1. Концентрлеу әдісі дегеніміз не? Бөлу әдісін қалай түсінесің?Дата20.12.2023
өлшемі15,36 Kb.
#141241

сұрактары
1. Концентрлеу әдісі дегеніміз не?
2. Бөлу әдісін қалай түсінесің?
3. Тұндыру-бөлу әдісі дегенді қалай түсінесің?
4. Қоса-бірге туну-концентрлеу әдісі дегеніміз не?
5. Экстракция дегеніміз не?
6. Экстракцияда қандай еріткіштер қолданылады?
7. Экстрагент дегеніміз не?
8. Экстракция дәрежесі және үлестірілу коэффициенті дегеніміз не?
9. Экстракциялау механизмінің түрлері.
10. Ішкі кешенді қосылыстардың (хелаттардын) экстракциясы.

1 Виды механизма добычи Физический механизм распределения (распределения). Согласно этому механизму неорганические соединения, образованные ковалентными связями, экстрагируются при взаимодействии с одним из растворителей.


1 Types of production mechanism Physical distribution (distribution) mechanism. According to this mechanism, inorganic compounds formed by covalent bonds are extracted when interacting with one of the solvents.
1 Экстракциялау механизімінің түрлері Физикалық үлестірілудің (таралудың) механизмі. Бұл механизм бойынша коваленттік байланыс арқылы түзілген бейорганикалык қосылыстар еріткіштердін біреуінде әрекеттесіп экстракцияланады.
2.Сольваттық механизм. Бұл механизм бойынша экстрагентпен түзетін сольваттар қосылыстар экстракцияланады.
2.Механизм сольватации. По этому механизму экстрагируются сольватированные соединения, образованные экстрагентом.
2. Solvation mechanism. By this mechanism, solvated compounds formed by the extractant are extracted.
3. Гидрат-сольваттық бойынша комплексті механизм. Бұл механизм металлқышқылдары минералды қышқылдар экстракцияланады.
3. Сложный механизм сольватации гидратов. Этот механизм извлекается из металлических кислот и минеральных кислот.
3. Complex mechanism of hydrate solvation. This mechanism is extracted from metallic acids and mineral acids.
4. Иондық ассоциаттарды экстракциялау (пондық жуптар). Бұл әдіспен көптеген органикалык еріткіштерде еритін аминдердің аниондармен (МПО₄, Кео, т.б.) және бояғыштардың күрделі аниондармен [SCI], [7CN), косылыстары экстракцияланады.
4. Экстракция ионных ассоциатов (пар связей). Этим методом экстрагируют соединения аминов с анионами (МПО₄, Кео и др.) и красителей с комплексными анионами [SCI], [7CN], растворимые во многих органических растворителях.
4. Extraction of ionic associates (bond pairs). This method extracts compounds of amines with anions (MPO₄, Keo, etc.) and dyes with complex anions [SCI], [7CN], soluble in many organic solvents.
5.Экстракция-шаймалау дегеніміз өзара араласпай- Тын екі фазалар арасында заттың үлестірілуіне негізделген физика-химиялық процесс.
5. Экстракция-выщелачивание – физико-химический процесс, основанный на распределении веществ между двумя фазами без смешивания.
5. Extraction-leaching is a physical and chemical process based on the distribution of substances between two phases without mixing.

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет