времени  его  написания.  Дж.  Фаулз  точно 

называет  дату  начала  событий,  описанных  в  произведении, 

«конец  марта  1867  года».  Это переходной  период  в  истории  Англии,  когда  отходили  в  прошлое,  становились  анахронизмом 

бывшие представления о мире и человеке. Вместе с тем новые мировоззренческие основы лишь 

начинали  формироваться.  За  внешней  стабильностью  вызревали  серьезные  изменения.  Дж. 

Фаулз не ограничивался лишь романной формой.

 

       Произведения Дж. Фаулза 

это романы, повести, рассказы, эссе, вопреки разнообразию тем и образов,  богатства  приемов  художественного  изображения,  объединены  ведущей  для  его 

творчества  проблемой:  формирование  самосознания,  как  необходимого  условия  для  достижения 

свободы.  Постижение  сущности  оказывает  содействие  ориентации  в  мире  и  раскрытию 

возможностей личности. Преодоление отсталой, архаической, темной стихии, присущей человеку, 

открывает возможности для приобщения к жизни, красоте, гуманности.

 

      Дж.  Фаулз  в  своих  эстетичных  принципах  ориентировался  на  классические  традиции.  Он 

высоко  ценил  реалистическое  искусство,  считал  его  связь  с  жизнью  непреходящей  стоимостью, 

хоть в собственном литературном творчестве отнюдь не придерживается традициональных клише. 

Кроме  того.  Дж.Фаулз  органически  объединяет  свою  преданность  классике  со  смелыми 

художественными экспериментами.

 

       Гуманизм является краеугольным камнем мировоззренческих и творческих позиций писателя. 

Дж. Фаулз считал, что литература должна оказывать содействие духовному усовершенствованию 

человека,  быть  серьезной  и  гуманной.  Он  придавал  большое  значение  этическому  компоненту  в 

творчестве  и 

 

воплотил  в  своих  произведениях  этические  нормы  лучших  образцов  мировой литературы.  Работая  в  разных  жанрах,  Дж.  Фаулз  больше  всего  проявил  самобытность  своего 

таланта  как  романист.  Романный  жанр  он  ценил  и  как  «возможность  выразить  свой  взгляд  на 

жизнь», и как форму влияния на духовную и моральную жизни общества.

 

        В  романе  это  передано  словами:  «Вся  викторианская  эпоха  сбилась  с  пути».  Духовный 

перелом переживают и герои романа 

Чарлз Смитсон и Сара Вудраф. Каждый из них стремится получить  свободу  и  постигнуть  свою  настоящую  сущность.  Чарлза  удручает  «душная 

добропорядочность»  его  окружения  и  эпохи.  Сара  стремится  к  независимости.  Судьба,  соединив 

их  на  какой

-

то  миг,  скрывает  в  себе  много  непредусмотренных  ситуаций,  как  и  характер  главной героини. Дж.Фаулз не случайно предлагает в романе несколько вариантов возможного завершения 

сюжетной линии. Тем не менее, главное событие в судьбе каждого из героев состоялось. Они не 

смирились  с  детерминированностью,  утвердив  свое  право  на  собственный  выбор.  Становление 

личности состоялось.

 

        


В  «Женщине  французского  лейтенанта»  немало  литературных  ассоциаций,  прямой  и 

косвенной схожести с романами Ч. Диккенса, Дж. Остен, Э. Троллопа, Т. Гарди, Дж. Элиот. Образ 

Сары  близок  к  таким  героиням  Гарди,  как  Юстасия  Вей,  Тесс  Д’Эрбервилль,  Сью  Брайдхед.  В 

произведении  Дж.  Фаулза  создана  атмосфера  викторианского  романа,  переданы  реалии  быта. 

«Женщина французского лейтенанта» 

это, конечно, не исторический роман. В нем нет описания исторических  событий,  действуют  лишь  выдуманные  персонажи,  рассказ  пронизан  иронией. 

Произведение  Дж.  Фаулза  в  значительной  мере  превосходит  требования  жанра.  «Женщина 

французского  лейтенанта» 

это  лучшее  переосмысление.  Дж.  Фаулз  предоставляет  свободу своим  героям,  оставляет  им  право  выбора,  так  же  он  совершает  и  с  читателем,  оставляет  ему 

возможность  самому  «дописать»  роман.  По  мнению  Дж.  Фаулза,  писатель  не  может,  да  и  не 

должен придерживаться заранее составленного плана.

 

       Воспроизводится  колорит  эпохи,  стиль  повествования  и  язык  персонажей  стилизованы  «под 

XVIII  столетие».  В  тексте  довольно  часто  встречаются  размышления  о  потенциале  романной 

формы, скрываются самые невозможные возможности и каждый раз может породить что

-

то новое, так  же,  как  «меггот»  (в  переводе  с  английской  это  слово  означает  «личинка»)  каждый  раз 

представляет миру что

-

то непредусмотренное. 

 

Литература1. 


Фаулз Д. Женщина французского лейтенант. СПб., 1993. 

 

2. Долинин  А.  Паломничество  Чарльза  Смитсона  //  Фаулз  Д.  Женщина  французского  лейтенант. 

СПб


., 1993. 

 

References: 

1. John Robert Fowles  The French Lieutenant's Woman. SPb., 1993.  

2. A.Dolinin   Charles Smitson’sPilgrimage  // John Robert Fowles The French Lieutenant's Woman. SPb

., 

1993. 


 

Сведения об авторах

 

 

   Cамамбет  Мансия  Мураткызы

  - 

магистрант  2  курса,  Костанайский  Государственный 

Университет  им.  А  Байтурсынова

 

г.Костанай,ул.Байтурсынова  47,  тел.  870

58323207,  e-mail: 

msamambet@gmail.com 

   

Сәмәмбет Мәнсия Мұратқызы

 - 2 

курс магистранты, Ахмет Байтұрсынов

 

атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университеті,  Қостанай  қаласы,  Байтұрсынов  көшесі  47,

 

тел.

 87058323207, e-mail: msamambet@ gmail.com  

 

   Samambet Mansiya Muratkyzy - Masterstudent, 2dcourse, Kostanay. A. Baitursynov State University, 

Kostanay, Baitursynov St.47 ,tel: 87058323207, e-mail: msamambet@ gmail.com  

 

  

 

 

  


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет