1. Индикаторлық жұмысқозғалтқышбілігінентұтынушығатолықтайберілуімүмкінбе?бет1/13
Дата31.12.2021
өлшемі48,33 Kb.
#22709
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

“Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары” пәнінен 050713 “Көлік, көлік техникасы және технологиялар” мамандығының 2 курс студенттерінің білімін тексеруге арналған 2-ші межелік бақылау сұрақтары
1.Индикаторлық жұмысқозғалтқышбілігінентұтынушығатолықтайберілуімүмкінбе?толықтай берілуі мүмкін емес
2. Индикаторлық жұмыс қозғалтқыш білігінен тұтынушыға толықтай берілмейді, оның біраз бөлігі неге жұмсалады ?айналыстағы бөлшектердің үйкеліс кедергісін жоюға және көмекші механизмдердің жетегіне жұмсалады.
4. Индикаторлық жұмыс пен механикалық жоғалтылулар арасындағы айырмашылық қозғалтқыш білігіндегі нені көрсетеді?тиімді жұмысты +Lе көрсетеді
5.Қозғалтқыштың индикаторлық және тиімді көрсеткіштерін қалай қарастырған тиімді болады?жеке қарастырған тиімді болады
6. Қозғалтқыштың индикаторлық көрсеткіштері циклдың несін жетілдірілуін сипаттайды?циклдың жылупайдалануының жетілдірілуін сипаттайды
7.Қозғалтқыштың тиімді көрсеткіштері циклдың несін жетілдірілуін ескереді?қозғалтқыштың механикалық жетілдірілуін ескереді.
8.Қозғалтқыштың индикаторлық көрсеткіштері неге байланысты болады?үрдістерді ұйымдастыру сапасына байланысты болады;
9. Қозғалтқышты зерттеуде алынған индикаторлық диаграмманың бір үрдістен екінші үрдіске өтетін анық болмайды?анық шекаралары болмайды
10.Қозғалтқыштың жылулық есебін жүргізгенде және оның көрсеткіштерін анықтағанда есептік индикаторлық диаграмманы поршеннің қанша жүрісінде тұрғызады?поршеннің екі жүрісінде
11.Қозғалтқыштың жылулық есебін жүргізгенде және оның көрсеткіштерін анықтағанда есептік индикаторлық диаграмманы поршеннің қандай жүрісі үшін тұрғызады?қысу және кеңею
12.Қозғалтқыштың жылулық есебін жүргізгендесорғы жүрісінің шығындарын қандай жоғалтылуларға жатқызады?механикалық жоғалтылуларға жатқызады
13.Қозғалтқыштың жылулық есебін жүргізгендесорғы жүрісінің шығындарын қалай ескереді?жеке ескереді.
14.Қозғалтқыштың иінді білігінен алынатын қуатты қандай қуат деп атайды?

тиімді қуат деп атайды.
15.Тиімді қуат индикаторлық қуаттан қандай қуат шамасына кіші болады?механикалық жоғалтылулар қуатындай Nм шамаға кіші болады
16. Әртүрлі қозғалтқыштарды салыстыру үшін тиімді қуаттың қатынасын алады?көлембірлігіне
17. Жылуды пайдалану дәрежесі қандай көрсеткішпен анықталады? тиімді ПӘК-мен ηе және меншікті тиімді отын шығынымен gе анықталады
18.Жылуды пайдалану дәрежесі қандай көрсеткішпен анықталады?
19.Бір секундта жұмсалған жылудың жалпы мөлшері неге байланысты анықталады?Q0 = НиGт
20.Тез жүрісті қозғалтқышты форсирлеудің болашағы қандай бағытта жүргізілуі мүмкін?жылдамдық режимін және тиімді қысым бағытында болады.
21. Тез жүрісті қозғалтқышты форсирлеудің болашағы қандай бағытта жүргізілуі мүмкін?
22.Тез жүрісті қозғалтқышты форсирлеудің бағыты қандай күштеуді ұлғайтады?механикалық және жылулық күштеулерді ұлғайтады.
23. Тез жүрісті қозғалтқышты форсирлеудің бағыты қандай күштеуді ұлғайтады?
24.Ненің ұлғаюы қозғалтқышты форсирлеудің шегін анықтайды?жылудың
25.Қозғалтқыштың жылулық кернеулілігі оның негізгі бөлшектерінің қандай көрсеткіштерінің деңгейін сипаттайды?температураларының
26.Қозғалтқыштың жылулық кернеулілігі беріктік шартына байланысты қолданылатын материалдардың рұқсат етілген қандай күштеулерін анықтайды? термикалық күштеулерін анықтайды
27.Жылулық кернеулілік үйкелістегі жұптардың қандай көрсеткішін сипаттайды? жұмысын
28.Жылулық кернеулілігі бойынша ең күрделі жағдайда қозғалтқыштың қай бөлігі болады?цилиндрлер блогының және поршеннің отты түбі болады

29.Жылулық кернеулілігі бойынша ең күрделі жағдайда қозғалтқыштың қай бөлігі болады?


30.Жылулық кернеулілігі бойынша ең күрделі жағдайда болатын бөлшектер-дің температуралық полелері әртүрлі аймақтарда қандай жағдайымен сипатталады?едәуір бірқалыпсыздығымен
31.Поршеннің тым қызуы, егер бұл жағдайда жанасатын бөлшектер жеткілікті жақсы майланбаса, онда сақиналар қандай жағдайда болады? көмірленуі
32.Поршеннің тым қызуы, егер бұл жағдайда жанасатын бөлшектер жеткілікті жақсы майланбаса, онда поршень, гильзақандай жағдайда болады? поршеннің, гильзаның беттерінде іздердің пайда болуын және басқа да ақаулардың пайда болуы туындайды.
33. Поршень мен цилиндр қалпағында температура полесінің бірқалыпты болмауынан, олар қандай жағдайға ұшырайды?Деформацияланады
34.Форсирленген қозғалтқыштың жылулық жағдайының оптималды жағдайына қол жеткізу жылу қабылдайтын бөлшектердің, салқындату қуыстарының қандай құрылымымен анықталады?рационалды құрылымымен
35.Форсирленген қозғалтқыштың жылулық жағдайының оптималды жағдайы-на қол жеткізу салқындату жүйесінің агрегаттарының қандай параметрлері-мен анықталады?рационалды параметрлерімен анықталады

36.Газтурбиналы үрлеу жағдайында жылуды алып кетудің рационалды бөлінуі жылу пайдалануды қалай өзгертеді? жоғарылатады


37.Іштен жану қозғалтқыштарында негізгі бөлшектерінің жылулық кернеулілігі немен анықталады?шамасы мен ағу сипатымен анықталады
38.Іштен жану қозғалтқыштарында негізгі бөлшектерінің жылулық кернеулілігі немен анықталады?
39.Жылу беру беттерінің жеке бөліктерінен өтетін жылу ағыны қандай болады? әртүрлі
40.Циклдың жүзеге асу үрдісінде жылу беру беті қандай болады?беті өзгереді.
41.Қозғалтқышта жанған өнімдер құрамында қанша химиялық заттар болады?300-ге жуық химиялық заттар болады,
42. Қозғалтқышта жанған өнімдер құрамындағы улы химиялық заттар біраз бөлігі ненің өнімдері болады?толық жанбаудың өнімдері
43. Қозғалтқышта жанған өнімдер құрамындағы улы химиялық заттар біраз бөлігі ненің нәтижесі болады?отынның көмірсутегінің термикалық ыдырауының нәтижелері
44. Жұмыс істеп біткен газдардың құрамында қандай улы заттар тобы болады?қалыпталынатын улы заттар тобы болады
45. Жұмыс істеп біткен газдардың құрамында қандай улы заттар тобы болады?
46.Дизельдерде пайда болған көміртегінің тотығуы нәтижесінде не пайда болады?нәтижесінде СО2 пайда болады
47. Ұшқынды тұтандырылатын қозғалтқыштарда көмірсутегі неден пайда болады? қоспаныңбайытылуынаннемесекедейленгенқоспаныңкартердіжелдетужүйесініңжәнешығаруклапаныныңдұрыстығыздалмауынаннемесебензинніңотынсыйымдылығындабулануынантұтанбайатмосферағаөтуіненпайдаболады.

48.Ұшқынды тұтандырылатын қозғалтқыштарда көмірсутегі неден пайда болады?


49.Дизельдерде көмірсутегі қандай аймақтарда пайда болады?байытылған аймақтарда
50.Дизельдерде көмірсутегі байытылған аймақтарда оттегі жетпегендіктен қалай пайда болады? отынның молекулаларының ыдырауынан пайда болады.
51.Полициклды ароматты көмірсутектері олар отынның жеңіл және орташа фракцияларының қандай температурасында пайда болады?600...700 К
52.Полициклды ароматты көмірсутектері цилиндрдің салқын қабырғаларына жақын жерлерде не жетпегенде пайда болады?оттегі
53.Полициклды ароматты көмірсутектері канцерогенді зат, ол адам организмінде жинақталып нені туындатады?қауыпті ісіктерді туындатады.
54.Күйе негізінен көміртегінен құралатын қатты зат ол қандай температурада пайда болады? 1500 К
55.Күйе негізінен көміртегінен құралатын қатты зат, ол не себепті пайда болады?отынның термикалық ыдырауынан және оттегінің жетіспеуінен (α< 0,6) пайда болады.
56.Күйе негізінен көміртегінен құралатын қатты зат, ол не себепті пайда болады?
57.Ұшқынды тұтанатын қозғалтқыштарда неге күйе пайда болмайды?α-ның мәні жоғары болғандықтан күйе пайда болмайды.
58.Дизельдерде неге күйенің пайда болуына ыңғайлы жағдай туындатылады?Дизельдерде бай аймақтар болатындықтан
59.Күйенің бөлшектерінің өлшемдері қандай шамада болады?0,4...5,0 мкм шамасында болады.
60.Күйе жанып біткен газдарда не түрінде байқалады?қара түтін түрінде байқалады
61.Азот тотықтары (ΝО2) цилиндр ішінде оттегінің болуында қандай температуралық жағдайда болады?2000 К -нан жоғары жағдайда болады
62.Іштен жану қозғалтқыштарында негізінен қандай тотық пайда болады?азот тотығы (ΝО) пайда болады.
63.Қорғасын қоспалары бензиннің қандай қасиеттерін жоғарылату үшін қосылады?антидетонациялық қасиеттерін жоғарылату үшін
64. Бензин құрамындағы қорғасынның қанша пайызы жұмыс істеп біткен газдармен сыртқа тасталады? 50...70 %
65. Жұмыс істеп біткен газдар құрамында күкірт және қорғасын қоспаларының болуы қозғалтқыштың қандай құрылымын істен шығарады?қозғалтқыш бейтараптандырғыштарын істен шығарады.
66. Ұшқынды тұтандырылатын қозғалтқышты автомобильдерді сынау қозғалтқыштың иінді білігінің қандай айналыс жиіліктерінде сыналады?зая
67.Ұшқынды тұтандырылатын қозғалтқышты автомобильдерді сынау қозғалтқыш-тың иінді білігінің зая, минималды және жоғарылатылған айналыс жиіліктерінде неге сыналады?СО және СН-ты тастауға сыналады.
68.Дизельді қозғалтқышты автомобильдер иінді біліктің зая, еркін үдеу және максималды айналыс жиіліктерінде неге сыналады?жұмыс істеп біткен газдардың түтінділігіне сыналады.
69. Қандайсынақтарда жұмыс істеп біткен газдардың улылығы туралы толық ақпарат алынады? Қабылдау, кезеңдік және инспекциялық сынақтарында
70.Толық массаы 3500 кг-нан аспайтын автомобильдер қандай стендте сыналады?
- 71.Салмағы 3500 кг-нан жоғары автомобильдердің қозғалтқыштары стендерде сыналады?жүгіртпелі барабанды стендте сыналады.
72. Қоспаның байытылуына байланысты жұмыс істеп біткен газдар құрамында СО және СН-тың өсуі немен түсіндіріледі?оттегінің жетіспеуімен түсіндіріледі
73.Өте кедей қоспаларда СН-тың құрамда өсуі түсіндіріледі? өсуі тұтандырудың жіберілуімен түсіндіріледі.
74.Тұтанудың озу бұрышы (φоз) ΝОх және СН-тың тасталуына қандай әсері болады?едәуір әсері болады
75.Жұмыс істеп біткен газдардың жұмыс сітеп біткен газдарды шығару жүйесінен кіргізу жүйесіне өткізу қалай аталады?рециркуляциясы
76.Ішкі рециркуляцияның қозғалтқышқа қандай әсері болады?жану температурасын төмендетіп, азот тотықтарының пайда болуына кедергі болады.
77.Ішкі рециркуляцияның қозғалтқышқа қандай әсері болады?
78. Рециркуляцияның белгілі шектен асуы СН тастауларына қандай әсері болады? төмендетеді
79.Рециркуляцияның белгілі шектен асып СН тастаулары ұлғайғанда қозғалтқыштың үнемділігі қалай өзгереді?
80. Этилды бензинді қолданғанда бейтараптандырғыштар қалай жұмыс істейді?тез істен шығады
1 кг дизель отынын толыќ жаєу їшін ќанша ауа ќажет? 14,5 кг

1 кг жұмысшы дененіѕ жїзеге асыратын теориялыќ циклыныѕ ПЈК ќалай аныќталады? жўмысшы дененіѕ бір циклда орындаєан жўмысыныѕ циклдаєы келтірілген жылуєа ќатынасымен

P-V координатасындаєы индикаторлыќ диаграмманыѕ сызыќтарымен шектелген аудан нені береді? индикаторлыќ жўмыстыДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет