Реакцияның молекулярлығы бола алады? Тек қана 1,2,3Дата06.01.2023
өлшемі48,79 Kb.
#60497

 1. Химиялық реакцияның жылдамдығы деп нені айтады? көлемнің бірлігінде және де уақыттың бірлігінде реакцияласатын молекулалар санын айтады

 2. Денедегі химиялық реакциялардың барлығы дерлік ... қатысуының арқасында үлкен жылдамдықпен жүреді: ферменттер

 3. Химиялық реакцияның жылдамдығы дегеніміз не? уақыт бірлігінде әрекеттесуші заттардың концентрациясының өзгерісі

 4. Реакцияның молекулярлығы бола алады? Тек қана 1,2,3

 5. Әрекеттесуші заттардың концентрациясының уақыт бірлігінде өзгертетін графикалық тәуелділігі аталады: Кинетикалық қисық

 6. Химиялық кинетика теориясы бойынша активтік соқтығысу теориясы бойынша Аррениус теңдеуі: K=Ae-Ea/RT

 7. Параллель реакциялар: реакцияға түсетін бастапқы заттар бір, екі және одан да көп бағытта әрекеттесетін реакциялар

 8. Бетті меншіктік аудан үлкен болады: етерогенді процестің жылдамдығы неғұрлым көп болса

 9. Жарық кванты бір молекуланы немесе бірқатар молекулаларды белсендіреді: Фотохимияның 2 заңы

 10. Химиялық реакцияның активтену энергиясы нөлдік мән ала ала ма? Егер иә болса, қандай реакциялар үшін? жоқ, өйткені бұл артық энергия

 11. Бірінен соң бірі кезектесіп жүретін реакциялар аталады: кезектескен

 12. Тізбекті реакцияларда В аралық өнімнің квазиасиционарлы концентрациясы болады егер (К1-К2): К1 мәні аз

 13. Субстрат мөлшерінің артуымен ферментативті реакция жылдамдығы: өседі, содан кейін тұрақты болып қалады

 14. Қандай жағдайларда А+В=С химиялық реакция жылдамдығының константасы реакцияның жылдамдығына тең (W=K)? реакцияласушы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайда (СА=СВ=1)

 15. Қарапайым ферменттердің белсенді орталығы ыналардан қалыптасады: бірнеше аминқышқылдарының қалдықтарынан

 16. Химиялық кинетиканың негізгі постулаты қалай тұжырымдалады? химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші заттардың әртүрлі дәрежедегі концентрацияларының көбейтіндісіне тура пропорционал

 17. Активтену энергиясы деген не? реакцияласушы жүйенің орташа энергиясын салыстырғанда молекулалардың реакцияға қатысуға қажет қосымша энергия мөлшері

 18. Ферментативті катализде жүреді: күрделі химиялық реакциялар

 19. Кедергіге кері мән: электр өткізгіштік

 20. Михаэлис тұрақтысы (kM) ферменттің ерекшелігін ... қатысты сипаттайды: субстратқа

 21. Қандай теңдеу химиялық реакция жылдамдығының температураға дәл тәуелділігін анықтайды: Аррениус теңдеуі

 22. Гетерогенді реакцияның жылдамдық константасын есептеу мына теңдеумен анықталады: Щукарев-Доливо-Добровольский

 23. Диффузиялық ағынға қарай регент концентрациясы: төмендейді

 24. Әлсіз электролиттер үшін диссоциациялану константасы анықталады: Оствальдтың сұйылту заңымен

 25. 2СО +О2=2СО2 реакция үшін: Тура реакцияның кинетикалық теңдеуінің түрі W=kC2CO·Co2

 26. Ферменттердің көпшілігінде өз молекуласында болады: бір белсенді орталық

 27. Тізбекті химиялық реакциялар қалай жүреді? радикалдар қатысуымен үнемі қайталанатын элементар реакциялар қатары арқылы

 28. Химиялық реакцияны бастаған кезде молекулалардың тиімді соқтығысуы үшін қажетті энергия қалай аталады: активтендіру энергиясы

 29. Химиялық реакция жылдамдығы константасының физикалық мағынасы қандай? реакцияласушы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайда гомогенді химиялық реакция жылдамдығының константасы реакцияның жылдамдығына тең болады

 30. Меншікті кедергіні анықтайтын формула: ρ=RS/l

 31. Екі жеке зарядталған ионға диссоциацияланатын күшті электролит ерітіндісі үшін Кольрауш иондарының тәуелсіз қозғалысының теңдеуі келесі түрге ие:

 32. Әрекеттесуші масалар заңының авторлары: Гульберг және Вааге

 33. Фотохимиялық реакциялардың негізгі кинетикалық теңдеуі:

 34. Егер ерітіндіде пайда болатын гетерогенді химиялық реакция кинетикалық аймақта жүрсе, онда процесті диффузия аймағына келесі жолмен беруге болады: температураны жоғарылату

 35. Электролиттер- бұлар: 1-текті өткізгіштер

 36. Үдеріс жылдамдығы температураға : аз тәуелді

 37. Ферментативті реакциялар кинетикасы-… ғылым: ферментативті реакциялардың жылдамдығы, олардың әртүрлі факторларға тәуелділігі туралы

 38. Молярлық электөткізгіштік анықталады:

 39. Апофермент – бұл: екі компонентті ферменттердің аминқышқылдық ақуыздық бөлігі

 40. Қайтымды бірінші ретті реакцияның интегралды кинетикалық теңдеуі келесідей:

 41. Реакция реттілігі нөл санын, бөлшек мәндерді, теріс мәндерді қабылдай ма? реакция реттілігі еркін мәндерді қабылдайды

 42. Процесс кинетикалық режимде жүреді, егер лимитирленуші сатысы: химиялық реакция

 43. Ферментативті реакциялар кезінде ферменттер қатысады: аз мөлшерде

 44. Бірдей зататрдың бір уақытта әрекеттесіп, бірақ түрлі өнімдер түзетін реакциялар аталады: параллельді

 45. Күшті электролиттер үшін электрөткізгіштік коэффициенті былай өрнаектеледі: fλ=λ/ λ∞

 46. Күрделі ферменттердің белсенді орталығы мыналардан қалыптасады: бірнеше аминқышқылдары мен ақуыз емес компоненттердің қалдықтарынан

 47. Ферменттерге тән: спецификалық қасиеттер

 48. Егер гетерогенді реакция Агаз → Вгаз типінде қатты бетте Агаз → Аадсорб. → Вадсорб. → Вгаз мехенизмінде жүрсе, онда: жалпы процестің жылдамдығы А затының қысымына тәуелді емес, өйткені реакция беттік адсорбциялық қабатта жүреді

 49. Өз бетінше катализатор емес, бірақ катализаторға қосқанда оның активтілігін арттыратын зат аталады: Промотор

 50. Электролит ерітінділерінің баламалы электр өткізгіштігі ерітіндіні сұйылтудың өсуімен: өседі

 51. Электрөткізгіштіктің электролит концентрациясына тәуелділігінен катиондар мен аниондардың қозғалысының абсолюттік жылдамдығы қалай өрнектеледі:

 52. Дұрыс емес жауапты табыңыз: Тура кондуктометрия әр түрлі физика- химиялық шамаларды әр түрлі температурада электрөткізгіштігін өлшеуге негізделген әдіс

 53. Химиялық кинетикадығы фармацияның мәні: әр дәрілік заттың жарамдылық мерзімін, сол дәріні сақтағанда жүретін реакция жылдамдығын анықтап береді\

 54. Химиялық реакцияның кинетикалық теңдеуінде әрекеттесуші заттардың концентрациясы көтерілетін дәрежелер қосындысы қалай аталады? Реакция реті

 55. Өздігінен өтетін жүйе жүретін химиялық реакциялардан тұратын, біріншісі жоқ кезде іске асатын сол жүйеде басқа химиялық реакциялардың жүруін тудыратын құбылыс: химиялық индукция

 56. Тізбектелген реакцияларда реакция өнімінің түзілу жылдамдығы (dCc/dt) уақыт бойынша: жоғарылайды

 57. Екінші ретті реакцияның жылдамдық константасының жартылай ыдырау мерзімімен байланысы қандай?

 58. Үшінші ретті реакцияның жылдамдық константасының жартылай ыдырау мерзімімен байланысы қандай?

 59. Жалпы кинетикалық теңдеуінде бірнеше жылдамдық константасы көрсетілген реакциялар: күрделі

 60. Қайтымды бірінші ретті реакцияның дифференциалды кинетикалық теңдеуі келесідей:

 61. Егер жүйеде бірізді реакциялар болса, онда заттың концентрациясы уақыт мезетінде максималды болады:

 62. Белсенді соқтығысу теориясы қолданылады: мономолекулалық реакцияларға дейін

 63. Лимитирленіші сатылар болуы мүмкін: барлық сатылар

 64. Уақыт бойынша сыртқы диффузия жылдамдығы: сызықты тәуелділік

 65. Үдеріс жылдамдығы қатты фазаның табиғатына: тәуелді

 66. Қатты фазаның меншікті еру жылдамдығы мына теңдеу бойынша анықталады: Щукарев

 67. Гетерогенді процестегі химиялық реакция – бұл ...: лимитирленуші саты

 68. Реакциялық қоспа арқылы сәулелердің сіңірілуі: Фотохимияның 1 заңы

 69. Ферменттің әсерінен түрлендірілетін заттар … деп аталады: субстрат

 70. Тірі организмдердегі биологиялық процестердің катализаторлары болып табылады: фермент

 71. Ферменттер санын анықтау әдісі: колориметриялық

 72. Күйік кезінде қолданылады: протеолитикалық ферменттер

 73. Ферменттер – бұлар: биологиялық катализаторлар

 74. Холофермент – бұл: екі компонентті ферменттердің аминқышқылдық ақуыздық бөлігі ақуыз емес бөлігімен бірге

 75. Электрөткізгіштіктің нақты өлшем бірлігі қандай? Ом-1·м-1

 76. Молярлық электрөткізгіштіктің өлшем бірлігі қандай? См·м2·моль-1

 77. Әлсіз электролиттердің диссоциация константасы тәуелді: электролиттің табиғаты және температура

 78. Электролиттер: күшті және әлсіз

 79. Кольрауштың екінші заңы әлсіз электролиттер үшін қолданылмайды, себебі: олардың толық диссоциациясы өте төмен концентрацияларды жүреді

 80. Кондуктометрлік ұяшық константасын анықтайтын формула: K =RKCl ∙ χKCl


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет