6М011000 – Физика мамандығының магистратура бөліміне қабылдау емтиханының сұрақтарыPdf көрінісі
Дата31.03.2017
өлшемі211.82 Kb.
#10746

6М011000 – Физика  мамандығының магистратура бөліміне қабылдау емтиханының 

сұрақтары  (2014--2015 оқ.ж.) 

 

Сұрақ атауы 

Теория 

лық 


Сұрақ 

деңгейі 


Термодинамиканың  1-ші  заңы.  Газдардың  жылу 

сыйымдылығы.  1-ші  заңды  изопроцестерге  қолдану. 

Адиабаталық және политропты процестер. 

 Ньютонның  1-ші  заңы.  Күш  және  іргелі  ӛзара 

әсерлер. Масса. Ньютонның 2-ші заңы. Импульс және 

оның заңы. Ньютонның 3-ші заңы. Айнымалы  ток  тізбегіндегі  кедергі,  сыйымдылық 

және  индуктивтілік.  Айнымалы  токтың  жұмысы  мен 

қуаты.  Электрлік  тербелмелі  контур.  Томсон 

формуласы. 

Ӛшетін 

және 


мәжбүр 

электрлік 

тербелістер. Резонанс. Электр тогы. Ом заңдары. Бӛгде күштер. Толық тізбек 

үшін Ом заңы, оның дифференциалдық түрі. Кирхгоф 

заңдары.  Токтың  жұмысы  мен  қуаты.  Джоуль-Ленц 

заңы. 
Идеал  газ.  Молекула-кинетикалық  теорияның  негізгі 

теңдеуі. Газ заңдары. Температура. Газ күйінің негізгі 

теңдеуі. Идеал газдың ішкі энергиясы. Фотоэффект 

құбылысы 

және 


оның 

заңдары. 

Эйнштейн 

формуласы. 

Жарықтың 

кванттық 

теориясы. Комптон эффектісі және оның мәні. Жарық 

қысымы. 
Молекула аралық әсерлер. Орта еркін жол ұзындығы. 

Зат  мӛлшері,  импульс  және  энергия  тасымалдану 

процестері.  Диффузия,  тұтқұрлық  және  жылу 

ӛткізгіштік құбылыстары. Екі  дене  мәселесі.  Классикалық  механикадағы 

себептілік принципі. Тербелмелі  қозғалыс,  оның  амплитудасы,  жиілігі 

және  фазасы.  Гармониялық  тербеліс  кезіндегі  ығысу, 

жылдамдық  және  үдеу.  Тербелмелі  және  айнымалы 

тербелістердің  байланысы,  векторлық  диаграммалар. 

Тербелістерді қосу. 10 

Нақты  газдар.  Ван-дер-Ваальс  теңдеуі  және  оны 

талдау.  Экспериментальды  изотермалар.  Критикалық 

күйлер.  Нақты  газдың  ішкі  энергиясы.  Джоуль-

Томсон  құбылысы,  оның  маңызы,  қолданылуы. 

Газдарды сұйылту. 

 

 орта 

11 

Тұрақты  магнит  ӛрісі  үшін  Максвелл  теңдеулері. 

Шекаралық шарттар. 12 

Эйнштейн  постулаттары.  Лоренц  түрлендірулері. 

Ұзындық 


пен 

уақыттың 

салыстырмалылығы. 

Релятивистік  импульс.  Ньютонның  2-ші  заңының 

релятивистік  түрі.  Масса  мен  энергия  байланысы. 

СТО-дағы толық энергия, оның сақталу заңы. 13 

Шредингердің  стационар  теңдеуі.  Стационар  күйдің 

қасиеттері.  Энергетикалық  спектрлердің  потенциалға 

тәуелділігі. 14 

Электр  ӛрісіндегі  ӛткізгіштер.  Ӛткізгіштердің  электр 

сыйымдылығы. 

Конденсаторлар. 

Қозғалмайтын 

зарядтар  жүйесінің,  зарядталған  ӛткізшгіштің  және 

конденсатордың  энергиялары.  Электростатикалық 

ӛрістің энергиясы мен тығыздығы. 15 

Кристалдар.  Кристалдық  решетканың  динамикасы. 

Фонондар туралы ұғымдар. 16 

Радиоактивтілік  және  радиоактивті  ыдырау  заңы. 

Бӛлшектерді тіркеу әдістері. Үдеткіштер. 17 

Электромагниттік  индукция.  Фарадей  тәжірибелері. 

Құйындық  токтар.  Ӛздік  индукция.  Индуктивтілік. 

Магнит  ӛрісінің  энергиясы  және  оның  тығыздығы. 

Заттың магниттік қасиеттері. 18 

Газ 

молекулаларының жылдамдығы, 

олардың 


жылдамдықтары  бойынша  Максвеллше  үлесуі. 

Барометрлік  формула.  Больцман  заңы.  Штерн 

тәжірибесі. 19 

Тепе-теңдік  жарық  шығару,  оның  негізгі  заңдары. 

Спонтанды  және  еріксіз    сәуле  шығару.  Лазерлер. 

Когерентті  және  когерентті  емес  жарық  кӛздер. 

Жарық интерференциясы. 20 

Толық  ток  заңы.  Әртүрлі  токтардың  магнит  ӛрісі. 

Лоренц күші. Холл  эффектісі, оның қолданылуы. 

 күрделі 

21 

Физика  ілімі,  оның  басқа  ғылымдармен  және 

техникамен 

байланысы. 

Физиканың 

ғылыми-


техникалық  прогрестегі  ролі.  Жалпы  физика  курсы, 

оның құрылымы және даму тарихы. 22 

Қисық сызықты қозғалыс. Тангенциаль және нормаль 

үдеулер.  Нүктенің  шеңбер  бойымен  қозғалысы  және 

бұрыштық шамалар. 23 

Больцман  статистикасы.  Жылдамдықтары  бойынша 

молекулалардың үлесуі. 24 

Гюгейнс-Френель  принципі.  Жарық  дифракциясы. 

Дифракциялық тор (решетка). 25 

Зарядтың  сақталу  заңы.  Кулон  заңы.  Электр  ӛрісі, 

оның  кернеулігі  Остраградский-Гаус  теоремасы  және 

оны  симметриялық  денелердің  ӛрісін  есептеуге 

қолдану. Суперпозиция принципі. 26 

Сұйықтар  мен  газдардағы  қысым.  Паскаль  және 

Архимед  заңдары.  Денелердің  жүзу  шарттары. 

Бернулли теңдеуі. Торичелли формуласы. 27 

Газдардағы  электр  тогы.  Газдық  разрядтың  түрлері 

және оны техникада қолдану. 28 

Ньютонның  тартылыс  күші,  тартылыс  тұрақтысы, 

ауырлық    күші  мен  салмақ.  Инертті  және 

гравитациялық 

массалар. 

Тартылыс 

ӛрісінің 

потенциалы 

мен 

кернеулігі. Космостық 

жылдамдықтар. 29 

Ядролық  реакция.  Массалар  деффектісі.  Ыдырау және  синтез.  Ядролық  энергетика  тақырыптарын 

оқыту әдістемесі  30 

Subject and physics methods, communication with other 

sciences and equipment. Course of the general physics 

and sections. Physics history. 

Жеңіл  


31 

Kinematics  of  material  points.    Concept  about  time  and 

spaces.    Reference  system.    Types  and  movement  laws.  

Way, movement, speed, acceleration. 32 

Dynamics  of  material  points.    Fundamental  laws  of 

dynamics.  First law of Newton.  Weight,  inertia.  Force.  

Second law of Newton.  Impulse.  Laws of  preservation.  

Third law of Newton. 33 

Work, energy and power. Law of conservation of energy. 34 

Mechanics  of  liquid  and  gas.    Bernuliya's  law.    Stokes's 

law.    Pressure  in  gases  and  liquids.    Laws  of  Paskal  and 

Archimed. 35 

Ideal  gas.    Bases  of  the  molecular-kinetic  theory.    Gas 

laws.  Temperature.  Equation of ideal gas state.  Internal 

energy of ideal gas. 

Орта  36 

Intermolecular  action.    Length  of  free  run  of  molecules.  

Quantity  of  substance,  impulse  and  processes  of  transfer 

of energy.  Diffusion, viscosity and heat conductivity. 37 

First law of thermodynamics.  Thermal capacity of gases.  

Isoprocesses.  Adiabatic and polytropical processes. 38 

Real  gases.  Van  der  Waals's  equation.  Critical  state. 

Internal energy of real gas. 39 

Electrostatics.  Point  charge.  Coulomb's law. 40 

Electric current. Ohm laws. The Ohm law for chain parts. 

Kirchhoff's  law.  Work  and  current  of  electrical  power. 

Joule Lenz law. 41 

Bases  of  wave  optics.  Light  interference  and  coherence. 

Light  diffraction,  diffraction  lattice.  Light  dispersion. 

Light polarization. 42 

Bases of geometrical optics, lens, optical systems. Optical 

devices. 

Күрделі 43 

Velocity of light. Methods of measurement of velocity of 

light. Phase velocity of light. Group  velocity of light. 44 

Photoeffect  phenomenon.    Einstein's  formula.    Stoletov's 

experience.    Photon.    Weight,  energy  and  impulse  of 

photon. 45 

Lasers. Use of lasers in equipment and at  manufacture. 46 

Quantum  theory  of  light.    Thermal  radiation.    Laws  of 

thermal  radiation.    Stephane-Boltsman*s  law,  law  Win's 

removal. 47 

Atom  models.  Atom  model  according  to  Thomson. 

Planetary  atom  model.  Rutherford  experiment.  Bohr's 

postulates. 48 

Nuclear    size.    Nuclear  reactions.    Nuclear  deffects.  

Nuclear  models. 49 

Elementary  particles.  Classification  of  elementary 

particles.  

Каталог: images -> Magistratura -> emtihan
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі
emtihan -> 6M060900-География мамандығына емтихан қабылдау сұрақтары № сұрақтар теориялық


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет