4. Клиент сервер технолгиясыДата07.01.2022
өлшемі20,77 Kb.
#19767

4. Клиент сервер технолгиясы.


Жергілікті желілердегі компьютерлердіѕ бір-бірімен ќарым-ќатынас жасау сипатын олардыѕ функциональдыќ ќызметімен байланыстыруєа болады. Жергілікті желі аймаєында да компьютердлерді тікелей байланыстыру кезіндегі сияќтыклиент жјне сервер ўєымдары ќолданылады.

Клиент-сервер технологиясы –жергілікті желідегі компьютерлерді бір бірімен байланыстырудыѕ ерекше тјсілі, мўнда бір компьютер(сервер) ґз ќўрылєыларын басќаларєа- клиенттерге пайдалануєа бере алады. Осыєан орай жергілікті желілер бір деѕгейдегі желілер жјне серверлік желілер болып бґлінеді.

Бір деѕгейдегі желілерде айырыќша бґлінген сервер болмайды, мўнда јрбір жўмыс станциясы јрі сервер, јрі клиент болып ќызмет атќара береді. Мўныѕ ерекшелігі- јрбір жўмыс станциясы ґз ресурстарыныѕ белгілі бґлігін барлыќ жўмыс станцияларыныѕ ортаќ пайдалануы їшін бґліп береді.

Кґбінесе бір деѕгейдегі желілер мїмкіндіктері бірдей компьютерді біріктірген кезде ќўралады. Бір деѕгейдегі желілер жўмыс істеуге ыѕєайлы, олардыѕ ќызметі де ќарапайым тїрде жїзеге асады.

Егер компьютерлер саны аз болы, олардыѕ негізгі ќызметі бір бірімен мјлімет алмасуболєан жаєдайда, еѕ тиімді шешім-оларды бір деѕгейлі желілерге біріктіру болып табылады.

Мјліметтердіѕ компьютерлерге таралып орналасуы жјне јр жўмыс станциясыныѕ ресурстарын ортаќтастыруды ґзгерту мїмкіндігі бір деѕгейдегі желілердегі мјліметтерді заѕсыз пайдаланудан саќтауды ќиындатады. Осы,ан орай маамандар мўндай желілердегі аќпаратты саќтау мјселелріне ґте кґп кґѕіл бґлуге мјжбїр болып отыр.

Бір деѕгейдегі желілердіѕ таєы бір кемшілігі –олардыѕ жўмыс ґнімділігініѕ тґмендігі. Ол ресурстардыѕ јр жўмыс станцияларына бґлініп, жўмыс кезінде јрќайсысыныѕ јрі клиент, јрі сервер ќызметін атќаруына байланысты болып отыр.

Серверлік желілерде компьютерлердіѕ ќызметтері алдын ала айќындалєан-оныѕ кейбіреуі сервер болып ґызмет атќарса, ќалєандары тўраќты тїрде клиентболып табылады. Компьютерлік желілердіѕ атќаратын ќызметтерініѕ кґптігіне байланысты серверлердіѕ бірнеше типтері бар, олар: желілік сервер, файлдыќ сервер, баспа сервері,пошталыќ сервер, т.б.

Желілік сервер желіні жалпы басќару функциясын жјне есептеу жўмыстарыныѕ негізгі бґлігін атќаратын арнайы компьютерболып табылады. Бўл серверде желіні толыќ басќаратын операциялыќ жўйеніѕ негізгі ядросы саќталады. Желілік сервердіѕ жады кґлемі їлкен жјне оныѕ жўмыс жылдамдыєы да жоєары деѕгейде болуы тиіс. Мўндай желідегі жўмыс станцияларыныѕ функциясына мјліметтерді енгізу мен шыєару жјне сервермен аќпарат алмасу жатады.

Файлдыќ сервер термині негізгі ќызметі мјліметтер файлын саќтау, басќару жјне тасымалдау істерінен тўратын арнайы компьютерге байланыысты шыќќан. Ол ґзіндесаќталатын жјне тасымалданатын ґндемейді жјне ґзгертпейді. Сервер олфайлдардыѕ мјтініннен, немесе графикалыќ бейнелерден, немесе электрондыќ кестелерден тўратынын білуге тиісті емес. Жалпы файлдыќсерверде монитор мен пернелік таќта болмаса да болады. Файлдыќмјліметтердегі барлыќ ґзгертулер клиенттік жўмыс станцияларында жїргізіледі. Сондыќтан клиенттер серверден файлдарды кґшіріп алады да, керекті ґзгерістерді жасап, нјтижесін ќайтадан серверге ќайтарады. Мўндай желі жўмысы- кґптегентўтынушылардыѕ бір їлкен ортаќ базаны біріге отырып пайдалануы кезінде ґте тиімді болып табылады. Їлкен желіліерде бір мезетте бірнеше файлдыќ серверлер пайдалануы мїмкін.

Баспа сервері (принт-сервер) желі адаптері кґмегімен мјлімет тасымалдау ортасына ќосылєан баспа ќўрылєысы болып табылады. Мўндай желілік баспа ќўрылєысы басќа желі ќўрылєыларныа тјуелсіз кїйде ґзі жеке жўмыс жасайды. Баспа сервері желідегі барлыќ серверлерден жјне жўмыс станцияларыннан тапсырма ала отырып, олардыѕ мјліметтерін баспаєа шыєарады. Баспа сервері ретінде ќуатты, жўмыс ґнімділігі жоєары принтерлер пайдаланады.

Жергілікті желі ауќымды желімен ґте кґп мјлімет алмасатын болєан жаєдайда, пошталыќ серверлер пайдаланады. Олар электрондыќ пошта мјліметтерін ґндеу їшін пайдаланады. Интернет желісімен тиімді ќатынас ќўру їшін Web –серверлер пайдалануы мїмкін.Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет