Оқулық Өзбекстан Респудликасы Халыққа білім беру министрлігі бекіткенжүктеу 3.83 Mb.
Pdf просмотр
Дата09.01.2017
өлшемі3.83 Mb.

Жалпы  орта  білім  беретін  мектептердің 

3-сыныбына  арналған  оқулықӨзбекстан  Респудликасы 

Халыққа  білім  беру  министрлігі  бекіткен

«ШАРҚ»  БАСПА  ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ 

АКЦИОНЕРЛІК  КОМПАНИЯСЫНЫҢ

БАС  РЕДАКЦИЯСЫ 

ТАШКЕНТ  –  2016

X.Р.  СaНakУЛoВ,  Д.П.  XoДИeВa, a.Р.  СaНakУЛoВaЕ

ң

б

Е

к

к

Е

 

б

а

у

л

у

УУК: 372.831(075) 

КБК  74.263

 

С–30


Санакулов  X.  және  басқалар. 

Еңбекке баулу: 3-сыныбына арналған оқулық /  

Х.Р.  Санакулов,  Д.П.  Ходиева,  А.Р.  Санакулова. 

–  Т.:  «Шарқ»,  2016.  –  80  бет.

ISBN  978-9943-26-552-3уук:  372.831(075) 

кбк  74.263

С–30


Шартты  белгілер:

  –  тапсырма

  –  сұрақ

  –  ескерту

  –  кәсіптер  туралы  мәлімет

 

–  үйде  орында©  X.  Санакулов,  Д.  Xодиева,  a.  Санакулова,  2016. 

©  «ШАРҚ»  БПАК  Бас  редакциясы,  2016

.

ISBN  978-9943-26-552-3Республикалық  мақсатты  кітап  қоры 

қаржысы  есебінен  басылды.

3

KIРIСПЕ

Ардақты  оқушылар!   

Сен  2-сынып  «Еңбекке  баулу»  са

-

бағында  қол  еңбегімен  орындалатын жұмыс  үлгілерін  үйренумен  бірге  ең

-

бек  құралдарынан  дұрыс  пайдалану, қауіпсіздік  ережелеріне  амал  етуді  үй

-

рендің.  Практикалық  жұмысты  орын-

даумен  бірге  өз  еңбегіңнің  нәтижесін 

көрдің.

Енді  сен  3-сыныпта  қағаз,  картон,  әр түрлі  табиғи  материалдардан  орында

-

луы  күрделі,  бірнеше  басқыштан  тұра-

тын  түрлі  фигураларды  жасауды,  құру

-

ды,  әшекейлі  ойыншықтар,  макет  және модельдерді  жасауды  үйренесің.

Бұл  оқулықтың  беттерінде  берілген 

жұмыс  үлгілерін  әдемі  және  сапалы 

орындауда  мұғаліміңнің  кеңесіне,  ата-

анаңның көмегіне және өз шығармашыл 

білімдеріңе  таянуың  керек.

Ардақты  оқушы,  оқулықтан  нәтижелі 

пайдаланып,  тапсырма  және  өзіндік 

жұмыстарды  дұрыс  орындауға  әрекет 

жаса


.

4

ЕңбЕккЕ    баулу    СабаҒында 

оРындалаТын    ЖҰМыСТаРдан 

ҮлгІлЕР

5

ЕңбЕккЕ    баулу 

СабаҒында 

ПаЙдаланылаТын 

ЖҰМыС    ҚҰРалдаРы

1-сабақ

Жұмыс  құралдарынан  пайдалануда 

еңбек  қауіпсіздігі  ережелерін  сақтау

-

ды  ұмытпа.

                                                          Қайшы

  Желім                      Қалам

                                    Канцелярия  пышағы

                                                            Біз

                                Циркуль

                            Қылқалам

Сызғыш


     

                                                                  Ине6

Қайшыдан  дұрыс  пайдалан

.

1.  Қайшыны  арнайы  ыдыста,  белгі-

ленген  жайда  сақта

.

2.  Қайшының  ұшын  жоғары  қаратып ұстама

.

3.  Қайшыны  істетіп  болғаннан  соң ашық  түрінде  қалдырма

.

4.  Қайшыны  жүріп  тұрғаныңда  істет-

пе5.  Қайшыны    жабық    түрінде    ғана 

ұшынан    ұстап    басқаларға    ұзат

.

6.  Қайшымен  істеп  жатқанда  қырқып жатқан  бұйым  және  қолыңның  қимы

-

лына  көңіл  бөл.

7.  Жарамсыз  қайшыдан  пайдалан

-

ба

.7

Мұғалімің  даярлап  берген  саман

-

дарды  қағазға  желімдеп  ал

2–3-

сабақтар

1

2Өз  бетіңше  жасап  көр

.

ТабИҒИ МаТЕРИалдаРдан 

аППлИкаЦИЯ    ЖаСау

 

СаМаннан   

оЙынШыҚТаР    ЖаСау

8

ТабИҒИ    МаТЕРИалдаРдан 

аППлИкаЦИЯлаР

Қанаттылардың  аттарын  білесің 

бе

?

Tабиғи 

материалдардан 

пайда

-

лан ып,  ата-анаңның  жәрдемінде  үй жан уарларын  жасап  көр

.

Tабиғи материалдардан өз орнында 

пайдалан


.

9

ҚаҒаздан    ҚонЖыҚ 

ЖаСау

4-сабақ

Әрбір  басқышты  

рет-ретімен, дұрыс 

орында


.

1

23

4

56

7

89

10

Тағы  қандай  жануарлардың  атын 

атап  бере  аласың

?

1012

14

1113

11

6

12

3

4Иттер  жөнінде  нелерді  білесің

?

5Өз  бетіңше  жасап  көр

.


12

ПлаСТИлИннЕн 

ыдыСТаР  ЖаСау

5-сабақ

1

23

4


13

лЕгЕн    ЖаСау

Аспаз  –  жеуге  жарамды  жемістерді 

әр  түрлі  витаминге  бай  және  тәтті  та

-

ғамдарды  даярлаумен  шұғылданатын кәсіп  иесі

.

12

3

45

Асхана  ыдыстарына  нелер  жатады

?


14

каРТоннан 

ҚИМылдаЙТын 

оЙынШыҚТаР 

ЖаСау

6-сабақ

1

23

4

kартон қағазға қонжықтың бөліктерін сыз  және  қырқып  ал

.

Қонжықтың бөліктерін 

біріктіру 

орнын  мұғалімнің  бақылауында  біз

-

бен  тесіп  ал.

15

Қонжықтың  бөліктерін  темір  бұйым

-

дарда  біріктіру  ұсынылады.

5

67

8

Өз  бетіңше  басқа  ойыншықтарды жасап  көр16

ҰРыҚТаРдан 

МозаИка 

ӘдІСІндЕ  ӘТЕШТІ 

ЖаСау

Ұрықтарды  жұмысқа  даярлап  ал

.

7-сабақ

1

Алманың ұрығы

Асқабақтың 

ұрығы

Қарбыз


-

дың  ұрығы

Дала    егіндерінің    ұрық

тарынан 


әтешті    бірге    жасаймыз

!


17

Ұрықтарды  тәртіппен  жайғастыр

.

2

34

5

2  –  Еңбекке  баулу,  2-сынып18

Асқабақ және қарбыз ұрығынан пай

-

далан


.

6

Бұл  жұмыстарды  өз  бетіңше  орын-

да

.19

ТабИҒИ  МаТЕРИал-

даРМЕн  ІСТЕу

ЖаПыРаҚТаРдан 

РауШангҮлІн 

ЖаСау

8-сабақ

Жапырақтарды  жұмысқа  даярлап 

ал

.

34

1

220

Раушангүлі  туралы   қандай  өлең 

білесің

?

56

7

821

Ата-анаңның  жәрдемінде  гүлдердің 

басқа  түрлерін  де  жасап  көр

.

910

11


22

T

ҮРлІ 

гЕоМЕТРИЯлыҚ 

ФИгуРалаРдан 

ҚИМылдаЙТын 

МодЕлЬдЕР    ЖаСау

Қимылдайтын  модельдің  бөліктерін 

қағаз  құтыларынан  жасауға  болады

.

9-сабақ

Қимылдайтын    модель    бөліктерінің  

өлшемдерін    дұрыс    ал

.

1

23

4

5  см3,5

  см


1  см

10 


см

3,5


  см

1  см


23

M

ашинаның  дөңгелектерін  жасауда пластмасса  қақпақтардан  пайдалан

.

56

Шофер  ерте  таңнан  кешке  дейін 

адамдарды көздеген жерлеріне қауіпсіз 

жетіп алулары үшін қызмет етеді. Шо

-

ферлік  кәсібі  әрдайым  зеректікті  және сергектікті  талап  етеді.  Шофер  маши

-

на,  автобус,  трамвай,  жүк  машинала-

рын  басқарады

.


24

ҚаҒаздан  кІРПІ

аППлИкаЦИЯСын 

ЖаСау

10-сабақ

Түрлі-түсті  қағаздан  аппликацияның 

бөліктерін  қырқып  ал

.

17

2

64

3

525

Өз  бетіңше  жасап  көр

.

8

926

ҚаҒаздан 

МозаИка 

ӘдІСІндЕ    ЕРТЕгІ 

ҚаҺаРМанын 

ЖаСау

11-сабақ

Қонжыққа  лайықты  қағаз  бөліктерін 

даярлап  ал

.

12

1 см


27

M

озаика  жұмысын  ұқыпты  орында.

aю  қайсы  тағамды  жақсы  көреді

?

3

45

6


28

aю  қай  жерлерде  жасайды

?

7

Қағаз  және  ұрықтардан  пайдаланып өз  бетіңше  жасап  көр

.


29

гҮлдІң    кӨлЕМдІ 

ПІШІнІн 

ЖаСау

Гүлдің  көлемді  пішінін  жасауды 

бірізділікте  орында

.

12–13-  сабақтар

Қайшыдан  пайдалану  ережелерін 

сақта

.

12

3

430

Гүлге  лайықты  түстерді  таңда

.

5

67

8

931

10

1112

Көлемді көріністегі гүлдерді өз бетің

-

ше  жаса


.

Гүл  өсіруші  кәсіп  иелері  туралы  не

-

лерді  білесің?

32

ТҮРлІ-ТҮСТІ    ҚаҒаз-

дан    ШыРШаның 

ӘШЕкЕЙлЕРІн 

ЖаСау

Шыршаның 

әшекейін 

жасауды 


бірізділікте,    дұрыс    орында

.

14-сабақ

1

2

34

Қырқу  сызығын  қаламда  сызып   ал

.


33

5

67

8

93  –  Еңбекке  баулу,  2-сынып

34

2

Түрлі-түсті  қағаздардан  шыршаның ойыншықтарын  өз  бетіңше  жасап  көр

.

53

Қырқылған 

қағаз 

ленталарды домалақ    пішінде    орап,  бір-біріне  

желімде


.

1

435

ҚаҒаздан 

оЙынШыҚТаР, 

гИРлЯндалаР 

ЖаСау

15-сабақ

Қауіпсіздік  ережелерін  сақта

.

1

23

4


36

5

67

8

910

37

Шырша  ойыншығына  лайықты  түс 

таңда

.

1112

38

«ҚыС»    аППлИка-

ЦИЯСын    ТҮРлІ-

ТҮСТІ      ҚаҒаздаР-

дан    ЖаСау

16-cабақ

1

23

4

56

39

Өз  бетіңше  жасап  көр

Ине  және  қайшыдан  пайдалануда қауіпсіздік    ережелерін  сақта

.


40

ШынЖыРлы 

ТІгІСТЕн 

ПаЙдаланыП 

кЕСТЕ    ТІгу

Инеден    пайдаланғанда  қауіпсіздік  

ережелерін  сақта.

2

41

3

517-сабақ

41

Сен  де  сондай  тігіс  түрлерін  тігуге 

әрекет  жасап  көр

.

Петля  (ілме)  тігісі    Шырша  сияқты  тігіс

Қайшы    тәрізді    (икс    сияқты)    тігіс

Өз  бетіңше  тігіп  көр

.


42

K

аРТоннан   

Ваза  ТІгу

18-сабақ

Вазаның  бөліктерін  үлгіге  лайықтап 

қырқып  ал

.

12

3

443

Вазаны    және    нелерден    тігуге    не

-

месе    жасауға    болады?

5

67

8

9Вазаның  бөліктерін  біріктіріп  тігуде 

шынжырлы тігістен пайдалану ұсыны

-

лады


.

44

ШӘЙнЕк 

ТҰТҚыШын    ТІгу

19-сабақ

Шәйнек  тұтқышын  табиғи  мата  қал

-

дықтарынан  даярласа  болады.

1

23

4

545

6

78

9

Шәйнек    тұтқышын    мақталы    мата-

лардан    даярлау    ұсынылады

.


46

ЖҰМСаҚ    оЙынШыҚ 

ТІгу

Піл  баласының  үлгісін  картонға 

сызып,    қырқып    ал20–21-сабақтар

1


47

3

4Үлгіні матаның үстіне қойып, мұғалім 

яки  ата-анаңның  көмегінде  қырқып 

ал

.

248

Өз    бетіңше    орында

.

Әрбір  бөлікті  өз  орнына  қойып  тік. Даяр  болған  піл  баласының  ішін  мақ-

та  немесе  жұмсақ  бұйыммен  толтыр

.

5

649

22-сабақ

TOҚу    ЖӘнЕ   

ТоҚу    ӘдІСТЕРІ

T

оқу  құралдарынан  пайдалануда қауіпсіздік    ережелерін  сақта

.

12

50

T

оқу    барысында    қателікке  жол қойма

.

Tоқушы  –  әр  түрлі  жіптерден  үй  бұ

-

йымдары  мен  киім-кешектерді  даяр-

лайтын  кәсіп  иесі  болып   табылады

3

45

6


51

Өз    бетіңше    тоқып    көр

.

7

89

52

23-сабақ

«

СалФЕТка»  ТоҚу 

ӘдІС

I

Жұмысты    дұрыс    және    сапалы 

орындауға    әрекет    жаса

.

12

3

4Тұрмыстық  заттары  үшін  төсенішті 

әр  түрлі  көріністе  де  тоқуға  болады

.


53

5

67

8

Мұғалімнің    немесе    ата-анаңның көмегінде    орындап    көр

.


54

ТҮСТІ  ҚаҒаз  ЖӘнЕ 

каРТоннан 

ПаЙдаланыП   

СуРЕТТЕР  ҮШІн 

РаМка  даЯРлау

24-сабақ

kартонды    жұмысқа  даярлап  ал 

және  түсті  картоннан  рамканың  жо

-

ғары    бөлігін    жаса.

1

23

4

56

55

Суреттер    ең    бақытты  кездеріміз- 

ден  естелік.  Оларды  шебер

  

суретші-

лер    жаратады

.

9

78

56

8-науРызҒа    МЕРЕ-

кЕлІк    ҚҰТТыҚТау 

ҚаҒазын    ЖаСау

Қажетті    жұмыс    құралдарын    даяр

-

лап  ал


.

25-сабақ

1

224  см

12  см


16 

см

16 см

ЖЕЛІМ


57

Өлшемі  мен   түсін   дұрыс  таңда

.

7

64

3

58

9


58

10

1112

13

1415

18

1920

16

1759

Анашым,    құтты    болсын,

Әсем  көктем    мерекеңіз.

Құшағыңыз    гүлге    толсын,

Шаттықтарға    әр    деміңіз. 

Аллаберген    Полат


60

ҚаҒазды    бҮкТЕу

ӘдІСІндЕ    гҮлдЕРдІ 

ЖаСау

26-сабақ

Қызғалдақ    гүлі  қандай  реңдерде 

болады

?

12

3


61

Қызғалдақ  қайсы  жыл  мезгілінде 

және    қай    жерлерде    өседі

?

12

3

45

Өз    бетіңше    орында

.


62

aппликация   әдісінде  гүлдерді  жаса

.

Өз  бетіңше  жаса.

63

        A

ППлИкаЦИЯ

                  «

кӨкТЕМ

»

27-сабақ

Жұмсақ    салфетка    қағазынан    пай

-

далан


.

2

34

1

564

6

Детальдарды  сыз  және   қырқып   ал.

65

науРыз    МЕРЕ-

кЕСІнЕ    ҚҰТТыҚ-

Тау    ҚаҒазын 

ЖаСау

28-сабақ

Қазандарда    сүмелек,

Жазылып  ақ   дастарқан.

Наурыз  мерекесі  құтты  болсын,

eй,  Өзбекстан!

Рауф  Тәліп

1

212  см

16 


см

66

Құттықтау  қағазының  әшекейлерін 

даярлап  ал

.

3Құстарға  қамқорлық  жаса

!


67

Наурыз  мерекесінде  даярланатын 

тағамдардың  аттарын  білесің  бе

?

45

Наурыз  туралы  қандай  өлеңдерді 

білесің

?


68

1

23

ПаПЬЕ-MAШЕ 

ӘдІСІнЕн 

ПаЙдаланыП 

ыдыСТаР    ЖаСау

29–30-

сабақтар

Пияланың  сыртына  вазелин  немесе 

май  жағылады.  Қағаз  алып,  оны  май

-

да  бөліктерге  бөлеміз.  Қағаз  бөлік-

терін  суға  малып,  пияланың  бетіне 

тегіс  етіп  жабыстырылады.  Екінші 

қабатына  ұн  және  судан  даярланған 

сұйық  желімнің  көмегінде  қағаз  бөлік

-

тері  жабыстырылады.

69

4

56

7

8Қағаз  бөліктері  екінші  қабатқа  ұзы

-

насынан    желімденеді.  Бұл  қағаз  қа-

баттарын  адасып

 

кетуден    сақтайды. Бұл  жағдай  6–7  рет  қайталанады

.


70

Пияла  3  күннің  ішінде  құрғатуға 

қойылады.  Онан  соң  пияланың  сыр- 

ты    түсті    қағазбен    әшекейленеді

.

9

1011

12

1371

ЕСкЕ    алу    ЖӘнЕ 

ҚаСТЕРлЕу    KҮнІнЕ 

ҚҰТТыҚТау    ҚаҒа-

зын    ЖаСау

Еске  алу  және  қастерлеу  күні  ту

-

ралы    нелерді    білесің?

31-сабақ

Құттықтау  қағазын  даярлауда  түс

-

терді    дұрыс    таңда.

1

23

4

56

72

Құттықтау  қағазы  үшін  әшекейлерді 

бірізділікте  біріктір

.

Құттықтау  қағазының  ішіне  ділің- дегі    сөздерді    жазуың  мүмкін

.

78

9-МаМыР  ЕСкЕ   

алу ЖӘнЕ 

ҚаСТЕРлЕу кҮнІ

9-МаМыР  ЕСкЕ   

алу ЖӘнЕ 

ҚаСТЕРлЕу кҮнІ

73

«

ҚҰС    ҰЯСындаҒы 

балаПан»    ТаҚы-

Рыбында    коМПо-

зИЦИЯ    ЖаСау

Қырқылған  ленталардан  тоқу  әді- 

сінде    кілем    даярла

.

32–33-сабақтар

1

23

4


74

6

85

7

Құстар    біздің    досымыз!

T

aбиғатты    асыра!

75

Тағы  келді  құстар 

Теңіз  асып,  тау  асып.

Ұя  құрдық  таңертеден,

Сайрайды  шұқ-шұқтасып.

Аллаберген  Полат

          Өз    бетіңше    жасап    көр

.


76

«

Жаз» 

аППлИкаЦИЯСын 

ЖаСау

Қағаздан  қырқу  әдісінде  жыл  мез- 

гілі    аппликациясын    жаса

.

34-сабақ

1

2

34

77

MазМҰны

kiрiспе ..............................................................

3

Еңбекке  баулу  сабағында  орындалатын жұмыстардан  үлгілер .............................4

1-

сабақ.  Еңбекке  баулу  сабағында  пайда

-

ланылатын  жұмыс  құралдары .............52–3-

сабақтар.  Табиғи  материалдардан 

аппликация  жасау ..................................74-

сабақ.  Қағаздан  қонжық  жасау ...............9

5-

сабақ.  Пластилиннен  ыдыстар 

жасау   .....................................................126-

сабақ.  Картоннан 

қимылдайтын

   

ойыншықтар  жасау ..............................147-

сабақ.  Ұрықтардан  мозаика  әдісінде 

әтешті  жасау ........................................ 168-

сабақ.  Табиғи  материалдармен   

істеу ....................................................... 199

-

сабақ.  Түрлі  геометриялық  фигура- 

лардан  қимылдайтын  модельдер 

жасау ..................................................... 22

10-

сабақ.  Қағаздан  кірпі  аппликациясын 

жасау ..................................................... 2411-

сабақ.  Қағаздан  мозаика  әдісінде   

ертегі  қаһарманын  жасау .................. 2612–13-

сабақтар.  Гүлдің  көлемді  пішінін 

жасау ..................................................... 2914-

сабақ.  Түрлі-түсті  қағаздан  шырша- 

ның  әшекейлерін  жасау .....................

3

2


78

15-

сабақ.  Қағаздан  ойыншықтар,   

гирляндалар  жасау .............................

3

5

16-сабақ.  «Қыс»  аппликациясын  түрлі-

түсті  қағаздардан  жасау ....................

3

8

17-сабақ.  Шынжырлы  тігістен  пайдала -

нып  кесте  тігу ....................................... 4018-

сабақ.  Картоннан  ваза  тігу ..................42

19-

сабақ.  Шәйнек  тұтқышын  тігу .............44

20–21-

сабақтар.  Жұмсақ  ойыншық  тігу ..46

22-

сабақ.  Toқу  және  тоқу  әдістері ...........49

23-

сабақ.  «Салфетка»  тоқу  әдісі .............52

24-

сабақ.  Түсті  қағаз  және  картоннан   

пайдаланып  суреттер  үшін  рамка 

даярлау ..................................................54

25-

сабақ.  8-наурызға  мерекелік  құттық- 

тау  қағазын  жасау ................................5626-

сабақ.  Қағазды  бүктеу  әдісінде  гүл

-

дерді  жасау ...........................................6027-

сабақ.  Аппликация  «Көктем» ..............6

3

28-сабақ.  Наурыз  мерекесіне  құттықтау 

қағазын  жасау .......................................6529–30-

сабақтар.  Папье-мaше  әдісінен 

пайдаланып  ыдыстар  жасау ..............6831-

сабақ.  Еске  алу  және  қастерлеу   

күніне  құттықтау  қағазын  жасау ........7132–33-

сабақтар. «Құс ұясындағы балапан» 

тақырыбында  композиция  жасау ......7

3

34-

сабақ.  «Жаз»  аппликациясын 

жасау ......................................................76O‘quv  nashri

Xamrakul  SaNakulov, 

Dilrabo  XoDIyeva, aziza  SaNakulova

MEHNAT  TA’LIMI

Umumiy  o‘rta  ta’lim  maktablarining 

3-sinfi  uchun  darslik

O‘zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi 

vazirligi  tasdiqlagan

(Qozoq  tilida)

«Sharq»  nashriyot-matbaa 

aksiyadorlik  kompaniyasi 

Bosh  tahririyati 

Toshkent  –  2016

 

Аударған    Ф.  ЕсиркеповаРедактор    З.  Абдиназарова

Көркемдеуші  редактор    К.  Нурманов

Техникалық  редакторы  Д.  Габдрахманова 

Және  беттеген  М.  Атхамова

Корректор    Д.  Бектаева 

баспа  лицензиясы  Al  №  201,  28.08.2011-ж.

Басуға  рұқсат  етілді  22.06.2016.  Пішімі  60x90 

1

/

16«arial»  гарнитурасы.  Кеглі  14.  Офсеттік  әдіспен  басылды. 

Шартты  баспа  табағы  5,0.  Есепті  баспа  табағы  6,24. 

Таралымы  5929  нұсқа.  Тапсырыс  №  4382. «Шарқ»  баспа-полиграфиялық  акционерлік  компаниясы-

нын  баспаханасы,  100000,  Ташкент  қаласы 

«Buyuk  Turon»  көшесі,  41.

γóëû³ æаëƒа áåðiëãåíäå æ±íå î³ó æûëûíû´ ñî´ûíäа 

³аéòаðûï аëûíƒаíäа æîƒаðûäаƒû êåñòåíi ñûíûï æåòåêøiñi 

òµìåíäåãi áаƒаëаó Ÿëøåìi íåãiçiíäå òîëòûðаäû:

Æа´а


Íаøаð

γóëû³òû´ á¸ð¸íø¸ ðåò ïаéäаëаíó²а áåð¸ëãåíäå㸠ê¼é¸.

Æа³ñû

̺³аáаñû á¼ò¸í, î³óëû³òû´ íåã¸ç㸠áµë¸ã¸íåí аæûðаë-ìа ²аí.  Áаðëû³  ïаðа³òаðû  áаð,  æûðòûëìа²аí,  êµøïå- 

ãåí, áåòòå ð¸íäå æаçóëаð ìåí ñûçû³òаð æî³.

̺³аáаñû  ìûæûë²аí,  åä±ó¸ð  ñûçûëûï,  øåòòåð¸ 

æåé¸ëãåí,  î³óëû³òû´  íåã¸ç㸠 áµë¸ã¸íåí  аæûðаëóû 

ì¼ìê¸í,  ïаéäаëаíóøû  òаðаïûíаí  ³аíа²аòòаíаðëû 

³аïòаë²аí, ò¼ñ¸ï ³аë²аí áåòòå𸠳аéòа ò¸ã¸ëìåãåí, êåéá¸ð 

áåòòåð¸íå ñûçûë²аí.

Îðòаøа


̺³аáаñûíа  ñûçûë²аí,  æûðòûë²аí,  íåã¸ç㸠 áµë¸ã¸íåí 

аæûðаë²аí  ÿêè  ò¼ãåëäåé  æî³,  ³аíа²аòòаíаðñûç 

³аïòаë²аí.  Áåòòå𸠠æûðòûë²аí,  ïаðа³òаðûí,  î³óëû³òû 

ò¸êòåï áîëìаéäû.

Æaëƒа áåðiëãåí î³óëû³òû´ æаƒäаéûí êµðñåòåòií êåñòå

¹

γóøûíû´аòû-æµí¸

γó


æûëû

γóëû³-


òû´

аë²аíäа²û

ê¼é¸

Ñûíûï 


æåòåê-

ø¸ñ¸í¸´


³îëû

γóëû³-


òû´ òаïñû-

ðûë²аí-


äа²û ê¼é¸

Ñûíûï 


æåòåê-

ø¸ñ¸í¸´


³îëû

1

23

4

56

Каталог: ebooks -> djvu -> 2016
2016 -> Оқулық үшінші басылымы Өзбекстан Республикасы
2016 -> Matematиka жалпы орто билим берүүчү мектептердин 2-классы үчүн окуу китеби
2016 -> Оқулық Үшінші басылым Өзбекстан Республикасы Халыққа білім беру
2016 -> С. бурханов, Ө. Худаяров, К. Наркулова жалпы орто билим берүүчү мектептердин 3-классы үчүн окуу китеби
ebooks -> Қойылысы.  II. Сөз таптары және олардың классификациясы
2016 -> Оқулық Түзетілген және толықтырылған үшiншi басылымы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет