Ф1 н шқмту 701. 01 Сапалы менеджмент жүйесіжүктеу 238.56 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.03.2017
өлшемі238.56 Kb.

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

1 бет 9 

 

Қазақстан Республикасының Министерство 

Білім және ғылым 

образования и науки 

министрлігі 

Республики Казахстан 

 

Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ  

ШҚМТУ 


им. Д. Серикбаева 

 

  

БЕКІТЕМІН 

                                             АТжЭ факультетінің деканы 

 

__________Г.Мухамедиев __________________2014 ж. 

 

  

 

  

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ І Жұмыс оқу бағдарламасы 

 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ І Рабочая учебная программа 

 

  

Мамандық : 5В070500 «Математикалық және компьютерлік үлгілеу»  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Өскемен 

Усть-Каменогорск 

2014 


 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

2 бет 9 

 

Жұмыс  бағдарламасы  Мемлекеттік  жалпыға  бірдей  білім  беру  негізінде  «Жоғары математика»  кафедрасында  дайындалып,  5В070500  «Математикалық  және  компьютерлік 

үлгілеу» мамандығы бойынша орта білім негізінде даярланатын студенттерге арналған.  

 

 

 «Жоғары математика» кафедра отырысында талқыланды. 

 

Кафедра меңгерушісі Н.Ғ. Хисамиев 

 

№____  хаттама ____________________2014 ж.  

 

 Ақпараттық  технологиялар  және  энергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  кеңесімен 

мақұлданды. 

 

Төраға 


Т.М. Абдрахманова 

 

№____ хаттама _____________________2014ж.  

 

 Дайындады   

 

Аға оқытушы Ж.Т. Рахметуллина  

 

 Норма бақылаушы 

А.Е. Касенова 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

3 бет 9 

 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ

 

 се

ме

ст

р

 

К

р

ед

и

т 

сан

ы

 

Оқу түрі 

С

ӨЖ

 с

ағ

ат

 с

ан

ы

 

Ж

алп

ы 

сағ

ат

 с

ан

ы

 

Бақ

ылау 

түр

і 

Жанаспалы сағат саны 

Д

әр

іс

 

Се

ми

н

ар

әж

ір

.)

 

оқ

у 

Зе

р

тхан

ал

 

оқ

у 

СОӨЖ

 

Бар

лық 

сағ

ат

 

сан

ы

 10 


Күндізгі қысқартылған оқу түрі

 

15 

30 

 

45 

90 

45 

135 

емтихан 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ

, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ  

2.1 Оқылатын пән сипаттамасы 

Математика  нақты  өмірдегі  сандық  қатынастарды  және  кеңістілік  үлгілерін 

зерттейтін  ғылым.  5В070500  «Математикалық  және  компьютерлік  үлгілеу»  мамандығы 

бойынша орта білім беру негізінде даярланатын мамандардың математикалық білімі мен 

мәдениетінің іргетасы болып келеді. 

Техникалық  жоғары  оқу  орнындағы  «Математикалық  талдау  І»  курсы 

математикалық 

талдауға 

кіріспе, 

бір 


айнымалыға 

байланысты 

функцияның 

дифференциалдық және интегралдық есептеулері тарауларын қамтиды.   

2.2 Пәнді оқытудағы мақсат 

«Математикалық  талдау  І»  оқытудың  мақсаты:  студенттерді  қолданбалы 

мәселелерді  шешуге  қажетті  математикалық  ақпараттың  негіздерімен  таныстыру, 

студенттердің  логикалық  және  алгоритмдік  ой  жүйесін,  қабілеттілігін  дамыту, 

математикалық  әдебиеттерді  және  оның  қолданбаларын  өз  бетімен  оқып  үйрену,  аса 

күрделі  емес  қолданбалы  математикалық  мәселелердің  моделін  құрастыру  машығын 

қалыптастыру болып табылады. 

 

2.3. Пәнді  оқытудың міндеттері  

Біліктілік 

сипаттамасында 

белгілеген 

5В070500 

«Математикалық 

және 


компьютерлік  үлгілеу»  мамандығына  дайындау  талаптарына  сәйкес,  «Математикалық 

талдау І» пәнін игергенде студент: 

-

 

мамандыққа  байланысты  қолданбалы  есептерді  шешудің  негізгі  әдістерін  оқып-үйренуге; 

-

 арнайы  әдебиеттердегі  математикалық  аппаратты  өз  бетімен  талдай  білуге, 

қойылған  мәселелерді  зерттеу  әдістерін  таңдай  білуді  және  оның  нәтижесін  іс  жүзінде 

пайдалануды қолайлы түрге келтіре білуге міндетті. 

 

2.4 Пререквизиттер 

«Математикалық талдау І»  курсын меңгеру үшін орта мектеп бағдарламасындағы 

математика пәнінің негізін білуі қажет. 

 

2.5 Постреквизиттер 


 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

4 бет 9 

 

«Математикалық  талдау  І»  пәнінен  алған  білім  «Математикалық  талдау  ІІ», «Математикалық  талдау  ІІІ»  пәндерін  және  мамандықты  игеруге  сәйкес  басқа 

мамандандыру пәндерін меңгеру үшін қажет. 

 

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ   

3.1 Оқу жұмысының жоспары 

 

Тақырып атаулары 

Көп еңбекті қажет ететін 

пән,сағат 

Оқу түрі 

к

үн

дізг

і 

К

үн

дізг

і 

қ

ыс

қСы

р

тт

ай

  

Сы

р

тт

ай

 

қ

ыс

қ

Дәрістік сабақ 

Тақырып  1.  Математикалық  анализге  кіріспе. 

Жиындар  және  оларға  қоллданылатын  амалдар. 

Нақты сандар жиыны және қасиеттері. 

 

  

Тақырып  2.  Сан  тізбегі,  шегі  және  оның  қасиеттері. 

Тізбек  жинақтылығының  Коши  критерийі.  Шектерді 

есептеу. 

 

  

Тақырып 3.  Функция ұғымы және негізгі қасиеттері. 

Функция  шегі  және  оның  қасиеттері.  Үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

Тақырып  4.  1-ші,  2-ші  тамаша  шектер.  Эквивалент 

формулалар. 

  

 

Тақырып 5. 

Функция 


үзіліссіздігі. 

Үзіліссіз 

функиялар  туралы  теоремалар.  Бірқалыпты  үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

Тақырып  6.    Бір  айнымалыға  байланысты 

функцияның 

туындысы. 

Дифференциалдау 

ережелері. 

Туындының 

геометриялық 

және 

механикалық мағынасы.    

  

Тақырып  7.  Жанама  мен  нормаль  теңдеулері. 

Логарифмдік  туынды.  Параметрге  байланысты 

функцияның туындысы. Күрделі функция туындысы

Кері  функцияның  туындысы.  Жабық  функцияның 

туындысы. 

 

  

Тақырып 


8. 

Дифференциал. 

Жоғарғы 

ретті 


туындылар 

және 


дифференциалдар. 

Лейбниц 


формуласы.  Дифференциалдық  есептеудің  негізгі 

теоремалары. 

 

  

Тақырып 


9. 

Лопиталь 

ережелері. 

Тейлор 


формуласы.Функция экстремумдары. Өсу, кему  

  

 

аралықтары.  Иілу  нүктесі.Ойыс,  дөңес  аралықтар.Ең   

 

 

  

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

5 бет 9 

 

үлкен  және  ең  кіші  мәндерін  анықтау.  Туынды көмегімен  функцияны  зерттеп,  графигін  салу 

схемасы. 

Тақырып  10.  Функцияның  алғашқы  образы  және 

анықталмаған  интеграл.  Кестесі  және  есептеудің 

негізгі  әдістері.  Квадрат  үшмүшелікті  интегралдау. 

Иррационал квадрат үшмүшелікті интегралдау. 

 

  

Тақырып  11.  Рационал  функцияларды  интегралдау. 

Анықталмаған коэффициенттер әдісі. Остроградский 

формуласы. 

 

  

Тақырып  12.  Алгебралық  иррационалдықтарды 

интегралдау: 

Эйлер 


ауыстырулары 

және 


дифференциалдық  биномды  интегралдау  жолдары. 

Тригонометриялық өрнектерді интегралдау 

 

  

Тақырып  13.  Анықталған  интеграл.  Қасиеттері. 

интегралдаанатын  функциялар  класстары.  Есептеу 

әдістері. 

 

  

Тақырып  14.  Анықталған  интегралда  айнымалыны 

ауыстыру  және  бөліктеп  интегралдау.  Жоғарғы  шегі 

айнымалы 

болған 

интеграл. Ньютон-Лейбниц  

формуласы. 

 

  

Тақырып 15. Анықталған интегралдың геометриялық 

және механикалық қолданулары. 

  

 

Семинарлық (тәжірибелік) сабақ Тақырып  1.  Математикалық  анализге  кіріспе. 

Жиындар  және  оларға  қоллданылатын  амалдар. 

Нақты сандар жиыны және қасиеттері. 

  

 

Тақырып  2.  Сан  тізбегі,  шегі  және  оның  қасиеттері. Тізбек  жинақтылығының  Коши  критерийі.  Шектерді 

есептеу. 

 

  

Тақырып 3.  Функция ұғымы және негізгі қасиеттері. 

Функция  шегі  және  оның  қасиеттері.  Үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

Тақырып  4.  1-ші,  2-ші  тамаша  шектер.  Эквивалент 

формулалар. 

  

 

Тақырып 5. 

Функция 


үзіліссіздігі. 

Үзіліссіз 

функиялар  туралы  теоремалар.  Бірқалыпты  үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

Тақырып  6.    Бір  айнымалыға  байланысты 

функцияның 

туындысы. 

Дифференциалдау 

ережелері. 

Туындының 

геометриялық 

және 

механикалық мағынасы.    

  

Тақырып  7.  Жанама  мен  нормаль  теңдеулері. 

Логарифмдік  туынды.  Параметрге  байланысты 

функцияның  туындысы.  Күрделі  функцияның  кері 

функцияның және жабық функцияның туындысы. 

  

 

Тақырып 


8. 

Дифференциал. 

Жоғарғы 

ретті 


туындылар 

және 


дифференциалдар. 

Лейбниц 


 

  

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

6 бет 9 

 

формуласы.  Дифференциалдық  есептеудің  негізгі теоремалары. 

Тақырып 


9. 

Лопиталь 

ережелері. 

Тейлор 


формуласы.Функция  экстремумдары.  Өсу,  кему 

аралықтары.  Иілу  нүктесі.Ойыс,  дөңес  аралықтар.Ең 

үлкен  және  ең  кіші  мәндерін  анықтау.  Туынды 

көмегімен  функцияны  зерттеп,  графигін  салу 

схемасы. 

  

 

Тақырып  10.  Функцияның  алғашқы  образы  және анықталмаған  интеграл.  Кестесі  және  есептеудің 

негізгі  әдістері.  Квадрат  үшмүшелікті  интегралдау. 

Иррационал квадрат үшмүшелікті интегралдау. 

  

 

Тақырып  11.  Рационал  функцияларды  интегралдау. Анықталмаған коэффициенттер әдісі. Остроградский 

формуласы. 

 

  

Тақырып  12.  Алгебралық  иррационалдықтарды 

интегралдау: 

Эйлер 


ауыстырулары 

және 


дифференциалдық  биномды  интегралдау  жолдары. 

Тригонометриялық өрнектерді интегралдау 

 

  

Тақырып  13.  Анықталған  интеграл.  Қасиеттері. 

интегралдаанатын  функциялар  класстары.  Есептеу 

әдістері. 

 

  

Тақырып  14.  Анықталған  интегралда  айнымалыны 

ауыстыру  және  бөліктеп  интегралдау.  Жоғарғы  шегі 

айнымалы 

болған 

интеграл. Ньютон-Лейбниц  

формуласы. 

 

  

Тақырып 15. Анықталған интегралдың геометриялық 

және механикалық қолданулары. 

  

 

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы Тақырып  1.  Математикалық  анализге  кіріспе. 

Жиындар  және  оларға  қоллданылатын  амалдар. 

Нақты сандар жиыны және қасиеттері. 

  

 

Тақырып  2.  Сан  тізбегі,  шегі  және  оның  қасиеттері. Тізбек  жинақтылығының  Коши  критерийі.  Шектерді 

есептеу. 

 

  

Тақырып 3.  Функция ұғымы және негізгі қасиеттері. 

Функция  шегі  және  оның  қасиеттері.  Үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

Тақырып  4.  1-ші,  2-ші  тамаша  шектер.  Эквивалент 

формулалар. 

  

 

Тақырып 5. 

Функция 


үзіліссіздігі. 

Үзіліссіз 

функиялар  туралы  теоремалар.  Бірқалыпты  үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

Тақырып 


6. 

Бір 


айнымалыға 

байланысты 

функцияның туындысы. Дифференциалдау  

  

 

ережелері. 

Туындының 

геометриялық 

және 

механикалық мағынасы.    

 

  

Тақырып  7.  Жанама  мен  нормаль  теңдеулері. 

 

  

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

7 бет 9 

 

Логарифмдік  туынды.  Параметрге  байланысты функцияның  туындысы.  Күрделі  функцияның  кері 

функцияның және жабық функцияның туындысы. 

Тақырып 

8. 


Дифференциал. 

Жоғарғы 


ретті 

туындылар 

және 

дифференциалдар. Лейбниц 

формуласы.  Дифференциалдық  есептеудің  негізгі 

теоремалары. 

  

 

Тақырып 9. 

Лопиталь 

ережелері. 

Тейлор 


формуласы.Функция  экстремумдары.  Өсу,  кему 

аралықтары.  Иілу  нүктесі.Ойыс,  дөңес  аралықтар.Ең 

үлкен  және  ең  кіші  мәндерін  анықтау.  Туынды 

көмегімен  функцияны  зерттеп,  графигін  салу 

схемасы. 

  

 

Тақырып  10.  Функцияның  алғашқы  образы  және анықталмаған  интеграл.  Кестесі  және  есептеудің 

негізгі  әдістері.  Квадрат  үшмүшелікті  интегралдау. 

Иррационал квадрат үшмүшелікті интегралдау. 

  

 

Тақырып  11.  Рационал  функцияларды  интегралдау. Анықталмаған коэффициенттер әдісі. Остроградский 

формуласы. 

 

  

Тақырып  12.  Алгебралық  иррационалдықтарды 

интегралдау: 

Эйлер 


ауыстырулары 

және 


дифференциалдық  биномды  интегралдау  жолдары. 

Тригонометриялық өрнектерді интегралдау 

 

  

Тақырып  13.  Анықталған  интеграл.  Қасиеттері. 

интегралдаанатын  функциялар  класстары.  Есептеу 

әдістері. 

 

  

Тақырып  14.  Анықталған  интегралда  айнымалыны 

ауыстыру  және  бөліктеп  интегралдау.  Жоғарғы  шегі 

айнымалы 

болған 

интеграл. Ньютон-Лейбниц  

формуласы. 

 

  

Тақырып 15. Анықталған интегралдың геометриялық 

және механикалық қолданулары. 

  

 

Студенттің өздік жұмысы Тақырып  1.  Математикалық  анализге  кіріспе. 

Жиындар  және  оларға  қоллданылатын  амалдар. 

Нақты сандар жиыны және қасиеттері. 

  

 

Тақырып  2.  Сан  тізбегі,  шегі  және  оның  қасиеттері. Тізбек  жинақтылығының  Коши  критерийі.  Шектерді 

есептеу. 

 

  

Тақырып 3.  Функция ұғымы және негізгі қасиеттері. 

Функция  шегі  және  оның  қасиеттері.  Үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

Тақырып 4. 1-ші, 2-ші тамаша шектер. Эквивалент  

 

  

формулалар. 

 

  

 

Тақырып 5. 

Функция 


үзіліссіздігі. 

Үзіліссіз 

функиялар  туралы  теоремалар.  Бірқалыпты  үзіліссіз 

функциялар. 

 

  

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

8 бет 9 

 

Тақырып 6. 

Бір 


айнымалыға 

байланысты 

функцияның 

туындысы. 

Дифференциалдау 

ережелері. 

Туындының 

геометриялық 

және 

механикалық мағынасы.    

  

Тақырып  7.  Жанама  мен  нормаль  теңдеулері. 

Логарифмдік  туынды.  Параметрге  байланысты 

функцияның  туындысы.  Күрделі  функцияның  кері 

функцияның және жабық функцияның туындысы. 

  

 

Тақырып 8. 

Дифференциал. 

Жоғарғы 

ретті 


туындылар 

және 


дифференциалдар. 

Лейбниц 


формуласы.  Дифференциалдық  есептеудің  негізгі 

теоремалары. 

 

  

Тақырып 


9. 

Лопиталь 

ережелері. 

Тейлор 


формуласы.Функция  экстремумдары.  Өсу,  кему 

аралықтары.  Иілу  нүктесі.Ойыс,  дөңес  аралықтар.Ең 

үлкен  және  ең  кіші  мәндерін  анықтау.  Туынды 

көмегімен  функцияны  зерттеп,  графигін  салу 

схемасы. 

  

 

Тақырып  10.  Функцияның  алғашқы  образы  және анықталмаған  интеграл.  Кестесі  және  есептеудің 

негізгі  әдістері.  Квадрат  үшмүшелікті  интегралдау. 

Иррационал квадрат үшмүшелікті интегралдау. 

  

 

Тақырып  11.  Рационал  функцияларды  интегралдау. Анықталмаған коэффициенттер әдісі. Остроградский 

формуласы. 

 

  

Тақырып  12.  Алгебралық  иррационалдықтарды 

интегралдау: 

Эйлер 


ауыстырулары 

және 


дифференциалдық  биномды  интегралдау  жолдары. 

Тригонометриялық өрнектерді интегралдау 

 

  

Тақырып  13.  Анықталған  интеграл.  Қасиеттері. 

интегралдаанатын  функциялар  класстары.  Есептеу 

әдістері. 

 

  

Тақырып  14.  Анықталған  интегралда  айнымалыны 

ауыстыру  және  бөліктеп  интегралдау.  Жоғарғы  шегі 

айнымалы 

болған 

интеграл. Ньютон-Лейбниц  

формуласы. 

 

  

Тақырып 15. Анықталған интегралдың геометриялық 

және механикалық қолданулары. 

  

 

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі әдебиеттер 1.

 

Кабдыкаиров К. Курс математики.- Алматы, «Қазақ универсиеті», 2005. 2.

 

Хисамиев  Н.Г.,  Тыныбекова  С.Д.,  Конырханова  А.А.  Математика.  2  том.-  Өскемен.- ШҚМТУ баспасы, 2006. 

3.

 Айдос Е.Ж. Жоғары математика. II, III, IV том. Алматы.- «Бастау» баспасы.-2008 жыл. 

4.

 Берман Г.Н. Сборник задач по математическому анализу.-Санкт-Петербург, 2005. 

5.

 Хасеинов К.А. Каноны математики. 2003. 

6.

 Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики – М.: Наука, 1985 

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің жұмыс- оқу бағдарламасы 

 

9 бет 9 

 

7. 

Сборник задач по математике для втузов. Ч.  1. Линейная алгебра и основы 

математического анализа /Под ред. А.В. Ефимова и  Б.П. Демидовича. – М.: Наука, 

1986, 2002– 464 с. 

 

Қосымша әдебиеттер 8.

 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова. Высшая математика в упражнениях и задачах. -М.изд. «Мир и образование», 2 бөлім, 2005.  

9.

 Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., Юруть И.Е.Индивидуальные задания по 

высшей математике.-Минск, 2,3,4 бөлім, «Вышейшая школа». 

10.

 

Кузнецов  Л.А.  Сборник  заданий  по  высшей  математике.-  Санкт-Петербург,  изд. «Лань», 2005. 

11.


 

Баврин И.И., Матросов В.А. Высшая математика-. М.: «ВЛАДОС», 2002 

12.

 

Бутузов  В.Ф.  және  басқалар.  Математический  анализ    в  вопросах  и  задачах.-  М.: Высшая школа, 1993.  

13.


 

Гусак  А.А.  Справочное  пособие  к  решению  задач:  аналитическая  геометрия  и 

линейная алгебра. – Минск: ТетраСистемс, 1998. – 287 с. 

14.


 

Гусак  А.А.  Справочное  пособие  к  решению  задач:  Математический  анализ  и 

дифференциальные уравнения.  – Минск: ТетраСистемс, 1998. – 287 с. 

15.


 

Натансон И.П. Краткий курс высшей математики. – М.: Наука, 1997. 

16.

 

Пискунов  Н.С.  Дифференциальное  и  интегральное  исчисления  для  втузов.  Т.1  –  М.: Наука, 1985. – 432 с. 

17.


 

Казешев  А.К.,  Нурпемисов  А.А.  Сборник  задач  по  курсу  высшей  математики  для 

экономических специальностей.- Алматы, «Ғалым», 2002. 

 

 Каталог: files -> MethodBook
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
MethodBook -> Восточно-казахстанский государственный
MethodBook -> Ф1 н шқмту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі
MethodBook -> Ф2 н шқмту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі Силлабус
MethodBook -> Ф1 н шқмту 701. 01-01-1 2011 Сапа менеджмент жүйесі
MethodBook -> Бағдарламасы 1 бет 25 беттің Қазақстан Республикасының Министерство Білім және ғылым образования и науки
MethodBook -> Ф1 ШҚмту 701. 01 Сапа менеджментінің жүйесі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет