Ì à ð æ à í û Ñ û ð ä û ң – Ø è å ë і №21 (8372) 16 наурыз, сәрсенбі, 2016 жылPdf көрінісі
бет4/4
Дата15.03.2017
өлшемі13,06 Mb.
#9935
1   2   3   4

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Күріштен саған гүл ектім...

Болашақта  да -

мы ған елдердің қа -

та рына ену үшін за -

ман талабына сай

білім қажет. Елді

соған жеткізетін, те-

резесін тең ететін –

білім. 

«Ата мұрасынсақтаймыз және кө -

бейтеміз» атты ғы -

лы ми жоба бай 

-

қ а у ы н д а№46 А.С.Пушкин

атындағы мектеп

лицейінің  3 сынып оқушылары Г.Әлішева бас жүлдені жеңіп алып,

Ш.Абишева  ІІ орынмен марапатталды. Сондай-ақ, 2 сынып оқушы -

сы Жібек Орал  атал ған ғылыми жобада бас жүлде иеленді. 

Г.Әлішованың  оқушылар шығармашылығына арналған  респуб -

ликалық «45 минут» журналына  енген «Өшпес ән мен тозбас

жырдың дүлділі»  тақырыбындағы мақаласы арқылы журналдың

дип ломымен марапатталып, мектеп  даңқын асырды. Жас шығар -

ма шыл балғындарды ғылыми жұмысқа баулыған жетекшілері Л.Алы-

баева мен С.Мұса ханова ның  еңбегіне құр мет пен қараймыз. 

Балғын

шығармашылар

Еурожөндеу жасаймыз

Обой, левкас, декор, гипсокартонмен өрнекті төбелер, есік, еден

салу жұмыстарын сапалы әрі тез жасаймыз. Үй сыртына құмсылақ,

пеноплекс қаптау, дождик жасау жұмыстарын жасаймыз. Кермелі

төбелер (натижной патолог), жалюздердің 100-ге тарта түрі бар.

Хабарласу телефондары: 87028262328, 87782700858.Яснознающая ведуня

Мои возможности:

* Сильнейшая любовная магия. Уникальный и вечный приворот.

* Решение любых сложных семейных проблем.

* Коррекция судьбы.

* Открытие денежного канала.

* Магические ритуалы на возврат потерянной любви.

* Снятие любой сложности порчи, проклятия, сглаза, венца без-

брачия.

* Верну удачу, избавлю от одиночества и соперников.* Просмотр и помощь по фото.

* Избавит от алкоголизма.

Контактные телефоны: 8 (724) 2 23-48-50, 87712672386.

Хабарландыру

Дәнекерлеу, бұйымдар жасаймыз, жылу жүйесін жүргізе міз.

Хабарласу телефоны: 87026878463.

***


Жалюздің сан алуан түрлері бар. Өлшеу, орнату тегін. Хабарласу

телефондары: 4-59-29, 87015181505, 87025084775.

***

Пластик есік, терезелер және жаңа үлгідегі түрлі-түсті жалюздержасаймыз. Өлшеу, құру тегін. Хабарласу телефондары: 4-33-84,

87758309434.«НАУРЫЗ» оқу ойын-сауық 

ла  геріне шақы ра ды 

«Бірлік» білім беру ор та лығы 24-29 наурыз ара лы ғында Алматы қа ла -

сында өткізілетін 3-9 сынып оқу шыларына ар налған «Наурыз» оқу ойын-

сауық ла  геріне шақы ра ды. Лагерь балалардың ма тема тикаға қызығу -

 шы лы ғын, ло гикалық және олим пиадалық есеп терді шы ғаруда қабілеті мен

белсенділігін арттыруға не гіз делген. Ойын-сауық бағ дар  ламасына жат тық -

ты ратын әртүрлі матема ти калық ойындар, спорттық және шығар машылық

жарыстар, Алматыны аралаумен қоса, «Там ғалы» атты тарихи жерге

экскурсияға бару кіреді. Лагерь бағдарла ма сы балаларды 28 наурызда бо-

латын қала лық «наурыз» олим пиа дасына дайындауға бағытталған. Олим-

пиада жүл де иегерлерін Қа зақстан ның еңбек сіңірген  қоғам қайраткерлері

мен әр 


тістері тиісті сыйлық 

тар мен марапаттайды. Толық ақпаратты

87479060525, 87478313421 телефондарына байланысып біле аласыздар.

Жер сатылады

Шиелі ауданы, Иіркөл ауыл дық округіне қарасты, Ы.Жа қаев

ауылы,      2 квартал, 22 учас тогы сатылады. Жер көлемі 15 сотық.

Құжаттары түгел, жер салығы төленген (машина базарға қарама-

қарсы, №148 мектепке жақын). Хабарласу телефоны: 87053222261,

87026509209.

***

Шиелі кенті, “Шұғыла” мөл тек ау да ны, №1 квартал, №4 учаскедеорна ласқан 10 сотық жер телімі  тез арада сатылады, айналасына

үй лер түс кен, жарық, су келіп тұр. “Нұрай” Салтанат са райының

артқы жағында. Бағасы келісім бой ынша. Тез арада сатылады.   Ха-

барласу телефондары: 4-13-44, 87014211523, 87710346900.

***

Бидайкөл ауылында жер сатылады және “Мерседес” автокөлігісатылады. 

Хабарласу телефондары: 87752020382, 87014666213.Ашық есік

күні

Қызылорда облыстық сот -

ы ның қылмыстық істер жө 

-

ніндегі апел ляциялық сот ал -қасының төрағасы Ержан

Қарабаев және аудандық сот

төрағасы Мұхтар Еркін бе ков -

тің қатысуымен 18 нау рыз күні

сағ.10.00-де аудандық соттың

мәжіліс залында “Ашық есік

күні” өткізілетінін хабарлайды.

Жүз жыл 

жырлаған жүрек 

Өткен аптада аудандық бала-

лар кітапханасының оқу залында

халық поэзиясының дүлділі, ға 

-

сырлық ғұмырымызда арыныбасылмаған алып жыршы Жамбыл

Жабаевтың туғанына 170 жыл то-

луына арналған  «Жүз жыл жыр -

лаған жүрек» атты жыр кеші өтті.

Ақынның «Ленинградтық өренім»

өлеңімен ашылған кешті кітапха-

нашы П.Түлкібай жүргізді. Ол өз

сөзінде шұрайлы жырдан өшпес

мұра қалдырған дауылпаз ақын -

ның өнегелі өмір жолы мен тот бас-

пас асыл мұрасы жайында құнды

деректер айтып, жауһар жырларын

жан-жақты талдады. 

Шарада Жамбыл Жабаевтың шығармаларын насихаттап, ақын -

дық талантын жастардың жүрегіне ұялату арқылы поэзияны сүюге,

бағалай білуге үйрету, отты жырлары арқылы отансүйгіштікке баулу

және жастарды кітап оқуға шақыру мақсатында өтті. Мәдени шараға

№46 және №270 мектеп оқушылары белсене қатысты. 

«Жамбыл оқулары» бөлімінде оқырмандар №46 мектептің

оқушысы Б.Әмірбай  бас жүлдені жеңіп алса, 1-ші орынды осы

мектептің оқушылары  А.Ортаева мен А.Жұмабаева иеленді. Соны-

мен қатар, ақын өлеңдерін   жатқа айтқан бірнеше оқырмандар ын-

таландыру  сыйлықтарын алып  және №270 мектептің оқушысы

Д.Төреханова  жыр алыбы Жамбыл атасына арнаған жыр шумағын

орындап берді. 

Оқырмандарды кітапханашы С.Ерғали ақынға арналып ұйым -

дастырылған «Жырымен оятқан жүрегіңді» тақырыбындағы кітап

көрмесімен таныстырды. 

Кеш соңында  кітапхана меңгерушісі Ұ.Ешмаханова  «Білім жа-

рысы  жүріп жатқан қазіргі қоғамда ерінбей кітап оқып, ізгіліктің жо-

лына түсіңіздер», – деп сөзін түйіндеді. Ақынның есімі әдеби мол

мұрасы халқымен бірге мәңгі жасайды.Білімнің көзі –

бастауышта

Бала жүрегіне жол тауып, білім нәрімен сусындатып қана қоймай,

бала бойына тәлім-тәрбиенің асыл қасиеттерін орнықтыра  білетін

ұстаздың еңбегі қашанда құрметті. Елбасымыз Н.Назарбаев өз

сөзінде «Бұл заман білекке емес, білімге сенетін заман. Заманауи

әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді»

деген болатын. 

№45 «Ақ Орда» мектеп-гимназиясындағы  «Бастауышым –

балбұлағым, лаулап жансын шамшырағың» атты апталық аясында

ұйымдастырылған «Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2016»

байқауы осының дәлелі. Бес кезеңнен тұрған сайысқа алты үміткер

қатысып бақтарын сынады. «Менің психологиялық қызметім,

психологиялық жағдаят, шығармашылық жұмыс ізденісі» секілді

кезеңдерде ұстаздар өз тәжірибелерін ортаға салып, панорамалық

сабақ көрсетіп, мұғалімдер өздерінің зерттеп жүрген тақырып -

тарынан баяндама оқыды. Байқау тартысты әрі қызықты өтті.

Қорытындысында Қырмызы Қойшыбаева байқау жеңімпазы атанып,

бас жүлде иеленді. Айнұр НАЗАРОВА.

Ы.ЖАҚАЕВ – 125Асқардың мұзарт асқары

Асқардың мұзарт асқары

Дарындылық қайдан келеді? Туабітті қасиет

пе, жоқ әлде, жылдар бойы қалыптасатын өнер

ме? 


Мұндай сұрақтар кімді де болса толған ды -

ратыны сөзсіз. Дарын иесі көптің ішінен жарық

жұлдыздай жарқырап тұрады. Сол жарқыраған

сәуле өзіне  ғана емес, барлығына да жарығын

шашқанда ғана тұлға ретінде танылып, халықты

мойындатады. 

Сондай дарын иесі тоқсан жылдан астам та-

рихы бар киелі шаңырағымыз, «Ақ Орданың» мек -

тебінің ғана емес, Алаштың мақтанышы – Асқар

Жұмаділдаев. 

Бұрын да есімін естіп, талантына таңданатын

математикпен 2004 жылы   №45 «Ақ Орда» мек-

теп-гимназиямызда өткен республикалық семи-

нарда кездестім. Аты әйгілі аға бізді қара 

-

пайым дылығымен, инабаттылығымен таңғалдыр -ды. Балалардың әрбір қойған сұрағын, сауалын

мұқият тыңдап, ерінбей жауап берді. Алгебра

пәнінен өткен сабаққа бүкіл аудан мұғалімдері

қатысып, әр сөзін қалт жібермей, демімізді ішімізге

тартып тыңдып отырмыз. Ия, Асқар аға  тағы да

таңдандырды. Әр есепті қарапайым тілмен емес,

өлеңмен түсіндірді. Оқушылар мәз. 

Асқар – әлемді мойындатқан ғалым. Танымал

математик, ғалым Асқар Серқұлұлы Жұмаділдаев

Шиеліде 1956 жылы дүниеге келген. Ерекше қа -

білетінің арқасында он екі жасында Алматы қала -

сындағы РФМ мектебіне қабылданды. Сол кезден

бастап-ақ  түрлі конкурс, интеллектуалды  жарыс-

т ар , олимпиадалардың жүлдегері бола бас тайды.

Білім нәрімен тереңірек сусындауды мақсат еткен

дарынды жас Мәскеудегі М.В. Ломоносов  атын -

дағы мемлекеттік университеттің физика-матема-

тика факультетіне оқуға түсіп, 1978 жылы қызыл

дипломмен бітіреді. 

Шыңы биік, шыңырауы терең, қиыны  да қызы -

ғы мол математика саласы бойынша жиырма бес

жасында-ақ ғылым кандидаты, отыз бір жасында

ғылым докторы атанған.

Ол Германиядағы Гамбург (1986 жыл), Мьюн-

хен (1995-96 жылдар), Белефельд (1996 жыл)

университеттерінің қонақ профессоры ретінде,

Англиядағы Кэмбридж университетінің Ньютон ин-

ститутында (1997 жыл), Абдус-Салам атындағы

халықаралық теориялық физика орталығында

(Италия 1998 жыл), Швед корольдігі ғылым ака -

демиясының Миттаг-Леффлер атындағы матема-

тика институтында (1998-1999 жылдары) жұмыс

істеген. 

Асқар аға 1984 жылдан Америка математика

қоғамының,  1987 жылдан Гамбург математика

қоғамының мүшесі. 

Гумбольдт стипендиясын, Америка математика

қоғамының стипендиясын, халықаралық ғылым

қоры грантын, Швед корольдігі ғылым академиясы

грантын алды. Қырықтан астам келелі ғылыми

мақалалар жазып шығарды. Еңбектері тек Қа -

зақстанда ғана емес, бүкіл халықаралық дәре же -

дегі басылымдардан жарық көрді. 

Осындай тау тұлғалы азаматтың шежірелі Сыр

елінде дүниеге келіп, киелі топырағында аунап

өсіп, бір ғасырға жуық  тарихы бар №45 «Ақ Орда»

мектеп-гимназиясының көне қабырғасында білім

алуының өзі зор мәртебе, үлкен мақтаныш. 

Мұхит асып шетелдерге барса да, өзіміздің

елге келгенде Асқар ағаның  көзі нұрланып, бала -

ша қуанатынын байқаймыз.

Биыл мектебіміздің түлегі, ғалым, профессор

Асқар Жұмаділдаев асқаралы  60 жасқа толғалы

отыр. Асқан ғалым иесі ретінде де, ақын ретінде

де бүкіл қазақстандықтарға ғана емес, әлемге та-

нымал тұлғамыз биік шыңдардан көріне берсін. 

Осы өзіңіз құлын-тайдай тебісіп, балаша жү -

гірген №45 «Ақ Орда» мектеп-гимназияның әр

сынып бөлмесі, әрбір қабырғасы ол кісіні кешегі

кішкентай бала Асқардай еркелей күтіп, сағына -

тыны сөзсіз. Мектеп мұражайының төрінде атақты

ғалымға арналған бұрышымыз бар. Келген қонақ -

тарға әрдайым  зор мақтанышпен таныстырып

оты  рамыз.

Өйткені бүкіл егеменді еліміз академик Асқар

Жұмаділдаевпен мақтанса, біз кешегі дарынды

түлегімізбен мақтанып, оқуға кеткен баласын

сағынған қарт анадай асыға күтеміз.Айнұр АРХАБАЕВА, 

№45 «Ақ Орда» мектеп-гимназия директоры.

Солардың бірі аудандық орталық -

тандырылған кітапханада өтсе, сенбі

күні ақын №45 «Ақ Орда» мектеп-гим-

назиясы оқушылары ортасында бол -

ды. Қашанда жан дүниесі бай, таным

зердесі кең ақынның жастарға берер

тәлім-тәрбиесі, рухани жүгі әлі де

ұшан-теңіз. Мәрия апай бүгінде сезім-

тал да ойшыл тәрбиешіге айналған.

Оны біз №45 «Ақ Орда» мектеп-гимна-

зиясында ұстаздар, мектеп оқушы -

лары қауымымен өткізілген жарқын

кездесу кешінің барысында айқын

аңғардық. 

Мәрия Жұматқызы табиғатынан

та ғылым аларлық тұлғалардың бірі. Қарапайым жанның ісінде,

сөзін де, жүріс-тұрысында, жөн-жосықты жан-жақты білуінде қан ша -

лықты керемет мәдениеттіліктің, әдептіліктің үлгісі жатыр десеңші?!

Гимназияның қазақ тілі пәнінің мұғалімі Г.Дәулет бұл кешті аса сер-

гектікпен, жанашырлықпен жүргізіп, жас ұрпақ үшін маңызын ерекше

етіп үлкен мән берді. Оқушы жастар қаламгерге қызықты сұрақтар

қойып, ойлы жауаптарға қанықты. 

Жан қазынасы терең Мәрия апай: «Қазақ үшін қазіргідей тамаша

өмір болған емес, осындай бақытты өмірде, өнегелі ортада, барлығы

бар, барлық жағдай жасалған ортада жақсы білім алмауға бол-

майды», – деп балаларды жарқын күннің жақсы азаматы атануға үн -

деді. Сауалдардың арасында көңілді би, әдемі күй тербеліп, әсем

әндер шырқалды. Мәрия апайдың шығармаларынан оқушылар жыр-

ларын жатқа оқыды. Кездесуге қатысқан аудандық «Өскен өңір»

газетінің қызметкері А.Айып ақынның шығармашылығы, өнері мен

ұжымдағы еңбек жолы жайлы әсерлі әңгімелеп берсе, мектеп дирек-

торы А.Архабаева кездесуге келген ақын анаға алғысын білдіріп,

сый-сияпат, құрмет көрсетті. Бұл әсерлі кездесу әр оқушының

жүрегінде жатталып қалатындай сенім ұялатты. 

Бақытжан БӘЙІМБЕТ.

МЕРЕЙ


СЕКСЕН БЕСТЕГІ

СЕРПІЛІС

Ардагер журналист, ақын Мәрия Жұматованың

85 жасқа толу мерейтойы тұсында аудандағы оқу,

мәдениет орындары онымен кездесулер өткізуде.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет