Ф1 ШҚмту 701. 01 Сапа менеджментінің жүйесіжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
Дата27.03.2017
өлшемі0.68 Mb.

 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

1бет 12 

 

Қазақстан Республикасының Министерство 

Білім және ғылым 

образования и науки 

министрлігі 

Республики Казахстан 

 

Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ 

ШҚМТУ  


им. Д. Серикбаева 

 

 БЕКІТЕМІН 

                                                                                                           АТжЭФ деканы  

 

 Г. Мұхамедиев                                                                                                                                                                                                       «»2014 ж.   

 

  

АҒЫЛШЫН ТІЛІ 

Жұмыс оқу бағдарламасы 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  РАбочая учебная программа 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Өскемен Усть-Каменогорск 

2014 


 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

 Жұмыс  оқу  бағдарламасыҚР-ның  БМБС  5.04.033-2012негізінде  «Шет  тілдер» 

кафедрасында  студенттерге  келесі  мамандықтар  бойынша  әзірленді:  5B071300 

«Көлік, көліктік техника және технологиялар» 

 

  

«Шет ел тілдері» кафедрасының отырысында талқыланды 

 

 

Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы  

 

         А. Сарсембаева  

Хаттама № ____     _________ж. 

 

 

Ақпараттық  технологиялар  және  энергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесінде қабылданды.  

 

 Төраға 

 

  

 

  

         Т. Абдрахманова 

 

 Хаттама № _____________ж.  

 

  

Дайындағандар 

Аға оқытушы                                               Я. Рулева 

Оқытушы   

 

 

  

М. Куртукова 

Оқытушы   

 

  

 

Ж.Танекенова  

 

 Норма бақылаушы 

 

  

 

Т. Тютюнькова  

 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

  

1. ПӘНІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ с

ем

ес

т

р

 

К

р

е

д

и

т

т

е

р

 с

ан

ы

 

Сабақ түрлері 

С

Ө

Ж

 с

а

ғ

ат

т

ар

 

с

ан

ы

 

Ж

а

л

п

ы

 с

а

ғат

 

с

ан

ы

 

Б

а

қ

ы

л

ау

 т

ү

р

і 

Байланыс сағаттар саны 

Д

ә

р

іс

т

е

р

 

П

р

ак

т

и

к

ал

ы

қ

 

с

аба

қ

т

ар

 

Л

абор

атс

аба

қ

т

ар

 

О

Б

Ж

Ө

Ж

 

Б

ап

р

л

ы

қ

 

с

а

ғ

ат

т

ар

 10 


 45 

 

30 75 

60 


135 

РК1, 


РК2, 

реферат 


 45 

 

30 75 

60 


135 

РК1, 


РК2, 

экзамен 


Күндізгі қысқартылған оқыту түрі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Сырттай оқыту түрі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Сырттай қысқартылғаноқыту түрі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Силлабус  «Шет  тілдер»  кафедрасында  ҚР-ның  БМБС  5.04.033-201ә негізінде  қазіргі  шет  тілін  бірінші  шет  тілі  ретінде  оқытатын  студенттерге 

келесі  мамандықтар  бойынша  әзірленді:  5B071300  «Көлік,  көліктік  техника 

және  технологиялар».  Оқыту  270  сағат,  оның  ішінде  аудиторлық  жұмыс  -  150 

сағат және СӨЖ - 120 сағат. 

 

1.1.  Пәнді оқыту мақсаты мен міндеттері 

 

Жалпы  білім  беру  блогының  пэні  ретінде  шет  тілін  оқытудың  негізгі мақсаты  күнделікті  қарым-қатынаста  оны  белсенді  түрде  қолдануды 

практикалық оқыту болып табылады. 

Курстың  міндетіне  келесілер  кіредіхтудентті  шектелген  сағаттар  саны 

шеңберінде  тіл  білімінің  белгілі  көлеміне  бір  уақытта  ақпаратқа  кәсіби  түрде 

ғана емес, сонымен қатар этномәдени жэне жалпы адами сипаттағы білімдерге 

оқыта 


отырып, 

техникалық 

багыттагы 

болашақ 


маманды 

оқыту 


гуманизациясына үйрету. 

 


 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

1.2.  Пәнді оқытудың нәтижесі  

Курстың соңында студент білуі керек ( тіл аспектілері бойынша): 

-  фонетика:  әріптердің,  алфавиттің,  сөз  ағымындағы  әріп  тіркестерінің  

айтылуы мен оқытылуынынң негізгі ержелерін; 

-  орфография:  білгілі  бір  дыбыстарға  сәйкес  әріптердің  және  әріп 

тіркестерінің 

жазылуы, 

бастапқы 

тілдің 

лексикалық-грамматикалық  белгілеріне ең жиілік орфографиялық сәйкестіктерін;   

-  лексика:  оқытылып  жатқан  мамандыққа  байланысты  сөз  шығарушы 

моделдер,  көпмағыналы  сөздердің  контекстік  белгісі,  терминдер  және 

лексикалық тіласты құрылымы, 

 -  грамматика:  негізгі,  табиғи-гуманитарлық  және  техникалық  тіласты 

құбылыстарының жиілік өзіндік грамматикалық құбылыстары;   

 Істей алуы керек:  

- әртүрлі тақырыпта әдеби тілде жасалған, әсіресе жұмыста, бос уақытта, 

сабақта кездесетін нақты хабарламалардың негізгі ойын түсінуі керек.   

-  оқытылып  жатқан  тілдің  елінде  болған  кезде  туындайтын  жағдайда 

сөйлесе алуы керек;  

-  өзіне  таныс  не  болмаса  қызықтыратын  тақырыптарға  байланысқан 

хабарламалар жасай білуі керек; 

-  өзінің  болашаққа  жоспарларын,  ойлаған  ойын,  жаңалықтарын,  алған 

әсерін толық айтып бере алуы керек.  

 

1.3 Пререквизиттер  

 

          Жалпы  білім  беру  пәндер  циклінің  Алматы  –  2005  типтік  оқу бағдарламасына  сәйкес  шет  ел  тілін  оқыту  студенттердің  жоғары  оқу  орнына 

дейінгі деңгейін ескере отырып вариативті болуы керек.    

 

«Ағылшын  тілі»  курсын  техникалық  ЖОО-да  оқыту  үшін  шет  ел  тілін білу  компетенциясының  жалпы  европалық  меже  бойынша  (Common  European 

Framework  of  Reference  –  CEFR)  А1(бастапқы  деңгей),    А2  (орта  деңгей), 

деңгейдегі білімдері болуы керек, оған кіреді:    

 

Бастапқы  білім 

А1 


Нақты тапсырмаларды орындауға қажетті сөздерді түсініп, таныс сөздерді айта 

алу керек. Өзін өзі таныстыра алуы қажет, мекенжайы, мүлкі, таныстары туралы 

сұрақтар қойып жауап бере алуы керек. Қысқаша әңгімелерге қатыса алуы 

қажет, егер әңгімелесуші асықпай нық сөйлесе.   

А2 

Ортада жиі кездесетін сөздерді және кейбір сөйлемдерді түсіне алуы керек (мысалы, өзің және отбасың, жұмыс, т.б. туралы). Таныс тұрмыстық 

тақырыптарға байланысты  тапсырмаларды жеңіл сөздермен  орындай алу.  Өзің 

жайлы, туыстарың жайлы, күнделікті өмірді сипаттап айта білу.  . 

 


 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

1.4 Постреквизиттер 

 

 «Кәсіптік-бағдарланған  шет  ел  тілі  (ағылшын)»  пәнін  5.04.019-2011  ҚР МЖМБС  сәйкес  оқыту  үшін    шет  ел  тілін  білу  компетенциясының  жалпы 

европалық межесі бойынша (Common European Framework of Reference – CEFR)  

В1 деңгейінде тілдік компетенцияның деңгейіне жету. Оған кіреді:   

 

 - әртүрлі тақырыпта әдеби тілде жасалған, әсіресе жұмыста, бос уақытта, 

сабақта кездесетін нақты хабарламалардың негізгі ойын түсіну; 

 

-    оқытылып  жатқан  тілдің  елінде  болған  кезде  туындайтын  жағдайда сөйлесе алу; 

 

-  өзіне таныс тақырыпта өзінің болашаққа  жоспарларын, ойлаған ойын, жаңалықтарын, алған әсерін толық айтып бере алуы керек . 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

2. ПӘНІҢ МАЗМҰНЫ 2.1.Тақырыптық жоспар 

 

  

Тақырып атауы 

Еңбексыйымдылығы, 

сағ. 

Оқу түрі 

К

ү

н

д

із

гі

 

К

ү

н

д

із

гі

 

қ

ы

сқ

а

р

т

ы

л

ғ

а

н

 

С

ы

р

т

т

ай

 

С

ы

р

т

а

т

й

 

қ

ы

сқ

а

р

т

ы

л

ғ

а

н

 

1 семестр 

Практикалық сабақтар 

1  Тақырып  About Myself. (өзің жайлы). Зат есім. Зат есім жұрнақтары. 

Көпше түрі. Белгілі және белгісіз артикль.  

Айту: About Myself. Тақырыптар бойынша хабарламалар “Describing a 

typical family in your country”, “Myself and my interests”, “Personal 

achievements and interests”, “My abilities”, “My friend’s appearance and 

personality” 

Жазу: грамматика бойынша жаттығулар   

  

 

2 тақырып 2. SweetHome. (Менің үйім). Есімдік (жеке, тәуелді және өздік есімдік). There is/are. Етістік түрлері және мағынасыto be/ to have  

Айту: Sweet Home.Тақырыпқа байланысты диалогтар мен хабарламалар: 

“Your Home”,  

Жазу: грамматикалық тапсырмалар 

 

 

  

  

3 тақырып.DailyRoutines. (Күнделікті шаруа). Сын есім: салыстыру 

дәрежелері. Сан есім. 

Айту: Тақырыптарға  байланысты  хабарламалар  “Discuss likes and 

dislikes”, “Talk about how often you do things”, “Things I do with Friends” 

Жазу: грамматикалық тапсырмалар 

 

  

4 тақырып.MyStudiң (менің оқуым). Мезгіл етістік: Simple, Continuous, 

Perfect (Active Voice) 

Айту: тақырыптарға байланысты хабарламалар “Describe personal events 

in the past”, “Talk about personal achievements and interests”, “My Favourite 

Subjects” 

Жазу: грамматикалық тапсырмалар 

  

 

5 тақырып. Food Habits. (Тамақ). Present Perfect Tense. Жай сөйлемдегі сөз қатары. Бастауыш пен баяндауыштың жеке және сандық байланысы  

Айту: тақырыптарға байланысты хабарламалар: “Eating Habits”, 

“Differences in Pictures of Food”, “Guided Conversation at a Restaurant” 

Жазу: грамматикалық тапсырмалар 

 

  

 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

6  тақырып.  Healthy  Life.  (Салауатты  өмір  салты).  Модальды  етістіктер мүмкіндіктер  жэне  міндеттіліктер.  Past  Simple  Tense.  Хабарлы  сұраулы 

жэне болымсыз сөйлемдер.

 

Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар 

және 


тақырыптар 

бойынша 


диалогтар“Райз  of  the  body”,  “Discuss  illnesses  and  give  advice”,  “Asking 

and saying how you feel”, “Not Feeling Well”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, Giving advice to a friend  

  

7  тақырып.  Travelling.  (Саяхат).  Келер  шақтар.  Келер  шақтың  айтылу 

тәсілдері. 

Үстеу 


жэне 

шақтың 


багыныңқы 

сөйлемдері. 

Айтылу/тыңдалым: 

Хабарламалар 

жэне 

тақырыптар бойынша 

диалогтар“Та1к about a journey”, “Customs worldwide”, “Things to Take on 

Holiday”, “At a Hotel”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, A Past Holiday. Discuss holiday photos. 

  

 

8  тақырып.  National  Holidays.  (Ұлттық  мейрамдар).  Past  Progressive. Simple Past vs Past Progressive.

 

Айтылу/тьщдалым:  Хабарламалар  жэне  тақырыпгар  бойынша  диалогтар “Talking about festivals”, “Describing a festival” "Make generalizations about 

customs”


 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Describing a holiday 

 

  

9  тақырып.  Home  Town.  (Менің  қалам).  Ырықсыз  етіс.  Осы  шақ. 

Айтылу/тыңдалым: 

Хабарламалар 

жэне 

тақырыптар бойынша 

диaлoгтap“How to get around”, “Giving Directions”, “Places of interest”

 

Жазылу: A City Guide  

  

Тақырып 10. Famous People. (Атақты адамдар). Ырықсыз етіс. Өткен шақ.

 

Айтылу/тыңдалым: Хабарламалар 

жэне 


тақырыптар 

бойынша 


диалогтар“Та1к  about  people  who  influenced  you”,  “Describe  someone’s 

personality”, “Tell someone’s life story”.

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Write a short biography about someone’s life, тест 

  

 

Студенттің оқытушының жетекшілігімен жүргізген өзіндік жұмысы  Тақырып  1.  About  Myself.  (Өзі  туралы).  Жай  сөйлемдегі  сөз 

тәртібі.Бастауыш пен баяндауыштың қиылысуы.

 

Оқылуы: Family and Friends 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, “Write about yourself and your 

interests”, презентация, тест 

  

 

Тақырып 2. Sweet Home. (Менің үйім). There is/are. Зат есім. Көпше түрі. 

Оқылуы: The White House.

 

Жазылу: Virtual Tour of My Home  

  

Тақырып  3.  Daily  Routines.  (Күнделікті  істер).  Жай  шақтар.  Simple 

Present. Simple Present бойынша сұрактар Қысқа жэне толық жауаптар

 

Оқылуы: Everyday Life 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, презентация “Му University”, 

тест   

 

Тақырып  4.  Му  Studies.  (Менің  оқуым).  Созылыңқы  шақтар.  Present Progressive. Simple Present vs. Present Progressive.

 

Оқылуы: Student Life 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, filling out an application form 

with personal details 

  

 

Тақырып 5. Food Habits. (Тамақ). Present Perfect Tense. Хабарлы сұраулы жэне болымсыз сөйлемдер.

 

Оқылуы: Junk and Healthy Food 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, “A Healthy Menu” меню 

 

  

 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

құрастыру Тақырып  6.  Healthy  Life.  (Салауатты  өмір  салты).  Модальды  етістіктер. 

Мүмкіндіктер  және  міндеттіліктер..  Past  Simple  Tense.  Хабарлы  сұраулы 

жэне болымсыз сөйлемдер.

 

Оқылуы: Health Issues 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Giving advice to a friend 

 

  

Тақырып7.  Travelling.  (Саяхат).  Келер  шақ..  Келер  шақты  жеткізу  тәсілі 

Үстеу және шақгың басыңқы сөйлемдері..

 

Оқылуы: Destinations 

Айтылу/тыңдалым: 

Хабарламалар 

жэне 


тақырыптар 

бойынша 


диалогтар“Та1к about a journey”, “Customs worldwide”, “Things to Take on 

Holiday”, “At a Hotel”

 

Жазылу:  грамматика  бойынша  жаттыгулар,  A  Past  Holiday.  Discuss holiday photos. 

  

 

Тақырып  8.  National  Holidays.  (Ұлттық  мейрамдар).  Past  Progressive. Simple Past vs Past Progressive.

 

Оқылуы: National Holidays in Kazakhstan 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Describing a holiday 

 

  

Тақырып 9. Home Town. (Менің қалам). Ырықсыз етіс.Осы шақ Оқылуы: 

Extract from a Guide Book Жазылу: A City Guide 

  

 

Тақырып 10. Famous People. (Атақты адамдар). ЬІрықсыз етіс. Өткен шақ. 

Оқылуы: Person of the Year

 

Жазылу:  грамматика  бойынша жаттыгулар,  Write  a  short  biography  about someone’s life, тест 

  

 

Студенттің өзіндік жұмысы  Тақырып 1. About Myself. (О себе). Оқылуы: Family and Friends 

Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша диалогтар“Ое5сгіЬ^ а typical 

family in your country”, “Myself and my interests”, “Personal achievements 

andinterests”, “My abilities”, “My friend’s appearance and personality” 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр.9-15, “About myself and 

my interests” презентациясын дайындау 

 

  

Тақырып 2. Sweet Home. (Менің үйім). Оқылуы: The White House. 

Сообщения и диалоги по Тақырып: “Your Home”, “My Room” Жазылу: 

грамматика бойынша жаттығулар стр.7-12, Virtual Tour of My Home 

 

  

Тақырып 3. Daily Routines. ( Күнделікті істер.). Оқылуы: Everyday Life

 

Хабарламалар  жэне  тақырыптар  бойынша  HHaHorrap“Discuss  likes  and dislikes”, “Talk about how often you do things”, “Things I do with Friends”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр 42-54, презентация “My University” 

  

 

Тақырып  4.  My  Studies.  (Менің  оқуым).  Оқылуы:  Student  Life Хабарламалар  және  тақырыптар  бойынша  диалогтар“ОезсгіЬе  personal 

events  in  the  past”,  “Talk  about  personal  achievements  and  interests”,  “My 

Favourite Subjects”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр.42-54, filling out an application form with personal details 

  

 

Тақырып  5.  Food  Habits.  (Тамақ.).Оқылуы:  Junk  and  Healthy  Food Сообщения  и  диалоги  no  Тақырыпм:  “Eating  Habits”,  “Differences  in 

Pictures of Food”, “Guided Conversation at a Restaurant”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр.42-54, “A Healthy Menu” меню құрастыру 

  

 

Тақырып 6. Healthy Life. (Салауатты өмір салты.). Оқылуы: Health Issues 

Хабарламалар  және  тақырыптар  бойынша  диалоітар“Раііз  of  the  body”, 

“Discuss illnesses and  give advice”, “Asking and saying  how you feel”, “Not 

  

 


 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

Feeling Well” 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр. 27-37, 42-54; Giving 

advice to a friend 

Тақырып7. Travelling. (Саяхат.).Оқылуы: Destinations Хабарламалар жэне 

тақырыптар  бойынша  диалогтар“Та1к  about  a  journey”,  “Customs 

worldwide”, “Things to Take on Holiday”, “At a Hotel”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар стр. 42-54, A Past Holiday. Discussing holiday photos. 

  

 

Тақырып  8.  National  Holidays.  (Ұлттық  мейрамдар).  Оқылуы:  National Holidays in Kazakhstan

 

Хабарламалар  жэне  такырыптар  бойынша  диалогтар  “Talking  about festivals”, “Describing a festival” "Make generalizations about customs”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар с.42-54, Describing a holiday  

 

  

Тақырып  9.  Home  Town.  (Менің  қалам).  Ырықсыз  етіс.  Осы  шақ. 

Оқылуы:  Extract  from  a  Guide  BookАйтылу/тыңдалым:  Хабарламалар 

жэне  тақырыптар  бойынша  диалогтар“Но\ү  to  get  around”,  “Giving 

Directions”, “Places of interest”

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар с.57-61, A City Guide  

  

Тақырып 10. Famous People. (Атақты адамдар). Ырықсыз етіс. 

 

  

2 семестр

 

Пракикалық сабақтар 

1. The Republic of Kazakhstan. (Қазақстан Республикасы.). Сын есім, 

салыстыру шырайлары. Есміше, 1-есімше жэне 2-есімше, оның 

сөйлемдегі қызмегі, есімше айналымдары. Айтылу/тындалым: Republic of 

Kazakhstan. Хабарламалар жэне тақырыптар бойынша 

диaлoгтapGeography, History, Political System, Administrative System, 

Customs and Traditions, Culture Жазылу: грамматика бойынша 

жаттығулар, тақырып бойынша кесте толтыру, презентация жасау, тест 

 

  

2.  Global  English.  (Әлемдегі  шет  тілі.).  Тұйық  етіс.  Тұйық  етіспен 

қолданылатын  етістіктер,  оның  сөйлемдегі  қызметі,  тұйық  етіс 

айналымдары.

 

Айтылу/тыңдалым: сообщение по теме English in our life Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар 

  

 

3.  English-speaking  Countries.  (Агылшын  тілінде  сөйлеуші  елдер). Герундий.  Герундиймен  колданылатын  етістіктер,  оның  сөйлемдегі 

қызметі.


 

Айтылу/тыңдалым: 

Хабарламалар 

жэне 


тақырыптар 

бойынша 


диaлoгтapGeography,  History,  Political  System,  Administrative  System, 

Customs and Traditions, Culture.

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, тақырыптар бойынша тапсырмалар орындау, презентация жасау, тест. 

12 


 

 

 4.  Technology  in  our  life.  (Өміріміздегі  технология.).  Салалас  кұрмалас 

сөйлемдер,  байланыстырушы  жалгаулық,  жалғаулық  сөздер,  сөйлем 

түрлері.  Шартты  сөйлемдердің  1  жэне  2  түрі.  Айтылу/тыңдалым: 

хабарламалар 

жэне 

тақырыптар бойынша 

диалогтарІпһэгтаЦоп 

Technologies, Impact of technology on our life, Great discoveries

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, тацдау бойынша шыгарма (презентация),тест 

  

 

5.  Career  Plans.  (  Кәсіби  жоспарлар.).  Төлеу  сөз.  Сүраулы  жэне  хабарлы сөйлемдердегі  сөз  тэртібі.  Шақтардың  қиылысуы.  Айтылу/тыңдалым: 

мамандықты сипаттау жэне салыстыру, A jobinterview диалогтары.

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, сауалнама, тест  

  

Оқытушылардың басшылық етуімен студенттердің өзіндік жұмыстары  

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

1.  The  Republic  of  Kazakhstan.  (Қазақстан  Республикасы.).  Сын  есім, салыстыру  шырайлары.  Есміше,  1-есімше  және  2-есімше,  оның 

сөйлемдегі қызметі, есімше айналымдары.

 

Оқылуы: Republic of Kazakhstan. 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, тақырып бойынша кесте 

толтыру, презентация жасау, тест 

  

 

2.  Global  English.  (Әлемдегі  шет  тілі.).  Тұйық  етіс.  Тұйық  етіспен қолданылатын  етістіктер,  оның  сөйлемдегі  қызметі,  тұйық  етіс 

айналымдары.

 

Оқылуы: English around us, British and American English Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар 

  

 

3.  English-speaking  Countries.  (Ағылшын  тілінде  сөйлейтін  елдер.). Герундий.  Герундиймен  қолданылатын  етістіктер,  оның  сөйлемдегі 

қызметі.


 

Оқылуы: Great Britain, USA

 

Geography,  History,  Political  System,  Administrative  System,  Customs  and Traditions, Culture. Әр түрлі елдерде өмір аспектілерін салыстыру.

 

Жазылу: грамматикабойыншажаттығулар, тақырыптар бойыншатапсырмаларорындау, презентацияжасау, тест. 

  

 

4. Technology in our life. (Өміріміздегі технология.). Салалас құрмалас сөйлемдер, байланыстырушы жалғаулық, жалғаулық сөздер, сөйлем 

түрлері. Шартты сөйлемдердің 1 жэне 2 түрі. Оқылуы: Computers in our 

life, Internet, Science and Progress Жазылу: грамматика бойынша 

жаттығулар, таңдау бойынша шыгарма (презентация),тест 

 

  

5. Career Plans. ( Кәсіби жоспарлар.). Төлеу сөз. Сүраулы жэне хабарлы 

сөйлемдердегі сөз тэртібі. Шақтардың қиылысуы. Оқылуы: Engineering 

professions. A job interview Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, 

анкета, тест 

  

 

Студенттің өзіндік жұмысы 1.  The  Republic  of  Kazakhstan.  (Қазақстан  Республикасы.).  Сын  есім, 

салыстыру  шырайлары.  Есміше,  1-есімше  жэне  2-есімше,  оның 

сөйлемдегі қызметі, есімше айналымдары.

 

Оқылуы: Republic of Kazakhstan. 

Айтылу/тыңдалым:  Geography,  History,  Political  System,  Administrative 

System,  Customs  and  Traditions,  Culture  тақырыптары  бойынша 

хабарламалар жэне диалогтар дайындау.

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, Тақырып бойынша кестені толтыру, презентация дайындау 

12 


 

 

 2. Global English. (Әлемдегі шет тілі.). Тұйык етіс. . Тұйык етіспен 

қолданылатын етістіктер, оның сөйлемдегі қызметі, түйық 

етісайналымдары.Оқылуы: English around us, British and American English 

Айтылу/тыңдалым: English in our life тақырыптары бойынша 

тапсырмалар орындау Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар 

12 


 

 

 3.  English-speaking  Countries.  (Ағылшын  тілінде  сөйлейтін  елдер.  ).. 

Герундий.  Герундиймен  қолданылатын  етістіктер,  оның  сөйлемдегі 

қызметі.

 

Оқылуы:  ел  тану  бойынша  мәтіндер,  Ұлыбритания  және  АҚШ  туралы сайттар

 

Айтылу/тыңдалым:  Geography,  History,  Political  System,  Administrative System,  Customs  and  Traditions,  Culture  тақырыптары  бойынша 

хабарламалар мен диалогтар дайындау. Мәдениеттерді салыстыру.

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттығулар, мәтінде бойынша тапсырмаларды орындау презентация 

12 


 

 

  

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

4.  Technology  in  our  life.  (Өміріміздегі  технология.).  Салалас  құрмалас сөйлемдер,  байланыстырушы  жалғаулық,  жалғаулық  сөздер,  сөйлем 

түрлері.  НІартты  сөйлемдердің  1  және  2  түрі.  Оқылуы:  Computers, 

Internet, Science and Progress, Ecology тақырыптары бойынша мәтіндер.

 

Айтылу/тыңдалым:  Computers  in  my  life,  Impact  of  technology  on  our  life, Great  discoveries  тақырыптары  бойынша  хабарламалар  мен  диалогтар 

дайындау.

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, тацдау бойынша шыгарма (презентация). 

12 


 

 

 5.  Career  Plans.  (  Кәсіби  жоспарлар.).  Төлеу  сөз.  Сұраулы  жэне  хабарлы 

сөйлемдердегі  сөз  тәртібі.  Шақтардың  қиылысуы.  Оқылуы:  Engineering 

professions.  A  job  interview  тақырыптары  бойынша  хабарламалар  мен 

диалогтар  дайындау.  Айтылу/тыңдалым:  мамандықты  сипаттау  жэне 

салыстыру, A job interview диалогтар құрау

 

Жазылу: грамматика бойынша жаттыгулар, резюме 12 

 

  

 

 

3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ   

3.1  Негізгі әдебиет 

 

1 Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Phillips D. – PearsonLongman: 2007 2.Side by Side. Molinsky Steven J., Bliss B. – Longman: 2001 

3.Essential Grammar in Use. Murphy R. – Cambridge University Press: 1998 

4.English Grammar in Use. Murphy R. – Cambridge University Press: 2004 

5.Understanding and Using English Grammar, third edition. BettySchrumpferAzar – Longman: 1999 

6.Семенова  С.Д.  Лекции  по  практической  грамматике  английского  языка,  часть  1  Морфология. 

Методические  указания    по  английскому  языку  для  студентов  1и  2  курсов  всех  специальностей  

ВКГТУ – Усть-Каменогорск 

7.Семенова  С.Д.  EnglishGrammarLecturesandSeminars  Методические  указания  по  английскому  языку 

для студентов 2 курса специальностей дневной формы обучения, 2004 – 98 стр. 

8.СеменоваС.Д.  MasteringEnglishGrammar.Методические  указания    по  английскому  языку  для 

студентов 1и 2 курсов всех специальностей  ВКГТУ – Усть-Каменогорск 

9.Ерохина  Л.Н.,  Семенова  С.Д.:  EffectiveEssayandResumeWriting:  Учебное  пособие  по  английскому 

языку  для  студентов  2  курса  всех  специальностей    ВКГТУ  дневной  формы  обучения  –  Усть-

Каменогорск,  2004 

10.Колесникова  Т.А.,  Ней  Е.Ф.,  Иксанова  М.Т.  Программа,  методические  указания  и  контрольные 

задания  для  студентов  заочной  формы  обучения  всех  специальностей  архитектурно-строительного 

факультета ВКГТУ им. Д. Серикбаева / ВКГТУ.- Усть-Каменогорск, 2010 

11.Чернобаева С.В., Рулева Я.С. 

“The  Constitution  of  the  Republic  of  Kazakhstan.Elections”.  МУ  к 

практическим занятиям для студентов 1 курса всех специальностей дневной формы обучения, 2005 

12.Леонова М.О., Серова М.А., Рулева Я.С.  ArtMuseumsofAmerica 

Методические 

указания 

по 


английскому языку для студентов 1 курса всех специальностей ВКГТУ, 2006 – 54 стр. 

13.Жексембаева  Д.А.,  Абылкаликова  А.С.  TheEnglishLanguage.  ProblemsoftheYouth  Методические 

указания  к  практическим  занятиям  для  студентов  1  курса  всех  специальностей  дневной  формы 

обучения, 2006 – 38 стр. 

14.Абылкаликова А.С., Кайролдина А.К. Система образования в Республике Казахстан Методические 

указания  к  практическим  занятиям  для  студентов  1  курса  всех  специальностей  дневной  формы 

обучения, 2006 – 26 стр. 

15.Голубых  И.В.  HistoryofEducationintheUS  Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по 

английскому языку для студентов I, II курсов, 2006 – 46 стр. 

16.Рамазанова Л.А., Кудайбергенова К.М., Юрьева Л.И. 

TheRepublicofKazakhstan.  Методические 

указания по английскому языку для студентов 1 курса всех специальностей, 2006 – 62 стр. 

17.Голубых И.В., Колесникова Т.А.  Условные  предложения:  теория  и  практика  Методические 


 

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 ШҚМТУ 

701.01 

 

Сапа менеджментінің жүйесі 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 12 

 

указания  к  практическим  занятиям,  СРСП  и  СРС  для  студентов  всех  специальностей  бакалавриата,  2008 – 62 стр. 

18.Голубых И.В., Колесникова Т.А., Жаксыбаева Ж.Ж. 

Шарттысөйлемдер:  теория  мен  тәжірибе 

ШҚМТУ барлық мамандықтардың бакалавриат студенттеріне тәжірибелік сабақтарына, ОСӨЖ және 

СӨЖ-ына арналған әдістемелік нұсқаулар 

19.Семенова  С.Д.  WritingAResearchPaper  Методические  указания  к практическим  занятиям,  СРСП  и 

СРС по английскому языку для магистрантов всех специальностей, 2008 – 24 стр. 

20.Жамалиева  А.А.,  Оспанова  С.Б.  Времена  глаголов  (TheVerbTenses):  Методические  указания  для 

студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения.  

 

3.2 Қосымша әдебиеттер 

 

1  Everyday Technical English. – Longman, 2003 

2  Engineering Workshop. – OxfordUniversity Press, 2004 

3  Бонк Н.А., Левина И.И. Английский язык. Шаг за шагом, в двух томах. -   

    М.:1998 

4  Полякова Т.Ю., Синявская Е.В. Английский язык для инженеров. - М.: 1998 

5  Oxford English for Computing. – Oxford    University Press, 2000 

6  Юсубалиева  М.Ф.  Basic  Technical  English  Қазақ  тілінде  оқыту  факультетінің  студенттеріне 

арналған әдістемелік нұсқау,:2010. 

7  Юсубалиева  М.Ф.  Интерактивті  грамматикалық  дәрістер  жинағы  Қазақ  тілінде  оқыту 

факультетінің студенттеріне арналған,  2010. 

8  Ерохина Л.Н., Семенова С.Д., Ней Е.Ф. 

Самоучитель  для  подготовки  к  ПГК  по  английскому 

языку для студентов 2 курса всех специальностей ВКГТУ, 2007 – 401 стр. 

9  Ерохина  Л.Н.,  Семенова  С.Д,  Долозина  Н.В.,  Құсаинова  Г.С.,  Тоқтарғалиева  Қ.М.,.Қайролдина 

А.Қ,  Абылқаликова  А.С.,  Рамазанова  Л.А.,  Қадышева  М.Т.  Ағылшын  тілінен  өзін  өзі  дайындауға 

арналған әдістемелік құрал  (барлық мамандықтар бойынша окитын 2 курс студенттеріне 2007 жылгы 

аралык мемлекеттік бақылауға арналған), 2007 – 379 бет. 

10 Ресурсы Internet 

11 Компьютерлік оқыту курстары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: files -> MethodBook
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
MethodBook -> Восточно-казахстанский государственный
MethodBook -> Ф1 н шқмту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі
MethodBook -> Ф2 н шқмту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі Силлабус
MethodBook -> Ф1 н шқмту 701. 01-01-1 2011 Сапа менеджмент жүйесі
MethodBook -> Ф1 н шқмту 701. 01 Сапалы менеджмент жүйесі
MethodBook -> Бағдарламасы 1 бет 25 беттің Қазақстан Республикасының Министерство Білім және ғылым образования и науки


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет